Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

Ghidul beneficiarului - 2018, din 10.01.2018

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 19 ianuarie 2018.

În vigoare de la 19 ianuarie 2018 până la 15 februarie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 70/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare Ministerul, sprijină activitatea românilor de pretutindeni prin acordarea de finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, transparenței și tratamentului egal. Finanțările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acțiunilor de către o comisie de evaluare și se realizează efectiv prin acorduri de finanțare (contracte) încheiate cu solicitanții ce au întrunit condițiile cumulative prevăzute de prezentul ghid, în condițiile Legii nr. 321/2006*), ale Legii nr. 299/2007**) și ale Programului de guvernare 2017-2020.

*) Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările și completările ulterioare.

**) Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă permanent.

1. Programele de finanțare ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

Cultură - "Constantin Brâncuși" - păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din vecinătate, din emigrație și din diaspora de mobilitate, precum și întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării

Mass-media - "Mihai Eminescu" - păstrarea și afirmarea identității culturale a românilor, promovarea României și a valorilor comunităților românești, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunitățile românești de peste hotare

Educație - "Nicolae Iorga" - sprijinirea procesului de integrare a românilor care își au domiciliul/reședința în străinătate în paralel cu păstrarea și afirmarea identității lingvistice a românilor de pretutindeni și formarea noii generații, care să reprezinte România și interesele românești în străinătate

Spiritualitate și tradiție - "Andrei Șaguna" - păstrarea identității spirituale și respectarea libertății religioase a românilor de pretutindeni

Societatea civilă - "Dimitrie Gusti" - sprijinirea, consolidarea și extinderea mediului asociativ în comunitățile locuite de români și solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităților de români

Centenarul 2018 - păstrarea și promovarea ideii de apartenență la românitate, promovarea imaginii României și educația tinerei generații în spiritul respectului față de valorile românești

2. Eligibilitate

2.1. Ești un aplicant eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile dacă:

- ești reprezentantul unei asociații, fundații, unități de cult, a altei categorii de organizații neguvernamentale ale românilor de pretutindeni sau a unei organizații internaționale; ești persoană fizică autorizată sau juridică de drept public ori privat din România sau din străinătate și care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.***)

***) Nu poți obține finanțare nerambursabilă dacă te afli în una dintre următoarele situații:

- incapacitate de plată;

- cu plățile sau conturile blocate în baza unei hotărâri judecătorești definitive;

- nu ți-ai îndeplinit obligațiile din contractele de finanțare anterioare și ai fost declarat neeligibil de către finanțator;

- ai prezentat declarații false cu privire la situația economică;

- faci obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale.

2.2. Eligibilitatea proiectului:

Asigură-te că proiectul tău îndeplinește toate condițiile de mai jos:

- proiectul are legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al beneficiarului;

- implementarea proiectului nu generează, în niciun fel, premisele existenței unui conflict de interese, așa cum este el definit în "Documentarul aferent acordării de finanțări nerambursabile" (Documentarul);

- proiectul nu urmărește obținerea de profit, cu excepțiile prevăzute în Legea nr. 321/2006, cu modificările și completările ulterioare.

3. Cererea de finanțare

Completează cererea în limba română, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ghid. Nu uita să o datezi și să o semnezi. Dacă nu o poți semna personal, atunci împuternicește pe cineva.

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă este necesară existența unor surse de finanțare proprii sau atrase ale solicitantului (cofinanțare), în cuantum de minimum 10% din valoarea sumei aprobate de către finanțator.

Contribuția proprie se poate realiza și prin aport în natură, cuantificabil.

Cererea trebuie însoțită obligatoriu de următoarele documente:

- copie după actul de identitate (în funcție de țara de domiciliu sau de reședință) al reprezentantului legal/persoanei împuternicite, cu mențiunea "conform cu originalul";

- actul constitutiv, statutul, actul de numire a persoanelor din conducere, împreună cu ultima modificare a acestora, și, dacă este cazul, hotărârea judecătorească sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare fiscală, dacă legislația din țara ta de reședință o prevede (în copie și traduse în limba română), cu mențiunea "conform cu originalul".

Documentele vor fi trimise inițial în format electronic, urmând ca acestea să fie transmise în original sau cu mențiunea "conform cu originalul" la următoarea adresă: Bulevardul Primăverii nr. 22, sectorul 1, cod poștal 011972, București, România.

