Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 78/14/2018 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 25 ianuarie 2018.

În vigoare de la 25 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 78/14/2018

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. FB 724 din 23.01.2018 al Ministerului Sănătății și nr. DG 49 din 8.01.2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

- art. 38 alin. (3) lit. a) -c) și g) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare,

în temeiul prevederilor:

- art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare;

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Casele de asigurări de sănătate contractează cu unitățile sanitare publice, precum și cu unitățile sanitare care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu acestea, o sumă/sume lunară(e) corespunzătoare influențelor financiare determinate de creșterile salariale acordate în condițiile art. 38 alin. (3) lit. a) -c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare. Modificări (1)

(2) Casele de asigurări de sănătate încheie un contract distinct cu fiecare unitate sanitară publică/unitate sanitară care are ca asociat unic o unitate administrativ-teritorială, cu care se află în relații contractuale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 258 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Fiecare unitate sanitară publică/unitate sanitară care are ca asociat unic o unitate administrativ-teritorială depune pentru contractare o solicitare însoțită de documentele justificative pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Sumele reprezentând influențele financiare ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. a) -c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 se stabilesc și se solicită de către unitățile sanitare publice și de către unitățile sanitare care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, care răspund de realitatea și exactitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare. Modificări (1)

(2) Solicitarea, formulată în condițiile alin. (1), însoțită de documentele justificative, se înaintează la casa de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară publică/unitatea sanitară care are ca asociat unic o unitate administrativ-teritorială se află în relație contractuală în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Art. 4. -

Modelul contractului încheiat între unitățile sanitare publice, precum și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale și casele de asigurări de sănătate pentru punerea în aplicare a art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Modificări (1)

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Laurențiu-Teodor Mihai

ANEXĂ

CONTRACT
- Model -

I. Părțile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . ., cu sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., reprezentată prin președinte-director general . . . . . . . . . .,

și

Unitatea sanitară publică/Unitatea sanitară care are ca asociat unic unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., telefon: fix/mobil . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . .

II. Obiectul contractului

Art. 1. -

Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea sumelor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare. Modificări (1)

III. Durata contractului

Art. 2. -

Prezentul contract este valabil până la data de . . . . . . . . . ., respectiv pe durata de valabilitate a contractului încheiat de părți în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 258 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile menținerii aplicabilității prevederilor art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017. Modificări (1)

Art. 3. -

Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părților pe toată durata de valabilitate a contractului încheiat de părți în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 258 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile menținerii aplicabilității prevederilor art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017. Modificări (1)

IV. Obligațiile părților

Art. 4. -

Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:

a) să încheie numai cu unitățile sanitare publice, inclusiv cu cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, contracte pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017; Modificări (1)

b) să acorde unităților sanitare publice și unităților sanitare care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale sumele corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie, cât și în format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se face numai în format electronic; Modificări (1)

c) să recupereze sumele acordate nejustificat față de cele rezultate prin punerea în aplicare a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017. Modificări (1)

Art. 5. -

Unitățile sanitare publice și unitățile sanitare care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile art. 38 alin. (3) lit. a) -c) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017; Modificări (1)

b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, sumele corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017; factura este însoțită de documentele justificative atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, conform solicitării; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se transmite numai în format electronic. Modificări (1)

V. Modalități de plată

Art. 6. -

(1) Valoarea contractată pentru realizarea obiectului contractului, potrivit art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017, este de . . . . . . . . . . lei și se defalcă pe luni astfel: Modificări (1)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Suma lunară contractată nu poate depăși suma corespunzătoare influențelor financiare determinate de punerea în aplicare a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. a) -c) din Legea- cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017. Modificări (1)

(2) Lunar, până la data de . . . . . . . . . . a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate acordă suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017, pe baza facturii și a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de . . . . . . . . . . Modificări (1)

(3) Toate documentele necesare pentru acordarea sumelor solicitate se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al unității sanitare.

(4) Casele de asigurări de sănătate încheie, după caz, acte adiționale de diminuare a valorii de contract lunare cu suma reprezentând diferența dintre suma contractată lunar și suma decontată.

Art. 7. -

Plata se face în contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria Statului, sau în contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . . .

VI. Răspunderea contractuală

Art. 8. -

Reprezentantul legal al unității sanitare publice și cel al unității sanitare care are ca asociat unic unitatea administrativ-teritorială, cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, sunt direct răspunzători de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislației în vigoare.

VII. Clauze speciale

Art. 9. -

(1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră, și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, respectiv municipiul București, prin care să se certifice realitatea și exactitatea faptelor și împrejurărilor care au condus la invocarea forței majore, și, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

VIII. Suspendarea, încetarea și rezilierea contractului

Art. 10. -

Contractul se suspendă/încetează/se reziliază printr-o notificare scrisă în situația în care toate contractele de furnizare de servicii medicale încheiate de unitatea sanitară publică/unitatea sanitară cu asociat unic unitatea administrativ- teritorială cu casa de asigurări de sănătate se suspendă/încetează/se reziliază și produce efecte de la data suspendării/încetării/rezilierii contractelor de furnizare de servicii medicale.

Art. 11. -

Situațiile prevăzute la art. 10 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu.

IX. Corespondența

Art. 12. -

(1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin corespondență electronică sau la sediul părților - sediul casei de asigurări de sănătate și la sediul unității sanitare declarat în contract.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbările survenite.

X. Modificarea contractului

Art. 13. -

(1) Prezentul contract se poate modifica la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin . . . . . . . . . . zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.

(2) Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți și este anexă a acestui contract.

Art. 14. -

În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător.

Art. 15. -

Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului.

XI. Soluționarea litigiilor

Art. 16. -

(1) Litigiile legate de încheierea, derularea și încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluționează de către comisia de arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanțele de judecată, după caz.

XII. Alte clauze

. . . . . . . . . .

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în două exemplare a câte . . . . . . . . . . pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Președinte-director general,
. . . . . . . . . .
Director executiv al Direcției economice,
. . . . . . . . . .
Director executiv al Direcției relații contractuale,
. . . . . . . . . .
FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Manager,
. . . . . . . . . .
Director medical,
. . . . . . . . . .
Director financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
Director de îngrijiri,
. . . . . . . . . .
Director de cercetare-dezvoltare,
. . . . . . . . . .
Vizat
Juridic, Contencios
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...