Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Ordinul nr. 2042/2017 privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru perioada 2018-2020

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale;

- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare;

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale,

ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru perioada 2018-2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Atribuirea contractelor de finanțare pentru realizarea proiectelor cuprinse în planul sectorial de cercetare- dezvoltare se va face în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare- dezvoltare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

Planul sectorial de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 1 va fi dus la îndeplinire de direcțiile din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, precum și de instituțiile aflate în raporturi de subordonare sau sub autoritatea ministerului, care vor urmări modul de realizare și implementare a rezultatelor planului sectorial de cercetare-dezvoltare.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu

București, 28 decembrie 2017.

Nr. 2.042.

ANEXĂ

Plan sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru perioada 2018-2020

Total general (I+II+III): 45.370 mii lei, din care în 2018 - 23.790 mii lei, în anul 2019 - 18.885 mii lei, în anul 2020 - 2.695 mii lei

Scop general: Planul sectorial de cercetare-dezvoltare are rolul de a dezvolta produse și servicii de cercetare în vederea fundamentării pe baze științifice a deciziei de politică la nivel național în domeniul specific ministerului.

Produsele și serviciile de cercetare vor contribui la dezvoltarea, consolidarea și perfecționarea capacității Ministerului Muncii și Justiției Sociale de a promova, gestiona, monitoriza și ajusta de o manieră sistematică, bazată pe dovezi, procesele legislative specifice, politicile publice, strategiile, programele și planurile de acțiune.

Planul sectorial de cercetare-dezvoltare cuprinde 3 arii prioritare de cercetare:

I. Piața muncii

II. Familie, asistență socială, incluziune socială și reducerea sărăciei

III. Asigurări sociale și securitate și sănătate în muncă

Ariile prioritare de cercetare sunt structurate pe programe care cuprind una sau mai multe direcții prioritare, după cum urmează:

I. Piața muncii

1. Programul Politici de ocupare, competențe și mobilitate profesională

A. Creșterea ocupării de calitate. Stimularea creării de locuri de muncă

B. Dezvoltarea capitalului uman

C. Îmbunătățirea gestionării fluxurilor migrației pentru muncă

2. Programul Politici salariale

3. Programul privind implementarea și impactul convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM)

Total estimat pentru programele din aria prioritară piața muncii: 23.790 mii lei, din care în anul 2018 - 11.030 mii lei, în anul 2019 - 6.265 mii lei, în anul 2020 - 1.450 mii lei

1. Programul Politici de ocupare, competențe și mobilitate profesională

Valoarea estimată a programului este de 17.290 mii lei, din care în anul 2018 - 7.880 mii lei, în anul 2019 - 9.110 mii lei, iar în anul 2020 - 300 mii lei.

A. Creșterea ocupării de calitate. Stimularea creării de locuri de muncă

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada de realizare
1. Mecanisme de consolidare a securității lucrătorilor și de încurajare a dezvoltării unor forme flexibile de ocupare în companiile românești 1. Mecanisme de consolidare a securității lucrătorilor în condițiile pieței românești a muncii;
2. Analiza potențialului de dezvoltare de forme flexibile de ocupare în condițiile economiei românești și efecte asupra securității lucrătorilor;
3. Analiza efectelor de substituție la nivelul cererii și ofertei de muncă rezultate din apariția și dezvoltarea unor forme flexibile de ocupare;
4. Mecanisme de asigurare a echilibrului dinamic securitate-flexibilitate în condițiile pieței românești a muncii
1.800.000
2018 - 840.000
2019 - 960.000
2018-2019
2018 - R1
2019 - R2 + R3 + R4
2. Mecanisme de stimulare a inovării sociale în cadrul structurilor de economie socială de inserție (SES) în vederea creșterii ocupării 1. Diagnoza contribuției structurilor de economie socială de inserție (SES) la creșterea ocupării;
2. Studiu prospectiv privind nevoile și oportunitățile de dezvoltare viitoare ale
SES-urilor;
3. Bune practici și studii de caz privind inovarea socială;
4. Mecanisme de stimulare a inovării sociale în cadrul structurilor de economie socială de inserție
2.200.000
2018 - 800.000
2019 - 1.100.000
2020 - 300.000
2018-2020
2018 - R1
2019 - R2+R3
2020 - R4
3. Analiza socio-economică a domeniului ocupare 2014- 2020 1. Evaluarea stării și tendințelor pieței muncii în perioada de analiză;
2. Evaluarea rezultatelor politicilor de ocupare aplicate;
3. Identificarea nevoilor de dezvoltare pentru perioada 2021-2028
1.500.000
2018 - 500.000
2019 - 1.000.000
2018-2019
2018 - R1
2019 - R2+R3
4. Evoluții în conținutul și structura ocupațiilor la nivel național în perspectiva anului 2025 1. Metodologie de evaluare a evoluției ocupațiilor;
2. Evaluarea dinamicii structurii ocupaționale;
3. Studiu de evaluare a schimbărilor de conținut pentru ocupațiile din sectoarele economice cu potențial de creștere și competitivitate
1.100.000
2018 - 650.000
2019 - 450.000
2018-2019
2018 - R1 + R2
2019 - R3

