Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4, 28, 37 și 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din aceeași lege au obligația să întocmească situații financiare anuale.

(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic.

Art. 2. -

Prezentul ordin se aplică de către entitățile prevăzute la art. 3, 4 și 12.

Art. 3. -

Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

(1) Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

(3) Entitățile menționate la alin. (1) au obligația să întocmească și să depună, de asemenea, raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de entitățile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru exercițiul financiar al anului 2017, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Începând cu exercițiul financiar al anului 2018, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Art. 6. -

(1) Pentru scopuri contabile, entitățile pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, sau în anexa nr. 3, după caz.

(3) Entitățile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) La întocmirea de către entitățile prevăzute la alin. (2) a situațiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 7. -

(1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații financiare anuale pentru propria activitate.

Art. 8. -

Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.

Art. 9. -

(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în condițiile prevăzute la art. 7.

Art. 10. -

(1) Se aprobă structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Situațiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoțite de formularele prevăzute la alin. (1).

Art. 11. -

Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I subpct. 1.4 și la pct. I subpct. 1.5 din anexa nr. 1.

Art. 12. -

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I subpct. 1.3 din anexa nr. 1, precum și prevederile cuprinse în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. -

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 354, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoși din activ, urmăriți în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință; redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadență; bunuri proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți; bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadență; certificate de emisii de gaze cu efect de seră primite, care nu au stabilită o valoare și, prin urmare, nu pot fi recunoscute în conturi bilanțiere, precum și alte valori."

2. Punctul 355 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

355. -

(1) Bunurile proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie, precum și bunurile din domeniul privat al statului care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active se reflectă în conturi în afara bilanțului (contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare»).

(2) La sfârșitul duratei contractului de administrare, concesiune sau închiriere, bunurile se restituie proprietarului. La restituirea acestor bunuri se creditează contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare»."

3. După punctul 4925 se introduce un nou punct, punctul 4926, cu următorul cuprins:

"

4926. - La prezentarea informațiilor nefinanciare este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017."

4. După punctul 5565 se introduce un nou punct, punctul 5566, cu următorul cuprins:

"

5566. - La prezentarea informațiilor nefinanciare este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017."

5. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594, denumirea contului 8038 se modifică astfel: "Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare".

6. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduc conturile 6584 "Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări" și 7586 "Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale"1.

1 În acest cont se evidențiază veniturile reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

7. În funcțiunea contului 666 "Cheltuieli privind dobânzile" din cadrul capitolului 16 "Funcțiunea conturilor" se elimină elementul "valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operațiunile de cumpărare cu plata în rate (471)".

8. În funcțiunea contului 766 "Venituri din dobânzi" din cadrul capitolului 16 "Funcțiunea conturilor" se elimină elementul "valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru operațiunile de vânzare cu plata în rate (472)".

9. La capitolul 16 "Funcțiunea conturilor" se elimină funcțiunea contului 8038 "Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie" și se introduce funcțiunea contului 8038 "Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare", cu următorul cuprins:

"

Contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare»"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active.

În debitul contului 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare» se înregistrează valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active, iar în credit, valoarea celor restituite.

Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active, existente în entitate la un moment dat."

Art. 14. -

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După punctul 48 se introduce un nou punct, punctul 481, cu următorul cuprins:

"

481. - La aplicarea prevederilor prezentului capitol este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017."

2. La punctul 146, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) În categoria elementelor menționate la alin. (1) se cuprind: angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoși din activ, urmăriți în continuare; stocuri de natura altor materiale date în folosință; redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadență; bunuri proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți; bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadență, precum și alte valori.

(3) Bunurile proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie, precum și bunurile din domeniul privat al statului care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active se evidențiază în conturi în afara bilanțului (contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare»)."

3. Nota de subsol nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

4. Acest cont apare doar la entitățile care dețin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniul privat și pentru care sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere ca active."

4. În Planul de conturi cuprins la punctul 196, denumirea contului 8038 se modifică astfel: "Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare".

5. În Planul de conturi cuprins la punctul 196 se introduc conturile 6584 "Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări" și 7586 "Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale"2.

2 În acest cont se evidențiază veniturile reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

Art. 15. -

În Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, nota de subsol nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Acest cont apare doar la entitățile care dețin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat și pentru care sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere ca active."

Art. 16. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 31 ianuarie 2017, cu excepția art. 12 și 13 din ordinul menționat.

Art. 17. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 11 ianuarie 2018.

Nr. 470.

ANEXA Nr. 1

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

I. Prevederi generale

1.1. Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

1.3.

(1) Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț prescurtat și contul prescurtat al rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea.

(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

1.4.

(1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale, în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(2) Situațiile financiare anuale întocmite de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția situațiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS, vor fi însoțite de formularul "Date informative" și formularul "Situația activelor imobilizate", în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

1.5.

(1) Situațiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituțiile de credit și de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit reglementărilor contabile emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, au componentele prevăzute de Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, distinct de situațiile financiare anuale. Raportările contabile anuale la 31 decembrie vor fi însoțite de formularul "Date informative" și formularul "Situația activelor imobilizate", în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Formatul electronic al raportării contabile anuale la 31 decembrie conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, precum și al declarației de inactivitate se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

(3) Pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția cazurilor menționate la alin. (1), formatul electronic al situațiilor financiare anuale conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.

1.6.

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate și de reglementările contabile aplicabile, au obligația să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, în condițiile prevăzute de ordin.

(3) Erorile contabile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

1.7. Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică, potrivit legii, în limba română și în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

1.8.

(1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

(2) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată. În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanț", respectiv "Bilanț prescurtat" cu datele prevăzute la alin. (1) sau completarea formularelor cuprinse în situațiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere și de subunitățile înregistrate în România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

(5) Societățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

1.9.

(1) Situațiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

(2) Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

1.10.

(1) Potrivit art. 185 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație, respectiv directoratul este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, însoțite de documentele prevăzute de lege.

(2) La depunerea situațiilor financiare anuale se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Entitățile pot depune situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Entitățile depun situațiile financiare anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate potrivit legii.

(4) Fișierele zip atașate situațiilor financiare anuale nu vor conține parolă.

II. Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

A. Pentru entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare

2.1. Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.

Microentitățile prezintă informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile.

2.2. Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;

3. note explicative la situațiile financiare anuale.

Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.

2.3. Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile;

2. cont de profit și pierdere (cod 20) în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;

3. situația modificărilor capitalului propriu;

4. situația fluxurilor de trezorerie;

5. notele explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.

2.4. În vederea raportării unitare a informațiilor, bilanțul/bilanțul prescurtat va purta simbolul "cod 10", iar contul de profit și pierdere/contul prescurtat de profit și pierdere, simbolul "cod 20".

2.5. În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situații financiare anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

2.6.

