Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, din 17.08.2017 - TITLUL II Completarea registrului agricol

Acesta este un fragment din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, din 17.08.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← TITLUL I Dispoziții generale TITLUL III Centralizarea datelor din registrul agricol →

TITLUL II Completarea registrului agricol

CAPITOLUL I Modul de completare a părții I "Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploatație agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială și entități cu personalitate juridică" din registrul agricol

Art. 17. -

Pe coperta I a registrului agricol se aplică o etichetă cu datele de identificare a localității, pe tipurile prevăzute la art. 5 alin. (1), astfel:

ROMÂNIA
JUDEȚUL . . . . . . . . . .1)
. . . . . . . . . .2)
. . . . . . . . . .3)
CODUL SIRUTA |_|_|_|_|_|_|4)
TIPUL . . . . . . . . . .5)
VOLUMUL . . . . . . . . . .6)

1) Se înscrie denumirea județului; în cazul sectoarelor municipiului București nu se înscrie județul.

2) Se înscrie denumirea localității.

3) Se înscrie denumirea satului sau a localității componente.

4) Se înscrie codul SIRUTA de nivel 3 al localității format din 5 sau 6 cifre, așa cum este prevăzut la art. 2 alin. (8) lit. d).

5) Se înscrie: 1, 2, 3 sau 4, după caz.

6) Se înscrie numărul volumului.

Art. 18. -

(1) La fiecare partidă se completează datele de identificare, potrivit alin. (2)-(8).

(2) "Poziția numărul" reprezintă numărul de ordine al persoanei fizice sau al persoanei juridice în volumul respectiv al registrului agricol. La fiecare volum numerotarea pozițiilor începe cu 001, prin imprimare; pentru cetățenii români cu domiciliul în altă țară se vor înscrie numele, inițiala tatălui, prenumele, adresa domiciliului, țara de domiciliu. În continuarea casetei care cuprinde "Poziția numărul" se asigură corespondența atât cu registrul agricol pentru perioada anterioară, cât și cu numărul din rolul nominal unic, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (1) din prezentele norme tehnice.

(3) Caseta "Gospodărie/Exploatație agricolă individuală/Persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială" se completează astfel:

a) pentru persoanele fizice cu domiciliul în localitatea respectivă: numele și prenumele, codul de identificare fiscală, strada și numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;

b) "Codul exploatației" nu se completează în această etapă;

c) "Nr. unic de identificare ID: RO . . ." - se înscrie numărul emis de APIA, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor. Acest număr, format din 9 cifre, este generat o singură dată, atunci când un fermier depune cererea unică de plată la centrul județean/local al APIA. Particula RO este urmată de 9 cifre.

(4) În caseta "Cod de identificare fiscală (CÎF, CUÎ, CNP, NIF)" se înscrie codul de identificare fiscală, potrivit art. 2 alin. (8) lit. c).

(5) În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, persoanele fizice autorizate - PFA, întreprinderile individuale - ÎI și întreprinderile familiale - ÎF nu au personalitate juridică, iar atestarea lor se face prin certificatul de înregistrare care conține codul unic de înregistrare, document pe care au obligația să îl prezinte la înscrierea datelor în registrul agricol.

(6) Pentru înscrierea în registrul agricol, persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale declară denumirea formei de organizare și codul unic de înregistrare, precum și numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal și adresa domiciliului său.

(7) Reprezentantul întreprinderii familiale, conform acordului de constituire, declară denumirea formei de organizare și codul unic de înregistrare al întreprinderii familiale, precum și datele lui personale: numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal și domiciliul.

(8) Pentru înscrierea în registrul agricol a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor care au atribuite coduri unice de înregistrare, acestea trebuie să prezinte codurile de înregistrare fiscală atribuite de organul fiscal.

(9) Pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localități se înscriu numele, inițiala tatălui și prenumele, precum și elementele de identificare a adresei domiciliului. În cazul în care dețin și construcții ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, se completează și adresa unde se află aceste construcții. De exemplu:

Domiciliul stabil1): VASILE F. Vasile-Ion
Județul: BRĂILA
Localitatea: LACU SĂRAT, Str. Codrului nr. 3, bl. OD3,
sc. A, et. 3, ap. 23
COD SIRUTA |_|4|2|7|2|6|

1) Se completează pentru persoanele cu domiciliul în alte localități.

Art. 19. -

Atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cel al persoanelor juridice, adresa domiciliului fiscal, cea a clădirilor, precum și cea a terenurilor din intravilanul localităților cuprind, după caz: județul, localitatea, strada, blocul, numărul, scara, etajul, apartamentul, potrivit nomenclaturii stradale.

Art. 20. -

Caseta "Entități cu personalitate juridică" se completează astfel:

a) denumirea entității, județul, localitatea, codul SIRUTA de nivel 3, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;

b) datele de identificare a reprezentantului legal al entității cu personalitate juridică care are teren în proprietate, respectiv: numele și prenumele, localitatea, codul SIRUTA de nivel 3, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;

c) "Denumirea subunității" cuprinde denumirea acesteia, precum și adresa sediului său;

d) "Codul exploatației" - nu se completează;

e) "Nr. unic de identificare ID: RO. . . " - se procedează conform prevederilor art. 18 alin. (3) lit. c);

f) "Cod de identificare fiscală (CÎF, CUÎ, CNP, NIF)" - se procedează conform prevederilor art. 18 alin. (4).

Art. 21. -

(1) Pentru ocoalele silvice de stat, la "Denumire entitate" se înscrie: "Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Ocolul Silvic . . .", completându-se denumirea ocolului silvic, iar restul informațiilor se completează potrivit art. 20.

(2) Datele ce privesc ocoalele silvice de stat/private se înscriu pe baza comunicării scrise efectuate pe răspunderea șefului ocolului silvic respectiv, sub sancțiunea prevăzută de legea penală pentru falsul în declarații.

CAPITOLUL II Modul de completare a cap. I: "Componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică" din registrul agricol

Art. 22. -

(1) Pentru persoanele fizice cu domiciliul în altă localitate se înscriu date numai pentru proprietar, pe rândul 01.

