Guvernul României

Protocolul Sesiunii a IX-a a împuterniciților pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997, din 12.10.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Negrești-Oaș 2017, România

În conformitate cu prevederile art. 16 al Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997 la Galați, în perioada 11-12 octombrie 2017, la Negrești-Oaș, a avut loc Sesiunea a IX-a a împuterniciților părților.

La lucrările Sesiunii au participat:

- din partea română:

Adriana Petcu - împuternicitul Guvernului

Nicolae Bărbieru - locțiitorul împuternicitului;

Carmen Neagu - secretarul împuternicitului;

Sorin Rîndașu-Beuran - coordonatorul Grupei de lucru pentru Tisa;

Cristian Ban - coordonatorul Grupei de lucru pentru Siret și Prut;

Dragoș Cazan - coordonatorul Grupei de lucru pentru fluviul Dunărea;

Simona Olimpia Negru - expert;

Cristian Ciulbea - expert;

Bogdan Neciu - expert;

Radu Fărcaș - expert;

Ludmila Toncia - expert, asigură traducerea;

- din partea ucraineană:

Mykhailo Khoriev - împuternicitul Guvernului;

Nadiia Bilous - secretarul împuternicitului;

Andrei Kavulea - coordonatorul Grupei de lucru pentru Siret și Prut;

Olga Lâsiuc - expert;

Maryna Skral - expert;

Eduard Osisky - expert;

Bojik Tetiana - expert, asigură traducerea.

Părțile au convenit următoarea ordine de zi:

1. Informarea împuterniciților asupra îndeplinirii hotărârilor adoptate la Sesiunea a VIII-a a împuterniciților (2 noiembrie 2012, Ujgorod, Ucraina);

2. Stadiul aplicării regulamentelor de colaborare pe bazine hidrografice;

3. Analiza regulamentelor actualizate în cadrul colaborării bilaterale;

4. Situația lucrărilor hidrotehnice existente, în execuție și propuse a fi proiectate;

5. Aprobarea Programului de lucru pe anul 2018 pentru aplicarea prevederilor Acordului interguvernamental româno- ucrainean privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră;

6. Stabilirea locului, datei și ordinii de zi preliminare pentru cea de-a X-a Sesiune a împuterniciților;

7. Diverse.

La punctul 1

Informarea împuterniciților asupra îndeplinirii hotărârilor adoptate la Sesiunea a VIII-a a împuterniciților (2 noiembrie 2012, Ujgorod, Ucraina)

1.1. Împuterniciții s-au informat reciproc asupra îndeplinirii sarcinilor ce decurg din Hotărârile celei de-a VIII-a Sesiuni (2 noiembrie 2012, Ujgorod, Ucraina) și au constatat următoarele:

În perioada de la Sesiunea a VIII-a și până la Sesiunea a IX-a au avut loc întâlniri ale locțiitorilor împuterniciților, secretarilor împuterniciților, grupelor de lucru și de experți pentru examinarea problemelor de interes comun în sectorul de frontieră a fluviului Dunărea, râurilor Tisa, Siret și Prut.

Coordonatorii celor trei grupe de lucru au prezentat succint rezultatele colaborării, așa cum au fost consemnate în procesele-verbale ale acestora.

1.2. Împuterniciții guvernelor convin ca programele de lucru anuale să cuprindă un număr de întâlniri care să conducă la realizarea sarcinilor ce revin părților, conform celor prevăzute în protocoalele sesiunilor. Împuterniciții convin asupra obligativității realizării întâlnirilor grupelor de lucru. Locțiitorii împuterniciților vor urmări realizarea programelor anuale de lucru. Cu scopul eficientizării lucrărilor grupelor de lucru și ale experților, părțile, prin grija secretarilor împuterniciților, își vor transmite reciproc, prin e-mail, anterior desfășurării întâlnirilor, punctele de vedere asupra temelor care urmează să fie analizate și discutate la întâlnire.

1.3. La întâlnirea locțiitorilor împuterniciților (5-7 noiembrie 2013, localitatea Ismail, Ucraina), regulamentele de colaborare au fost revizuite și reactualizate, cu excepțiile consemnate.

1.4. La întâlnirea experților (24 iulie 2013, localitatea Solotvino, Ucraina), privind armonizarea modelului digital al terenului, părțile s-au informat reciproc asupra formatului materialelor disponibile în vederea schimbului.

Părțile au convenit că sistemul de coordonate și sistemul altimetric sunt după cum urmează:

• sistemul de coordonate - sistem de coordonate WGS 84;
• sistem altimetric EGM 96.

Formatul datelor care se vor schimba:

• modelul digital al terenului - format text XYZ;
• liniile caracteristice ale terenului în fișier SHP, format ArcGIS;
• ortofotoplanuri-geo TIFF.

Zona pe care se va face schimbul de date va fi stabilită în urma suprapunerii contururilor modelelor digitale ale terenului ale celor două părți alegându-se zona maximă rezultată, care va acoperi cel puțin zona inundabilă la debitul probabilitatea de depășire de 1%.

La următoarea întâlnire a experților din data de 22 octombrie 2013, la Sighetu Marmației, România, părțile au făcut schimb de date privind modelul digital al terenului (puncte, linii caracteristice) și ortofotoplan pentru o zonă de test (zona Podului Sighet-Solotvino) în vederea stabilirii detaliilor tehnice pentru efectuarea schimbului pentru întreaga lungime a sectorului comun al râului Tisa.

1.5. Partea română a organizat o întâlnire în data de 18.02.2013, la București, România, a specialiștilor din cadrul instituțiilor implicate cu privire la trecerea frontierei de stat în baza permisului de trecere a frontierei, în conformitate cu art. 14 din Acord. În cadrul acestei întâlniri s-a stabilit că de la momentul semnării Acordului, în anul 1997, și până în prezent legislația națională a suferit multiple modificări, astfel încât, în prezent, nu mai există cadrul legal de emitere/eliberare a acestora.

1.6. În data de 24 mai 2013 la Suceava, România, a avut loc întâlnirea grupului de experți din cadrul Grupului de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret, în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați, 1997, pentru stabilirea situației exacte din teren privind râul Suceava pe sectorul comun de frontieră.

La punctul 2

Stadiul aplicării regulamentelor de colaborare pe bazine hidrografice

Împuterniciții au analizat modul de aplicare a regulamentelor în vigoare:

- Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundațiilor produse de cursurile de apă și de apele interne;

- Regulamentul privind schimbul de date meteorologice și hidrologice între România și Ucraina;

- Regulamentul privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră;

- Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita.

Procesele-verbale ale întâlnirilor grupelor de lucru și de experți la care au fost discutate probleme legate de aplicarea acestora, de la ultima sesiune până în prezent, sunt prezentate în anexele nr. 1a (RO) și nr. 1b (UA) la prezentul protocol.

La solicitarea părții ucrainene au avut loc următoarele întâlniri extraordinare:

- În datele de 27 august 2014 și 17 aprilie 2015, la Sighetu Marmației, România, au avut loc verificări în teren ale derulării lucrărilor din cadrul Proiectului părții române "Îndiguire și consolidare de mal pe râul Tisa SF 254 - SF 319, județul Maramureș".

- În data de 26 februarie 2015, la Siret, România, au fost efectuate o vizită în teren și schimb de experiență privind construcția instalației de măsurare cu cărucior funicular de la Postul hidrometric Siret. În cadrul întâlnirii a fost prezentată stația hidrometrică automată instalată prin proiectul DESWAT.

- În data de 20 decembrie 2016, la Sighetu Marmației, România, a avut loc întâlnirea coordonatorilor Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa, cu privire la obiectivul de investiții "Pod peste Tisa în zona Teplița din Sighetu Marmației". După analiza măsurătorilor comune topogeodezice și a consultărilor reciproce, proiectul corectat a fost agreat.