Total estimat: 6.600 mii lei, din care în anul 2018: 2.790 mii lei, în anul 2019: 3.510 mii lei, iar în anul 2020: 300 mii lei

B. Dezvoltarea capitalului uman

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada de realizare
1. Agenda pentru competențe ROMÂNIA 2020, 2025 1. Evaluarea necesarului de competențe al economiei românești 2020, 2025 (competențe pentru cererea înlocuită, competențe pentru
cererea de expansiune);
2. Analiza capacității de furnizare de competențe a sistemelor de formare profesională;
3. Mecanisme de tratare a deficitelor și excedentelor de competențe;
4. Măsuri de sprijinire a agenților cererii în vederea facilitării tranziției către o nouă arhitectură a sistemului de competențe în economia românească;
5. Agenda pentru competențe ROMÂNIA 2020, 2025 - noua arhitectură de competențe pentru economia românească la orizontul anilor 2025
2.500.000
2018 - 1.500.000
2019 - 1.000.000
2018-2019
2018 - R1 + R2 + R3
2019 - R4 + R5
2. Agenda pentru competențe în agricultura și economia rurală românească (AGENDA AGRI-RO pentru competențe) 1. Evaluarea cererii de competențe (orizont 2020, 2025) în agricultură și economia rurală românească;
2. Evaluarea ofertei de competențe (orizont 2020, 2025) și mecanisme de stimulare a dezvoltării și adaptării;
3. Tratarea excedentelor și deficitelor de competențe în agricultură și economia rurală; competențe pentru cererea nouă și
competențe pentru cererea înlocuită;
4. Mecanisme de satisfacere a cererii de competențe, AGENDA pentru competențe AGRI-RO 2020, 2025 (proiecții indicative,
mecanisme și măsuri stimulative pentru întreprinderi, scheme de adaptare a ofertei specifice de formare profesională)
2.500.000
2018: 1.000.000
2019: 1.500.000
2018-2019
2018 - R1+R2
2019 - R4+R5
3. Set de măsuri pentru creșterea ratei de participare a adulților la formare profesională 1. Analiza progresului față de ținta națională și identificarea ariilor deficitare;
2. Bune practici la nivel european în privința încurajării adulților să participe la formare profesională;
3. Set de măsuri pentru stimularea participării adulților la formare profesională;
4. Studiu de evaluare ex-ante a măsurilor de încurajare
1.200.000
2018 - 650.000
2019 - 550.000
2018-2019
2018 - R1+R2
2019 - R3+R4
4. Evaluarea deficitului de forță de muncă și competențe la nivel național și preponderent pentru cele 10 sectoare economice prioritare pentru Strategia națională pentru competitivitate 1. Metodologie de evaluare a deficitului de forță de muncă și competențe;
2. Studiu de evaluare a deficitului de forță de muncă și competențe la nivel național și preponderent pentru 3 sectoare economice prioritare pentru strategia națională pentru competitivitate;
3. Studiu de evaluare a deficitului de forță de muncă și competențe la nivel național și preponderent pentru 7 sectoare economice prioritare pentru strategia națională pentru competitivitate
1.900.000
2018 - 850.000
2019 - 1.050.000
2018-2019
2018 - R1+R2
2019 - R3
5. Dezvoltarea sistemului de evaluare și certificare a competențelor 1. Bune practici în evaluarea și certificarea competențelor la nivel european;
2. Studiu de diagnoză a sistemului de evaluare și certificare a competențelor în România;
3. Propuneri de măsuri privind îmbunătățirea sistemului de evaluare și certificare a
competențelor în România
440.000
2018 - 340.000
2019 - 100.000
2018-2019
2018 - R1+R2
2019 - R3
6. Plan de măsuri în aria competențelor și formării profesionale pentru următorul cadru financiar multianual de programare al fondurilor europene 1. Analiza cadrului de programare curent;
2. Estimări privind nevoile în cadrul planului pentru următorul exercițiu;
3. Elaborarea liniilor directoare pentru următorul exercițiu; programarea obiectivelor,
elaborare bugete orientative, plan de acțiune multianuală
1.050.000
2018 - 250.000
2019 - 800.000
2018-2019
2018 - R1
2019 - R2+R3