(2) Se completează cu date privind membrii gospodăriei numai pentru persoanele fizice cu domiciliul în localitatea respectivă, după cum urmează:

a) în coloana 1 "Numele și prenumele membrilor gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică" se înscriu, cu litere mari de tipar, numele, inițiala prenumelui tatălui și, cu prima literă mare de tipar, prenumele capului gospodăriei, indiferent dacă este de sex masculin sau de sex feminin;

b) în continuare se înscriu membrii gospodăriei în următoarea ordine: soț/soție, fiu/fiică, alte rude (mamă/tată, nepot/nepoată, soră/frate etc.), persoane neînrudite (ginere/noră, socru/soacră etc.);

c) în coloana 3 se înscrie codul numeric personal de pe actul de identitate, care cuprinde 13 caractere numerice;

d) în coloana 4 se înscrie denumirea legăturii de rudenie sau afinitate cu capul gospodăriei: soț/soție, fiu/fiică, ginere/noră etc.;

e) în coloana 5 "Cod2)" se înscrie codul corespunzător legăturii de rudenie față de capul gospodăriei: "2" pentru soț/soție, "3" pentru fiu/fiică, "4" pentru alte rude, respectiv mamă/tată, nepot/nepoată, soră/frate etc., "5" pentru persoane neînrudite (afini și alte persoane neînrudite cu capul gospodăriei);

f) în coloanele 6 și 7 "Mențiuni", în cazul în care fiecare membru al gospodăriei deține teren în proprietate pe raza localității de domiciliu, se înscriu suprafața și categoria de folosință ale terenului, potrivit categoriilor de teren menționate în cap. II din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 - de exemplu: 1,5000 ha arabil, 2,3500 ha pășuni, 0,3000 ha livezi etc., respectiv în coloana 6 se înscrie suprafața, iar în coloana 7 se înscrie categoria de folosință. Din însumarea acestor date rezultă suprafețele înscrise în cap. II din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015, coloana "Localitatea de domiciliu/sediu".

(3) Dacă o gospodărie are mai mulți membri decât rândurile prevăzute în registrul agricol, se va folosi o alonjă, numerotând în continuare.

CAPITOLUL III Modul de completare a cap. II: a) "Terenuri aflate în proprietate" din registrul agricol

Art. 23. -

(1) Capitolul "Terenuri aflate în proprietate" se completează pentru toate categoriile de proprietari. Se înregistrează suprafețele în proprietate pe destinații și pe categorii de folosință, iar în cadrul acestora, pe total și defalcate în funcție de localitatea în care sunt situate: în localitatea de domiciliu/sediu și în alte localități, inclusiv cele cu care s-au înscris în asociații cu personalitate juridică, cum ar fi: societăți comerciale și societăți agricole.

(2) Pentru încadrarea terenurilor în categoriile de folosință adecvate se ține seama și de Ordinul ministrului administrației publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pe rândul "Teren arabil (inclusiv sere și solarii)" - cod rând 01 - se înscriu terenul care se ară în fiecare an sau la intervale mai mari, în scopul cultivării plantelor anuale ori perene, inclusiv terenurile rămase necultivate din cauza inundațiilor, colmatărilor, altor calamități cu caracter temporar și din alte cauze care nu depind de deținător. De asemenea, din această categorie fac parte și terenurile ocupate de sere, solare, răsadnițe, căpșunerii, spații protejate pentru producerea ciupercilor.

(4) Pe rândul "Pășuni naturale" - cod rând 02 - se înscriu terenurile acoperite cu vegetație ierboasă răsărită pe cale naturală și/sau regenerată prin însămânțare ori supraînsămânțare și destinate pășunatului animalelor.

(5) Pe rândul "Fânețe naturale" - cod rând 03 - se înscriu terenurile cu vegetație ierboasă răsărită pe cale naturală și/sau regenerată prin însămânțare ori supraînsămânțare, care este destinată recoltării sub formă de fân.

(6) În evidența persoanei fizice sau a persoanei juridice, după caz, se înscriu numai pășunile și fânețele aflate în proprietatea acesteia. Nu se înscriu suprafețele folosite în comun ori arendate din izlazul comunal sau din fondul silvic.

(7) Pe rândul "Vii, pepiniere viticole și hameiști" - cod rând 04 - se înscriu plantațiile viticole pe rod și tinere, plantațiile portaltoi, școlile de viță, pepinierele viticole, terenul în pregătire pentru plantații viticole, terenurile cu vii abandonate, hameiștile pe rod și tinere, terenul în pregătire pentru plantații de hamei. Suprafețele ocupate cu vii pe rod în declin, părăginite, se vor cuprinde la această categorie până în momentul când se vor defrișa. De asemenea, la această categorie se include și terenul care a fost defrișat și care, în momentul înregistrării, se găsește în pregătire pentru replantare.

(8) Pe rândul "Vii pe rod" - cod rând 05 - se înscriu plantațiile viticole pe rod.

(9) Pe rândul "Hameiști (total)" - cod rând 06 - se înscriu hameiștile pe rod și tinere.

(10) Pe rândul "Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuști fructiferi" - cod rând 07 - se înscriu suprafețele ocupate cu plantații pomicole pe rod și tinere, pepiniere pomicole, plantațiile pomicole în declin, suprafețele defrișate și terenul în pregătire pentru plantații pomicole, suprafețele cultivate cu arbuști fructiferi pe rod și tineri, plantațiile de duzi în masiv și alte plantații pomicole aflate în teren agricol. Pepinierele pomicole sunt terenurile destinate producerii de material săditor pomicol, iar în categoria arbuștilor fructiferi intră: coacăzi, zmeuri, muri, agriși etc. Sunt considerate livezi terenurile ocupate cu pomi fructiferi, în câmp sau în jurul casei, care au cel puțin 25 de pomi fructiferi plantați la distanțele prevăzute de legislația în vigoare.

(11) Pe rândul "Livezi pe rod" - cod rând 08 - se înscriu numai suprafețele ocupate cu livezi pe rod.

(12) Pe rândul "Grădini familiale" - cod rând 09 - se înscrie suprafața de teren destinată grădinii familiale, așa cum este aceasta definită la art. 2 alin. (8) lit. i). Această suprafață este separată de restul suprafețelor agricole - grădina din jurul casei.

(13) Rândul "Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09)" - cod rând 10 - reprezintă suma suprafețelor terenurilor arabile, pășunilor naturale, fânețelor naturale, viilor, pepinierelor viticole și hameiștilor, livezilor de pomi, pepinierelor pomicole și arbuștilor fructiferi și grădinii familiale.

(14) Rândul "Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră" - cod rând 11 - reprezintă suprafața terenurilor împădurite, a celor în curs de împădurire, a perdelelor de protecție, a pepinierelor silvice, inclusiv răchităriile.

(15) Rândul "Păduri" - cod rând 12 - reprezintă terenurile cu o suprafață de cel puțin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii trebuie să atingă o înălțime minimă de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație.

(16) Rândul "Drumuri și căi ferate" - cod rând 13 - reprezintă suprafața de teren ocupată de drumuri și de căile ferate.

(17) Rândul "Construcții" - cod rând 14 - reprezintă suprafețele de teren acoperite de clădiri de locuit și/sau construcții gospodărești și curți. Se înscriu suprafața construită la sol a clădirii, respectiv a construcției gospodărești, potrivit situației reale, și nu o suprafață standard, suprafețele curților aferente, precum și alte suprafețe de teren care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de folosință prevăzute. Prin construcție gospodărească se înțelege orice structură care are elementele constitutive ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș, indiferent de materialele din care sunt construite acestea.