(1) Pentru exercițiul financiar al anului 2017, entitățile întocmesc situații financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează, potrivit pct. 9 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2017, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 2.1, 2.2 sau 2.3, după caz, se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2018.

(3) Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale în structura prevăzută la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Respectivele situații financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive.

(5) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile prevăzute la alin. (4) pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2018.

2.7.

(1) Prevederile de mai sus referitoare la situațiile financiare anuale se aplică și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.

(2) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 "Decontări între unitate și subunități" și 482 "Decontări între subunități" se transferă în contul 461 "Debitori diverși"/analitic distinct sau 462 "Creditori diverși"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

(3) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

2.8. Notele explicative cuprinse în cap. 6 "Note explicative la situațiile financiare anuale" din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conțină cel puțin informațiile cerute de capitolul respectiv.

2.9.

(1) Entitățile înscriu în formularul "Contul de profit și pierdere", la rândul 23 "Salarii și indemnizații", respectiv în formularul "Contul prescurtat de profit și pierdere", la rândul 04, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

(2) La rândul 37 din formularul "Date informative" (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

B. Pentru entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 (societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată), cu modificările și completările ulterioare

2.10. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc și publică, conform prevederilor art. 3 din Ordinul viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, situații financiare anuale individuale întocmite în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

2.11.

(1) Efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 se efectuează conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la punctul 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru exercițiul financiar al anului 2017, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2017 se procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează și se înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și se obține balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate prin retratare potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situațiilor financiare anuale, precum și a raportării contabile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

2.12.

(1) Entitățile prevăzute la pct. 2.10 au obligația să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de documentele prevăzute de lege. Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

(2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1), entitățile prevăzute la pct. 2.11 depun și o situație cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Situația menționată la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

2.13. Situațiile financiare anuale se auditează potrivit legii.

2.14. În vederea depunerii situațiilor financiare anuale, societățile menționate la pct. 2.10 folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a societății, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de societăți și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

III. Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

3.1.

(1) Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

(2) Cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, depun situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situațiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

3.2.

(1) Entitățile vor depune, potrivit legii, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale întocmite cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Situațiile financiare anuale întocmite de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția situațiilor financiare anuale întocmite de societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.

3.3.

(1) Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității.

(2) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales.

(3) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută la alin. (2) se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declarației de inactivitate și a înștiințării menționate în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entității:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa și numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comerțului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

(5) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a declarației menționate la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

(6) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou- înființate care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.

(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.

3.4. Nedepunerea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie, a declarației sau a înștiințării, după caz, menționate la pct. 3.1 și 3.3 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.5.

(1) Potrivit art. 29 și 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) Entitățile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare obligate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să întocmească și să publice anual un raport asupra plăților către guverne depun acel raport la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, odată cu situațiile financiare anuale.

(3) Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

IV. Completarea situațiilor financiare anuale

A. Completarea situațiilor financiare anuale de către entitățile ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

B. Completarea situațiilor financiare anuale de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

V. Nomenclator - forme de proprietate

Codul Denumirea
10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
11 Regii autonome
12 Societăți cu capital integral de stat
13 Institute naționale de cercetare-dezvoltare
14 Companii și societăți naționale3
15 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat dețin capitalul social
16 Alte unități economice de stat netransformate în societăți sau regii autonome
20 PROPRIETATE MIXTĂ4 (cu capital de stat și privat - sub 50%, 50% și peste 50%)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
22 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
23 Societăți cu capital de stat și privat autohton
24 Societăți cu capital de stat și privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)
25 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
26 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
27 Societăți cu capital de stat și privat autohton
28 Societăți cu capital de stat și privat străin
29 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50% inclusiv și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital de stat de peste 50% inclusiv dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, societăți agricole)
31 Societăți în nume colectiv
32 Societăți în comandită simplă
33 Societăți în comandită pe acțiuni
34 Societăți pe acțiuni
35 Societăți cu răspundere limitată
36 Societăți agricole
37 Societăți cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meșteșugărești
43 Cooperative și asociații agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBȘTEASCĂ (societăți aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești)

3 La codul 14 se înscriu doar acele companii și societăți naționale care au capital integral de stat.

4 La proprietatea mixtă se înscriu și acele companii și societăți naționale al căror capital nu este integral de stat.

VI. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale

6.1.

(1) Formatul electronic al situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Programul de asistență este pus la dispoziția entităților, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro

(3) Formatul electronic al situațiilor financiare anuale, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține documentele cerute de lege scanate alb- negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

6.2. În vederea depunerii situațiilor financiare anuale în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, societățile care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și entitățile prevăzute la pct. 6.1, al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a entității, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de entități și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

ANEXA Nr. 2

Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie

I. Prevederi generale

1.1. Entitățile prevăzute la art. 6 din ordin, cu excepția celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în prezenta anexă se aplică și persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din ordin și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 din ordin.

1.3.

(1) Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 din prezenta anexă pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili.

(2) La depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

1.4.

(1) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul conturilor 481 "Decontări între unitate și subunități" și 482 "Decontări între subunități" se transferă în contul 461 "Debitori diverși"/analitic distinct sau 462 "Creditori diverși"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

(2) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie

2.1. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;

b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;

c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4 la ordin;

d) Situația activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4 la ordin.

2.2. Formularele "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", "Situația veniturilor și cheltuielilor", "Date informative" și "Situația activelor imobilizate", cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

2.3. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

2.4.

(1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată. În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.5.

(1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.

(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1 și 1.2. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale simplificate.

2.7. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.

2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere același nomenclator privind formele de proprietate, cuprins în anexa nr. 1 la ordin.

2.11.

(1) Entitățile înscriu la rândul 23 "Salarii și indemnizații" din cadrul formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor" toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

(2) La rândul 37 din formularul "Date informative" (cod 30) din anexa nr. 4 la ordin se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1, precum și de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. Același termen se aplică și pentru depunerea raportărilor contabile anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun raportările contabile anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală, în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie

4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile.