Total estimat: 9.590 lei, din care în anul 2018 - 4.590 mii lei, iar în anul 2019 - 5.000 mii lei

C. Îmbunătățirea gestionării fluxurilor migrației pentru muncă

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada de realizare
1. Posibile abordări ale politicilor
la nivel UE și național în
perspectiva Președinției
române a Consiliului Uniunii
Europene (Consiliul UE)
1. Analiza impactului ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (UE) asupra accesului și șederii
pe teritoriul acestui stat a lucrătorilor români și posibile influențe ale acestui proces la nivelul statelor membre UE;
2. Propuneri de măsuri la nivel UE în vederea realizării echilibrului dintre cererea și oferta de forță de muncă în contextul asigurării Președinției române a Consiliului UE;
3. Stabilirea unor priorități la nivel național în domeniul mobilității externe a forței de muncă, ca urmare a modificărilor survenite la
nivelul pieței europene a muncii;
4. Evaluarea ex-ante a măsurilor și priorităților propuse pe baza criteriilor de eficiență, eficacitate, relevanță, sustenabilitate, coerență (internă și externă)
1.100.000
2018 - 500.000
2019 - 600.000
2018 - 2019
2018 - R1+R2
2019 - R3+R4

Total estimat 1.100 mii lei, din care în anul 2018 - 500 mii lei, iar în anul 2019 - 600 mii lei

2. Programul Politici salariale

Valoarea estimată a programului: 5.700 mii lei, din care în anul 2018 - 2.350 mii lei, în anul 2019 - 2.250 mii lei, iar în anul 2020 - 1.100 mii lei.

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada orientativă de realizare
1. Monitorizare și evaluare a mecanismului de stabilire a salariului minim brut pe țară garantat în plată 1. Monitorizarea indicatorilor din mecanismul de stabilire a salariului minim garantat în plată;
2. Evaluarea efectelor și impactului salariului minim garantat în plată asupra mediului economic și social;
3. Propuneri de scenarii pentru decizia în cadrul mecanismului de stabilire a salariului minim și propuneri de direcții de acțiune
2.400.000
2018 - 1.250.000
2019 - 1.150.000
2018-2019
2018 - R1
2019 - R2+R3
2. Sistem de gestiune și monitorizare a dinamicii salariale în funcția publică și impactul asupra eficienței sistemului public și a carierei în funcția publică 1. Analiza situației actuale a aplicării legii salarizării unice și a efectelor acesteia;
2. Proiectarea unui sistem de monitorizare a aplicării legii salarizării unice;
3. Studiul privind efectele aplicării legii salarizării unice (distribuții salariale,
stimularea performanțelor) și evaluarea efectelor asupra eficienței;
4. Recomandări de perfecționare a legii salarizării unice;
5. Evaluare ex-ante a efectelor produse de aplicarea perfecționărilor avute în vedere - pe baza modelelor de simulare;
6. Proiectarea unui sistem de gestiune a dinamicii cheltuielilor salariale în administrația publică
3.300.000
2018 - 1.100.000
2019 - 1.100.000
2020 - 1.100.000
2018-2020
2018 - R1+R2
2019 - R3+R4
2020 - R5+R6

Total estimat: 5.700 mii lei, din care în anul 2018 - 2.350 mii lei, în anul 2019 - 2.250 mii lei, iar în anul 2020 - 1.100 mii lei.

3. Programul privind implementarea și impactul convențiilor OIM

Valoarea estimată a programului: 800 mii lei, din care în anul 2018 - 800 mii lei.