(18) Din categoria construcțiilor gospodărești, potrivit prezentelor norme tehnice, fac parte:

a) pătulele, hambarele pentru cereale, șurele, fânăriile, remizele, șoproanele și altele asemenea;

b) construcțiile-anexe situate în afara clădirii de locuit, cum sunt: bucătăriile, cămările, pivnițele, grajdurile, magaziile, garajele și altele asemenea.

(19) Pe rândul "Terenuri degradate și neproductive" - cod rând 15 - se înscrie suprafața ocupată de: nisipuri zburătoare, bolovănișuri, stâncării, pietrișuri, râpe, ravene, torenți, sărături cu crustă, mocirle și smârcuri, gropi împrumut, deponii, halde, grohotișuri, mlaștini etc.

(20) Pe rândul "Ape și bălți" - cod rând 16 - se înscrie suprafața ocupată de stufărișuri, iazuri, heleșteie și alte amenajări piscicole, ape curgătoare, lacuri și bălți permanente, lacuri de acumulare, canale.

(21) Rândul "Teren neagricol total - cod (11 + 13 + 14 + 15 + 16)" - cod rând 17 - reprezintă suma suprafețelor de păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, drumuri și căi ferate, construcții, terenuri degradate și neproductive, ape și bălți.

(22) Rândul "Suprafața totală - cod (10 + 17)" - cod rând 18 - reprezintă suma terenului agricol și a terenului neagricol.

CAPITOLUL IV Modul de completare a cap. II: b) "Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate" din registrul agricol

Art. 24. -

(1) Identificarea pe parcele/tarlale/sole a terenurilor aflate în proprietatea atât a persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice se face după cum urmează:

a) în coloana A se înscrie denumirea parcelei/tarlalei/solei;

b) în coloana B numerotarea rândurilor începe cu 01 și se continuă adăugând toate parcelele. În situația depășirii numărului de linii disponibile în tabel se folosește o alonjă, numerotând în continuare;

c) în coloanele 1 și 2 se înscrie suprafața atât în hectare, cât și în ari, defalcată pe intravilan și pe extravilan;

d) în coloana 3 se înscrie numărul topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici;

e) în coloana 4 se înscriu numărul cadastral/topografic și numărul de carte funciară, în situația în care acestea au fost alocate, sau seria și numărul titlului de proprietate, în cazul în care terenul este deținut în baza unui titlu de proprietate. În situația în care titlul de proprietate nu a fost înscris în cartea funciară, dar a fost întocmită documentația cadastrală pentru atribuirea numărului cadastral, vor fi înscrise în registrul agricol datele tehnice cuprinse în planul de amplasament și de delimitare;

f) în coloana 5 se înscrie categoria de folosință conform cap. II a) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015;

g) în coloana 6 se înscrie numărul blocului fizic care este format din 1-4 cifre și se trece conform datelor din Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS, gestionat de APIA;

h) în coloana 7 se înscriu, pentru o mai bună urmărire a circulației terenurilor agricole, datele prevăzute la alin. (2);

i) în coloana 8 se înscriu numele și prenumele membrului gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică, așa cum au fost ele înscrise în cap. I: "Componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică", coloana 1.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) lit. h) sunt următoarele:

a) modalitatea de înstrăinare a terenurilor din proprietate, respectiv: arendă, donație, administrare, concesiune etc.;

b) înstrăinări/dobândiri de terenuri prin: succesiune, vânzări/cumpărări, schimb, donații etc.;

c) pentru situațiile privind terenurile date în arendă sau în concesiune se înscriu date în cap. XVa: "Înregistrări privind contractele de arendare", respectiv XVb: "Înregistrări privind contractele de concesiune";

d) pentru celelalte situații, prevăzute la lit. a) și b), se înscriu: tipul, numărul și data actului de înstrăinare/dobândire, emitentul actului, în care să fie menționate atât numele și prenumele persoanei/persoanelor, cât și denumirea parcelei/parcelelor.

(3) La intravilan se înscriu: sola, parcela și vecinătățile, suprafața ocupată de grădini familiale și de curți-construcții (CC).

(4) În cazul în care dimensiunile registrului agricol și ale tabelelor centralizatoare s-au stabilit astfel încât spațiul destinat rubricii "Adresa/Mențiuni" nu este suficient pentru înscrierea datelor prevăzute în prezentele norme tehnice, se folosesc alonje, file libere atașate pentru înscrierea datelor.

CAPITOLUL V Modul de completare a cap. III: "Modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pe raza localității" din registrul agricol

Art. 25. -

(1) Se completează pentru toate categoriile de deținători, potrivit prezentului articol.

(2) Rândul "Suprafața agricolă în proprietate = capitolul II, punctul a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2, 5, 8, 11, 14" - cod rând 01 - cuprinde suprafețele terenurilor aflate în proprietatea persoanei fizice sau a persoanei juridice, după caz, suma acestor suprafețe fiind egală cu suprafața înscrisă la cap. II a) coloana A rândul 10 "Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09)".

(3) Rândul "Suprafața agricolă primită (cod 03 +. . .+ 08)" - cod rând 02 - reprezintă suma suprafețelor primite sub diferite forme - în arendă, în parte, cu titlu gratuit, în concesiune, în asociere, sub alte forme -, respectiv suma suprafețelor înscrise la:

a) rândul "Suprafața agricolă primită în arendă" - cod rând 03 - cuprinde suprafețele de teren luate în exploatare în schimbul unei arende în bani sau în natură, potrivit legii;

b) rândul "Suprafața agricolă primită în parte" - cod rând 04 - cuprinde suprafețele terenurilor luate în exploatare în schimbul unei cote-părți din producția obținută;

c) rândul "Suprafața agricolă primită cu titlu gratuit" - cod rând 05 - cuprinde suprafețele terenurilor primite cu titlu gratuit;

d) rândul "Suprafața agricolă primită în concesiune" - cod rând 06 - cuprinde suprafața terenului luat în exploatare printr-un contract de concesiune;

e) rândul "Suprafața agricolă primită în asociere" - cod rând 07 - se completează numai pentru entitățile cu personalitate juridică și cuprinde suprafețele terenurilor cu care s-au înscris membrii acestora în asociații;

f) rândul "Suprafața agricolă primită sub alte forme" - cod rând 08 - cuprinde suprafața terenului primit sub alte forme decât cele prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; cu titlu de exemple și fără a se limita la acestea: suprafața terenului dat temporar în administrare/folosință, suprafețele ce fac obiectul unor convenții, sub semnătură privată, încheiate potrivit legii.