4.2. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea:

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitatea . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . .,
str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . .,
sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerțului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . .|_|_|
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare
. . . . . . . . . .|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr. rd. Sold an curent la:
01 ianuarie 31 decembrie
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807) 04
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906) 05
6. Avansuri (ct. 4094) 06
TOTAL (rd. 01 la 06) 07
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) 12
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) 13
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 14
8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917) 15
9. Avansuri (ct. 4093) 16
TOTAL (rd. 08 la 16) 17
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 18
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 20
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 * + 2676 * + 2677 + 2678 * + 2679 * - 2966 * - 2968 *) 23
TOTAL (rd. 18 la 23) 24
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 + /- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 + /- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 + /- 348 * - 393 - 3941 - 3952) 27
3. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 + /- 348 * + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 + /- 368 + 371 + /- 378 - 3945 - 3946 - 3947- 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 28
4. Avansuri (ct. 4091) 29
TOTAL (rd. 26 la 29) 30
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanțe comerciale1 (ct. 2675 * + 2676 * + 2678 * + 2679 * - 2966 * - 2968 * + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 31
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 * * - 495 *) 32
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 * * - 495 *) 33
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 * * + 437 * * + 4382 + 441 * * + 4424 + din ct. 4428 * * + 444 * * + 445 + 446 * * + 447 * * + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473 * * - 496 + 5187) 34
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 *) 35
TOTAL (rd. 31 la 35) 36
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) 37
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 38
TOTAL (rd. 37 + 38) 39
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44), din care: 42
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *) 43
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 *) 44
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 45
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 46
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 49
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***) 50
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ***) 51
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * * * + 437 * * * + 4381 + 441 * * * + 4423 + 4428 * * * + 444 * * * + 446 * * * + 447 * * * + 4481 + 455 + 456 * * * + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473 * * * + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 52
TOTAL (rd. 45 la 52) 53
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76) 54
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54) 55
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 56
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 57
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 60
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***) 61
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ***) 62
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * * * + 437 * * * + 4381 + 441 * * * + 4423 + 4428 * * * + 444 * * * + 446 * * * + 447 * * * + 4481 + 455 + 456 * * * + 4581 + 462 + 4661 + 473 * * * + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 63
TOTAL (rd. 56 la 63) 64
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517) 65
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67
TOTAL (rd. 65 + 66 + 67) 68
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71), din care: 69
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475 *) 70
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 *) 71
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care: 72
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472 *) 73
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472 *) 74
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77), din care: 75
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 *) 76
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 *) 77
Fond comercial negativ (ct. 2075) 78
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 84
TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84) 85
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 88
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89
3. Alte rezerve (ct. 1068) 90
TOTAL (rd. 88 la 90) 91
Acțiuni proprii (ct. 109) 92
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C 95
SOLD D 96
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 97
SOLD D 98
Repartizarea profitului (ct. 129) 99
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 - 96 + 97 - 98 - 99) 100
Patrimoniul public (ct. 1016) 101
Patrimoniu privat (ct. 1017)2 102
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102) 103

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1 Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2 Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.3. Structura formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 01
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766 * ) 05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 07
Sold D 08
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722 ) 09
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 11
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 12
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815) 13
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 14
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 15
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) 17
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 18
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 19
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 20
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care: 22
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 23
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645) 24
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) 25
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 26
a.2) Venituri (ct. 7813) 27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 29
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 30
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 32
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 33
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 34
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 36
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666 *) 38
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39
- Cheltuieli (ct. 6812) 40
- Venituri (ct. 7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) 43
- Pierdere (rd. 42 - 16) 44
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 45
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 46
13. 14. Venituri din dobânzi (ct. 766 * ) 47
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 48
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 50
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50) 52
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53
- Cheltuieli (ct. 686) 54
- Venituri (ct. 786) 55
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 *) 56
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 58
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) 59
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 52 - 59) 60
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)
- Profit (rd.62 - 63) 64
- Pierdere (rd. 63 - 62) 65
19. Impozitul pe profit (ct. 691) 66
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 67
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 64 - 66 - 67) 68
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); (rd. 66 + 67 - 64) 69

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 3

Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

I. Prevederi generale

1.1. Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la art. 4 din ordin, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

1.2.

(1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru data de 31 decembrie 2017, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Acestea înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și obțin balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

1.3. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

2.1.

(1) Entitățile prevăzute la pct. 1.1 întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:

a) "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;

b) "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;

c) "Date informative" (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8;

d) "Situația activelor imobilizate" (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9.

(2) Formularele "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", "Situația veniturilor și cheltuielilor", "Date informative" și "Situația activelor imobilizate", cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanței de verificare cuprinzând informațiile determinate potrivit prevederilor IFRS.

2.2. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

2.3.

(1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată, din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.4.

(1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.

(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale.

2.6. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.

2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

3.2.

(1) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales.

(2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) se va depune în format electronic. În vederea depunerii înștiințării menționate în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție, gratuit, de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde toate datele de identificare a entității:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa și numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comerțului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

(4) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.

3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, precum și a înștiințării prevăzute la pct. 3.2 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare. Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

4.2. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a), este următoarea:

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitatea . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . .,
str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . .,
sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerțului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . .|_|_|
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare
. . . . . . . . . .|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr. rd. Sold an curent la:
01.01.2017 31.12.2017
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) 02
3. Fond comercial (ct. 2071) 03
4. Avansuri (ct. 4094) 04
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) 05
TOTAL (rd. 01 la 05) 06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 10
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) 11
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) 12
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 13
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) 14
9. Avansuri (ct. 4093) 15
TOTAL (rd. 07 la 15) 16
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294) 17
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 18
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 20
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 * + 2676 * + 2677 + 2678 * + 2679 * - 2966 * - 2968 * ) 23
TOTAL (rd. 18 la 23) 24
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 24) 25
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 + /- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 + /- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) 27
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 + /- 348 * - 393 - 3941 - 3952) 28
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 + /- 348 * + 354 + 356 + 357 + 361 + /- 368 + 371 + /- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 29
5. Avansuri (ct. 4091) 30
TOTAL (rd. 26 la 30) 31
II. CREANȚE
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanțe comerciale1 (ct. 2675 * + 2676 * + 2678 * + 2679 * - 2966 * - 2968 * + 411 + 413 + 418 - 491) 32
2. Avansuri plătite (ct. 4092) 33
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451 * * - 495 * ) 34
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 * * - 495 * ) 35
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) 36
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 * * + 437 * * + 4382 + 441 * * + 4424 + 4428 * * + 444 * * + 445 + 446 * * + 447 * * + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473 * * - 496 + 5187) 37
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 * ) 38
TOTAL (rd. 32 la 38) 39
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 40
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 41
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41) 42
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44 + 45) 43
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 * ) 44
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 * ) 45
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 46
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 47
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 50
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) 51
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 * * * ) 52
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 * * * ) 53
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 54
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * * * + 437 * * * + 4381 + 441 * * * + 4423 + 4428 * * * + 444 * * * + 446 * * * + 447 * * * + 4481 + 455 + 456 * * * + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473 * * * + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 55
TOTAL (rd. 46 la 55) 56
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80) 57
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57) 58
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 59
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 60
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 61
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 62
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 63
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) 64
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 * * * ) 65
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 * * * ) 66
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 67
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * * * + 437 * * * + 4381 + 441 * * * + 4423 + 4428 * * * + 444 * * * + 446 * * * + 447 * * * + 4481 + 455 + 456 * * * + 4581 + 462 + 4661 + 473 * * * + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 68
TOTAL (rd. 59 la 68) 69
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) 70
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 71
TOTAL (rd. 70 + 71) 72
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 74 + 75) 73
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475 * ) 74
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 * ) 75
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care: 76
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 * ) 77
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 * ) 78
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 80 + 81) 79
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 * ) 80
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 * ) 81
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79) 82
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 83
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 84
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare2 (ct. 1027) 85
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C 86
SOLD D 87
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 88
SOLD D 89
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89) 90
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 91
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 92
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 93
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 94
3. Alte rezerve (ct. 1068) 95
TOTAL (rd. 93 la 95) 96
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) SOLD C 97
SOLD D 98
Acțiuni proprii (ct. 109) 99
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 100
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 101
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 117) SOLD C 102
SOLD D 103
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 118) SOLD C 104
SOLD D 105
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 106
SOLD D 107
Repartizarea profitului (ct. 129) 108
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108) 109
Patrimoniul privat (ct. 1023)3 110
Patrimoniul public (ct. 1026) 111
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111) 112

