Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3023/2018 privind controlul standardelor de pregătire profesională și înregistrarea acestora în Registrul Național al Calificărilor Profesionale din Educație (RNCPE)

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 340 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă avizarea standardelor de pregătire profesională de către Autoritatea Națională pentru Calificări, în vederea asigurării corelării acestora cu standardele ocupaționale și cu competențele solicitate de piața muncii.

Art. 2. -

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic transmite Autorității Naționale pentru Calificări proiectul standardului de pregătire profesională, în vederea realizării controlului asupra necesității și oportunității calificării propuse, din punctul de vedere al solicitării ei de către angajatori, precum și al corelării calificării cu cerințele pieței muncii, din punctul de vedere al competențelor profesionale stabilite și corelării lor cu cele internaționale.

Art. 3. -

După aprobarea standardelor de pregătire profesională prin ordin al ministrului educației naționale, acestea vor fi transmise Autorității Naționale pentru Calificări, pentru a fi înregistrate în Registrul Național al Calificărilor Profesionale din Educație (RNCPE), a cărei structură este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

RNCPE va conține toate calificările profesionale obținute în sistemul de educație inițial și asigură transparența și unitatea calificărilor din educație prin publicarea pe site-ul instituției.

Art. 5. -

Autoritatea Națională pentru Calificări și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop

București, 8 ianuarie 2018.

Nr. 3.023.

ANEXĂ

STRUCTURA
Registrului Național al Calificărilor Profesionale din Educație (RNCPE)

Informații generale Descrierea calificării Organismul de acordare a calificării Asigurarea calității Alte informații relevante privind calificarea
Titlul calificării Domeniul educațional conform ISCED 2013 F Codul calificării Nivel CNC Nivel CEC Fie Cunoștințe Puncte de credit sau volum de muncă estimat a fi necesar pentru a obține rezultatele învățării Organismul extern de asigurare a calității sau de reglementare Diplomă/ certificat și suplimentul la diplomă/ certificat Data expirării Informații privind furnizorul Legătura cu diferite ocupații sau sectoare de activitate
Aptitudini
Responsabilitate și autonomie
Fie Câmp ce permite introducerea unui text liber pentru a descrie ceea ce ar trebui să cunoască, să înțeleagă și să fie capabil să facă cursantul Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii Cod COR/ ISCO08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detalierea câmpurilor tabelului conform numărului coloanei:

1. Titlul calificării = se va completa cu titlul calificării.

2. Domeniul educațional conform ISCED 2013 F = se va completa cu denumirea domeniului educațional detaliat având la bază ISCED 2013 F (ISCED - Standardul internațional pentru educație).

3. Codul calificării = se va completa după forma: RO / XX / YYYY / ZZZ, unde XX = nivelul CNC (01-08), YYYY = domeniul educațional detaliat conform ISCED 2013 F, ZZZ - numărul de ordine al calificării, cu valori de la 001 la 999.

4. Nivel CNC = se va completa cu nivelul corespunzător (1-8), CNC - Cadrul Național al Calificărilor.

5. Nivel CEC = se va completa cu nivelul corespunzător (1-8), CEC - Cadrul European al Calificărilor.

6. Descrierea calificării = se va completa cu date specifice descrierii calificării.

7. Organismul de acordare a calificării = se va completa cu denumirea organismului de acordare a calificării (minister/ministere, universitate, după caz).

8 și 9. Asigurarea calității = se va completa cu date specifice descrierii asigurării calității.

10, 11 și 12. Alte informații relevante privind calificarea = se va completa cu alte informații cu privire la calificarea menționată, care vizează diploma/certificatul și suplimentul la diplomă/certificat, data de expirare a calificării.

12. Informații privind furnizorul = se va completa cu linkul către pagina ce conține datele referitoare la entitatea care oferă calificarea.

13. Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii/Cod COR = se va completa denumirea ocupației relevante, conform nomenclatorului Clasificarea Ocupațiilor din România (COR)/codul COR din 6(șase) cifre corespunzător.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...