(4) Rândul "Suprafața agricolă dată (cod 10 +. . .+ 15)" - cod rând 09 - reprezintă suma suprafețelor date sub diferite forme, respectiv suma suprafețelor înscrise la:

a) rândul "Suprafața agricolă dată în arendă" - cod rând 10 - cuprinde suprafețele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte persoane fizice/persoane juridice în vederea utilizării lor în schimbul unei plăți în bani sau în natură;

b) rândul "Suprafața agricolă dată în parte" - cod rând 11 - cuprinde suprafețele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte persoane fizice/persoane juridice în vederea utilizării lor, acesta primind o cotă-parte din producția obținută. Cantitatea primită variază în funcție de producția obținută în anul agricol respectiv;

c) rândul "Suprafața agricolă dată cu titlu gratuit" - cod rând 12 - cuprinde suprafețele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte persoane fizice/persoane juridice în vederea utilizării lor, cu titlu gratuit;

d) rândul "Suprafața agricolă dată în concesiune" - cod rând 13 - cuprinde suprafețele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte entități cu personalitate juridică în vederea utilizării;

e) rândul "Suprafața agricolă dată în asociere" - cod rând 14 - cuprinde suprafețele terenurilor cu care proprietarul s-a înscris într-o societate/asociație agricolă cu personalitate juridică, neînregistrându-se suprafețele cuprinse la asociațiile familiale;

f) rândul "Suprafața agricolă dată sub alte forme" - cod rând 15 - cuprinde suprafețele terenurilor date sub alte forme decât cele prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare; cu titlu de exemple și fără a se limita la acestea: suprafața terenului dat temporar în administrare/folosință, suprafețele ce fac obiectul unor convenții, sub semnătură privată, încheiate potrivit legii;

g) rândul "din rândul 09 - la unitățile cu personalitate juridică" - cod rând 16 - se va citi "din rândul 09 - la entitățile cu personalitate juridică" și cuprinde suprafețele terenurilor date, de la cod rând 09, spre utilizare entităților cu personalitate juridică. Nu se înregistrează suprafețele cuprinse la asociațiile familiale.

(5) Rândul "Suprafața agricolă utilizată cod (01 + 02-09)" - cod rând 17 - cuprinde suprafețele terenurilor agricole efectiv utilizate, suprafața înscrisă fiind egală cu suma suprafețelor de la cod rând 01 și 02 minus suprafața de la cod rând 09.

(6) Suprafețele din pajiștile permanente aparținând unităților administrativ-teritoriale sau Agenției Domeniilor Statului date în arendă/concesiune etc., conform celor prevăzute la art. 6, 61, 7 și 71 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 619/2015, se înscriu, după caz, atât în partida formei asociative, cât și în partida fermierului care face dovada legală a utilizării suprafeței respective. Aceste suprafețe se înscriu corespunzător în rubricile prevăzute la alin. (3) lit. a) și d), precum și la alin. (4) lit. a) și d).

CAPITOLUL VI Modul de completare a cap. IV: a) "Suprafața arabilă situată pe raza localității - culturi în câmp" din registrul agricol

Art. 26. -

(1) Suprafața arabilă situată pe raza localității se completează pentru toate categoriile de deținători și se exprimă conform prevederilor art. 2 alin. (6) și (7), ținându-se seamă și de următoarele:

a) se înscriu date privind suprafețele situate pe raza localității, cultivate direct de persoanele fizice sau de persoanele juridice, cu principalele culturi nominalizate, indiferent de forma de deținere a terenurilor respective: proprietate privată, arendă, concesiune, cote-părți etc.;

b) pe rândul "Salată" - cod rând 69 se va citi "Salată verde";

c) pe rândul "Plante pentru producerea de semințe și seminceri, loturi semincere pentru comercializare - total cod (106 + 123 + 127 + 131 + 132 + 135 + 142 + 145 + 150 + 165)" - cod rând 105 - se înscriu numai suprafețele loturilor semincere cultivate în scopul producerii de semințe și seminceri, fără a se înscrie parcelele reținute din culturile existente în vederea obținerii de sămânță.

(2) Se înscriu și date privind alți indicatori referitori la modul de utilizare a suprafeței arabile, așa cum sunt aceștia nominalizați în coloana A:

a) pe rândul "Suprafața construită a serelor" - cod rând 172 - se înregistrează suprafața construită a serei, cu condiția ca sera să fie utilizată pentru cultivarea legumelor, florilor și altor culturi, și nu în alte scopuri, înscrierea datelor efectuându-se conform art. 2 alin. (6);

b) pe rândul "Suprafața construită a solariilor" - cod rând 173 - se înregistrează conform art. 2 alin. (6) suprafața construită a adăposturilor acoperite cu material plastic fără instalații de climatizare, indiferent de amplasamentul acestora, în câmp sau în grădinile familiale, în cazul cărora producția obținută este destinată în principal comercializării;

c) pe rândul "Pajiști temporare artificiale (însămânțate pe teren arabil pentru mai puțin de 5 ani)" - cod rând 174 - se înscriu suprafețe de teren, de regulă arabile, care se însămânțează cu specii furajere perene (graminee, leguminoase etc.), în amestec sau singure, cu o utilizare de până la 5 ani;

d) rândul "Câmpuri experimentale" - cod rând 175 - reprezintă suprafețele destinate efectuării de experiențe și diverse testări de către institute de cercetare și stațiuni experimentale sau de către alte unități. Aceste suprafețe sunt înregistrate și se cuprind în totaluri, la culturile de bază. În acest rând este evidențiată în mod distinct mărimea suprafețelor utilizate pentru diverse experimente. Nu se cuprind în această categorie terenurile utilizate pentru loturi semincere și loturi demonstrative. Suprafețele ocupate de aceste culturi, precum și producțiile aferente se înregistrează la culturile respective;

e) rândul "Alte culturi în teren arabil" - cod rând 176 - reprezintă suprafețele cultivate în arabil cu alte culturi decât cele ce se regăsesc la codurile 001-171;

f) pe rândul "Teren necultivat" - cod rând 178 - se înregistrează suprafețele de teren arabil care nu au fost cultivate o perioadă de până la 2 ani, cunoscute sub denumirea de pârloage;

g) rândul "Ogoare" - cod rând 180 - reprezintă suprafețele de teren arabil care au fost lucrate în toamna anului anterior sau în primăvara anului curent și nu au fost însămânțate, în scopul refacerii solului.

(3) În suprafața arabilă cultivată nu se cuprind terenurile situate pe marginea străzilor/ulițelor, care sunt cultivate cu cartofi, legume, plante de nutreț etc.

