Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4, 28, 37 și 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din aceeași lege au obligația să întocmească situații financiare anuale.

(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic.

Art. 2. -

Prezentul ordin se aplică de către entitățile prevăzute la art. 3, 4 și 12.

Art. 3. -

Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

(1) Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

(3) Entitățile menționate la alin. (1) au obligația să întocmească și să depună, de asemenea, raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de entitățile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru exercițiul financiar al anului 2017, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Începând cu exercițiul financiar al anului 2018, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Art. 6. -

(1) Pentru scopuri contabile, entitățile pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, sau în anexa nr. 3, după caz.

(3) Entitățile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) La întocmirea de către entitățile prevăzute la alin. (2) a situațiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 7. -

(1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații financiare anuale pentru propria activitate.

Art. 8. -

Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.

Art. 9. -

(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în condițiile prevăzute la art. 7.

Art. 10. -

(1) Se aprobă structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Situațiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoțite de formularele prevăzute la alin. (1).

Art. 11. -

Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I subpct. 1.4 și la pct. I subpct. 1.5 din anexa nr. 1.

Art. 12. -

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I subpct. 1.3 din anexa nr. 1, precum și prevederile cuprinse în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. -

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 354, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoși din activ, urmăriți în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință; redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadență; bunuri proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți; bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadență; certificate de emisii de gaze cu efect de seră primite, care nu au stabilită o valoare și, prin urmare, nu pot fi recunoscute în conturi bilanțiere, precum și alte valori."

2. Punctul 355 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

355. -

(1) Bunurile proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie, precum și bunurile din domeniul privat al statului care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active se reflectă în conturi în afara bilanțului (contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare»).

(2) La sfârșitul duratei contractului de administrare, concesiune sau închiriere, bunurile se restituie proprietarului. La restituirea acestor bunuri se creditează contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare»."

3. După punctul 4925 se introduce un nou punct, punctul 4926, cu următorul cuprins:

"

4926. - La prezentarea informațiilor nefinanciare este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017."

4. După punctul 5565 se introduce un nou punct, punctul 5566, cu următorul cuprins:

"

5566. - La prezentarea informațiilor nefinanciare este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017."

5. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594, denumirea contului 8038 se modifică astfel: "Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare".

6. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduc conturile 6584 "Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări" și 7586 "Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale"1.

1 În acest cont se evidențiază veniturile reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

7. În funcțiunea contului 666 "Cheltuieli privind dobânzile" din cadrul capitolului 16 "Funcțiunea conturilor" se elimină elementul "valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operațiunile de cumpărare cu plata în rate (471)".

8. În funcțiunea contului 766 "Venituri din dobânzi" din cadrul capitolului 16 "Funcțiunea conturilor" se elimină elementul "valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru operațiunile de vânzare cu plata în rate (472)".

9. La capitolul 16 "Funcțiunea conturilor" se elimină funcțiunea contului 8038 "Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie" și se introduce funcțiunea contului 8038 "Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare", cu următorul cuprins:

"

Contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare»"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active.

În debitul contului 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare» se înregistrează valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active, iar în credit, valoarea celor restituite.

Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active, existente în entitate la un moment dat."

Art. 14. -

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După punctul 48 se introduce un nou punct, punctul 481, cu următorul cuprins:

"

481. - La aplicarea prevederilor prezentului capitol este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017."

2. La punctul 146, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) În categoria elementelor menționate la alin. (1) se cuprind: angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoși din activ, urmăriți în continuare; stocuri de natura altor materiale date în folosință; redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadență; bunuri proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți; bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadență, precum și alte valori.

(3) Bunurile proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie, precum și bunurile din domeniul privat al statului care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active se evidențiază în conturi în afara bilanțului (contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare»)."

3. Nota de subsol nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

4. Acest cont apare doar la entitățile care dețin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniul privat și pentru care sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere ca active."

4. În Planul de conturi cuprins la punctul 196, denumirea contului 8038 se modifică astfel: "Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare".

5. În Planul de conturi cuprins la punctul 196 se introduc conturile 6584 "Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări" și 7586 "Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale"2.

2 În acest cont se evidențiază veniturile reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

Art. 15. -

În Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, nota de subsol nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Acest cont apare doar la entitățile care dețin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat și pentru care sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere ca active."

Art. 16. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 31 ianuarie 2017, cu excepția art. 12 și 13 din ordinul menționat.

Art. 17. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 11 ianuarie 2018.

Nr. 470.

ANEXA Nr. 1

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

I. Prevederi generale

1.1. Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

1.3.

(1) Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț prescurtat și contul prescurtat al rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...