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada orientativă de realizare
1. Analiza oportunității și impactului ratificării de către România a unor convenții ale Organizației Internaționale a Muncii 1. Analiză de oportunitatea ratificării convențiilor OIM nr. 140, 142, 158, 21, 97,
149, 112, 113, 114, 125, 126, 149, 172, 177
2. Analiză de impact asupra echilibrelor de piața muncii
800.000
2018 - 800.000
2018
2018 - R1+R2

Total estimat: 800 mii lei, din care în anul 2018 - 800 mii lei

TOTAL PROGRAME DIN ARIA DE CERCETARE PIAȚA MUNCII: 23.790 mii lei, din care: în 2018 - 11.030 mii lei, în 2019 - 11.360 mii lei și în 2020 - 1.400 mii lei

II. Familie, asistență socială, incluziune socială și reducerea sărăciei

1. Programul Politici familiale și de protecție a copilului

A. Dezvoltarea mecanismelor-suport de promovare a concilierii vieții profesionale cu viața de familie

B. Implementarea de politici intersectoriale pentru protecția drepturilor copilului aflat în dificultate

2. Programul Politici de promovare a îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice

A. Încurajarea îmbătrânirii active

B. Dezvoltarea de instrumente și mecanisme de promovare a calității și sustenabilității sistemului de îngrijire de lungă durată (ÎLD), a calității vieții persoanelor vârstnice și a unei participări sociale active a acestora

3. Programul Politici de incluziune socială și de reducerea sărăciei

A. Elaborarea unui mecanism de monitorizare și evaluare a măsurilor incluse în Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și în Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015

B. Reducerea sărăciei în muncă

C. Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale familiilor sărace

D. Reducerea sărăciei și excluziunii sociale în mediul rural

E. Dezvoltarea sistemelor de monitorizare și evaluare a intervențiilor antisărăcie

Total estimat pentru programele din aria prioritară FAMILIE, ASISTENȚĂ SOCIALĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REDUCEREA SĂRĂCIEI: 18.885 mii lei, din care: 2018: 6.265 mii lei; 2019: 10.040 mii lei; 2020: 2.580 mii lei.

1. Programul Politici familiale și de protecție a copilului

Valoarea estimată a programului este de 6.165 mii lei, din care în 2018-1.745 mii lei, în 2019-3.070 mii lei, iar în 2020-1.350 mii lei.

A. Dezvoltarea mecanismelor-suport de promovare a concilierii vieții profesionale cu viața de familie

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada orientativă de realizare
1. Măsuri publice de stimulare a angajatorilor în vederea implementării tehnicilor "family friendly" în scopul concilierii vieții profesionale cu viața de familie a părinților 1. Studiu privind tipologia tehnicilor "family friendly" promovate de către angajatori;
2. Metodologie de evaluare a gradului de implementare a tehnicilor "family friendly"
(anchetă pe bază de chestionar în rândul angajatorilor);
3. Studiu național cu privire la implementarea tehnicilor "family friendly" de către angajatori în România;
4. Set de măsuri de stimulare a angajatorilor în vederea implementării tehnicilor "family friendly"
650.000
2018-320.000
2019-330.000
2018-2019
2018 - R1+R2
2019 - R3+R4
2. Evaluarea efectelor beneficiilor de asistență socială destinate familiei și copilului asupra participării părinților pe piața muncii 1. Studiu privind efectele beneficiilor de
asistență socială destinate familiei și copilului
asupra participării părinților pe piața muncii;
2. Propuneri de măsuri cu rol stimulativ în
participarea părinților pe piața muncii
45.000
2018-45.000
2018
2018 - R1+R2
3. Mecanisme de monitorizare a programelor sociale destinate familiilor tinere 1. Sistem de indicatori de monitorizare continuă a programelor sociale destinate
familiilor tinere;
2. Recomandări de măsuri de creștere a calității vieții familiilor tinere din România
45.000
2018-45.000
2018
2018 - R1+R2
4. Strategii de dezvoltare a serviciilor de îngrijire și educare a copiilor 1. Analiză-diagnostic cu privire la gradul de acoperire a serviciilor formale de îngrijire și educare a copiilor în România;
2. Studiu privind rolul rețelelor-suport informale de îngrijire și educare a copiilor;
3. Acțiuni și programe de stimulare a dezvoltării serviciilor de îngrijire și educare a
copiilor în România
750.000
2018 - 210.000
2019 - 540.000
2018-2019
2018 - R1
2019 - R2+R3
5. Evaluarea factorilor care influențează negativ echilibrul între viața profesională și viața de familie în rândul părinților care au în îngrijire copii cu dizabilități 1. Studiu privind calitatea vieții familiilor care au în îngrijire copii cu dizabilități, cu accent asupra factorilor care influențează
participarea părinților pe piața muncii din România;
2. Identificarea barierelor de accesare a serviciilor adresate familiilor care au în îngrijire copii cu dizabilități din perspectiva
echilibrului între viața profesională și viața de familie (cercetare calitativă în rândul părinților care au în îngrijire copii cu dizabilități);
3. Metodologie de evaluare a nevoilor familiilor care au în îngrijire copii cu dizabilități (cercetare cantitativă);
4. Studiu privind evaluarea factorilor care influențează negativ echilibrul între viața profesională și viața de familie în rândul
părinților care au în îngrijire copii cu dizabilități
850.000
2018 - 300.000
2019 - 550.000
2018-2019
6. Îngrijirea persoanelor vârstnice în cadrul familiei: efecte asupra echilibrului dintre viața profesională și cea de familie 1. Studiu privind elaborarea cadrului conceptual și metodologic de analiză și interpretare;
2. Metode și instrumente de măsurare a relației dintre îngrijirea persoanelor vârstnice în cadrul familiei și viața profesională;
3. Echilibrul dintre viața profesională și cea de familie pentru adulții care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă (anchetă la nivel național);
4. Recomandări de politică publică în sprijinul lucrătorilor care să faciliteze echilibrul dintre viața profesională și cea de familiei, într-o societate îmbătrânită
930.000
2018-280.000
2019-650.000
2018-2019
2018 - R1+R2
2019 - R3+R4

