Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 615/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 din 19 ianuarie 2018.

În vigoare de la 19 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Valer Dorneanu - președinte
Marian Enache - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Varga Attila - judecător
Cosmin-Marian Văduva - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepție ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 5.734/233/2016/a2 al Judecătoriei Galați - Secția civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.230D/2016.

2. La apelul nominal lipsește autorul excepției de neconstituționalitate, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, având în vedere cele reținute de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 852 din 18 octombrie 2012.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Încheierea nr. 711 din 12 octombrie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 5.734/233/2016/a2, Judecătoria Galați - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a "dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în măsura în care acestea permit soluționarea cererii de ajutor public judiciar pe alte criterii decât starea financiară". Excepția a fost ridicată de Marin Frunză, petent într-o cauză având ca obiect o cerere de reexaminare împotriva încheierii de respingere a cererii de acordare a ajutorului public judiciar.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul susține că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 este vădit neconstituțională, în măsura în care permite judecătorului să urmărească soluționarea cauzei exclusiv pe alte criterii decât starea financiară, în acest fel fiindu-i limitat liberul acces la justiție și dreptul la un proces echitabil. De asemenea, autorul mai arată că prevederile criticate sunt neconstituționale întrucât nu îndeplinesc condițiile de claritate, precizie și predictibilitate, putând fi interpretate și aplicate în mod arbitrar, părtinitor și chiar abuziv.

6. Judecătoria Galați - Secția civilă, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu își formulează opinia cu privire la temeinicia excepției de neconstituționalitate, rezumându-se să ofere argumente în sensul admisibilității acesteia.

7. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

8. Guvernul a trimis punctul său de vedere prin Adresa nr. 5/6.832/2016, înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. 5 din 3 ianuarie 2017, prin care apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, citează pe larg din considerentele Deciziei Curții nr. 455 din 16 iunie 2015, în care, față de critici de neconstituționalitate similare, a fost reținută constituționalitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008.

9. Avocatul Poporului a trimis punctul său de vedere prin Adresa nr. 18.729 din 8 noiembrie 2016, înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. 10.879 din 10 noiembrie 2016, prin care arată că își menține punctul de vedere, exprimat anterior în alte dosare ale Curții Constituționale, referitor la constituționalitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008. Astfel, acest act normativ urmărește asigurarea efectivității dreptului de acces la justiție prin stabilirea unor minime și rezonabile condiții. Impunerea limitelor privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinată de posibilitatea asigurării resurselor financiare publice necesare acordării ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului în formele prevăzute la art. 6 al actului normativ criticat, de prevenirea exercitării abuzive a cererii de ajutor și a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar fi în nevoie de susținere din partea statului și l-ar solicita, fără a se îngrădi în acest mod accesul efectiv la justiție. În plus, se arată că reglementările criticate nu aduc atingere normelor constituționale care garantează un proces echitabil și sunt conforme scopului stabilit de Directiva 2003/8/CE.

10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

12. Obiectul excepției de neconstituționalitate, așa cum este acesta configurat prin încheierea de sesizare, îl reprezintă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, în măsura în care acestea permit soluționarea cererii de ajutor public judiciar pe alte criterii decât starea financiară. Din analiza notelor scrise prin care se ridică excepția de neconstituționalitate rezultă că obiectul criticilor formulate vizează, în concret, prevederile 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008, care au următorul cuprins: "Ajutorul public judiciar poate fi refuzat când este solicitat abuziv, când costul său estimat este disproporționat față de valoarea obiectului cauzei, precum și atunci când acordarea ajutorului public judiciar nu se solicită pentru apărarea unui interes legitim ori se solicită pentru o acțiune care contravine ordinii publice sau celei constituționale." Prin urmare, Curtea urmează a reține ca obiect al excepției de neconstituționalitate doar aceste prevederi.

13. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 1 privind statul român, art. 15 privind universalitatea, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiție,art. 24 privind dreptul la apărare și art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană, precum și prevederilor art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

14. În soluționarea excepției de neconstituționalitate sunt relevante considerentele Deciziei nr. 264 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, în care, respingând o excepție de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008, Curtea a reținut că stabilirea unor limite și condiții privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinată de posibilitatea asigurării resurselor financiare publice necesare acordării ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului în formele prevăzute la art. 6 din ordonanța de urgență, de prevenirea exercitării abuzive a cererii de ajutor și a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar fi în nevoie de susținere din partea statului și l-ar solicita, fără a se îngrădi în acest mod accesul efectiv la justiție (în același sens, a se vedea și deciziile nr. 385 din 24 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011, nr. 1.098 din 21 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 11 noiembrie 2010, nr. 852 din 18 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 14 decembrie 2012, nr. 63 din 11 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 aprilie 2014, sau nr. 374 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 8 august 2014).

15. În plus, în Decizia nr. 433 din 9 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 11 august 2015, Curtea Constituțională, respingând excepția de neconstituționalitate a art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008, a reținut că aceste prevederi îndeplinesc condițiile de claritate și previzibilitate, norma criticată oferind judecătorului suficiente repere pentru a se pronunța în mod judicios asupra cererii de acordare a ajutorului public judiciar. Curtea a mai constatat, în paragraful 22 al deciziei precitate, că trebuie avută în vedere și funcția decizională acordată instanțelor, care are ca rol, alături de altele, și îndepărtarea îndoielilor ce ar putea exista în privința interpretării normelor, ținând cont de evoluțiile practicii cotidiene, cu condiția ca rezultatul să fie coerent.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 5.734/233/2016/a2 al Judecătoriei Galați - Secția civilă și constată că dispozițiile art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Galați - Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 5 octombrie 2017.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Cosmin-Marian Văduva

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...