Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 22/2004 privind instrumentele de măsurare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004L0022

Modificări (1), Referințe (4)

În vigoare de la 30 aprilie 2004 până la 19 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2004/22/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN șI A CONSILIULUI
din 31 martie 2004
privind instrumentele de măsurare (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

___________

1 JOC 62 E, 27.2.2001, p.1 și JOC 126 E, 28.5.2002, p. 368.

2 JOC 139, 11.5.2001, p.4.

3 Avizul Parlamentului European din 3 iulie 2001 (JOC 65 E, 14.3.2002, p. 34), poziția comună a Consiliului din 22 iulie 2003 (JOC 252 E, 21.10.2003, p.1) și poziția Parlamentului European din 17 decembrie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial), Decizia Consiliului din 26 februarie 2004.

întrucât:

(1) O serie de instrumente de măsurare sunt reglementate de directive specifice, adoptate în temeiul Directivei 71/316/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la dispozițiile comune atât pentru instrumentele de măsurare, cât și pentru metodele de control metrologic4. Directivele specifice care sunt depășite din punct de vedere tehnic sunt abrogate și înlocuite de o directivă autonomă în acord cu Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare referitoare la armonizarea tehnică și la standardizare5.

___________

4 JO L 202, 6.9.1971, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

5 JOC 136. 04.6.1985, p. 1.

(2) Instrumentele care realizează măsurători corecte și care au trasabilitate pot fi utilizate la diverse operații de măsurare. Operațiile de măsurare care răspund unor considerente de natura interesului public, sănătății publice, ordinii și siguranței publice, protecției mediului și a consumatorului, colectării taxelor și impozitelor și corectitudinii tranzacțiilor comerciale, care influențează, direct și indirect, în multe moduri, viața cotidiană a cetățenilor, pot impune utilizarea de instrumente de măsurare verificate legal.

(3) Verificarea metrologică legală nu trebuie să ridice bariere în calea liberei circulații a instrumentelor de măsurare. Dispozițiile referitoare la acest domeniu trebuie să fie aceleași în toate statele membre, iar dovada de conformitate trebuie să fie acceptată pe întreg teritoriul Comunității.

(4) Verificarea metrologică legală impune conformitatea cu cerințele de performanță specificate. Cerințele de performanță pe care trebuie să le respecte instrumentele de măsurare trebuie să garanteze un înalt nivel de protecție. Evaluarea conformității trebuie să ofere un înalt nivel de încredere.

(5) Statele membre trebuie să impună, ca regulă generală, verificarea metrologică legală. Dacă se impune verificarea metrologică legală, se utilizează doar instrumentele de măsurare care satisfac cerințele comune de performanță.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...