Total estimat: 3.270 mii lei, din care în anul 2018 - 1.200 mii lei, iar în anul 2019 - 2.070 mii lei.

B. Implementarea de politici intersectoriale pentru protecția drepturilor copilului aflat în dificultate

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada orientativă de realizare
1. Măsuri de dezvoltare a parteneriatului școală - familie - comunitate cu scopul reducerii violenței asupra copiilor din România 1. Studiu privind tipologia actelor de violență asupra copiilor manifestate în interiorul familiei și în spațiul școlar, cu accent pe
evaluarea factorilor care contribuie la manifestarea actelor de violență (analiză de date statistice oficiale completată de o
cercetare calitativă pe bază de interviuri în rândul experților și lucrătorilor în domeniu);
2. Analiza atitudinilor diferiților actori (profesori, consilieri școlari, directori, părinți, elevi) față de manifestările cu conținut violent
la adresa copiilor (cercetări de tip mixt - calitativă și cantitativă);
3. Analiză asupra sistemului actual de monitorizare, evaluare și intervenție a situațiilor de violență manifestate în spațiul
școlar și în interiorul familiei (cercetare calitativă);
4. Ghid de bune practici și elaborare de propuneri de revizuire a sistemului actual de monitorizare a situațiilor de violență
manifestate în spațiul școlar și în interiorul familiei
1.200.000
2018 - 150.000
2019 - 450.000
2020 - 600.000
2018-2020
2018 - R1
2019 - R2
2020 - R3+R4
2 Mecanism de identificare și monitorizare a copiilor afectați de migrația părinților pentru muncă 1. Analiza factorilor ce afectează identificarea copiilor lipsiți de îngrijire și sprijin parental ca urmare a migrației externe a părinților;
2. Studiu privind identificarea și evaluarea nevoilor copiilor provenind din familii
transnaționale (cercetare calitativă);
3. Set de propuneri privind măsuri specifice și servicii-suport pentru copiii cu părinți
plecați la muncă în străinătate
45.000
2018-45.000
2018
2018 - R1
3. Politici și programe de creștere a accesului la învățământul primar și gimnazial a copiilor din comunitățile rurale și urbane marginalizate 1. Evaluări de impact ale ajutoarelor destinate creșterii participării școlare și
îmbunătățirii rezultatelor școlare ale copiilor dezavantajați, acordate pe baza evaluării mijloacelor de trai;
2. Identificarea și evaluarea factorilor care împiedică participarea copiilor la educație în învățământul primar și gimnazial prin intermediul unei anchete de bază de
chestionar;
3. Identificarea și evaluarea factorilor care împiedică participarea copiilor la educație în învățământul primar și gimnazial (cercetare calitativă);
4. Studiu privind factorii care împiedică participarea la educație în învățământul
primar și gimnazial a copiilor din comunitățile rurale și urbane marginalizate;
5. Propuneri de îmbunătățire a mecanismelor de colectare a datelor administrative având drept scop evaluarea participării la învățământul primar și gimnazial
1.650.000
2018 - 350.000
2019 - 550.000
2020 - 750.000
2018-2020
2018 - R1
2019 - R2+R3
2020 - R4+R5

Total estimat: 2.895 mii lei, din care în anul 2018 - 545 mii lei, în anul 2019 - 1.000 mii lei, iar în anul 2020 - 1.350 mii lei.

