Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 2/2018 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 23 ianuarie 2018.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 8 noiembrie 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. -

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 și 982 bis din 30 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) și (72), cu următorul cuprins:

"

(71) În cadrul raportărilor anuale menționate la alin. (7) prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor și cheltuielilor, poate fi diferită de cea din situațiile financiare anuale conform cu IFRS, aceasta fiind determinată de cerințele de informații ale instituțiilor statului.

(72) Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informațiilor comparative, raportările menționate la alin. (71) conțin informații comparative retratate. În acest caz, informațiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor și cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile".

2. La anexa nr. 1 articolul 47, alineatul (3) se abrogă.

3. La anexa nr. 1 articolul 58, alineatul (16) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(16) Diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, se reflectă în contul 1036 «Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»".

4. La anexa nr. 1 articolul 80, la alineatul (1), literele b), c), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) diferențele din evaluarea instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor (contul 1037 «Diferențe privind contabilitatea de acoperire»);

c) diferențele din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»);

. . . . . . . . . . .

e) diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, din categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (1036 «Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»);

f) diferențele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitice distincte, după caz);".

5. La anexa nr. 1 articolul 80, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Veniturile din dividende și asimilate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, sunt înregistrate în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct.

(4) La derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, câștigurile sau pierderile reprezentând diferențe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidențiate anterior în contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global», se înregistrează în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct, respectiv 6613 «Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct".

6. La anexa nr. 1 articolul 80, alineatele (5) și (6) se abrogă.

7. La anexa nr. 1 articolul 101, conturile 1035, 1036 și 1037 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

1035 Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P)

1036 Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P)
1037 Diferențe privind contabilitatea de acoperire (A/P)".

8. La anexa nr. 1 articolul 101, grupele 26 "Imobilizări financiare", 50 "Investiții pe termen scurt" și 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE

261 Acțiuni deținute la filiale

2611 Titluri contabilizate la cost (A)

2612 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)

2613 Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)

262 Acțiuni deținute la entități asociate

2621 Titluri contabilizate la cost (A)

2622 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)

2623 Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)

263 Acțiuni deținute la entități controlate în comun

2631 Titluri contabilizate la cost (A)

2632 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)

2633 Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)

264 Titluri puse în echivalență (A)

265 Alte titluri imobilizate

2651 Alte titluri imobilizate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere (A)

2652 Alte titluri imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)

267 Creanțe imobilizate

2671 Sume de încasat de la entitățile din grup (A)

2672 Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entitățile din grup (A)

2673 Creanțe față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)

2674 Dobânda aferentă creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)

2675 Împrumuturi acordate pe termen lung (A)

2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)

2677 Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți (A)

2678 Alte creanțe imobilizate (A)

2679 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)

269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

2691 Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la filiale (P)

2692 Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități asociate (P)

2693 Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități controlate în comun

2695 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)

. . . . . . . . . .

50 INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

503 Acțiuni

5031 Acțiuni cotate (A)

50311 Acțiuni cotate deținute în vederea tranzacționării

50312 Acțiuni cotate cumpărate - în curs de decontare

50313 Acțiuni cotate vândute - în curs de decontare

505 Obligațiuni emise și răscumpărate (A)

506 Obligațiuni

5061 Obligațiuni cotate (A)

50611 Obligațiuni cotate deținute

50612 Obligațiuni cotate cumpărate - în curs de decontare

50613 Obligațiuni cotate vândute - în curs de decontare
5062 Obligații necotate (A)

50621 Obligațiuni necotate deținute

50622 Obligațiuni necotate cumpărate - în curs de decontare

50623 Obligațiuni necotate vândute - în curs de decontare

507 Titluri de stat

5071 Titluri de stat cotate (A)

50711 Titluri de stat cotate deținute

50712 Titluri de stat cotate cumpărate - în curs de decontare

5072 Titluri de stat necotate (A)

50721 Titluri de stat necotate deținute

50722 Titluri de stat necotate cumpărate - în curs de decontare

50723 Titluri de stat necotate vândute - în curs de decontare

508 Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate

5081 Alte titluri de plasament (A)

50811 Alte titluri de plasament cotate

50812 Alte titluri de plasament necotate

5082 Instrumente financiare derivate - apel în marjă (A)

5088 Dobânzi la obligațiuni, titluri de stat și titluri de plasament (A)

50881 Dobânzi la obligațiuni cotate

50882 Dobânzi la obligațiuni necotate

50883 Dobânzi la titluri de plasament cotate

50884 Dobânzi la titluri de plasament necotate

50885 Dobânzi la titluri de stat cotate

50886 Dobânzi la titluri de stat necotate

509 Vărsăminte de efectuat pentru investiții pe termen scurt

5091 Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)

5098 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt (P)

. . . . . . . . . .

59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate

593 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor

5931 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor cotate (P)

595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate (P)

596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor

5961 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor cotate (P)

5962 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor necotate (P)

597 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat

5971 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat cotate (P)

5972 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat necotate (P)

598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate

5981 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament cotate (P)

5982 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament necotate (P)

5988 Ajustări pentru pierderea de valoare a instrumentelor financiare derivate (P)".

9. La anexa nr. 1 articolul 101, contul 6613 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

6613 Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global".

10. La anexa nr. 1 articolul 101, după contul 6864 se introduce un nou cont, contul 6865, cu următorul cuprins:

"

6865 Cheltuieli financiare privind amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat".

11. La anexa nr. 1 articolul 101, contul 7623 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

7623 Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global".

12. La anexa nr. 1 articolul 101, denumirea grupei 78 și contul 786 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

78 VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZĂRI ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

. . . . . . . . . . .

786 Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare".

13. La anexa nr. 1 articolul 101, după contul 7864 se introduce un nou cont, contul 7865, cu următorul cuprins:

"

7865 Venituri financiare din amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat".

14. La anexa nr. 1, capitolul VI, funcțiunile conturilor 1035, 1036, 1037, 261, 262, 263, 264, 661, 762 și 786 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global», cu ajutorul căruia sunt evidențiate diferențele rezultate din evaluarea activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 1036 «Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global», cu ajutorul căruia sunt evidențiate diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 1037 «Diferențe privind contabilitatea de acoperire», cu ajutorul căruia sunt evidențiate diferențele din evaluarea instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor.

. . . . . . . . . . .

Contul 261 «Acțiuni deținute la filiale», cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile deținute la filiale, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 262 «Acțiuni deținute la entități asociate», cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile deținute la entități asociate, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 263 «Acțiuni deținute la entități controlate în comun», cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile deținute de entitate în capitalul entităților controlate în comun, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 264 «Titluri puse în echivalență», cu ajutorul căruia sunt evidențiate titlurile de participare evaluate prin metoda punerii în echivalență.

. . . . . . . . . . .

Contul 661 «Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare», cu ajutorul căruia sunt evidențiate pierderile rezultate din evaluarea activelor și datoriilor financiare prin contul de profit și pierdere, precum și a celor rezultate din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

. . . . . . . . . . .

Contul 762 «Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare», cu ajutorul căruia sunt evidențiate câștigurile rezultate din evaluarea activelor și datoriilor financiare prin contul de profit și pierdere, precum și a câștigurilor rezultate din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

. . . . . . . . . . .

Contul 786 «Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare», cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile financiare din ajustări pentru pierdere de valoare, precum și a diferențelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziționate, amortizate."

Art. II. -

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 12 ianuarie 2018.

Nr. 2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...