2.1 Referitor la aplicarea Regulamentului privind apărarea împotriva inundațiilor produse de cursurile de apă și de apele interne, împuterniciții constată:

În intervalul 2013-2016 pe tronsonul comun al râurilor Tisa, Prut, Siret și fluviul Dunărea nu s-au produs viituri semnificative de amploarea celor ce au avut loc în noiembrie 1998, martie 2001 și iulie 2008.

La depășirea cotelor de apărare înregistrate la stațiile hidrometrice cuprinse în Regulament, au fost emise și transmise, prin e-mail avertizări hidrologice.

În intervalul 2013-2016, anual, au avut loc verificări în teren ale lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe ambele maluri, pe tronsonul comun al râului Tisa, ale râurilor Prut și Siret și al fluviului Dunărea, cu excepția anului 2016, pentru fluviul Dunărea.

• Pentru râul Tisa

Pentru îndeplinirea celor cuprinse în Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor produse pe cursurile de apă și pe apele interne au avut loc întâlniri ale experților și coordonatorilor Grupului de lucru al celor două părți, conform programelor de lucru anuale.

A fost întocmit tabelul centralizator cu ultimele valori ale debitelor cu probabilități de depășire de 1%, 5% și 10%, aferente râului Tisa. În urma analizei datelor s-a constatat că există diferențe substanțiale între valorile stabilite de fiecare parte pentru fiecare secțiune. Părțile au fost de acord că, în acest context, nu se pot stabili valori acceptate de ambele părți.

Aferent râului Tisa, lucrările din proiectul "Îndiguire și consolidare de mal pe râul Tisa BF 254 - BF 319, județul Maramureș" au fost executate în cursul anului 2015. Etapa a II-a a acestui proiect, care cuprinde reabilitarea consolidării de mal la SF 258-SF 259 s-a finalizat în primul semestru al anului 2017.

Referitor la unele dintre documentațiile înaintate spre concordare, părțile constată următoarele:

1. Documentația privind "Construcția pe zona de frontieră a râului Tisa SF 279-275, la Câmpulung la Tisa":

- partea ucraineană constată că lucrarea de consolidare din zona SF 276, C22, a fost construită de partea română fără concordare;

- partea română susține că lucrările de consolidare din zona SF 276, obiect C22, au fost realizate conform documentației tehnice transmise, fără impact asupra regimului hidrologic și fără caracter activ asupra albiei minore.

2. Documentație privind "Construcția pe zona de frontieră a râului Tisa SF 262-254, obiectul Teceu Mic BF 258-259":

- partea ucraineană constată că lucrarea obiect Teceu Mic intre SF 258-259 a fost construită de partea română fără concordare;

- partea română susține că lucrarea de construcție pe zona de frontieră a râului Tisa, obiectul Teceu Mic, BF 258-259, este realizată conform documentației tehnice transmise și se află amplasată în spatele liniei vechi de consolidare construite în anul 1978.

Împuterniciții convin asupra organizării în primul semestru al anului 2018 a unei întâlniri de lucru la nivel de experți ai Grupei de lucru și reprezentanți ai organelor competente ale celor două părți sub conducerea coordonatorilor, în scopul:

- discutarea "Schemei complexe de stabilizare a albiei râului Tisa în sectorul comun de frontieră româno-ucrainean", transmisă de partea ucraineană, ținând cont de modificările hidrologice, lucrările realizate în perioada 2010-2017, schimbul de corespondență pe această temă, în vederea actualizării datelor și analizării posibilității aprobării acestei scheme în viitor.

De asemenea, se vor stabili acțiunile viitoare de urmat pentru realizarea de proiecte comune.

În prezent nu sunt în curs de derulare proiecte și alte lucrări pe râul Tisa.

Lista proiectelor transmise și concordate de către organele teritoriale de gospodărire a apelor ale celor două parți constituie anexele nr. 6a (RO) și nr. 6b (UA) la prezentul protocol.

Pe parcursul anului 2017, partea ucraineană a transmis proiectul "Decolmatare râu Tisa și râu Kisviz, comuna Luh, raion Rahiv", iar partea română a transmis proiectul "Apărare de mal râu Tisa - Lunca la Tisa, SF 309-310, județul Maramureș".

Proiectele au fost analizate de experții Grupului de lucru și aprobate în prezenta sesiune, conform adreselor transmise între părți.

Partea română informează că în urma verificărilor efectuate pe teren în data de 9 august 2017 de reprezentanții Sistemului Hidrotehnic Sighetu Marmației a fost constatată executarea fără nicio aprobare, pe malul drept ucrainean al râului Tisa, a unui nou epiu, între SF 282-283. Aceste epiuri trebuie desființate.

Partea ucraineană a informat prin Adresa nr. 01-09/1.210 din data de 4.10.2017 (răspuns la Adresa părții române nr. 1.643/SR/22.08.2017) că acest caz este în investigare la organele judiciare și, de asemenea, va informa partea română periodic privind derularea investigării și hotărârile adoptate de organele competente din Ucraina, cu transmiterea copiilor după documentele oficiale.

Partea ucraineană se adresează cu rugămintea ca partea română să execute lucrări de decolmatare în zona SF 282- 283, pentru a micșora presiunea pe malului drept al râului Tisa.

Partea română va analiza solicitarea și va informa despre hotărârea luată.

Partea română se adresează cu rugămintea ca partea ucraineană să urgenteze realizarea lucrărilor de decolmatare a râului Tisa, în zona Crăciunești, SF 304-305.

Partea ucraineană va analiza solicitarea și va informa despre hotărârea luată.

• Pentru râurile Prut și Siret

Părțile au analizat îndeplinirea regulamentului în vigoare, în cadrul întâlnirilor desfășurate pe parcursul celor patru ani, după cum urmează:

15-17 octombrie 2013 - verificarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râul Siret, pe teritoriul României. Experții grupei de lucru au efectuat în comun examinarea stării lucrărilor hidrotehnice și a măsurilor pentru apărarea împotriva inundațiilor în zona de frontieră - lacul de acumulare Rogojești;

12-14 noiembrie 2013 - verificarea anuală obligatorie a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râurile Prut și Siret, pe teritoriul Ucrainei

Râul Siret

- consolidare mal drept în zona Cerepkivca;

- consolidare mal stâng în zona Cerepkivca;

- consolidare de mal stâng și dig de apărare în zona Iordănești.

Râul Prut

- consolidare mal stâng la Tărăsăuți (Tarasivți) - zona SF 906;

- sector decolmatat la Dranița (SF 916);

- sector decolmatat la Mămăliga (SF 920-921).

3-5 decembrie 2013 - verificarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râul Prut, pe teritoriul României

- a fost verificată consolidarea de mal a râului Prut din zona Oroftiana, lucrare în stare bună;

- a fost vizitată stația hidrologică automată Oroftiana instalată în anul 2013 în cadrul proiectului DESWAT.

8 decembrie 2014 - verificarea anuală obligatorie a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râurile Prut și Siret, pe teritoriul României:

Râul Siret

- au fost verificate în teren lucrările de decolmatare și regularizare a cursului de apă prin excavare de balast, care se desfășoară pe sectorul de frontieră - acumularea Rogojești;

- lucrările de refacere a infrastructurii stației hidrometrice Siret, care constau dintr-o instalație pentru cărucior bifilar și apărările de mal aferente;

- a fost vizitată stația de sortare agregate minerale a S.C. CONTRANSCOM Rădăuți, care deține perimetrul Vășcăuți- frontieră.

Lucrările de decolmatare și regularizare se desfășurau conform documentației tehnice concordate.

Râul Prut

- a fost verificată în teren lucrarea consolidare mal la Oroftiana;

- au fost vizitate în teren postul pluviometric automat Suharău și stația hidrometrică automată de la Oroftiana;

- a fost prezentată de către partea română amenajarea hidrotehnică Acumulare Mileanca.

