Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1488/1994 de stabilire a principiilor de evaluare a riscurilor pentru populație și mediu prezentate de anumite substanțe existente, în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93
Număr celex: 31994R1488

Modificări (...)

În vigoare de la 29 iunie 1994

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1488/94
din 28 iunie 1994
de stabilire a principiilor de evaluare a riscurilor
pentru populație și mediu prezentate de anumite substanțe existente,
în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de anumite substanțe existente1, în special art. 10 alin. (4),

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 793/93 prevede un sistem de evaluare și control al riscurilor prezentate de anumite substanțe existente și întrucât art. 10 cere ca statele membre să efectueze respectiva evaluare a riscurilor pentru substanțele existente prioritare;

întrucât, deși răspunderea pentru evaluarea gradului de risc revine statelor membre, principiile respectivei evaluări ar trebuie totuși să fie adoptate la nivelul Comunității, pentru a se evita eventualele neconcordanțe între statele membre, care nu numai că ar afecta funcționarea pieței interne, dar ar putea împiedica garantarea unui nivel egal de protecție a populației și a mediului;

întrucât evaluarea riscurilor trebuie să se bazeze pe o comparație a efectelor adverse potențiale ale unei substanțe cu expunerea știută sau previzibilă la respectiva substanță a populației și a mediului;

întrucât, având în vedere clasificarea unei anumite substanțe în conformitate cu Directiva Consiliului 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind armonizarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase2, modificată ultima dată de Directiva Comisiei 93/105/CE3, evaluarea riscurilor pentru populație trebuie să ia în considerare proprietățile fizico-chimice și toxicologice ale respectivei substanțe;

______________

1 JO L 84, 05.04.1993, p. 1.

2 JO 196, 16.08.1967, p. 1.

3 JO L 294, 30.11.1993, p. 21.

întrucât, având în vedere clasificarea unei substanțe în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, evaluarea riscurilor pentru mediu trebuie să ia în considerare efectele asupra mediului ale respectivei substanțe;

întrucât rezultatele unei evaluări a riscurilor trebuie să reprezinte principala bază pentru o decizie legislativă adecvată, menită să reducă riscurile prezentate de producerea, transportul, depozitarea, utilizarea în preparate sau alt tip de prelucrare, utilizarea și eliminarea sau recuperarea substanțelor existente;

întrucât trebuie redus la minimum numărul de animale utilizate în scopuri experimentale în conformitate cu Directiva Consiliului 86/609/CEE din 24 noiembrie 1986 privind armonizarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative ale statelor membre privind protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale și științifice1;

întrucât dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere legislației comunitare specifice privind securitatea și protecția sănătății lucrătorilor la locul de muncă, în special prevederilor Directivei Consiliului 89/391/CEE2, care obligă angajatorii să evalueze riscurile pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor prezentate de utilizarea substanțelor chimice noi sau deja existente și, după caz, să ia măsuri menite să asigure o protecție adecvată lucrătorilor;

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit conform art. 15 din Regulamentul (CEE) nr. 793/93,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...