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1 Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2 În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3 Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.3. Structura formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. b), este următoarea:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) 05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) Sold C 06
Sold D 07
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10) 08
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722) 09
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) 11
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755) 12
8. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) 13
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757) 14
10. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751) 16
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 17
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 18
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) 19
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 20
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 21
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 22
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 23
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care: 24
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 25
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) 26
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29) 27
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) 28
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) 29
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32) 30
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 31
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 32
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) 33
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 34
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 35
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 36
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) 37
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655) 38
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) 39
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657) 40
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 41
15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 ) 42
Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45) 43
- Cheltuieli (ct. 6812) 44
- Venituri (ct. 7812) 45
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43) 46
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 18 - 46) 47
- Pierdere (rd. 46 - 18) 48
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) 49
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612) 50
18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) 51
19. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762) 52
20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 53
21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) 54
22. Venituri din dobânzi (ct. 766 * ) 55
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup 56
23 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 57
24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617) 58
25. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 59
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59) 60
26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63) 61
- Cheltuieli (ct. 686) 62
- Venituri (ct. 786) 63
27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661) 64
28. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 65
29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 * ) 66
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup 67
30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 68
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68) 69
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 60 - 69) 70
- Pierdere (rd. 69 - 60) 71
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60) 72
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69) 73
31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 72 - 73) 74
- Pierdere (rd. 73 - 72) 75
32. Impozitul pe profit curent (ct. 691) 76
33. Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 77
34. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) 78
35. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 79
36. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79) 80
- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79); (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 ) 81

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate"
(cod 40) și modul de completare a acestora

4.4.

(1) În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

4.5. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4.6. La rândul 37 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

4.7. În cadrul formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40), la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor și activelor biologice productive.

4.8. Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este următoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariați 19
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 20
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume
A B 1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 21
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 23
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31
- subvenții aferente veniturilor, din care: 32
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă * ) 33
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 34
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 35
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 36
V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 37
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 38
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41), din care: 39
- din fonduri publice 40
- din fonduri private 41
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care: 42
- cheltuieli curente 43
- cheltuieli de capital 44
VII. Cheltuieli de inovare***) Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 45
VIII. Alte informații Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 46
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 47
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care: 48
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care: 49
- acțiuni necotate emise de rezidenți 50
- părți sociale emise de rezidenți 51
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 52
- obligațiuni emise de nerezidenți 53
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care: 54
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 55
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 56
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 57
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 58
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 59
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 60
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ( din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care: 61
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 62
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 63
- subvenții de încasat (ct. 445) 64
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 65
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 66
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care: 67
- creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care: 68
- creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct. 451) 69
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 70
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) 71
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 73 la 75), din care: 72
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 73
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662 + din ct. 471 + din ct. 473) 74
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) 75
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 76
- de la nerezidenți 77
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici * * * * ) 78
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care: 79
- acțiuni necotate emise de rezidenți 80
- părți sociale emise de rezidenți 81
- acțiuni emise de nerezidenți 82
- obligațiuni emise de nerezidenți 83
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 84
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care: 85
- în lei (ct. 5311) 86
- în valută (ct. 5314) 87
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care: 88
- în lei (ct. 5121), din care: 89
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 90
- în valută (ct. 5124), din care: 91
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 92
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care: 93
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 94
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 95
Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care: 96
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), din care: 97
- în lei 98
- în valută 99
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + 102), din care: 100
- în lei 101
- în valută 102
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 103
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care: 104
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 105
- în valută 106
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 107
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 108
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care: 109
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) 110
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 111
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 113 la 116), din care: 112
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 113
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 114
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 115
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 116
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care: 117
- datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care: 118
- datorii comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct. 451) 119
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) 120
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 121
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 122
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) 123
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care: 124
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 125
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din ct. 473) 126
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 127
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 128
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 129
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 130
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici * * * * ) 131
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 132
- acțiuni cotate3) 133
- acțiuni necotate4) 134
- părți sociale 135
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 136
Brevete și licențe (din ct. 205) 137
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 138
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 139
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 140
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 141
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea contabilă netă a bunurilor5) 142
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Suma (Col. 1) %6) (Col. 2) Suma (Col. 3) %6) (Col. 4)
Capital social vărsat (ct. 1012)6) (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care: 143 X X
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care: 144
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 145
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 146
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 147
- cu capital integral de stat; 148
- cu capital majoritar de stat; 149
- cu capital minoritar de stat; 150
- deținut de regii autonome 151
- deținut de societățile cu capital privat 152
- deținut de persoane fizice 153
- deținut de alte entități 154
A B 1 2
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 155
- către instituții publice centrale; 156
- către instituții publice locale; 157
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 158
Nr. rd. Sume
A B 2016 2017
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 159
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 160
- către instituții publice centrale; 161
- către instituții publice locale; 162
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 163
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 164
- către instituții publice centrale; 165
- către instituții publice locale; 166
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 167
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****) Nr. rd. Sume (lei)
A B 2016 2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 168
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 170
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 171
XVI. Venituri obținute din activități agricole******) Nr. rd. Sume (lei)
A B 2016 2017
Venituri obținute din activități agricole 172

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente . . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 144 - 154 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 143.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.9. Structura formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzut la pct. 2.1. alin. (1) lit. d) din prezenta Anexă, este următoarea:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Valori brute
Sold inițial Creșteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Total Din care: dezmembrări și casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 03 X
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 04
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X
II. Imobilizări corporale
Terenuri 06 X
Construcții 07
Instalații tehnice și mașini 08
Alte instalații, utilaje și mobilier 09
Investiții imobiliare 10
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 11
Plante productive 12
Imobilizări corporale în curs de execuție 13
Investiții imobiliare în curs de execuție 14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16
III. Active biologice productive 17 X
IV. Imobilizări financiare 18 X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18) 19

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 20
Alte imobilizări 21
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 22
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22) 23
II. Imobilizări corporale
Terenuri 24
Construcții 25
Instalații tehnice și mașini 26
Alte instalații, utilaje și mobilier 27
Investiții imobiliare 28
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 29
Plante productive 30
TOTAL (rd. 24 la 30) 31
III. Active biologice productive 32
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32) 33

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 34
Alte imobilizări 35
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 36
TOTAL (rd. 34 la 36) 37
II. Imobilizări corporale
Terenuri 38
Construcții 39
Instalații tehnice și mașini 40
Alte instalații, utilaje și mobilier 41
Investiții imobiliare 42
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost 43
Plante productive 44
Imobilizări corporale în curs de execuție 45
Investiții imobiliare în curs de execuție 46
TOTAL (rd. 38 la 46) 47
III. Active biologice productive 48
IV. Imobilizări financiare 49
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49) 50
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 4

Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate"
(cod 40) și modul de completare a acestora

1.