9-10 decembrie 2014 - verificarea anuală obligatorie a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râurile Prut și Siret, pe teritoriul Ucrainei

Râul Siret

- au fost verificate în teren lucrările de la Cerepkivka, Iordănești și Camenca.

Râul Prut

- au fost verificate în teren lucrările de la Mămăliga, Costiceani, Vancicăuți și Tărăsăuți.

13-15 octombrie 2015 - verificarea în comun a lucrărilor hidrotehnice pentru apărarea împotriva inundațiilor pe teritoriul ucrainean a râurilor Prut și Siret, după cum urmează:

Râul Siret

- lucrarea de consolidare mal stâng, amonte la circa 900 metri de frontieră în zona comunei Tereblecea, a fost distrusă în urma inundațiilor din 2008-2010. Lucrarea nu este refăcută, eroziunea nu mai înaintează, malul s-a stabilizat și este consolidat natural cu vegetație arborescentă spontană la bază;

- lucrarea de consolidare mal drept, zonă aval pod Cerepkivca, și consolidare mal stâng în zona pod Cerepkivca;

- pe pila mal drept a podului este montat un post hidrometric de nivel în zona Cerepkivca pentru transmiterea automată a datelor la dispeceratul Direcției de Bazin a Resurselor de Apă Nistru-Prut, care este în testare.

Râul Prut

- Stația hidrometrică automată Cernăuți pentru măsurători de debite;

- consolidare mal stâng la Tărăsăuți (Tarasivți);

- în sectoarele Vancicăuți (Vancichivți) și Mămăliga partea ucraineană a arătat că sunt prevăzute lucrări de regularizare a albiei;

- pentru sectorul Vancicăuți (Vancichivți) documentația a fost concordată între cele două părți, pentru sectorul Mămăliga lucrările de regularizare nu au fost efectuate.

8 decembrie 2015 - experții au verificat în comun lucrările de apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul României:

Râul Siret

- sectorul de frontieră - pod Siret și decolmatare r. Molnița.

Râul Prut

- consolidare de mal drept Oroftiana I și Oroftiana II;

- consolidare de mal Baranca II și III, inclusiv balastiera Potcoava.

22-24 noiembrie 2016 - întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele râurilor Siret și Prut.

Experții au verificat în comun lucrările de apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul Ucrainei și au constatat:

pe râul Prut

- în zona Vancicăuți SF 911-912 - sunt prevăzute lucrări de regularizare care încă nu au fost demarate;

- în zona Vancicăuți SF 910, zona Tărăsăuți SF 907-908 și zona Costiceană SF 914-915 - în prezent lucrările de regularizare sunt în derulare;

- consolidare de mal din zona Tărăsăuți, raionul Novosulița.

Partea ucraineană a solicitat părții române realizarea unor lucrări de decolmatare pe malul drept al râului Prut la cca 600 m amonte de SF 910 Baranca. Partea română a înaintat trei documentații aferente sectorului Baranca pentru efectuarea lucrărilor de decolmatare, care au fost concordate de partea ucraineană;

pe râul Siret

- lucrările de apărare din zona Tereblecea au fost afectate pe o lungime de cca 200 m, în urma inundațiilor din 2010, și nu au fost încă refăcute. Se va asigura supravegherea permanentă în caz de ape mari;

- consolidare de mal la Cerepchivka și stația hidrometrică automată instalată pe pila podului;

- consolidare de mal la Kamenka și stația hidrometrică automată instalată pe pila podului;

- îndiguirea și consolidarea de mal la Iordănești vor fi finalizate în funcție de obținerea finanțării.

Experții au vizitat Postul hidrometric automat de la Tărăsăuți și Postul hidrometric automat de la Storojineț care au fost instalate prin proiectul "Prevenirea și protecția la inundații în bazinele superioare ale râurilor Prut și Siret, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu stații automate - EAST AVERT" MIS ETC 966.

13-14 decembrie 2016 - experții au verificat în comun lucrările de apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul României:

pe râul Prut

- consolidare de mal Baranca II SF 912-913;

- consolidare de mal Oroftiana I SF 905-906;

- Stația hidrometrică automată Oroftiana;

- balastierele Baranca II și Baranca V - SF 912, documentațiile au fost concordate;

pe râul Siret

- acumularea Rogojești și stațiile de pompare SP1, SP2 și SP3;

- Stația hidrometrică automată Siret.

Concluzia verificărilor este că lucrările sunt în stare bună și corespund scopului pentru care au fost realizate.

Situația volumelor de agregate minerale concordate și exploatate de către partea română și partea ucraineană pe râurile Prut și Siret în intervalul 2013-2016 vor constitui anexele nr. 3a (RO) și nr. 3b (UA) la prezentul protocol.

• Pentru fluviul Dunărea

Pentru îndeplinirea celor prevăzute în Regulamentul de colaborare au fost efectuate verificări ale lucrărilor cu rol de apărare astfel:

20 octombrie 2011, teritoriul României, sector Grindu- Isaccea

- digul de apărare Grindu-Ciulineț;

- lucrările de reabilitare pe digul Ciulineț-Isaccea sunt în curs de execuție, conform proiectului concordat între părți.

21 noiembrie 2012, pe teritoriul Ucrainei, sector Reni-Chilia

- digul de apărare Reni-Orlovca, reabilitat după apele mari din anul 2010;

- consolidarea de mal amplasată pe sectorul brațului Chilia - km 97;

- lucrările hidrotehnice pe sectorul Ismail-Chilia.

6 noiembrie 2013, pe teritoriul Ucrainei, sector Reni-Ismail

- digul de apărare Reni-Orlovka, reabilitat după apele mari din 2010;

- consolidare de mal și dig de apărare a orașului Ismail km 97;

- lucrările hidrotehnice de pe sectorul Ismail-Chilia.

17 octombrie 2014, pe teritoriul României, sector Isaccea-Ciulineț

- experții au efectuat schimburi de date și informații cu privire la starea tehnică a lucrărilor;

- partea română a informat că lucrările de investiții aflate în curs de realizare nu au continuat în anul 2014 din lipsa fondurilor financiare.

17 decembrie 2015, pe teritoriul Ucrainei, sector Reni-Chilia

- experții au efectuat schimb de date și informații cu privire la starea tehnică a lucrărilor și a stadiului de întreținere a acestora.

Lucrările de apărare împotriva inundațiilor pe Dunărea navigabilă și brațul Chilia de pe teritoriul României și Ucrainei sunt în stare bună de funcționare și corespund rolului pentru care au fost construite.

Partea română anual a informat partea ucraineană despre activitățile de dragaje efectuate pe Dunărea navigabilă în perioada 2011-2015. Partea ucraineană a informat că pe teritoriul său nu s-au efectuat lucrări de dragaje în această perioadă.

2.2 Referitor la aplicarea Regulamentului privind schimbul de date meteorologice și hidrologice între România și Ucraina, împuterniciții constată:

• Pentru râul Tisa

Pentru îndeplinirea celor prevăzute în Regulamentul referitor la schimbul de date meteorologice și hidrologice au avut loc următoarele întâlniri unde s-au analizat materialele și caracteristicile viiturilor selectate pe perioada celor 4 ani dintre cele două sesiuni.

Pe agenda de zi a acestor întâlniri au fost analizate: schimbul operativ de date pentru anul anterior; schimbul anual de date atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic; materialul privind formarea și propagarea celor două unde de viitură, selectate pentru anul anterior, de comun acord de către organele teritoriale de specialitate; stabilirea programului de măsurători de debite pentru anul următor.

Părțile au efectuat măsurătorile de debite în conformitate cu programele anuale stabilite de comun acord.

Schimbul operativ de date a fost efectuat în conformitate cu prevederile anexei nr. 4a la Regulament.