2. Programul Politici de promovare a îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice

Valoarea estimată a programului este de 2.970 mii lei, din care în 2018 - 990 mii lei, în 2019 - 1.780 mii lei și în 2020 - 200 mii lei.

A. Încurajarea îmbătrânirii active

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada orientativă de realizare
1. Implementarea mecanismului de monitorizare și evaluare integrată a Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 și a Planului operațional de acțiuni pentru perioada 2016-2020 1. Evaluarea cadrului actual și a efectelor în planul ocupării;
2. Raport anual de monitorizare integrat;
3. Evaluarea indicativă ex-ante a efectelor în aplicare;
4. Calendar orientativ de implementare
1.680.000
2018 - 700.000
2019 - 980.000
2018-2019
2018 - R1+R2
2019 - R2+R3+R4

Total estimat: 1.680 mii lei, din care în anul 2018 - 700 mii lei și în anul 2019 - 980 mii lei

B. Dezvoltarea de instrumente și mecanisme de promovare a calității și sustenabilității sistemului de ÎLD, a calității vieții persoanelor vârstnice și a unei participări sociale active a acestora

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada orientativă de realizare
1. Metodologie de monitorizare continuă a calității îngrijirii în instituțiile ce furnizează servicii de îngrijire de lungă durată 1. Studiu privind elaborarea cadrului conceptual și metodologic de analiză și
interpretare: definiții conceptuale, modalități de analiză și interpretare
2. Metode și instrumente de măsurare a calității îngrijirii în instituțiile ce furnizează
servicii de îngrijire de lungă durată
3. Construirea bazei de date la nivel național cu date referitoare la calitatea îngrijirii în instituțiile ce furnizează servicii de ÎLD - anchetă în rândul furnizorilor acreditați de servicii de îngrijire de lungă durată
4. Dezvoltarea unui sistem de investigare periodică a calității la nivelul furnizorilor de servicii de îngrijire de lungă durată
5. Propuneri de măsuri de politică pentru îmbunătățirea calității serviciilor de ÎLD
550.000
2018 - 100.000
2019 - 450.000
2018-2019
2018 - R1+R2
2019 - R3+R4+R5
2. Îngrijirea informală în îngrijirea de lungă durată a persoanelor vârstnice - dezvoltarea de servicii-suport și scheme de finanțare 1. Propunere de servicii-suport și scheme de finanțare privind rolul îngrijirii informale în îngrijirea persoanelor adulte dependente
2. Evaluarea ex-ante a propunerilor de servicii și scheme de finanțare destinate
îngrijitorilor informali (cercetare calitativă)
3. Set de recomandări de politică publică destinate sprijinirii îngrijirii informale a persoanelor vârstnice
45.000
2018 - 45.000
2018
2018 -
R1+R2+R3+R4
3. Calitatea vieții persoanelor vârstnice dependente în România 1. Studiu privind teorii și metode de evaluare a calității vieții persoanelor vârstnice
dependente
2. Studiu privind principalii indicatori ce definesc calitatea vieții persoanelor vârstnice din România
3. Instrumente metodologice de măsurare a calității vieții persoanelor vârstnice
4. Studiu privind calitatea vieții persoanelor vârstnice în România (anchetă în rândul
persoanelor vârstnice, la nivel național)
5. Elaborarea de recomandări destinate a conduce la îmbunătățirea calității vieții
persoanelor vârstnice
650.000
2018 - 100.000
2019 - 350.000
2020 - 200.000
2018-2020
2018 - R1+R2
2019 - R3+R4
2020 - R5
4. Măsuri destinate creșterii incluziunii sociale a persoanele vârstnice 1. Studiu privind elaborarea cadrului conceptual și metodologic de analiză și
interpretare, precum și măsurile care pot contribui la incluziunea socială a persoanelor vârstnice
2. Elaborarea de recomandări de politică publică
45.000
2018 - 45.000
2018
2018 - R1+R2

Total estimat: 1.290 mii lei, din care în anul 2018 - 290 mii lei, în anul 2019 - 800 mii lei, iar în anul 2020 - 200 mii lei

3. Programul Politici de incluziune socială și de reducere a sărăciei

Valoarea estimată a programului este de 9.750 mii lei, din care în 2018 - 3.530 mii lei, în 2019 - 5.190 mii lei și în 2020 - 1.030 mii lei