CAPITOLUL VII Modul de completare a cap. IV: a1) "Culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității" din registrul agricol

Art. 27. -

Pentru înregistrarea suprafețelor arabile ce fac obiectul acestui capitol se respectă prevederile art. 26 alin. (1) lit. a):

a) pe rândul "Culturi succesive în câmp cod (02 +. . . + 09)" - cod rând 01 - se înregistrează date cu privire la suprafețele ocupate de culturile care se însămânțează după o cultură principală care ocupă terenul o perioadă mai îndelungată; de obicei aceste culturi, legumicole ori furajere, au ciclul de vegetație scurt; dacă aceeași cultură se însămânțează după două sau mai multe culturi principale, se vor însuma toate suprafețele ocupate de această cultură. Nu se includ suprafețele ocupate de culturile succesive din sere și din grădinile familiale;

b) pe rândul "Culturi intercalate - total cod (11 + 12 + 16 +. . . + 22)" - cod rând 10 - se înscriu date privitoare la culturile însămânțate pe/între rândurile de culturi în ogor propriu (culturi principale), suprafața lor estimându-se a fi 1/3 din suprafața totală a culturii principale;

c) pe rândul "Culturi modificate genetic cod (24 + 25)" - cod rând 23 - se înregistrează, pentru evidențiere distinctă, suprafața ocupată de culturi modificate genetic - CMG, așa cum sunt definite în art. 2 din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului: "«Organism» înseamnă orice entitate biologică capabilă de reproducere sau de transfer de material genetic; «organism modificat genetic» înseamnă orice organism, cu excepția ființelor umane, în care materialul genetic a fost modificat printr-o modalitate ce nu se produce natural prin împerechere și/sau recombinare naturală."

CAPITOLUL VIII Modul de completare a cap. IV: b1) "Suprafața cultivată în sere pe raza localității" din registrul agricol

Art. 28. -

Prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) se aplică în mod corespunzător, iar suprafețele se înscriu în m2.

CAPITOLUL IX Modul de completare a cap. IV: b2) "Suprafața cultivată în solarii și alte spații protejate1 pe raza localității" din registrul agricol

Art. 29. -

Prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) se aplică în mod corespunzător, iar suprafețele se înscriu în m2.

CAPITOLUL X Modul de completare a cap. IV: c) "Suprafața cultivată cu legume și cartofi în grădinile familiale pe raza localității" din registrul agricol

Art. 30. -

Se înscriu suprafețele situate pe raza localității, exprimate în m2, cultivate direct de gospodării în grădinile familiale, respectând prevederile art. 26 alin. (1) lit. a).

CAPITOLUL XI Modul de completare a cap. V: a) "Numărul pomilor răzleți pe raza localității" din registrul agricol

Art. 31. -

(1) Se înscrie numărul pomilor fructiferi răzleți, pe rod și tineri, de pe raza localității, inclusiv cei din grădinile familiale.

(2) În numărul pomilor pe rod și tineri nu se cuprind pomii fructiferi de pe aliniamentele străzilor/ulițelor, drumurilor și căilor ferate.

CAPITOLUL XII Modul de completare a cap. V: b) "Suprafața plantațiilor pomicole și numărul pomilor pe raza localității" din registrul agricol

Art. 32. -

(1) Se completează suprafața și numărul pomilor pentru toate categoriile de deținători.

(2) Pe rândul "Pomi fructiferi - total cod (02 + 08 + 13 +. . . + 22 + 25 + 26)" - cod rând 01 - se înscrie suprafața plantațiilor, în hectare și în ari, și numărul total al pomilor fructiferi din plantații deținuți de persoane fizice/persoane juridice pe raza localității.

(3) Suprafața plantațiilor și numărul pomilor fructiferi pentru cod rând 01 se defalcă pe principalele specii de pomi, cod rând 02-22, unele specii defalcându-se pe soiuri.

(4) Pe rândul "Livezi tinere" - cod rând 25 - se înscriu suprafețele plantațiilor care nu au intrat pe rod și numărul total al pomilor, indiferent de specie, aflați în aceste plantații.

(5) Rândul "Livezi în declin" - cod rând 26 - reprezintă suprafața plantațiilor îmbătrânite care au depășit durata normată de producție și care mai produc sporadic cantități mici de fructe, urmând să fie defrișate. Se înregistrează suprafețele plantațiilor respective și numărul pomilor pe rod rămași.

CAPITOLUL XIII Modul de completare a cap. V: c) "Alte plantații pomicole aflate în teren agricol, pe raza localității" din registrul agricol

Art. 33. -

Se completează suprafața ocupată cu arbuști fructiferi pe rod, tineri, plantațiile de duzi în masiv și alte plantații pomicole aflate în teren agricol, inclusiv pomi de Crăciun, pentru toate categoriile de deținători de pe raza localității.

CAPITOLUL XIV Modul de completare a cap. V: d) "Vii, pepiniere viticole și hameiști situate pe raza localității" din registrul agricol

Art. 34. -

Se completează suprafața ocupată cu vii pe rod - vii altoite pentru struguri de vin, vii altoite pentru struguri de masă, vii hibrizi interspecifici, vii hibrizi producători direcți -, vii altoite neintrate pe rod, pepiniere viticole, plantații portaltoi, teren în pregătire pentru plantații viticole, terenuri cu vii abandonate, hameiști pe rod, hameiști tinere neintrate pe rod, teren în pregătire pentru plantații de hamei, pentru toate categoriile de deținători de pe raza localității.

CAPITOLUL XV Modul de completare a cap. VI: "Suprafețele efectiv irigate1 în câmp, situate pe raza localității" din registrul agricol

Art. 35. -

(1) Se completează pentru toate categoriile de deținători.

(2) Se înscriu date cu privire la suprafețele irigate efectiv, situate pe raza localității, cultivate de persoane fizice/persoane juridice, indiferent de forma de deținere a terenurilor respective: în proprietate, arendă, concesiune, cote-părți etc.

(3) Se înscriu suprafețele cultivate și irigate, nominalizate la principalele culturi sau grupe de culturi, cod rând 02-19, ceea ce reprezintă suprafața arabilă totală irigată, cod rând 01, precum și categoriile de folosință reprezentate de pășuni naturale și fânețe naturale, vii și pepiniere viticole, hameiști, plantații și pepiniere pomicole și arbuști fructiferi, cod rând 20-25, care însumate reprezintă totalul terenului agricol irigat efectiv - cod rând 26.

CAPITOLUL XVI Modul de completare a cap. VII: "Animalele domestice și/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii - Situația la începutul semestrului" din registrul agricol

Art. 36. -

(1) Se completează pentru toate categoriile de deținători, indiferent de titlul în baza căruia dețin animalele ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.

(2) Se înscriu date cu privire la efectivele de animale, pe total specie și pe principalele grupe de vârstă și de sex, existente pe raza localității.