• Pentru râurile Prut și Siret

În conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare partea română a transmis zilnic datele hidrologice, prin canalul GTS București-Moscova-Kiev, de la stațiile hidrometrice de pe Siret și Prut, cuprinse în telegrama HYDRA, la Kiev. S-au transmis zilnic prin e-mail, pentru Ucraina, datele hidrologice cuprinse în buletinul hidrologic, date referitoare la prognoza debitelor medii zilnice pentru următoarele 6 zile pentru râurile interioare și pentru cursul mijlociu și inferior al râului Prut, precum și datele referitoare la stratul de zăpadă și echivalentul în apă al acestuia, în perioadele cu fenomene de iarnă.

Partea ucraineană a transmis la București, zilnic, datele hidrologice pentru stațiile hidrometrice din bazinele superioare ale Siretului și Prutului, sub formă de telegramă HYDRA, prin canalul GTS București-Moscova-Kiev.

În cadrul întâlnirilor anuale, partea ucraineană a predat părții române datele hidrologice pentru fiecare an aferent perioadei 2013-2016, conform anexei 6b la Regulament - fișele-tip anuar pentru datele hidrologice anuale, de pe râurile Siret- Storojineț și Prut-Cernăuți.

Părțile au efectuat măsurătorile de debit în conformitate cu programele anuale stabilite de comun acord.

Schimbul operativ de date s-a efectuat în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare.

La solicitarea părții ucrainene, partea română a acceptat modificarea secțiunii de măsurători de debite de la Tarăsăuți la Cernăuți, unde a fost amenajată stația automată.

• Pentru fluviul Dunărea

În perioada 2011-2015 părțile au făcut schimb de anuare hidrologice în conformitate cu prevederile Regulamentului. Partea ucraineană a inclus în anuar date privind scurgerea lichidă medie zilnică și pentru o secțiune aval de canalul Bâstroe-Stambulul Vechi (km 10), secțiune propusă în 2010. Schimbul operativ zilnic s-a efectuat între cele două părți în conformitate cu Regulamentul. În lunile noiembrie și decembrie 2011 scurgerea lichidă s-a încadrat în faza de regim hidrologic deficitar.

În fiecare an părțile au efectuat în comun măsurători de debite în secțiunile de frontieră, pe fluviul Dunărea, Isaccea - mila 54; Ceatal Ismail-brațul Chilia, kilometrul 115; brațul Chilia - km 43, Periprava-brațul Chilia km 20, brațul Stambulul Vechi km 10 - aval Bâstroe. Măsurătorile de aluviuni în suspensie în secțiunile sus-menționate au fost realizate doar de partea română.

Măsurătorile au fost efectuate de Observatorul hidrometeorologic Dunăre din Ismail și Sistemul de Gospodărire a Apelor din Tulcea, în perioada 2011-2015, astfel:

- anul 2011 - 6 septembrie;

- anul 2012 - 9 aprilie, 12 iulie;

- anul 2013 - 29 martie, 27 iunie;

- anul 2014 - 27 mai;

- anul 2015 - 26 iunie.

Măsurătorile au fost efectuate în diferite etape ale regimului hidrologic, s-a efectuat schimbul de rezultate. În urma analizei rezultatelor măsurătorilor efectuate în comun s-a constatat că acestea au valori apropiate, în limite acceptabile.

2.3 Referitor la aplicarea Regulamentului privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră, împuterniciții constată:

• Pentru râul Tisa

Pentru realizarea celor prevăzute în Regulament, s-au desfășurat întâlnirile experților pentru evaluarea calității apelor de frontieră.

De asemenea, de două ori pe an s-au efectuat prelevările comune de probe de apă în secțiunea podului istoric Sighetu Marmației-Solotvino.

În decursul anilor 2013-2016, părțile au efectuat cu regularitate prelevările comune ale probelor de apă în zona de frontieră, în secțiunile: Valea Vișeului-Dilovoe și Teceul Mic- Teaciv, conform programului anual stabilit în comun de experți.

Au fost desfășurate întâlnirile anuale pentru intercompararea rezultatelor laboratoarelor și evaluarea calității apei râului Tisa pentru secțiunile de control din zona de frontieră româno- ucraineană. Analiza s-a efectuat prin compararea valorilor medii a indicatorilor pentru ultimii doi ani anteriori.

Specialiștii au constatat că în perioada 2013-2016 calitatea apei pe râul Tisa a rămas neschimbată.

• Pentru râurile Prut și Siret

Au fost organizate întâlnirile experților din cadrul Grupei de lucru pentru râurile Siret și Prut pentru evaluarea calității apelor de frontieră:

- 15-17 octombrie 2013 - pe teritoriul României;

- 17-19 iunie 2014 - pe teritoriul Ucrainei;

- 21-22 iulie 2015 - pe teritoriul României;

- 25-26 mai 2016 - pe teritoriul Ucrainei.

Conform Regulamentului, experții ambelor părți au efectuat prelevarea probelor de apă cu frecvență lunară din secțiunile de frontieră ale râurilor Prut și Siret, în baza programelor de prelevare stabilite de comun acord între părți. S-a efectuat lunar schimbul buletinelor de analiză a probelor de apă prelevate pentru evaluarea calității apei.

Determinarea indicatorilor de calitate s-a efectuat în cadrul laboratoarelor de calitatea apei Suceava, Botoșani și Cernăuți, fiecare parte folosind metode proprii de analiză.

În cadrul întâlnirilor au fost centralizate și analizate datele de calitate a apelor de frontieră pentru anul anterior. Datele obținute sunt în limitele admise.

A fost discutat și concordat Programul anual de prelevare a probelor de apă din secțiunile de frontieră pentru anul viitor.

• Pentru fluviul Dunărea

Părțile au efectuat prelevări de probe de apă la secțiunile stabilite prin Regulament, și anume Reni - Mm 71 și Vilcovo Km 20 braț Chilia, respectiv malul stâng de către partea ucraineana și mal stâng, mijloc și mal drept de către partea română.

În cadrul întâlnirilor anuale părțile au făcut reciproc schimbul datelor privind calitatea apei în cele două secțiuni monitorizate și au efectuat evaluarea calității apelor fluviului Dunărea pentru tronsonul comun de frontieră.

Părțile au constatat că nu s-au înregistrat diferențe majore între rezultatele analizelor prezentate. Diferențele înregistrate la analizele efectuate de cele două părți se datorează metodelor și aparaturii diferite utilizate de cele două laboratoare.

2.4. Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita - împuterniciții constată că în perioada 2012-2016 pe râurile Tisa, Siret și Prut și în perioada 2011-2015 pe fluviul Dunărea nu au fost înregistrate poluări accidentale cu impact transfrontalier.

La punctul 3

Analiza regulamentelor reactualizate în cadrul colaborării bilaterale

Pentru finalizarea regulamentelor actualizate a avut loc întâlnirea locțiitorilor împuterniciților în perioada 5-7 noiembrie 2013 la Izmail, Ucraina. În cadrul întâlnirii au fost stabilite următoarele:

- Regulamentul privind schimbul de date meteorologice și hidrologice între România și Ucraina - textul și anexele au fost revizuite și reactualizate;

- Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor produse de cursurile de apă și de apele interne - textul și anexele au fost revizuite, reactualizate și convenite, cu excepția art. 10 lit. c) și art. 11 lit. c), la care nu au fost concordate frecvențele de transmitere a datelor la depășirea fazelor de apărare F II și F III, respectiv:

- la art. 10 lit. c), partea ucraineană a informat că instituțiile competente din Ucraina nu au posibilitatea de a transmite datele hidrologice pentru râul Siret din anexele 3a și 3b la regulament cu frecvență din două în două ore;

- la art. 11 lit. c), partea ucraineană a informat că instituțiile competente din Ucraina nu au posibilitatea de a transmite datele hidrologice pentru toate stațiile cuprinse în anexele 3a și 3b la regulament cu frecvență din două în două ore.