(1) Formularele care compun situațiile financiare anuale întocmite potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum și raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entitățile menționate la art. 6 și 9 din ordin, cu excepția celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

(2) Pentru întocmirea formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40), entitățile prevăzute la art. 4 din ordin aplică prevederile anexei nr. 3 la ordin.

2.

(1) În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care în exercițiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

3. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4. La rândul 37 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

5. În formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

6. Structura formularului "Date informative" (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 1 la ordin este următoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr.
rd.
Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03

II. Date privind plățile restante

Nr.
rd.

Total (col. 2 + 3)
Din care:
Pentru activitate a curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18),
din care:
04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale -
total
(rd. 10 la 14), din care:
09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat
datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate
10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de
sănătate
11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru
șomaj
13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și
alte fonduri
15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul
de stat
17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
III. Număr mediu de salariați Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariați 19
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul
perioadei, respectiv la data de 31 decembrie
20
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de
raportare, subvenții încasate și creanțe restante
Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru
bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:
21
- redevențe pentru bunurile din domeniul public
plătite la bugetul de stat
22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 23
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru
terenuri1)
25
Venituri brute din servicii plătite către persoane
nerezidente, din care:
26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din servicii plătite către persoane
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din
care:
30
- subvenții încasate în cursul perioadei de
raportare aferente activelor
31
- subvenții aferente veniturilor, din care: 32
- subvenții pentru stimularea
ocupării forței de muncă * )
33
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele
prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:
34
- creanțe restante de la entități din sectorul
majoritar sau integral de stat
35
- creanțe restante de la entități din sectorul
privat
36
V. Tichete acordate salariaților Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 37
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare * * ) Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 38
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41), din care: 39
- din fonduri publice 40
- din fonduri private 41
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care: 42
- cheltuieli curente 43
- cheltuieli de capital 44
VII. Cheltuieli de inovare * * * ) Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 45
VIII. Alte informații Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
(ct. 4094)
46
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 47
Imobilizări financiare, în sume brute
(rd. 49 + 54), din care:
48
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:
49
- acțiuni necotate emise de rezidenți 50
- părți sociale emise de rezidenți 51
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 52
- obligațiuni emise de nerezidenți 53
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56),
din care:
54
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a
căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)
55
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 56
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de
bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
57
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții,
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
58
Creanțe neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
59
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate
(ct. 425 + 4282)
60
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și
bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424
+ 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66),
din care:
61
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor
sociale
(ct. 431 + 437 + 4382)
62
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului
(ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)
63
- subvenții de încasat (ct. 445) 64
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate
(ct. 447)
65
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului
(ct. 4482)
66
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 67
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
68
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +
473), (rd. 70 la 72), din care:
69
- decontări privind interesele de participare,
decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație
(ct. 453 + 456 + 4582)
70
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și
persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)
71
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de
trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)
72
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 73
- de la nerezidenți 74
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor
economici * * * * )
75
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +
506 + 507 + din ct. 508), (rd. 77 la 80), din care:
76
- acțiuni necotate emise de rezidenți 77
- părți sociale emise de rezidenți 78
- acțiuni emise de nerezidenți 79
- obligațiuni emise de nerezidenți 80
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 81
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care: 82
- în lei (ct. 5311) 83
- în valută (ct. 5314) 84
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 86 + 88),
din care:
85
- în lei (ct. 5121), din care: 86
- conturi curente în lei deschise la bănci
nerezidente
87
- în valută (ct. 5124), din care: 88
- conturi curente în valută deschise la
bănci nerezidente
89
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 91 + 92),
din care:
90
- sume în curs de decontare, acreditive și alte
valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)
91
- sume în curs de decontare și acreditive în
valută
(din ct. 5125 + 5414)
92
Datorii (rd. 94 + 97 + 100 + 101 + 104 + 106 + 108 +
109 + 114 + 115 + 118 + 124), din care:
93
Credite bancare externe pe termen scurt
(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 95 + 96), din care:
94
- în lei 95
- în valută 96
Credite bancare externe pe termen lung
(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 98 + 99), din care:
97
- în lei 98
- în valută 99
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente
(ct. 1626 + din ct. 1682)
100
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 +
1686 + 1687), (rd. 102 + 103), din care:
101
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se
face în funcție de cursul unei valute
102
- în valută 103
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 104
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 105
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte
conturi asimilate, în sume brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
106
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții,
avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute
(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
107
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate
(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
108
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și
bugetul statului
(ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446
+ 447 + 4481), (rd. 110 la 113), din care:
109
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor
sociale
(ct. 431 + 437 + 4381)
110
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului
(ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)
111
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate
(ct. 447)
112
- alte datorii în legătură cu bugetul statului
(ct. 4481)
113
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 114
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) 115
- sume datorate acționarilor/asociaților
persoane fizice
116
- sume datorate acționarilor/asociaților
persoane juridice
117
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 +
4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 119 la 123), din
care:
118
- decontări privind interesele de participare,
decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație
(ct. 453 + 456 + 457 + 4581)
119
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și
persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2)
(din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din ct. 473)
120
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 121
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări
financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)
122
- venituri în avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienți (ct. 478)
123
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 124
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii
economici * * * * )
125
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 126
- acțiuni cotate3) 127
- acțiuni necotate4) 128
- părți sociale 129
- capital subscris vărsat de nerezidenți
(din ct. 1012)
130
Brevete și licențe (din ct. 205) 131
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 132
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
în administrare
133
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
în concesiune
134
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului
închiriate
135
XI. Informații privind bunurile din proprietatea
privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014
Nr.
rd.
31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea contabilă netă a bunurilor5) 136
XII. Capital social vărsat Nr.
rd.
31 decembrie
an precedent
31 decembrie
an curent
Suma
(Col. 1)
%6)
(Col. 2)
Suma
(Col. 3)
%6)
(Col.4)
Capital social vărsat (ct. 1012)6)
(rd. 138 + 141 + 145 + 146 + 147 + 148), din care:
137 X X
- deținut de instituții publice (rd. 139 + 140), din care: 138
- deținut de instituții publice de subordonare
centrală;
139
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 140
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 141
- cu capital integral de stat; 142
- cu capital majoritar de stat; 143
- cu capital minoritar de stat; 144
- deținut de regii autonome 145
- deținut de societățile cu capital privat 146
- deținut de persoane fizice 147
- deținut de alte entități 148
A B 2016 2017
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat
sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

