Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 18/2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii
Număr celex: 32004L0018

Modificări (1), Referințe (19), Reviste (10), Doctrine (3), Practică judiciară

În vigoare de la 30 aprilie 2004 până la 17 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 31 martie 2004
privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) și articolele 55 și 59,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4, având în vedere proiectul aprobat de comitetul de conciliere la 9 decembrie 2003,

___________

1 JO C 29 E, 30.1.2001, p. 11 și JO C 203 E, 27.8.2002, p. 210.

2 JO C 193, 10.7.2001, p. 7.

3 JO C 144, 16.5.2001, p. 23.

4 Avizul Parlamentului European din 17 ianuarie 2002 (JO C 271 E, 7.11.2002, p. 176), Poziția comună a Consiliului din 20 martie 2003, (JO C 147 E, 24.6.2003, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 2 iulie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 ianuarie 2004 și Decizia Consiliului din 2 februarie 2004.

întrucât:

(1) Cu ocazia noilor modificări aduse Directivei 92/50/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii5, Directivei 93/36/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri6 și Directivei 93/37/CEE a Consiliului din 14 iunie 1933 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări7, modificări care sunt necesare pentru a răspunde cerințelor de simplificare și de modernizare formulate atât de autoritățile contractante, cât și de operatorii economici în răspunsurile la Cartea verde adoptată de Comisie la 27 noiembrie 1996, directivele menționate anterior trebuie reformulate, în vederea clarității, într-un singur text. Prezenta directivă se fondează pe jurisprudența Curții de Justiție, în special jurisprudența privind criteriile de atribuire, care precizează posibilitatea autorităților contractante de a răspunde nevoilor publicului vizat, inclusiv în domeniul mediului și/sau social, cu condiția ca respectivele criterii să aibă legătură cu obiectul contractului, să nu confere autorității contractante o libertate nelimitată de alegere, să fie menționate în mod expres și să respecte principiile fundamentale prevăzute la motivul 2. Practică judiciară (2)

___________

5 JO L 209, 24.7.1992, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 2001/78/CE a Comisiei (JO L 285, 29.10.2001, p. 1).

6 JO L 199, 9.8.1993, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 2001/78/CE.

7 JO L 199, 9.8.1993, p. 54. Directivă modificată ultima dată de Directiva 2001/78/CE.

(2) Atribuirea contractelor încheiate în statele membre în numele statului, al colectivităților teritoriale și al altor organisme de drept public trebuie să respecte principiile prevăzute de tratat, în special principiul liberei circulații a mărfurilor, principiul libertății de stabilire și principiul libertății de a presta servicii, precum și principiile care decurg din acestea, precum egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, proporționalitatea și transparența. Cu toate acestea, în ceea ce privește contractele de achiziții publice care depășesc o anumită valoare, se recomandă elaborarea unor dispoziții de coordonare comunitară a procedurilor naționale de atribuire a contractelor fondate pe aceste principii, pentru a le putea garanta efectele și pentru a asigura un mediu concurențial în ceea ce privește achizițiile publice. Prin urmare, aceste dispoziții de coordonare trebuie interpretate în conformitate cu regulile și principiile menționate anterior și în conformitate cu celelalte norme prevăzute de tratat. Reviste (2)

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...