- Regulamentul privind evaluarea calității apelor de frontieră și procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apă de frontieră - textul și anexele au fost concordate, cu excepția anexei 9 care a rămas în dezbatere.

Totodată, ca urmare a implementării Proiectului "Prevenirea și protecția la inundații în bazinele superioare ale râurilor Prut și Siret, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu stații automate - EAST AVERT" MIS ETC 966 în cadrul întâlnirilor Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret și a afluenților în zona de frontieră din 8-11 decembrie 2015, București, România, și din 22-24 noiembrie 2016, Cernăuți, Ucraina, părțile au discutat propunerea de completare a anexelor la Regulamentul privind schimbul de date meteorologice și hidrologice între România și Ucraina", pentru includerea în fluxul informațional existent între părți a datelor de la stațiile automate din bazinele superioare Siret și Prut. Anexele suplimentare au fost agreate de experții celor două părți.

Experții au discutat și problema articolelor 10 și 11 din propunerea de Regulament privind apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor produse de cursurile de apă și de apele interne (4-7.11.2013, Izmail, Ucraina) rămase neconcordate pentru râul Siret, prin perspectiva includerii în schimbul de date dintre părți a datelor de la stațiile automate. Propunerea de reformulare agreată de experții părților este următoarea:

La articolul 10

În timpul fazei a II-a de apărare, instituțiile de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul statului său:

c) citirea și înregistrarea nivelurilor la mirele menționate în anexele nr. 3 a și 3 b pentru râurile Tisa, Someș, Tur, Crasna, Prut și Siret se vor face la interval de 4 ore (0, 4, 8, 12, 16, 20). Suplimentar, pentru râul Siret se vor transmite la interval de 2 ore (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22) datele de la stațiile automate incluse în anexele pentru râurile Siret și Prut din "Regulamentul privind schimbul de date meteorologice și hidrologice între România și Ucraina".

Întrucât articolul 11 se referă la toate bazinele, reformularea textului se va face cu ocazia întâlnirilor ulterioare pentru aprobarea regulamentelor, reactualizate.

Pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în cadrul celei de a VIII-a sesiuni a împuterniciților (1-2 noiembrie 2012, Ujgorod, Ucraina) a fost constituit un grup de experți, care a efectuat o vizită în teren în data de 23.05.2013 pe malul stâng al râului Suceava, pe teritoriul Ucrainei. După stabilirea datelor tehnice și evaluarea situației din teren, experții au propus introducerea datelor privind râul Suceava pe sectorul comun de frontieră în regulamentele în vigoare după cum urmează:

• Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundațiilor produse de cursurile de apă și de apele interne - introducerea în anexe a listei lucrărilor hidrotehnice de pe sectorul comun de frontieră;
• Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase ce nu se mai pot evita - introducerea râului Suceava în anexa nr. 2, respectiv:

I. Instituții competente din România - "pentru râurile Siret și Suceava"

II. Instituții competente din Ucraina - "pentru râurile Siret, Prut și Suceava".

La punctul 4

Situația lucrărilor hidrotehnice existente, în execuție și propuse a fi proiectate

Conținutul și procedura de convenire a documentațiilor tehnice pentru lucrările care se execută în zonele de frontieră au fost transmise părții ucrainene în cadrul întâlnirilor grupelor de lucru astfel: pentru Tisa în cadrul întâlnirii experților pe linie de apărare împotriva inundațiilor din 21 octombrie 2013, Solotvino, Ucraina, din data de 22 octombrie 2013, Sighetu Marmației, România; pentru râurile Prut și Siret, în cadrul Grupei de lucru din perioada 3-5 decembrie 2013, Iași, România; pentru fluviul Dunărea, în cadrul Grupei de lucru din data de 18 septembrie 2014, Tulcea, România.

Partea ucraineană a transmis propunerea sa doar pentru râurile Prut și Siret.

Aferent râului Siret a fost concordată documentația tehnico- economică "Apărare de mal râu Siret în zona amonte a stațiilor de măsurare a debitelor (DESWAT, WATMAN) și stația hidrometrică Siret, județul Suceava". În prezent lucrările sunt în desfășurare.

- Pentru râul Tisa

Documentațiile tehnice ale celor două părți se regăsesc în anexele nr. 6a (RO) și nr. 6b (UA) la prezentul protocol.

La punctul 5

Aprobarea Programului de lucru pe anul 2018 pentru aplicarea prevederilor Acordului interguvernamental româno-ucrainean privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră

Împuterniciții au analizat și au aprobat Programul de lucru pe anul 2018 pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră [anexele nr. 2a (RO) și nr. 2b (UA) la protocolul Sesiunii a IX-a].

La punctul 6

Locul și data desfășurării sesiunii urmează a fi stabilite de comun acord de către împuterniciți

Împuterniciții, în conformitate cu articolul 16 din Acord, au convenit ca cea de a X-a Sesiune a împuterniciților să aibă loc în a doua parte a anului 2018, pe teritoriul Ucrainei, cu următoarea ordine de zi provizorie:

1. Informarea împuterniciților asupra îndeplinirii hotărârilor adoptate la Sesiunea a IX-a a împuterniciților (12 octombrie 2017, Negrești-Oaș, România);

2. Stadiul aplicării regulamentelor de colaborare pe bazine hidrografice;

3. Analiza și aprobarea regulamentelor actualizate în cadrul colaborării bilaterale;

4. Situația lucrărilor hidrotehnice existente, în execuție și propuse a fi proiectate;

5. Aprobarea Programului de lucru pe anul 2019 pentru aplicarea prevederilor Acordului interguvernamental româno- ucrainean privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră;

6. Stabilirea locului, datei și ordinii de zi preliminare pentru cea de-a XI-a Sesiune a împuterniciților;

7. Diverse.

La punctul 7 Diverse

7.1. Informațiile referitoare la exploatările de balast excavat în perioada 2013-2016 pe râul Tisa, râul Prut și râul Siret sunt prezentate în anexele nr. 3a (RO), nr. 3b (UA), nr. 4a (RO), nr. 4b (UA) la Protocolul Sesiunii a IX-a. Volumele și perimetrele de exploatare se stabilesc anual de către organizațiile de gospodărire a apelor; exploatarea acestora se va face pe bază de documentații convenite între părți.

7.2 Părțile se informează reciproc despre aplicarea unor proiecte comune din domeniul apelor, finanțate în cadrul programelor europene de colaborare transfrontalieră.

- Proiectul "Prevenirea și protecția la inundații în bazinele superioare ale râurilor Prut și Siret, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu stații automate - EAST AVERT" MIS ETC 966, care se încadrează între proiectele de anvergură din cadrul Programului operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, pentru care perioada de implementare a fost prelungită până la sfârșitul anului 2017.

- Proiectul "Consolidarea cooperării în cadrul realizării planurilor de management a bazinelor hidrografice și a planurilor de prevenirea riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor în Bazinul Tisei" - JOINTISZA, finanțat prin Programul Interreg V-B al Uniunii Europene, care este în curs de implementare.

- Proiectul "Modernizarea infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor și poluărilor accidentale în zona transfrontalieră România-Ucraina" este pe lista de rezervă pentru finanțare prin Programul operațional comun România- Ucraina 2014-2020.

- Proiectul "Managementul sustenabil al resurselor naturale în interfluviile râurilor Tisa și Tur (Sistem de ameliorare Batarci)" - HU-SK-RO-UA 0901/040 din cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România- Ucraina ENPI, a fost finalizat în anul 2015.