(3) În localitățile de unde în mod obișnuit pleacă animalele la iernat în alte localități, în sălașuri la munte sau în bălți se înscriu, pe baza declarației capului gospodăriei ori a unui membru major al acesteia, și animalele respective. În cazul în care un animal aparține mai multor proprietari, acesta se înscrie la gospodăria unde se găsește animalul în momentul înregistrării/declarării.

(4) Înregistrarea familiilor de albine se face în registrul agricol deschis pentru localitatea unde proprietarul deține vatra de stupină permanentă. Proprietarul stupilor are obligația de a depune și înregistra la primărie o declarație cu privire la perioada în care se desfășoară stupăritul pastoral.

(5) Înregistrarea datelor pentru speciile de pește se face la terminarea campaniei de primăvară (martie-aprilie) pentru semestrul I și la terminarea campaniei de toamnă (noiembrie- decembrie) pentru semestrul II.

(6) Completarea acestui capitol se face astfel:

a) rândul "Bovine - total cod (02 + 08 + 13 + 26)" - cod rând 01 - cuprinde toate animalele din speciile taurine și bubaline, indiferent de sex, vârstă sau destinația economică;

b) rândul "Ovine - total cod (31 +. . .+ 35)" - cod rând 30 - reprezintă totalitatea ovinelor existente, indiferent de sex, de vârstă, de destinația economică și de locul unde se află;

c) pe rândul "Caprine - total cod (37 +. . .+ 40)" - cod rând 36 - se înscrie totalitatea caprinelor existente, indiferent de sex, de vârstă, de destinația economică și de locul unde se află;

d) pe rândul "Capre" - cod rând 37 - se înscrie totalitatea femelelor care au fătat cel puțin o dată, indiferent de vârstă;

e) pe rândul "Țapi" - cod rând 38 - se înscrie numărul de masculi din turmă;

f) pe rândul "Porcine - total cod (42 + 43 + 45 + 49)" - cod rând 41 - se înscriu toate animalele din specia porcine, indiferent de sex, de vârstă și de destinația economică;

g) rândul "Cabaline - total" - cod rând 56 - reprezintă totalitatea cabalinelor de muncă, de reproducție, atât armăsari, cât și iepe, de sport, de agrement etc.;

h) rândul "Măgari" - cod rând 59 - reprezintă totalitatea animalelor din specia măgar, indiferent de vârstă, sex și destinația economică;

i) rândul "Catâri" - cod rând 60 - reprezintă totalitatea animalelor rezultate prin încrucișarea dintre iapă și măgar (catâr) ori dintre măgăriță și armăsar (bardou), indiferent de vârstă, sex și destinația economică;

j) pe rândul "Iepuri total din care:" - cod rând 61 - se înregistrează numărul total al iepurilor din rasele de carne, de blană, de păr etc.; se evidențiază separat iepurii femele pentru reproducție - cod rând 62;

k) pe rândul "Animale de blană - total, cod (64 +. . .+ 67)" - cod rând 63 - se înregistrează animalele crescute cu această destinație, indiferent de categoria de deținători;

l) pe rândul "Păsări - total, cod (69 +. . .+ 74)" - cod rând 68 - se cuprinde efectivul total de păsări adulte și tinere, masculi și femele, din toate speciile; din acest cod se evidențiază "Total păsări adulte ouătoare" - cod rând 75, din care se evidențiază "Găini ouătoare" - cod rând 76;

m) pe cod rând 77 se înscriu "Alte animale domestice și/sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol";

n) pe rândul "Familii albine1" - cod rând 78 - se cuprinde numărul total al familiilor de albine; în cazul în care stupii au mai multe familii se înscrie numărul total al familiilor existente în stupii respectivi;

o) în cuprinsul formularelor registrului agricol pentru perioada 2015-2019 sintagma "Familii albine1" se citește "Familii albine";

p) pentru rândurile 82, 88, 94, 100, 106, 112 și 118, unde se evidențiază puietul alevin, datele se înscriu în milioane bucăți;

q) rândurile "Ciprinide - total cod (81 +. . .+ 85)", "Salmonide - total cod (87 +. . .+ 91)", "Sturioni - total cod (93 +. . .+ 97)", "Esocide - total cod (99 +. . .+ 103)", "Percide - total cod (105 +. . .+ 109)", "Siluride - total cod (111 +. . .+ 115)", "Alți pești - total cod (117 +. . .+ 121)" se vor citi respectiv: "Ciprinide - total cod (81 + 83 + 84 + 85)", "Salmonide - total cod (87 + 89 + 90 + 91)", "Sturioni - total cod (93 + 95 + 96 + 97)", "Esocide - total cod (99 + 101 + 102 + 103)", "Percide - total cod (105 + 107 + 108 + 109)", "Siluride - total cod (111 + 113 + 114 + 115)", "Alți pești - total cod (117 + 119 + 120 + 121)".

CAPITOLUL XVII Modul de completare a cap. VIII: "Evoluția efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietate" din registrul agricol

Art. 37. -

(1) Se completează la începutul fiecărui semestru, pentru semestrul anterior, cu date privind efectivele de animale aflate în proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul în localitate și/sau în proprietatea persoanelor juridice care au activitate pe raza localității și pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localități, care dețin animale pe raza localității: perioada de completare este 5-20 din luna imediat următoare semestrului ce s-a încheiat.

(2) Datele înscrise se referă la modificările intervenite în efectivele de animale, cum sunt produșii vii obținuți, cumpărări, vânzări, tăieri, animale moarte etc.

(3) Datele privind evoluția animalelor se înscriu separat pentru fiecare semestru.

(4) Efectivele de animale din speciile prevăzute se calculează și se înscriu la sfârșitul fiecărui semestru respectând corelația: efectivele pentru o specie sau categorie de animale de la sfârșitul semestrului I reprezintă efectivele aceleiași specii/categorii existente la începutul semestrului II. Efectivele de la sfârșitul semestrului II al anului în curs vor fi și efectivele existente la începutul semestrului I al anului următor.

(5) În situația în care în unele gospodării nu sunt mișcări în cursul semestrului, efectivul de la sfârșitul semestrului va fi identic cu cel de la începutul semestrului.

(6) Pentru fermele piscicole se procedează conform art. 36 alin. (5).

