Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 6/2018 pentru modificarea și completarea normelor privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru aplicarea prevederilor art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Normele privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 17 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) corespondența între cerințele lingvistice ale postului și profilul lingvistic standardizat deținut, precum și valabilitatea acestuia pe întreaga durată a misiunii;".

2. La articolul 17, alineatele (6) - (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(6) Candidații care nu dețin un profil lingvistic standardizat corespunzător cerințelor postului și valabil pe întreaga durată a misiunii participă la sesiunea extraordinară de evaluare lingvistică, în condițiile prevăzute de reglementările specifice în vigoare.

(7) Prevederile alin. (5) nu se aplică în situațiile prevăzute la art. 13 alin. (4).

(8) Candidații care îndeplinesc în totalitate cerințele prevăzute la alin. (2) și obțin profilul lingvistic standardizat necesar încadrării postului respectiv sunt declarați «admis» și pot participa la următoarele probe din concurs/examen."

3. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Sesiunea extraordinară de evaluare lingvistică se organizează și se desfășoară la solicitarea structurilor care gestionează posturile permanente, prin grija Centrului național militar de testare limbi străine din subordinea Direcției generale management resurse umane. Rezultatele evaluării se transmit structurilor care gestionează posturile permanente."

4. La articolul 18, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) Sesiunea extraordinară de evaluare lingvistică se organizează, de regulă, în perioada cuprinsă între 15 noiembrie a anului precedent și 20 ianuarie a anului în care urmează a fi încadrate posturile permanente.

(22) Pentru situațiile prevăzute la art. 13 alin. (4), sesiunea extraordinară de evaluare lingvistică se organizează în perioadele stabilite de comun acord de către structurile organizatoare și Centrul național militar de testare limbi străine."

5. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431, cu următorul cuprins:

"

Art. 431. -

Mandatul personalului care încadrează posturi în structuri internaționale se poate prelungi numai în condițiile deținerii de către acesta a unui certificat de competență lingvistică valabil pe întreaga perioadă pentru care se solicită prelungirea și conform cu cerințele lingvistice ale postului."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mihai-Viorel Fifor

București, 10 ianuarie 2018.

Nr. M.6.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...