- Colaborarea în cadrul proiectului "Managementul integrat durabil al Coridoarelor râurilor internaționale din țările sud-est europene (SEE RIVER)", finanțat prin Programul sud-est european, s-a desfășurat cu sprijinul Administrației Naționale "Apele Române" și al Agenției de Stat a Resurselor de Apă din Ucraina - Direcția de bazin a resurselor de apă Nistru-Prut, proiect finalizat în anul 2016.

7.3 Partea ucraineană, la inițiativa Ungariei, propune părții române să analizeze posibilitatea organizării unei întâlniri trilaterale România-Ucraina-Ungaria, având ca temă schimbul comun de date hidrometeorologice în bazinul Tisa. Partea română a luat act de această propunere și va comunica punctul de vedere către partea ucraineană, după consultarea Ministerului Afacerilor Externe din România.

7.4. Partea ucraineană, la inițiativa Republicii Moldova, propune părții române să analizeze posibilitatea organizării unei întâlniri trilaterale România- Ucraina-Moldova, având ca temă elaborarea și realizarea în comun a unor proiecte aferente bazinelor Dunăre, Prut, Siret. Partea română a luat act de această propunere și va comunica punctul de vedere către partea ucraineană, după consultarea Ministerului Afacerilor Externe din România.

Ca rezultat al lucrărilor celei de a IX-a Sesiuni, împuterniciții au hotărât:

1. Aprobă procesele-verbale ale întâlnirilor secretarilor împuterniciților, grupelor de lucru și experților pentru examinarea problemelor de interes comun în sectorul de frontieră al râurilor Tisa, Prut și Siret și fluviului Dunărea [anexele nr. 1a (RO) și nr. 1b (UA) la Protocolul Sesiunii a IX-a].

2. Aprobă Programul de lucru pe anul 2018 [anexele nr. 2a (RO) și nr. 2b (UA) la Protocolul Sesiunii a IX-a].

3. Locțiitorii împuterniciților se vor ocupa pentru desfășurarea activității în vederea finalizării regulamentelor actualizate și a anexelor, ținând cont inclusiv de stațiile hidrometrice automate realizate în cadrul proiectului "EAST AVERT" MIS ETC 966 și le vor prezenta pentru a fi aprobate în cadrul celei de-a X-a Sesiuni a împuterniciților. În scopul finalizării regulamentelor se va organiza în perioada mai-iunie 2018 o întâlnire la nivelul locțiitorilor împuterniciților, secretarilor împuterniciților, coordonatorilor grupelor de lucru și al reprezentanților instituțiilor abilitate din ambele părți.

4. Organizarea, în primul semestru al anului 2018, a unei întâlniri de lucru la nivelul experților Grupei de lucru pe râul Tisa și reprezentanții organelor competente ale celor două părți sub conducerea coordonatorilor cu scopul:

- discutarea "Schemei complexe de stabilizare a albiei râului Tisa în sectorul comun de frontieră româno-ucrainean", transmisă de partea ucraineană, ținând cont de modificările hidrologice, lucrările realizate în perioada 2010-2017, schimbul de corespondență pe această temă dintre părți, în vederea actualizării datelor și analizării posibilității aprobării acestei scheme în viitor.

De asemenea, se vor stabili acțiunile viitoare de urmat pentru realizarea de proiecte comune.

5. Aprobă volumele de nisipuri și pietrișuri în sectoarele de frontieră pe râurile Tisa, Prut și Siret exploatate de către ambele părți: anexele nr. 3a (RO) și nr. 3b (UA), nr. 4a (RO) și nr. 4b (UA).

6. Stabilirea termenului de până la 30 de zile, pentru răspuns la documentațiile tehnice transmise între părți în cadrul relației de cooperare bilaterale, exceptând situațiile în care sunt necesare consultări cu alte instituții/organisme ale părților.

7. Stabilirea unui conținut-cadru al documentațiilor tehnice ce se vor transmite pentru analiză și convenire până la sfârșitul primului semestru al anului 2018 prin grija coordonatorilor grupelor de lucru

8. Organizarea întâlnirilor la nivelul grupelor de lucru, pentru respectarea prevederilor Acordului

9. Informarea reciprocă dintre părți în termen de o lună despre componența membrilor grupelor de lucru

10. Informarea reciprocă dintre părți despre realizarea unor proiecte comune din domeniul apelor finanțate în cadrul programelor europene de colaborare transfrontalieră.

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul protocol.

Prezentul protocol a fost semnat la data 12 octombrie 2017, la Negrești-Oaș, România, în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.

Împuternicitul Guvernului României,
Adriana Petcu
Împuternicitul Guvernului Ucrainei,
Mykhailo Khoriev

ANEXA Nr. 1a la Protocolul Sesiunii a IX-a

12 octombrie 2017, Negrești-Oaș

Lista întâlnirilor

1. întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea, din 22 noiembrie 2012, de la Ismail, Ucraina;

2. întâlnirea grupului de experți din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret, pentru stabilirea situației exacte din teren privind râul Suceava pe sectorul comun de frontieră româno-ucrainean, 24 mai 2013, Suceava, România;

3. întâlnirea coordonatorilor și experților grupelor de lucru în problemele râului Tisa, privind armonizarea modelului digital al terenului din 24 iulie 2013, Solotvino, Ucraina;

4. întâlnirea grupului de experți (pentru evaluarea calității apelor) din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret, în perioada 15-17 octombrie 2013, la Suceava;

5. întâlnirea experților pe linie de apărare împotriva inundațiilor din cadrul Grupului de lucru pentru problemele râului Tisa din perioada 21-22 octombrie 2013, la Solotvino, Ucraina, și Sighetu Marmației, România;

6. întâlnirea experților români și ucraineni pe probleme de hidrometeorologie din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa, din perioada 23-25 octombrie 2013, la Cluj-Napoca, România;

7. întâlnirea experților români și ucraineni din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa, pe probleme de calitate a apei, din perioada 23-25 octombrie 2013, la Cluj-Napoca, România;

8. întâlnirea experților din cadrul Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea, privind verificarea anuală a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, 6 noiembrie 2013, la Reni - Ismail, Ucraina;

9. întâlnirea locțiitorilor împuterniciților pentru revizuirea și reactualizarea regulamentelor de colaborare româno-ucrainene, parte integrantă a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră (semnat la Galați la 30 septembrie 1997), din perioada 5-7 noiembrie 2013, la Ismail, Ucraina;

10. întâlnirea experților din cadrul Grupului de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret pentru verificarea în comun a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râurile Prut și Siret în zona de frontieră, din perioada 12-14 noiembrie 2013, la Cernăuți - Ucraina;

11. întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret și a afluenților acestora în zona de frontieră, din perioada 3-5 decembrie 2013, la Iași, România;

12. întâlnirea grupului de experți (pentru evaluarea calității apelor) din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret, în perioada 17-19 iunie 2014, la Cernăuți, Ucraina;

13. întâlnirea coordonatorilor și experților pentru examinarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor din cadrul Grupului de lucru pentru problemele râului Tisa, în perioada 26-27 august 2014, la Solotvino, Ucraina, și Sighetu Marmației, România;

14. întâlnirea experților din cadrul Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea, privind verificarea anuală a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, din data de 17 septembrie 2014, la Tulcea, România;

15. întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea, din data de 18 septembrie 2014, la Tulcea, România;

16. întâlnirea grupului de experți români și ucraineni din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa, pe probleme de hidrometeorologie, din data de 22 octombrie 2014, la Hust, Ucraina;

17. întâlnirea grupului de experți români și ucraineni din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa, pentru evaluarea calității apei, din data de 22 octombrie 2014, la Hust, Ucraina;

18. întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și afluenților acestuia în zona de frontieră, din data de 24 octombrie 2014, la Solotvino, Ucraina;

19. întâlnirea experților din cadrul Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea, privind verificarea anuală a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, din data de 17 septembrie 2014, la Tulcea, România;

20. întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea, la data de 18 septembrie 2014, la Tulcea, România;

21. întâlnirea grupului de experți (pentru verificarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor) din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret și a afluenților acestora în zona de frontieră, din data de 8 decembrie 2014, la Suceava, România;

22. întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret și a afluenților acestora în zona de frontieră, din perioada 9-11 decembrie 2014, la Cernăuți, Ucraina;

23. întâlnirea grupului de experți pentru examinarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și afluenților acestuia în zona de frontieră, 16-17 aprilie 2015, Sighetu Marmației, România;

24. întâlnirea bilaterală româno-ucraineană în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, pe malul stâng al râului Tisa în zona SF 254-319, în perioada 16-17 aprilie 2015, Maramureș, România;

25. întâlnirea grupului de experți (pentru evaluarea calității apelor) din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret, din perioada 21-23 iulie 2015, la Suceava, România;

26. întâlnirea grupului de experți români și ucraineni din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa pentru evaluarea calității apei, în data de 1 octombrie 2015, la Negrești-Oaș, România;

27. întâlnirea experților din cadrul Grupului de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret pentru verificarea în comun a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor în zona de frontieră, din perioada 13-15 octombrie 2015, la Cernăuți, Ucraina;

28. întâlnirea grupului de experți români și ucraineni din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa, pe probleme de hidrometeorologie, din data de 1 octombrie 2015, la Negrești-Oaș, România;

29. întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret și a afluenților acestora în zona de frontieră, din perioada 8-11 decembrie 2015, la București, România;

30. întâlnirea experților din cadrul Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea, privind verificarea anuală a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, 17 decembrie 2015, Ismail, Ucraina;

31. întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea, din perioada 14-18 decembrie 2015, la Ismail, Ucraina;

32. întâlnirea grupului de experți din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret, din data de 26 mai 2016, la Cernăuți, Ucraina;

33. întâlnirea coordonatorilor și experților din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și afluenților acestuia în zona de frontieră, pentru examinarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, din perioada 7-9 iunie 2016, pe malul drept UA și malul stâng RO al râului Tisa;

34. întâlnirea experților din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa (pentru executarea în comun a măsurătorilor geodezice), din data de 2 septembrie 2016, Solotvino, Ucraina;

35. întâlnirea experților români și ucraineni pe probleme de hidrometeorologie din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și afluenților din zona de frontieră, din perioada 26-28 octombrie 2016, la Rahiv, Ucraina;

36. întâlnirea experților români și ucraineni pentru evaluarea calității apei din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și afluenților acestuia din zona de frontieră, din perioada 26-28 octombrie 2016, la Rahiv, Ucraina;

37. întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret și a afluenților în zona de frontieră, 22-24 noiembrie 2016, Cernăuți, Ucraina;

38. întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea, din perioada 5-8 decembrie 2016, la Tulcea, România;

39. întâlnirea extraordinară a Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și afluenților acestuia în zona de frontieră, 20 decembrie 2016, Sighetu Marmației, România.

ANEXA Nr. 2a la Protocolul Sesiunii a IX-a

12 octombrie 2017, Negrești-Oaș, România

PROGRAM DE LUCRU
pe anul 2018 pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră

Nr. crt. Acțiune Țara Perioada Participanți
1 Întâlnire pentru revizuirea și reactualizarea regulamentelor, condusă de locțiitorii împuterniciților: - privind schimbul de date hidrometeorologice - de apărare împotriva inundațiilor produse de cursurile de apă și de apele interne (și introducerea datelor privind râul Suceava) - și pentru unificarea regulamentelor privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră și privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale care nu se mai pot evita (și introducerea datelor privind râul Suceava) România aprilie-mai Locțiitorii împuterniciților, secretarii împuterniciților, coordonatorii grupelor de lucru, experți ai grupelor de lucru și ai institutelor de hidrometeorologie la nivel național din București și Kiev
2 Evaluarea calității apelor pe râurile Prut și Siret în secțiunile de frontieră și intercompararea laboratoarelor Botoșani, Suceava și Cernăuți Ucraina mai iunie Experți din Grupa de lucru pentru problemele râurilor Siret și Prut
3 Întâlnirea extraordinară de lucru la nivel de experți ai Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și reprezentanții organelor competente, sub conducerea coordonatorilor, în scopul discutării "Schemei complexe de stabilizare a albiei râului Tisa în sectorul comun de frontieră româno-ucrainean" România mai experți ai Grupei de lucru pe Tisa, reprezentanții organelor competente, coordonatorii
4 Verificarea pe teren anuală obligatorie a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe ambele teritorii în fiecare bazin și analiza situației lucrărilor existente, în curs de execuție, proiectate - Tisa, Prut și Siret, Dunăre România Ucraina martie, septembrie- noiembrie, conform Regulamentului Experți ai grupelor de lucru
5 Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa Ucraina octombrie-noiembrie Coordonatorii și experții Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa
6 Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele râurilor Siret și Prut Ucraina septembrie- noiembrie Experții Grupei de lucru pentru problemele râurilor Siret și Prut, coordonatorii
7 Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea Ucraina martie, septembrie- noiembrie Coordonatorii și experții Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea
8 Măsurători comune de debit pe toate râurile, respectiv pe fiecare teritoriu Ucraina România periodic, conform Regulamentului Experți din grupele de lucru
9 Recoltarea comună a probelor de apă pentru intercompararea laboratoarelor Ucraina România periodic, conform Regulamentului Experți din grupele de lucru
10 Întâlnirea experților pe calitate și hidrometeorologie Tisa Ucraina România septembrie Experți din Grupa de lucru pe râul Tisa
11 Întâlnirea locțiitorilor împuterniciților pentru aplicarea Acordului Ucraina septembrie Locțiitorii împuterniciților, secretarii împuterniciților, coordonatorii grupelor de lucru, experți
12 Pregătirea sesiunii și desfășurarea lucrărilor Sesiunii a X-a a împuterniciților guvernelor României și Ucrainei Ucraina septembrie Împuterniciții, locțiitorii împuterniciților, secretarii împuterniciților, coordonatorii grupelor de lucru, experți
13 Alte întâlniri în vederea îmbunătățirii regulamentelor în vigoare, concordării documentațiilor etc. Țara solicitantă conform înțelegerilor Grupe de lucru, experți

ANEXA Nr. 3a la Protocolul Sesiunii a IX-a

12 octombrie 2017, Negrești-Oaș

Situația volumelor privind exploatarea nisipurilor și pietrișurilor pe râul Prut în perioada 2013-2016, România

Balastieră Cantități extrase pe ani (mc) TOTAL (mc)
2013 2014 2015 2016 2017
Baranca 2 - 3080 - - 3080
Pescăruș - 4335 2285 - - 6620
Baranca 4 - 600 2277 - - 2877
Teioasa aval - 3045 3165 3538 - 9748
Potcoava - 0 0 4983 - 4983
Baranca I - - - Nu au fost efectuate lucrări. - -
Păltiniș - - - Nu au fost efectuate lucrări. - -

Situația volumelor privind exploatarea nisipurilor și pietrișurilor pe râul Siret în perioada 2013-2016, România

Balastieră Cantități extrase pe ani (mc) TOTAL (mc)
2013 2014 2015 2016 2017
Văscăuți-frontieră - 5000 4000 7000 - 16000
Siret - 0 11000 3000 - 14000
Văscăuți Hamalega - 0 3200 4500 - 7700

ANEXA Nr. 4a la Protocolul Sesiunii a IX-a

12 octombrie 2017, Negrești-Oaș

Situația perimetrelor și volumelor de agregate minerale aferente râului Tisa 2013-2016
Transmise de partea română