(7) În legătură cu conținutul indicatorilor privind evoluția efectivelor de animale se fac următoarele precizări:

a) la cod rând 02, 19, 28, 37, 46, 64 se înscrie numărul produșilor obținuți prin fătare, respectiv alte forme de înmulțire - cod rând 55 și 73, în cursul fiecărui semestru. Se înscriu atât produșii obținuți de la femelele/familiile de albine existente în gospodărie la începutul semestrului, cât și cei obținuți de la femelele/familiile de albine cumpărate ulterior;

b) la cod rând 03, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65 și 74 se înscrie numărul animalelor/familiilor de albine cumpărate în cursul fiecărui semestru, indiferent de scopul cumpărării - reproducție, îngrășare, sacrificare, obținere de produse specifice - și de locul de unde s-a făcut cumpărarea - de la gospodăriile din aceeași localitate, de la alți operatori economici, din târguri, oboare etc.;

c) la cod rând 04, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66 și 75 se înscriu animalele/familiile de albine primite gratuit sau prin schimb ori alte intrări, în cursul fiecărui semestru;

d) la cod rând 05, 13, 22, 31, 40, 49, 58 și 67 se înscrie numărul animalelor vândute vii în cursul fiecărui semestru, indiferent de felul vânzării. În cazul albinelor, la cod rând 76 se înscrie numărul familiilor de albine vândute;

e) la cod rând 06, 14, 23, 32, 41, 50, 59 și 68 se înscrie numărul animalelor tăiate, în cursul fiecărui semestru, în gospodărie, pentru consum propriu sau pentru comercializare;

f) la cod rând 07, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69 și 77 se înscrie numărul animalelor moarte în cursul fiecărui semestru. Tot aici se înscriu și animalele tăiate din necesitate care nu au putut fi valorificate în hrana oamenilor, fiind confiscate sau folosite în hrana animalelor;

g) la cod rând 08, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70 și 78 se înscriu, în cursul fiecărui semestru, animalele/familiile de albine date gratuit sau în schimb, precum și cele dispărute, inclusiv cele furate;

h) la cod rând 81 se înscrie puietul obținut în cursul semestrului, în fermă, acolo unde este cazul;

i) la cod rând 82 se înscriu cantitățile de puiet cumpărat în cursul semestrului;

j) la cod rând 83 se înscriu cantitățile de pește vândut (puiet și pește de consum) în cursul semestrului;

k) la cod rând 84 se înscriu pierderile de material biologic înregistrate în cursul semestrului;

l) la cod rând 85 "Pești - existenți la începutul semestrului (cod 81 + 82 - 83 - 84)" se citește "Pești - existenți la sfârșitul semestrului (cod 80 + 81 + 82 - 83 - 84)" și se înscriu date conform relației de calcul.

CAPITOLUL XVIII Modul de completare a cap. IX: "Utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la începutul anului" din registrul agricol

Art. 38. -

(1) Se completează pentru toate categoriile de deținători, indiferent de titlul cu care acestea sunt deținute.

(2) Se înscriu echipamentele existente și care sunt în stare de funcționare sau în curs de reparație. Se cuprind echipamentele dobândite prin cumpărare, dotare, concesionare, moștenire etc.

(3) Echipamentele în proprietatea persoanelor fizice/juridice care sunt date cu chirie altor gospodării sau altor operatori economici se înscriu la proprietar. Nu se înscriu echipamentele luate cu chirie.

(4) La semănători cu tracțiune animală - cod rând 24 se înscriu numai cele de fabricație industrială.

(5) La mașini de stropit și prăfuit - cod rând 29-30 nu se includ echipamentele portabile.

(6) La remorci pentru tractor - cod rând 44 se înscriu toate tipurile: monoaxe, cu două sau mai multe axe.

(7) La care și căruțe - cod rând 47 nu se cuprind trăsurile, docarele, șaretele etc.

(8) La instalații pentru muls mecanic - cod rând 54 se înscriu și tancurile de răcire a laptelui.

(9) La instalații pentru prepararea furajelor - cod rând 55 se cuprind bucătăriile furajere, uruitoarele, tocătoarele de furaje.

CAPITOLUL XIX Modul de completare a cap. X: a) "Aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor pe suprafețe situate pe raza localității" din registrul agricol

Art. 39. -

(1) Se completează anual, în perioada 5- 31 ianuarie, cu date reprezentând suprafețele pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice și cantitățile ce s-au utilizat în anul calendaristic de referință.

(2) Se înscriu date pentru toate persoanele fizice/juridice, pentru toate suprafețele de teren pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice, situate pe raza localității, indiferent de forma de deținere a terenurilor respective: proprietate privată, arendă, cote-părți etc.:

a) suprafețele de terenuri agricole, în hectare, pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice, îngrășăminte naturale, amendamente, pesticide - insecticide, fungicide și erbicide;

b) cantitatea de îngrășăminte utilizată, în kg substanță activă;

c) cantitatea de îngrășăminte naturale, în kg;

d) cantitatea de amendamente, în kg;

e) cantitatea de insecticide utilizată, în kg substanță activă;

f) cantitatea de fungicide utilizată, în kg substanță activă;

g) cantitatea de erbicide utilizată, în kg substanță activă, precum și suprafețele de grâu și de porumb pe care s-au aplicat erbicide și cantitățile aferente, în kg substanță activă.

(3) Cantitatea de substanță activă se stabilește prin înmulțirea greutății comerciale a produsului cu procentul ce exprimă concentrația în substanță activă, înscris pe ambalaj ori furnizat de comerciant.

CAPITOLUL XX Modul de completare a cap. X: b) "Utilizarea îngrășămintelor chimice (în echivalent substanță activă) la principalele culturi" din registrul agricol

Art. 40. -

(1) Se completează la 5-10 zile după încheierea recoltării pentru culturile nominalizate, odată cu înregistrarea datelor privind producțiile obținute.

(2) Se înscriu date privind cantitățile totale de îngrășăminte chimice - substanță activă - aplicate - cod rând 01 și suprafețele pe care s-au aplicat. Suprafețele se defalcă pe principalele culturi arabile și culturi permanente, iar cantitățile de îngrășăminte chimice pe tipuri, respectiv: azotoase, fosfatice și potasice.

(3) Suprafețele de teren agricol sunt cele utilizate și fertilizate de persoanele fizice/juridice, indiferent de forma de deținere a terenurilor respective: proprietate privată, arendă, închiriere, cote-părți etc., situate pe raza localității.

(4) În cazul culturilor care se însămânțează în toamnă și se recoltează în vara anului următor se înscriu suprafețele pe care s-au aplicat îngrășăminte și cantitățile utilizate atât la pregătirea terenului, cât și în perioada de vegetație.

CAPITOLUL XXI Modul de completare a cap. XI: "Clădiri existente la începutul anului pe raza localității" din registrul agricol

Art. 41. -

(1) Se completează pentru toate categoriile de deținători.

(2) Se înscriu date cu privire la clădirile de locuit și celelalte construcții gospodărești deținute în proprietate pe raza localității, respectiv codul materialelor de construcții, anul terminării. În cazul în care o persoană deține mai mult de șapte clădiri se adaugă alonjă pentru înscrierea tuturor clădirilor, respectând structura coloanelor.

