Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului ("Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului") (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R2006

Modificări (1), Referințe (5), Reviste (1)

În vigoare de la 09 decembrie 2004 până la 16 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 2006/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 27 octombrie 2004
privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să
asigure aplicarea legislației în materie de protecție a
consumatorului ("Regulamentul privind cooperarea în materie de
protecție a consumatorului") (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Rezoluția Consiliului din 8 iulie 1996 privind cooperarea dintre administrații pentru aplicarea legislației privind piața internă3 a recunoscut necesitatea continuării eforturilor constante de îmbunătățire a cooperării dintre administrații și a invitat statele membre și Comisia să examineze, cu prioritate, posibilitatea de a consolida cooperarea administrativă în aplicarea legislației.

(2) Dispozițiile naționale în vigoare privind aplicarea legilor care protejează interesele consumatorilor nu sunt adaptate la problemele puse de aplicarea legislației pe piața internă, iar o cooperare eficientă și rațională în această materie este imposibilă. Aceste dificultăți împiedică cooperarea între autoritățile publice însărcinate cu aplicarea legislației pentru a detecta încălcarea intracomunitară a legilor care protejează interesele consumatorilor, pentru a investiga aceste încălcări, a le pune capăt sau a le interzice. Aplicarea deficitară a legislației în cazuri transfrontaliere care decurge din aceasta permite comercianților și furnizorilor să se sustragă de la aplicarea legislației prin schimbarea sediilor lor în cadrul Comunității. Aceasta dă naștere la o deturnare a concurenței pentru comercianții și furnizorii care respectă legea și își exercită activitățile fie la scară națională, fie pe plan transfrontalier. În afară de aceasta, dificultățile de a garanta respectarea legislației pe plan transfrontalier determină diminuarea încrederii consumatorilor să accepte ofertele comerciale transfrontaliere, ceea ce are ca efect diminuarea încrederii lor în piața internă.

(3) Prin urmare, ar trebui, pe de o parte, să se faciliteze cooperarea între autoritățile publice însărcinate cu aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorilor, în cazul în care acestea se confruntă cu încălcări intracomunitare și, pe de cealaltă parte, să se contribuie la buna funcționare a pieței interne, la calitatea și la coerența aplicării legislației în materie de protecție a consumatorilor și la supravegherea intereselor economice ale consumatorilor.

(4) Legislația comunitară conține rețele de cooperare destinate să asigure respectarea acesteia în scopul protecției consumatorilor dincolo de interesele lor economice, în special în ceea ce privește sănătatea. Ar trebui să se procedeze la un schimb de cele mai bune practici între rețelele stabilite în temeiul prezentului regulament și rețelele menționate anterior.

(5) Domeniul de aplicare al dispozițiilor prevăzute de prezentul regulament în materie de asistență reciprocă ar trebui să se limiteze la încălcările intracomunitare ale legislației comunitare privind protecția consumatorilor. Eficiența cu care aceste încălcări sunt urmărite în justiție la nivel național ar trebui să garanteze lipsa discriminării între tranzacțiile naționale și cele intracomunitare. Prezentul regulament nu aduce atingere competențelor Comisiei în ceea ce privește încălcările legislației comunitare comise de statele membre, nici nu conferă Comisiei puteri care să-i permită să pună capăt încălcărilor intracomunitare definite de prezentul regulament.

(6) Protecția consumatorilor împotriva încălcărilor intracomunitare necesită punerea în aplicare a unei rețele de autorități publice însărcinate cu aplicarea legislației în întreaga Comunitate. Aceste autorități trebuie să dispună de un minim de puteri comune de anchetă și de executare a legislației, pentru a aplica prezentul regulament în mod eficient și a descuraja comercianții și furnizorii de la comiterea de încălcări intracomunitare.

(7) Capacitatea autorităților competente de a coopera liber pe o bază reciprocă pentru a schimba informații, a detecta și a ancheta încălcările intracomunitare și de a lua măsuri pentru a le pune capăt acestora sau a le interzice este indispensabilă pentru garantarea bunei funcționări a pieței interne și a protecției consumatorilor.

(8) În cazul în care primesc o cerere de asistență reciprocă, autoritățile competente ar trebui, de asemenea, să recurgă la alte puteri sau măsuri care sunt la dispoziția lor la nivel național, inclusiv puterea de a declanșa urmărirea penală pentru a pune capăt sau a interzice fără întârziere încălcările intracomunitare, după caz.

(9) Pentru a asigura că anchetele nu sunt compromise, iar reputația comercianților și a furnizorilor nu este afectată pe nedrept, informațiile schimbate între autoritățile competente ar trebui să beneficieze de garanțiile cele mai riguroase de confidențialitate și de secret profesional. Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date4 și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și libera circulație a acestor date5 ar trebui să se aplice în contextul prezentului regulament.

(10) Problemele existente privind aplicarea legislației depășesc frontierele Uniunii Europene, iar interesele consumatorilor comunitari ar trebui protejate de acțiunile operatorilor comerciali care încalcă legea și sunt stabiliți în țări terțe. Prin urmare, ar trebui negociate acorduri internaționale cu aceste țări terțe în domeniul asistenței reciproce pentru aplicarea legilor care protejează interesele consumatorilor. Aceste acorduri internaționale ar trebui negociate la nivel comunitar în domeniile reglementate de prezentul regulament, pentru a garanta o protecție optimă a consumatorilor comunitari și buna funcționare a cooperării cu țările terțe în privința aplicării legislației.

(11) Ar trebui coordonate la nivel comunitar activitățile statelor membre în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul încălcărilor intracomunitare pentru a se îmbunătăți aplicarea prezentului regulament și a se contribui la calitatea și coerența aplicării legislației.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...