Nr. crt. Denumire Volum concordat (mc) Volum extras (mc)
2013 Sarasău SF 283-284 10000 2700
Bocicoiu Mare SF 306 5000 0
Sarasău SF 282-283 5000 4690
Câmpulung la Tisa SF 275 1500 900
2014 Bocicoiu Mare SF 306 5000 5000
Confluența Iza-Tisa SF 288 15000 6210
Sarasău SF 283-284 5000 2300
Teceu SF 259 6000 2000
Remeți 2 SF 262 1500 1400
Sarasău SF 282 3000 3000
2015 Bocicoiu Mare SF 306 5000 5000
UIL SF 295 5000 500
Podul Istoric SF 292 1000 1000
Confluența Iza-Tisa SF 288 6000 6000
Sarasău SF 283-284 5000 5000
Câmpulung la Tisa SF 275 5000 500
Remeți 2 SF 262 1000 100
Sarasău SF 282-283 1600 870
2016 Sarasău SF 282 5000 2020
Confluența Iza-Tisa SF 288 9000 8370
Sarasău SF 283 5000 2020

ANEXA Nr. 5 la Protocolul Sesiunii a IX-a

12 octombrie 2017, Negrești-Oaș

Debite comparative cu diferite probabilități de depășire Studiu ucrainean și Studiu românesc (Schema)
Порiвняння витрат при рiзнiй забезпеченостi украшське та румунське дослщження (схема)

Nr.
crt.
Râul
Рiчка
Secțiune
Дыянка
Debite cu diferite probabilități de depășire
Витрати при рiзнiй за##безпеченостi
1%UA 1%RO 5% UA 5% RO 10% UA 10% RO
RECE CALD RECE CALD RECE CALD
1 Tisa Alba SH Raliiv 1102 873 - 665 532 - 509 413 -
2 Tisa SH Dilove 1222 962 - 709 597 - 535 466 -
3 Tisa Amonte confluență râu Vișeu SF 319 1224 966 1350 738 599 860 565 468 650
4 Tisa Aval confluență râu Vișeu SF 318 2002 1824 2400 1265 1131 1865 1001 876 1600
5 Tisa Amonte confluență râu Kosivska 2010 1838 2415 1270 1140 1880 1005 882 1610
6 Tisa Aval confluență râu Kosivska 2084 1914 2520 1323 1187 1960 1052 919 1680
7 Tisa Amonte confluență râu Șopurca SF 306 2091 1921 2525 1328 1191 1965 1056 922 1685
8 Tisa Aval confluență râu Șopurca SF 305 2208 2061 2690 1413 1278 2090 1126 993 1790
9 Tisa Amonte confluență râu Iza SF 2228 2083 2700 1426 1291 2100 1136 1004 1800
10 Tisa Aval confluență râu Iza SF 2709 2663 3360 1815 1656 2610 1476 1292 2240
11 Tisa Amonte confluență râu Săpânța 2861 2836 3550 1931 1767 2760 1582 1375 2365
12 Tisa Aval confluență rău Săpânța 2918 2897 - 1984 1808 - 1619 1405 -
13 Tisa Amonte confluență rău Teresva 2923 2902 3600 1987 1811 2800 1622 1407 2400
14 Tisa Aval confluență râu Teresva 3304 3445 4110 2313 2153 3195 1933 1678 2740

Notă:

Pentru valorile date de Partea ucraineană, au fost alese valorile maxime, din tabelele pentru sezon rece și sezon cald

Примiтка: Для значень, поданих украшською Стороною, були вибранi максимальш значения iз таблиць для зимового та лпнього сезонiв

ANEXA Nr. 6a la Protocolul Sesiunii a IX-a,

12 octombrie 2017, Negrești-Oaș

TABEL
privind concordarea proiectelor

Nr. crt. Documentație Adresa de înaintare Adresa de răspuns Concordare, observații
Transmise de partea română
1. "Îndiguire și consolidare de mal pe râul Tisa
BF 254-319,
județul Maramureș"
Nr. 3.097/10.03.2015 Nr. 3.521/17.03.2015 PV 18-19 iunie 2009 Sighet-Solotvino,
Predat părții ucrainene pe Pod istoric Sighet, în 11.03.2015
Predat părții ucrainene pe Pod istoric Sighet, în 27.03.2015
PV 26-27 august 2014 Sighet-Solotvino
PV 16-17 aprilie 2015, Sighetu Marmației -
se concordă
Adresa UA 01-09/73 din 23.01.2013
Adresa UA 01-09/448 din 6.04.2015 Adresa UA 01-09/499 din 15.04.2015 Adresa UA 01-09/500 din 15.04.2015 Adresa UA 01-09/502 din 15.04.2015 Adresa UA 01-09/503 din 15.04.2015 Adresa UA 01-09/1092 din 12.08.2015
Adresa UA 01-09/1093 din 12.08.2015
Adresa UA 01-09/1094 din 12.08.2015
Adresa UA 01-09/595 din 20.04.2016
PV 7-9 iunie 2016, Sighetu Marmației
2. Dig Remeți PV 22-23 mai 2012
Ocna Șugatag
"Partea ucraineană concordă documentația prezentată."
3. Dig Teceu Mic Adresa UA 01-09/1097 din 13.08.2015
"Linia corectată a digului a fost aprobată."
Transmise de partea ucraineană
4. SF 254
"Recalibrarea albiei la SF 254, oraș Teaciv, raion Transcarpatia"
Prezentată la întâlnire PV 26-27 august 2014 Sighet-Solotvino
"Partea română a predat părții ucrainene concordarea aferentă documentației."
5. SF 261-SF 262 "Consolidare mal râu Tisa la SF 261-SF 262" Prezentată la întâlnire PV 26-27 august 2014 Sighet-Solotvino
"documentația a fost concordată."
6. SF 278-SF 279
"Recalibrarea albiei râului Tisa, loc. Hrusevo, raion Teaciv,
reg. Transcarpatia"
Adresa părții ucrainene 01-09/923/2015 Adresa ABAST nr. 2123/6.03.2013
"Partea română concordă documentația."
7. SF 282-SF 283 PV 26-27 august 2014 Sighet-Solotvino
"Partea română a solicitat sistarea și dezafectarea în regim de urgență a acestei lucrări."
Epiu construit în albie de către un investitor ucrainean, fără proiect și concordare RO
8. SF 284
"Decolmatare pat râu Tisa la SF 284, SF 286-287, SF 291-291,
la Solotvino, raion Tiacev"
Adresa părții ucrainene 01-09/177 din 15.02.2013 Adresa ABAST nr 2123/6.03.2013
Recalibrare albie - "agreem documentația"
9. SF 286-SF 287
"Decolmatare pat râu Tisa la SF 284, SF 286-287, SF 291-291,
la Solotvino, raion Tiacev"
Adresa părții ucrainene 01-09/177 din 15.02.2013 Adresa ABAST nr 2123/6.03.2013
Recalibrare albie - "agreem documentația"
10. SF 291-SF 292
"Decolmatare pat râu Tisa la SF 284, SF 286-287, SF 291-291,
la Solotvino, raion Tiacev"
Adresa părții ucrainene 01-09/177 din 15.02.2013 Adresa ABAST nr 2123/6.03.2013
Recalibrare albie - "agreem documentația"
11. SF 304-SF 305
"Decolmatare pat râu Tisa la SF 304-SF 305"
Prezentată la întâlnire PV 26-27 august 2014 Sighet-Solotvino Decolmatare albie - "documentația concordată de partea română" Concordarea proiectului a fost acordată înainte de 2012
12. SF 316-SF 318
"Dig apărare localitatea Hmeliv, raion Rahiv, reg. Transcarpatia"
Prezentată la întâlnire PV 26-27 august 2014 Sighet-Solotvino
"dig de apărare, localitate Hmeliv, lucrare executată conform proiectului concordat"
Retragerea digului de pe malul ucrainean

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...