Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 21/2004 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE
Număr celex: 32004R0021

Modificări (1), Referințe (7)

În vigoare de la 09 ianuarie 2003 până la 20 aprilie 2021

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz adoptat la 17 noiembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice care se aplică în comerțul intracomunitar cu anumite animale vii și produse în perspectiva realizării pieței interne, este necesar ca animalele destinate comerțului intracomunitar să fie identificate în conformitate cu cerințele reglementării comunitare și să fie înregistrate astfel încât să poată fi identificate exploatația, centrul sau organismul de origine sau de tranzit. Aceste sisteme de identificare și de înregistrare ar trebui să fie extinse la circulația animalelor în interiorul fiecărui stat membru la 1 ianuarie 1993.

(2) Articolul 14 din Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor referitoare la organizarea controalelor veterinare la animalele din țări terțe introduse în Comunitate prevede că identificarea și înregistrarea prevăzute de articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 90/425/CEE trebuie să fie realizate, cu excepția animalelor destinate sacrificării și a ecvideelor înregistrate, după efectuarea controalelor veterinare menționate.

(3) Normele care se aplică în special identificării și înregistrării animalelor din speciile ovină și caprină au fost stabilite de Directiva 92/102/CEE. În ceea ce privește animalele din speciile ovină și caprină, s-a constatat, în lumina experienței acumulate și ca urmare, în special, a crizei febrei aftoase că aplicarea Directivei 92/102/CEE nu a fost satisfăcătoare și este necesar să fie ameliorată. Prin urmare, este necesar să se stabilească norme mai stricte și mai specifice, așa cum s-a realizat pentru animalele din specia bovină în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor.

(4) Rezultă din economia legislației comunitare, în special din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, că noțiunile de deținător de animale și exploatație utilizate în general nu se referă la cabinetele sau clinicile veterinare. Este necesar, din grijă pentru claritatea legislației, ca domeniul de aplicare a acestor noțiuni să fie mai bine definit.

(5) Prin urmare, este necesar ca Directiva 92/102/CEE să fie modificată pentru a se confirma cu claritate că bovinele sunt deja excluse din domeniul de aplicare a acesteia și pentru a exclude, de asemenea, ovinele și caprinele.

(6) De asemenea, este necesar să se modifice Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de poliție sanitară în domeniul comerțului intracomunitar cu animale din speciile bovină și porcină, astfel încât să se actualizeze trimiterile prevăzute de aceasta privind dispozițiile legislației comunitare în domeniul identificării speciilor de animale respective.

(7) În 1998, Comisia a lansat un vast proiect de identificare electronică a animalelor (IDEA) și a încheiat raportul final la 30 aprilie 2002. Proiectul a evidențiat că sistemele de identificare a animalelor din speciile ovină și caprină pot fi ameliorate considerabil prin utilizarea dispozitivelor electronice de identificare a animalelor, cu condiția să fie respectate anumite condiții privind măsurile de însoțire.

(8) Tehnologia identificării electronice a animalelor din speciile ovină și caprină este dezvoltată suficient pentru a putea fi aplicată. Până la stabilirea măsurilor de punere în aplicare necesare pentru introducerea corespunzătoare a sistemului electronic de identificare la nivel comunitar, ar fi necesar un sistem eficient de identificare și de înregistrare, care să permită adaptarea la evoluția în domeniul aplicării identificării electronice la nivel comunitar, în vederea identificării individuale a animalelor și a exploatației în care s-au născut aceste animale.

(9) Pentru a lua în considerare progresele care vor fi realizate în domeniul identificării electronice a animalelor din speciile ovină și caprină și, în mod special, experiența acumulată în domeniu, Comisia ar trebui să prezinte Consiliului un raport privind eventuala punere în aplicare a sistemului electronic de identificare la nivel comunitar, însoțit de propunerile necesare.

(10) Este de asemenea util ca, în lumina lucrărilor desfășurate în centrul comun de cercetare, Comisia să prevadă în detaliu linii directoare tehnice, definiții și proceduri care să se aplice caracteristicilor tehnice ale dispozitivelor de identificare și cititoarelor, procedurilor de testare, criteriilor de acceptare și modelului de certificare pentru laboratoarele de încercări autorizate, achiziționării unor dispozitive de identificare și a unor cititoare, aplicării, citirii și recuperării dispozitivelor de identificare, codificării dispozitivelor de identificare, glosarului comun, dicționarului de date și standardelor de comunicare.

(11) În statele membre în care șeptelul ovin sau caprin este relativ redus, nu se justifică introducerea unui sistem electronic de identificare Prin urmare, este oportun să se permită acestor state membre să considere acest sistem facultativ. De asemenea, este oportun să se prevadă posibilitatea adaptării, în conformitate cu o procedură rapidă, a pragurilor demografice până la care identificarea electronică va putea fi considerată facultativă.

(12) Pentru a permite urmărirea circulației animalelor din speciile ovină și caprină, animalele ar trebui să fie corect identificate iar toate deplasările acestora ar trebui să poată fi refăcute.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...