(3) La gospodăriile care posedă construcții de locuit ce au în prelungire încăperi care servesc drept grajd, șure etc. se defalcă suprafața construită desfășurată destinată pentru locuit și suprafața construită desfășurată destinată pentru adăpostul animalelor, pentru șure etc.

(4) Dacă într-o gospodărie se găsesc două sau mai multe clădiri de locuit, acestea se înscriu fiecare pe rânduri separate. Se consideră o singură clădire aceea ale cărei părți, deși au număr diferit de etaje și intrări separate, constituie o construcție unitară din punctul de vedere al sistemului constructiv.

(5) Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, ale logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafețele podurilor care nu sunt utilizate ca locuință și suprafețele scărilor și teraselor neacoperite, ale curților interioare și/sau exterioare de lumină sau de acces mai mari de 4 m2 și ale subsolurilor tehnice.

(6) Suprafața secțiunii unui nivel se determină pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al pereților, inclusiv suprafața balcoanelor și a logiilor.

(7) În cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior al pereților, suprafața secțiunii unui nivel reprezintă suma suprafețelor utile ale tuturor încăperilor/incintelor, inclusiv a suprafețelor balcoanelor, logiilor și a suprafețelor secțiunilor pereților, toate aceste suprafețe fiind situate la același nivel; la suprafețele utile ale încăperilor/incintelor se adună și suprafețele incintelor de deservire comună.

(8) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii, determinată potrivit prevederilor alin. (7), cu un coeficient de transformare de 1,20.

(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, anul dării în folosință se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

(10) Pentru tipul clădirii, cod rând 02, 05, 08, 11, 14, 17 și 20, cel care corespunde semnului grafic "*" în registrul agricol, se folosesc următoarele coduri:

A.1. Clădire cu cadre din beton armat ori cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic; cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire - condiții cumulative
A.2. Clădire cu cadre din beton armat ori cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic; fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire
B.1. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic; cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire - condiții cumulative
B.2. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic; fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire
C.1. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic; cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire - condiții cumulative
C.2. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic; fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire
D.1. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic; cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire - condiții cumulative
D.2. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic; fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

(11) După fiecare dintre codurile A.1 . . . . . . . . . . D.2 se înscrie una dintre literele a . . . q, corespunzătoare destinației clădirii respective, astfel cum sunt definite în Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte clădiri, și anume:

a. locuință i. grajd
b. locuință convenabilă j. pătul
c. locuință socială k. magazie/hambar pentru cereale
d. locuință de serviciu l. șură/fânărie
e. locuință de intervenție m. remiză/șopron
f. locuință de necesitate n. garaj
g. locuință de protocol o. clădire socială, de învățământ, de sănătate, de cultură, de administrație
h. casă de vacanță p. clădire industrială/socioeconomică
q. alte clădiri, neprevăzute la lit. a-p

(12) Adresa clădirii este cea care corespunde nomenclaturii stradale, iar zona este cea determinată prin hotărâre a autorității deliberative, potrivit prevederilor privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

CAPITOLUL XXII Modul de completare a cap. XII: "Atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate" din registrul agricol

Art. 42. -

(1) În acest capitol se înscriu date privind atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate, conform celor menționate în titlurile coloanelor.

(2) De asemenea, în acest capitol se înscriu și:

a) duplicatele atestatelor de producător, în cazul în care aceste documente sunt utilizate și de alte persoane decât titularul atestatului de producător, astfel cum este prevăzut la art. 2 lit. d) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare; duplicatul constituie copia legalizată de către secretarul localității sau de către persoana care, în lipsa secretarului localității, exercită atribuțiile acestuia de pe atestatul de producător original, la cererea scrisă a titularului atestatului de producător;

b) carnetele de comercializare eliberate persoanelor prevăzute la art. 2 lit. d) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XXIII Modul de completare a cap. XIII: "Mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici" din registrul agricol

Art. 43. -

(1) În vederea comunicării către camera notarilor publici în a cărei circumscripție teritorială defunctul și-a avut ultimul domiciliu, se înscriu mențiuni cu privire la sesizările pentru deschiderea procedurilor succesorale, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și:

a) numărul actului de deces;

b) numărul și data înregistrării sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale în registrul general pentru înregistrarea corespondenței de la nivelul autorităților administrației publice locale respective;

c) numărul înregistrării în registrul de evidență a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale;

d) numărul și data confirmării primirii de către notarul public.

(2) Datele cu caracter personal cuprinse în cap. XIII: "Mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici" din registrul agricol potrivit prevederilor alin. (1) sunt prelucrate în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XXIV Modul de completare a cap. XIV: "Înregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune" din registrul agricol

Art. 44. -

În acest capitol se înscriu, conform celor menționate în titlurile coloanelor, date privind exercitarea dreptului de preempțiune.

CAPITOLUL XXV Modul de completare a cap. XVa: "Înregistrări privind contractele de arendare" din registrul agricol

Art. 45. -

În acest capitol se înscriu, conform celor menționate în titlurile coloanelor, date privind contractele de arendare și contractele încheiate în condițiile legii de asociațiile crescătorilor de animale cu unitățile administrativ-teritoriale sau cu Agenția Domeniilor Statului (ADS), conform art. 6, 61, 7 și 71 din Ordinul nr. 619/2015. Acolo unde este nevoie de mai multe rânduri pentru înregistrarea parcelelor date/luate în arendă se folosesc alonje.

CAPITOLUL XXVI Modul de completare a cap. XVb: "Înregistrări privind contractele de concesiune" din registrul agricol

Art. 46. -

În acest capitol se înscriu, conform celor menționate în titlurile coloanelor, date privind contractele de concesiune și contractele încheiate în condițiile legii de asociațiile crescătorilor de animale cu unitățile administrativ- teritoriale sau cu Agenția Domeniilor Statului, conform art. 6, 61, 7 și 71 din Ordinul nr. 619/2015. Acolo unde este nevoie de mai multe rânduri pentru înregistrarea parcelelor date/luate în concesiune se folosesc alonje.

CAPITOLUL XXVII Modul de completare a cap. XVI: "Mențiuni speciale" din registrul agricol

Art. 47. -

(1) În acest capitol se înscriu modificări efectuate cu privire la situația juridică a terenului, modificări ce intervin pe parcursul unui an, ulterior datei întocmirii registrului agricol, cum ar fi: vânzări, cumpărări, donații etc.

(2) În acest capitol se înscriu și eventualele contracte de închiriere pentru bunurile care fac obiectul înregistrării în registrul agricol.

Art. 48. -

În registrele agricole, pe fiecare tip, se lasă file libere pentru persoanele fizice sau pentru persoanele juridice care fac obiectul înscrierii ulterior datei deschiderii registrului agricol.

Acesta este un fragment din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, din 17.08.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...