A. Elaborarea unui mecanism de monitorizare și evaluare a măsurilor incluse în Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și în Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada orientativă de realizare
1. Activarea Observatorului social național ca sistem de monitorizare și evaluare a stadiului îndeplinirii măsurilor cuprinse în Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020 și în Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020 1. Proiect de hotărâre privind organizarea, funcționarea și finanțarea Observatorului
social național
2. Sistem de indicatori de monitorizare și evaluare în domeniul incluziunii sociale
3. Instrumente de colectare și analiză a indicatorilor de monitorizare și evaluare
4. Platforma electronică Observatorul social național cuprinzând baze de date și rapoarte naționale privind incluziunea socială
5. Proiectarea unui sistem de evaluare a nevoilor și de management al informației care să faciliteze planificarea strategică și evaluarea serviciilor sociale
500.000 lei, din care:
2018: 250.000 lei
2019: 250.000 lei
2018-2019: R1-R5

Total estimat: 500 mii lei, din care: în anul 2018 - 250 mii lei, iar în anul 2019 - 250 mii lei

B. Reducerea sărăciei în muncă

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada orientativă de realizare
1. Evaluarea ex-ante și ex-post
a impactului venitului minim
de incluziune (VMI) asupra
reducerii sărăciei în muncă
1. Evaluarea profilului sărăciei în muncă în România
2. Evaluarea ex-ante și ex-post a impactului stimulentelor pentru muncă incluse în VMI asupra reducerii sărăciei în muncă
3. Propuneri de măsuri viitoare pentru reducerea sărăciei în muncă și evaluarea
impactului ex-ante a acestora
1.800.000
2018 - 650.000
2019 - 950.000
2020 - 200.000
2018-2020
2018 - R1
2019 - R2
2020 - R3

Total estimat: 1.800 mii lei, din care în anul 2018 - 650 mii lei, în anul 2019 - 950 mii lei, iar în anul 2020 - 200 mii lei

C. Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale familiilor sărace

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada orientativă de realizare
1. Mecanism de monitorizare și
evaluare a deprivării legate
de locuire în România
1. Definirea și măsurarea sărăciei în relație cu locuirea
2. Evaluarea impactului costurilor legate de întreținerea locuinței asupra sărăciei în
România, în special a sărăciei energetice în perioada sezonului rece în corelare cu
eficiență energetică a spațiilor cu destinație de locuințe
3. Evaluarea ex-ante a impactului stimulentului pentru locuire - componentă a VMI asupra sărăciei
1.600.000
2018 - 180.000
2019 - 840.000
2020 - 580.000
2018-2020
2018 - R1
2019 -- R2
2020 - R3
2. Evaluarea necesităților de locuințe sociale pentru grupuri vulnerabile 1. Profilul sociodemografic și geografic al grupurilor vulnerabile în raport cu accesul la o locuință
2. Evaluarea necesităților pentru locuințe sociale pentru grupuri vulnerabile
1.200.000
2018 - 550.000
2019 - 650.000
2018-2019

Total estimat: 2.800 mii lei, din care în anul 2018 - 730 mii lei, în anul 2019 - 1.490 mii lei, iar în anul 2020 - 580 mii lei

D. Reducerea sărăciei și excluziunii sociale în mediul rural

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada orientativă de realizare
1. Sistem integrat de măsuri de
reducere a sărăciei și
excluziunii sociale în mediul
rural
1. Caracterizarea sărăciei în mediul rural
2. Propuneri de măsuri pentru reducerea sărăciei și creșterea incluziunii sociale în
mediul rural
3. Evaluarea impactului ex-ante a măsurilor propuse
4. Sistem integrat de măsuri pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale în
mediul rural
1.300.000
2018 - 350.000
2019 - 950.000
2018-2019
2018 - R1 + R2
2019 - R3 + R4

Total estimat: 1.300 mii lei, din care în 2018 - 350 mii lei și în 2019 - 950 mii lei

E. Dezvoltarea sistemelor de monitorizare și evaluare a intervențiilor antisărăcie

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada orientativă de realizare
1. Evaluarea ex-ante și ex-post a impactului implementării legii privind venitul minim de inserție (VMI) asupra reducerii sărăciei și excluziunii sociale 1. Evaluare ex-ante a componentelor venitului minim de inserție asupra sărăciei și
excluziunii sociale
2. Evaluarea ex-post a VMI, la un an după implementare (iulie 2018)
3. Propunere mecanism de monitorizare și evaluare a impactului implementării VMI
1.500.000
2018 - 600.000
2019 - 900.000
2018 - 2019
2018 - R1
2019 - R2
2. Dezvoltarea unui sistem național de monitorizare și evaluare a progresului în atingerea obiectivelor pachetului antisărăcie 1. Propunerea unui mecanism de monitorizare și evaluare a progresului în
atingerea obiectivelor pachetului antisărăcie
2. Testarea sistemului
3. Propuneri de perfecționare a sistemului
1.850.000
2018 - 950.000
2019 - 650.000
2020 - 250.000
2018 - 2020
2018 - R1
2019 - R2
2020 - R3