149
- către instituții publice centrale; 150
- către instituții publice locale; 151
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ
teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.
152
Nr.
rd.
Sume
A B 2016 2017
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de
stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

153
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al
anului precedent, din care virate:
154
- către instituții publice centrale; 155
- către instituții publice locale; 156
- către alți acționari la care statul/unitățile
administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

157
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare
anterioare anului precedent, din care virate:
158
- către instituții publice centrale; 159
- către instituții publice locale; 160
- către alți acționari la care statul/unitățile
administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

161
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice * * * * * ) Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 2016 2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice
(la valoarea nominală), din care:
162
- creanțe preluate prin cesionare de la
persoane juridice afiliate
163
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice
(la cost de achiziție), din care:
164
- creanțe preluate prin cesionare de la
persoane juridice afiliate
165
XVI. Venituri obținute din activități agricole * * * * * * ) Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 2016 2017
Venituri obținute din activități agricole 166
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 31 decembrie
an precedent
31 decembrie
an curent
1. Cifra de afaceri netă
(rd. 168 + 169 - 170 + 171 + 172)
167
Producția vândută
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
168
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 169
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 170
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile
radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766)7)
171
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete (ct. 7411)
172
2. Venituri aferente costului producției în
curs de execuție (ct. 711 + 712)
Sold C 173
Sold D 174
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și
corporale (ct. 721 + 722 )
175
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
(ct. 755)
176
5. Venituri din producția de investiții imobiliare
(ct. 725)
177
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 +
7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)
178
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815) 179
- din care, venituri din fondul comercial negativ
(ct. 7815)
180
- din care, venituri din subvenții pentru investiții
(ct. 7584)
181
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 167 + 173 - 174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179)
182
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele
consumabile (ct. 601 + 602)
183
Alte cheltuieli materiale
(ct. 603 + 604 + 606 + 608)
184
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
(ct. 605)
185
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 186
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 187
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189 + 190), din care: 188
a) Salarii și indemnizații8)
(ct. 641 + 642 + 643 + 644)
189
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială
(ct. 645)
190
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale (rd. 192 - 193)
191
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 192
a.2) Venituri (ct. 7813) 193
b) Ajustări de valoare privind activele circulante
(rd. 195 - 196)
194
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 195
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 196
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204) 197
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe
(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 +
623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)
198
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și
vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale
(ct. 635 + 6586)
199
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător
(ct. 652)
200
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor
corporale (ct. 655)
201
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte
evenimente similare (ct. 6587)
202
11.6. Alte cheltuieli
(ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)
203
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate
de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)7)
204
Ajustări privind provizioanele (rd. 206 - 207) 205
- Cheltuieli (ct. 6812) 206
- Venituri (ct. 7812) 207
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 183 la 186 - 187 + 188 + 191 + 194 + 197 + 205)
208
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 209
- Profit (rd. 182 - 208)
- Pierdere (rd. 208 - 182) 210
12. Venituri din interese de participare
(ct. 7611 + 7612 + 7613)
211
- din care, veniturile obținute de la entitățile
afiliate
212
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)7) 213
- din care, veniturile obținute de la entitățile
afiliate
214
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru
dobânda datorată (ct. 7418)
215
15. Alte venituri financiare
(ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)
216
- din care, venituri din alte imobilizări financiare
(ct. 7615)
217
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 211 + 213 + 215 + 216)
218
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare
și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)
219
- Cheltuieli (ct. 686) 220
- Venituri (ct. 786) 221
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)7) 222
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile
afiliate
223
Alte cheltuieli financiare
(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)
224
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 219 + 222 + 224)
225
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 226
- Profit (rd. 218 - 225)
- Pierdere (rd. 225 - 218) 227
VENITURI TOTALE (rd. 182 + 218) 228
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208 + 225) 229
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 230
- Profit (rd. 228 - 229)
- Pierdere (rd. 229 - 228) 231
19. Impozitul pe profit (ct. 691) 232
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai
sus (ct. 698)
233
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)
A PERIOADEI DE RAPORTARE:
234
- Profit (rd. 230 - 232 - 233)
- Pierdere
(rd. 231 + 232 + 233);
(232 + 233 - 230)
235

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente . . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 138 - 148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 189 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

7. Structura formularului "Date informative" (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.2 și 2.3 din anexa nr. 1 la ordin și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin este următoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariați 19
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 20
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 21
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 23
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31
- subvenții aferente veniturilor, din care: 32
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă * ) 33
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 34
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 35
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 36
V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 37
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare- dezvoltare * * ) Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 38
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41), din care: 39
- din fonduri publice 40
- din fonduri private 41
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care: 42
- cheltuieli curente 43
- cheltuieli de capital 44
VII. Cheltuieli de inovare * * * ) Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 45
VIII. Alte informații Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 46
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 47
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care: 48
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care: 49
- acțiuni necotate emise de rezidenți 50
- părți sociale emise de rezidenți 51
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 52
- obligațiuni emise de nerezidenți 53
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care: 54
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 55
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 56
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 57
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 58
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 59
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 60
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care: 61
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 62
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 63
- subvenții de încasat (ct. 445) 64
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 65
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 66
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 67
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 68
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 69
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 70
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 72 la 74), din care: 71
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 72
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662) 73
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) 74
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 75
- de la nerezidenți 76
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici * * * * ) 77
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 79 la 82), din care: 78
- acțiuni necotate emise de rezidenți 79
- părți sociale emise de rezidenți 80
- acțiuni emise de nerezidenți 81
- obligațiuni emise de nerezidenți 82
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 83
Casa în lei și în valută (rd. 85 + 86), din care: 84
- în lei (ct. 5311) 85
- în valută (ct. 5314) 86
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88 + 90), din care: 87
- în lei (ct. 5121), din care: 88
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 89
- în valută (ct. 5124), din care: 90
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 91
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 93 + 94), din care: 92
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 93
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 94
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128), din care: 95
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 97 + 98), din care: 96
- în lei 97
- în valută 98
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 100 + 101), din care: 99
- în lei 100
- în valută 101
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 102
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 104 + 105), din care: 103
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 104
- în valută 105
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 106
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 107
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 108
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 109
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 110
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 112 la 115), din care: 111
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 112
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 113
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 114
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 115
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 116
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 117
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 118
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) 119
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 120
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 121
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 123 la 127), din care: 122
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 123
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din ct. 473) 124
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 125
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 126
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 127
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 128
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici * * * * ) 129
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 130
- acțiuni cotate3) 131
- acțiuni necotate4) 132
- părți sociale 133
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 134
Brevete și licențe (din ct. 205) 135
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 136
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 137
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 138
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 139
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea contabilă netă a bunurilor5) 140
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Suma (Col. 1) %6) (Col. 2) Suma (Col. 3) %6) (Col. 4)
Capital social vărsat (ct. 1012)6) (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152), din care: 141 X X
- deținut de instituții publice (rd. 143 + 144), din care: 142
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 143
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 144
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 145
- cu capital integral de stat; 146
- cu capital majoritar de stat; 147
- cu capital minoritar de stat; 148
- deținut de regii autonome 149
- deținut de societățile cu capital privat 150
- deținut de persoane fizice 151
- deținut de alte entități 152
Nr. rd. Sume
A B 2016 2017
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 153
- către instituții publice centrale; 154
- către instituții publice locale; 155
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 156
Nr. rd. Sume
A B 2016 2017
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 157
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 158
- către instituții publice centrale; 159
- către instituții publice locale; 160
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 161
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 162
- către instituții publice centrale; 163
- către instituții publice locale; 164
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 165
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) Nr. rd. Sume (lei)
A B 2016 2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 166
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 167
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 168
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169
XVI. Venituri obținute din activități agricole ******) Nr. rd. Sume (lei)
A B 2016 2017
Venituri obținute din activități agricole 170

