Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 62/1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje
Număr celex: 31994L0062

Modificări (...), Referințe (3), Reviste (1), Practică judiciară

În vigoare de la 31 decembrie 1994

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 20 decembrie 1994
privind ambalajele și deșeurile de ambalaje
(94/62/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 100,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189b din Tratat(3),

întrucât diferitele măsuri naționale cu privire la gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje trebuie armonizate, pe de o parte, pentru a preveni orice impact al acestora asupra mediului sau pentru a reduce un astfel de impact, asigurând astfel un grad ridicat de protecție a mediului, și, pe de altă parte, pentru a asigura funcționarea pieței interne și pentru a evita obstacolele în calea comerțului și denaturarea și limitarea concurenței în cadrul Comunității;

întrucât cel mai bun mijloc de a preveni producerea deșeurilor de ambalaje este de a reduce volumul general al ambalajelor;

întrucât, în raport cu obiectivele prezentei directive, este important să se respecte principiul general conform căruia măsurile adoptate într-un stat membru pentru a proteja mediul nu ar trebui să afecteze în mod negativ capacitatea altor state membre de a realiza obiectivele directivei;

întrucât reducerea deșeurilor este esențială pentru creșterea durabilă, menționată în mod expres în Tratatul privind Uniunea Europeană;

întrucât prezenta directivă ar trebui să reglementeze toate tipurile de ambalaje introduse pe piață și toate deșeurile de ambalaje; întrucât, în consecință, Directiva Consiliului 85/339/CEE din 27 iunie 1985 privind recipienții de lichide destinate consumului uman(4) ar trebui abrogată;

_______________

1 JO C 263, 12.10.1992, p. 1 și JO C 285, 21.10.1993, p. 1.

2 JO C 129, 10.05.1993, p. 18.

3 Avizul Parlamentului European din 23 iunie 1993 (JO C 194, 19.07.1993, p. 177), Poziția comună a Consiliului din 4 martie 1994 (JO C 137, 19.05.1994, p. 65) și Decizia Parlamentului European din 4 mai 1994 (JO C 205, 25.07.1994, p. 163). Confirmat pe 2 decembrie 1993 (JO C 342, 20.12.1993, p. 15). Text comun al Comitetului de conciliere din 8 noiembrie 1994.

4 JO L 176, 06.07.1985, p. 18. Directivă modificată de Directiva 91/629/CEE (JO L 377.31.12.1991, p. 48).

întrucât ambalajul are o funcție socială și economică vitală și, în consecință, măsurile prevăzute în prezenta directivă ar trebui să se aplice fără a aduce atingere altor cerințe legislative relevante care afectează calitatea și transportul ambalajelor sau bunurilor ambalate;

întrucât, în conformitate cu strategia comunitară de gestionare a deșeurilor, prevăzută în Rezoluția Consiliului din 7 mai 1990 privind politica în domeniul deșeurilor(5) și Directiva Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deșeurile(6), gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje ar trebui să includă ca o primă prioritate, prevenirea producerii de deșeuri de ambalaje și ca principii fundamentale suplimentare, refolosirea ambalajelor, reciclarea și alte forme de recuperare a deșeurilor de ambalaje și, în consecință, reducerea eliminării finale a unor astfel de deșeuri;

_________________

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...