Total estimat: 3.350 mii lei, din care în anul 2018 - 1.550 mii lei, în anul 2019 - 1.550 mii lei, iar în anul 2020 - 250 mii lei

III. Asigurări sociale și securitate și sănătate în muncă

1. Programul politici de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

2. Programul politici de securitate și sănătate în muncă

Total estimat pentru programele din aria prioritară ASIGURĂRI SOCIALE ȘI SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ: 2.695 mii lei, din care 2018: 1.450 mii lei, 2019: 1.020 mii lei și 2020: 225 mii lei

1. Programul Politici de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

Valoarea estimată a Programului este de 2.270 mii lei, din care în anul 2018-1.450 mii lei, iar în anul 2019 - 820 mii lei.

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada orientativă de realizare
1. Evaluarea performanței sistemului de pensii din România și perspective ale introducerii pensiilor ocupaționale 1. Metodologie de măsurare a performanței multidimensionale a sistemului de pensii
2. Evaluarea performanței sistemului de pensii - pe bază de modele
macroeconometrice
3. Bune practici privind organizarea și funcționarea schemelor de pensii ocupaționale în alte țări europene
4. Set de recomandări privind introducerea pensiilor ocupaționale în România
950.000
2018 - 650.000
2019 - 300.000
2018 - 2019
2018 - R1 + R2
2019 - R3 + R4
2. Implicații ale schimbării modelului de ocupare a forței de muncă asupra capacității sistemului de pensii din România de a acorda pensii adecvate 1. Analiza impactului modificărilor survenite în modelul de ocupare a forței de muncă și anticiparea evoluțiilor acestuia asupra capacității sistemului de pensii de a acorda
pensii adecvate
2. Model de evaluare a impactului acestor schimbări asupra capacității sistemului de a acorda pensii adecvate
3. Direcții de acțiune pentru asigurarea unui nivel adecvat al pensiilor în România
800.000
2018 - 800.000
2018
2018 - R1 + R2 + R3
3. Evaluarea efectelor politicilor în domeniul pensiilor asupra comportamentului economic al individului 1. Realizarea unei anchete sociologice pentru analiza atitudinii populației față de
muncă, de economisire și de participare la schemele private de pensii
2. Măsuri privind extinderea gradului de acoperire a populației în sistemul de pensii
520.000
2019 - 520.000
2019
2019 - R1 + R2

Total estimat: 2.270 mii lei, din care în anul 2018 - 1.450 mii lei, iar în anul 2019 - 820 mii lei

2. Programul Politici de securitate și sănătate în muncă

Nr. crt. Denumire proiect propus spre finanțare Rezultate preconizate Valoare estimată (lei) Perioada orientativă de realizare
1. Elaborarea de instrumente pentru realizarea activităților de prevenire și protecție prevăzute în legislația referitoare la SSM la art. 15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare 1. Raport de prezentare care va cuprinde analiza prevederilor legislative și a bunelor practici la nivel național și al statelor membre U.E., acolo unde există, precum și concluziile acestei analize
2. Set de instrumente pentru realizarea activităților de prevenire și protecție
2019: 100 mii lei
2020: 100 mii lei
Total: 200 mii lei
2019-2020
2. Securitatea și sănătatea în muncă - planificare inteligentă: instrument cost- beneficiu în sprijinul procesului de decizie privind stabilirea politicilor de SSM și a măsurilor de prevenire și protecție 1. Raport de prezentare a concluziilor etapei de identificare a politicilor, conceptelor și practicilor privind analiza cost-beneficiu, la nivelul statelor membre ale U.E.
2. Raport de prezentare a modelelor și instrumentelor de calcul identificate
3. Metodologie de calcul cost-beneficiu la nivel de întreprindere
4. Aplicație electronică de calcul costbeneficiu la nivel de întreprindere
2019: 100 mii lei
2020: 125 mii lei
Total: 225 mii lei
2019-2020

Total estimat: 425 mii lei, din care în anul 2019 - 200 mii lei, iar în anul 2020 - 225 mii lei

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...