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice ți persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

8. Structura formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1, 2.2 și 2.3 din anexa nr. 1 la ordin și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin este următoarea: 

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Valori brute
Sold inițial Creșteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Total Din care: dezmembrări și casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 03 X
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 04 X
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X
II. Imobilizări corporale
Terenuri 06 X
Construcții 07
Instalații tehnice și mașini 08
Alte instalații, utilaje și mobilier 09
Investiții imobiliare 10
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 11
Active biologice productive 12
Imobilizări corporale în curs de execuție 13
Investiții imobiliare în curs de execuție 14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16
III. Imobilizări financiare 17 X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 16 + 17) 18

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 19
Alte imobilizări 20
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 21
TOTAL (rd. 19 + 20 + 21) 22
II. Imobilizări corporale
Terenuri 23
Construcții 24
Instalații tehnice și mașini 25
Alte instalații, utilaje și mobilier 26
Investiții imobiliare 27
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 28
Active biologice productive 29
TOTAL (rd. 23 la 29) 30
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 22 + 30) 31

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 32
Alte imobilizări 33
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 34
TOTAL (rd. 32 la 34) 35
II. Imobilizări corporale
Terenuri 36
Construcții 37
Instalații tehnice și mașini 38
Alte instalații, utilaje și mobilier 39
Investiții imobiliare 40
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 41
Active biologice productive 42
Imobilizări corporale în curs de execuție 43
Investiții imobiliare în curs de execuție 44
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
III. Imobilizări financiare 46
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35 + 45 + 46) 47
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 5

Structura componentelor situațiilor financiare anuale întocmite de persoanele juridice fără scop patrimonial

1. Bilanțul care se întocmește de către persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică are următoarea structură: 

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitate . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . . sectorul . . . . . . . . . .
str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . .
bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . .
Activități desfășurate:
- Fără scop patrimonial Cod clasă CAEN |_|_|_|_|
Efectivul de personal |_|_|_|_|
- Economice Cod clasă CAEN |_|_|_|_|
Efectivul de personal |_|_|_|_|
- Durata efectivă de funcționare în anul . . . . . . . . . . (în luni) |_|_|
Cod unic de înregistrare& |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANȚ
la data de . . . . . . . . . .

Formularul 10/1 - lei -
Denumirea elementului Nr rd. Sold la:
Începutul exercițiului financiar Sfârșitul exercițiului financiar
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08) 01
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04) 02
- privind activitățile fără scop patrimonial 03
- privind activitățile economice 04
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07) 05
- privind activitățile fără scop patrimonial 06
- privind activitățile economice 07
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 08
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10 + 11 + 12 + 13) 09
I. STOCURI 10
II. CREANȚE 11
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 12
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 13
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 14
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 15
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 14 - 15 - 22) 16
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 16 - 21) 17
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 18
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI 19
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 21 + 22) 20
- subvenții pentru investiții 21
- venituri înregistrate în avans 22
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 44 - 45 - 52) 23
I. CAPITAL 24
II. REZERVE DIN REEVALUARE 25
III. REZERVE 26
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTÂND EXCEDENTUL/PROFITUL rd. (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42) - (30 + 32 + 34 + 36 + 38 + 40 + 43) Sold C 27
SAU DEFICITUL/PIERDEREA REPORTAT(Ă) rd. (30 + 32 + 34 + 36 + 38 + 40 + 43) - (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42) Sold D 28
Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial Sold C 29
Sold D 30
Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile cu destinație specială Sold C 31
Sold D 32
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită privind activitățile economice Sold C 33
Sold D 34
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile fără scop patrimonial * ) Sold C 35
Sold D 36
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile cu destinație specială * ) Sold C 37
Sold D 38
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile economice * ) Sold C 39
Sold D 40
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activitățile economice * ) Sold C 41
Alte elemente de rezultat reportat reprezentând excedentul sau pierderea privind activitățile economice * ) Sold C 42
Sold D 43
V. EXCEDENTUL/PROFITUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR rd. (46 + 48 + 50) - (47 + 49 + 51) Sold C 44
SAU DEFICITUL/PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR rd. (47 + 49 + 51) - (46 + 48 + 50) Sold D 45
Excedent privind activitățile fără scop patrimonial sau Sold C 46
Deficit privind activitățile fără scop patrimonial Sold D 47
Excedent privind activitățile cu destinație specială sau Sold C 48
Deficit privind activitățile cu destinație specială Sold D 49
Profit privind activitățile economice sau Sold C 50
Pierdere privind activitățile economice Sold D 51
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (rd. 53 + 54) 52
Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial 53
Repartizarea profitului privind activitățile economice 54
FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CASELOR DE AJUTOR RECIPROC (CAR) 55
FONDUL PENTRU AJUTOR ÎN CAZ DE DECES AL MEMBRILOR CASELOR DE AJUTOR RECIPROC (CAR) 56
FONDUL DE RULMENT AL MEMBRILOR ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI 57
ALTE FONDURI PRIVIND ACTIVITĂȚILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL 58
CAPITALURI TOTAL rd. (23 + 55 + 56 + 57 + 58) 59
Patrimoniul privat (ct. 107)1 60

*) Contul 1174 - analitic distinct


1 Se va completa de către persoanele juridice fără scop patrimonial cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

2. Contul rezultatului exercițiului care se întocmește de persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică are următoarea structură:

CONTUL REZULTATULUI EXERCIȚIULUI
la data de . . . . . . . . . .

Formularul 20/1 - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rd. Prevederi anuale Exercițiul financiar
precedent încheiat
A B 1 2 3
I Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16) 01
Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților 02
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare 03
Venituri din donații 04
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare 05
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial 06
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial 07
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole 08
Resurse obținute de la bugetul de stat și / sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri 09
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare 10
Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică 11
Venituri din cote-părți primite potrivit statutului 12
Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară și din străinătate și subvenții pentru venituri 13
Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube și din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare 14
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din activitățile fără scop patrimonial, venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare, venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare, venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive și venituri obținute din reclamă și publicitate potrivit legislației în vigoare 15
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial 16
II Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18 + 19 + 20 + 22 + 23 + 25 + 28 + 31 + 32) 17
Cheltuieli privind stocurile 18
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți 19
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care: 20
- cheltuieli cu colaboratorii 21
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 22
Cheltuieli cu personalul - total, din care: 23
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială 24
Alte cheltuieli de exploatare - total, din care: 25
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial 26
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial 27
Cheltuieli financiare - total, din care: 28
- cheltuieli din diferențe de curs valutar 29
- cheltuieli privind dobânzile 30
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare 31
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd. 33 + 34) - total, din care: 32
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 33
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare 34
III Rezultatul activităților fără scop patrimonial
Excedent (rd. 01 - 17) 35
Deficit (rd. 17 - 01) 36
IV Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL 37
V Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL 38
VI Rezultatul activităților cu destinație specială
Excedent (rd. 37 - 38) 39
Deficit (rd. 38 - 37) 40
VII Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 42 + 44 - 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 53) 41
Cifra de afaceri (conturi din grupa 70) - total, din care: 42
- venituri din vânzarea mărfurilor 43
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Sold C 44
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Sold D 45
Venituri din producția de imobilizări 46
Venituri din subvenții de exploatare 47
Alte venituri din exploatare 48
Venituri financiare - total, din care: 49
- venituri din diferențe de curs valutar 50
- venituri din dobânzi 51
- alte venituri financiare 52
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare 53
VIII Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 55 + 57 + 58 + 60 + 61 + 63 + 64 + 68 + 71) 54
Cheltuieli privind stocurile - total, din care: 55
- cheltuieli privind mărfurile 56
Cheltuieli cu serviciile executate de terți 57
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care: 58
- cheltuieli cu colaboratorii 59
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 60
Cheltuieli cu personalul - total, din care: 61
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială 62
Alte cheltuieli de exploatare 63
Cheltuieli financiare - total, din care: 64
- cheltuieli din diferențe de curs valutar 65
- cheltuieli privind dobânzile 66
- alte cheltuieli financiare 67
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd. 69 + 70) - total, din care: 68
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 69
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare 70
Cheltuieli cu impozitul pe profit 71
IX Rezultatul activităților economice
Profit (rd. 41 - 54) 72
Pierdere (rd. 54 - 41) 73
X Venituri totale (rd. 01 + 37 + 41) 74
XI Cheltuieli totale (rd. 17 + 38 + 54) 75
XII Excedent/Profit (rd. 74 - 75) 76
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74) 77
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

3. Bilanțul prescurtat care se întocmește de către organizațiile patronale și sindicale, precum și alte persoane juridice fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, are următoarea structură:

Județul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitate . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . . sectorul . . . . . . . . . .
str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . .
bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . .
Activități desfășurate:
- Fără scop patrimonial Cod clasă CAEN |_|_|_|_|
Efectivul de personal |_|_|_|_|
- Economice Cod clasă CAEN |_|_|_|_|
Efectivul de personal |_|_|_|_|
- Durata efectivă de funcționare în anul . . . . . . . . . . (în luni) |_|_|
Cod unic de înregistrare& |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANȚ PRESCURTAT
la data de . . . . . . . . . .

Formularul 10 - lei -
Denumirea elementului Nr rd. Sold la:
Începutul exercițiului financiar Sfârșitul exercițiului financiar
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 207 + 208 + 233 + 234 - 280 - 290 - 293 * ) 01
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 231 + 232 - 281 - 291 - 293 * ) 02
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267 * - 296 * ) 03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 + /- 308 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + /- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + /- 368 + 371 + /- 378 + 381 + /- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 -395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428) 05
II. CREANȚE (ct. 267 * - 296 * + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 * * + 437 * * + 4382 + 441 * * + 4424 + 4428 * * + 444 * * + 445 + 446 * * + 447 * * + 4482 + 451 * * + 453 * * + 4582 + 461 + 473 * * - 491 - 495 - 496 + 5187) 06
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598) 07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542 + 550) 08
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * * * + 437 * * * + 4381 + 441 * * * + 4423 + 4428 * * * + 444 * * * + 446 * * * + 447 * * * + 4481 + 451 * * * + 453 * * * + 4581 + 462 + 473 * * * + 509 + 5186 + 519) 11
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18) 12
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17) 13
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * * * + 437 * * * + 4381 + 441 * * * + 4423 + 4428 * * * + 444 * * * + 446 * * * + 447 * * * + 4481 + 451 * * * + 14
453 * * * + 4581 + 462 + 473 * * * + 509 + 5186 + 519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care: 16
Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138) 17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 18
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (ct. 101) 19
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 20
III. REZERVE (ct. 106) 21
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTÂND EXCEDENTUL/PROFITUL SAU Sold C (ct.117) 22
DEFICITUL/PIERDEREA REPORTAT(Ă) Sold D (ct.117) 23
V. EXCEDENTUL/PROFITUL SAU Sold C (ct.121) 24
DEFICITUL/PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR Sold D (ct.121) 25
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (ct. 129) (rd. 27 + 28) 26
Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1291.01) 27
Repartizarea profitului privind activitățile economice (ct. 1292)1 28
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19 + 20 + 21 + 22 - 23 + 24 - 25 - 26) 29
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) (ct. 113) 30
Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) (ct. 114) 31
Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari (ct. 115) 32
Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 116) 33
CAPITALURI TOTAL rd. (29 + 30 + 31 + 32 + 33) 34
Patrimoniul privat (ct. 107)2 35

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

1 Acest rând se va completa numai de către organizațiile patronale și sindicale.

2 Se va completa de către persoanele juridice fără scop patrimonial cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4. Persoanele juridice fără scop patrimonial care au utilizat pentru activitățile economice desfășurate conturile din Planul de conturi general cuprins în Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, completează situațiile financiare anuale pe baza informațiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste situații.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...