De asemenea, documentele solicitate pot fi transmise și prin e-mail certificat prin semnătură electronică, conform normelor în vigoare.

3.1. Examinarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare va fi analizată de către comisia de evaluare a proiectelor, programelor și acțiunilor, iar rezultatele evaluării proiectelor vor fi publicate pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP).

În cazul in care proiectul a fost aprobat de către comisia de evaluare, beneficiarul va transmite, în regim de urgență, toate documentele necesare în scopul încheierii contractului de finanțare.

În acest sens, responsabilul de proiect este îndreptățit să solicite orice documente necesare și utile, în funcție de specificul proiectului.

Pe site-ul MRP se regăsesc formularele-tip ce pot fi accesate de către solicitanții de finanțări nerambursabile.

Documentele vor fi trimise inițial în format electronic, urmând ca acestea să fie transmise în original sau cu mențiunea "conform cu originalul", în vederea semnării contractului de finanțare, la următoarea adresă: Bulevardul Primăverii nr. 22, sectorul 1, cod poștal 011972, București, România.

De asemenea, documentele solicitate pot fi transmise și prin e-mail certificat prin semnătură electronică, conform normelor în vigoare.

NOTĂ:

În cazul în care cererea necesită clarificări, responsabilul de proiect ți le va solicita prin e-mail. Te rugăm să răspunzi de urgență solicitărilor responsabilului de proiect.

4. Contestarea evaluării

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 321/2006, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul finanțării care se consideră nedreptățit de rezultatele procesului de evaluare, selectare și aprobare a cererii de finanțare depuse de el poate formula o contestație (vezi model în anexa la Documentar) care va fi trimisă spre soluționare MRP.

Contestațiile se trimit prin e-mail la adresa proiecte@mprp.gov.ro, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se depun direct la registratura MRP în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.

Contestațiile vor fi soluționate de către comisia de contestații în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, prin "admis" sau "respins".

Rezultatul procesului de evaluare a contestațiilor va fi publicat pe site-ul MRP, însoțit de motivarea deciziei în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.

În cazul în care contestația este admisă, cererea de finanțare va fi reevaluată.

5. Acordul de finanțare

Dacă cererea ta este aprobată, vei semna cu MRP un acord/contract de finanțare (vezi model în anexa la Documentar).

Acordul/Contractul de finanțare va fi adaptat în funcție de specificul fiecărui proiect și al acțiunilor aferente derulate.

6. Monitorizarea

Pe durata desfășurării proiectului, MRP va monitoriza, prin reprezentanții săi, respectarea clauzelor contractuale. MRP va evalua realizarea obiectivelor fixate, inclusiv după terminarea proiectului.

Atât pe parcursul derulării proiectului, cât și la prezentarea decontului, vei avea obligația să pui la dispoziția MRP orice informație sau document relevant, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare.

Modificările de orice fel intervenite în derularea proiectului trebuie argumentate și supuse aprobării MRP.

7. Raportul de activitate

La finalizarea programului, proiectului sau acțiunii, vei trimite obligatoriu un raport final de activitate (vezi anexa la Documentar) și decontul centralizator (vezi anexa la Documentar).

Termenul-limită de înregistrare la MRP a raportului final de activitate și a decontului centralizator este de maximum 30 de zile de la finalizarea ultimei activități din cadrul proiectului, dar nu mai târziu de 10 decembrie.

Termenul de depunere a raportului final și a decontului centralizator poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 30 de zile, prin încheierea unui act adițional la acordul de finanțare, în urma unei solicitări a beneficiarului, aprobată de către finanțator.

Nedepunerea documentelor solicitate în termenele stabilite duce la obligația de rambursare, parțială sau totală, a sumelor virate, sau la nedecontarea cheltuielilor efectuate.

8. Decontarea cheltuielilor

Decontarea sumelor se face numai pe bază de decont centralizator de cheltuieli și documente justificative care atestă efectuarea cheltuielilor, în limita devizului aprobat, anexă la contractul de finanțare. Documentele justificative necesare în vederea decontării, pe categorii de cheltuieli, se regăsesc în Documentar.

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni va publica un "Documentar aferent procesului de acordare a finanțării", care va cuprinde și anexele aferente încheierii acordului de finanțare, precum și un glosar de termeni.

MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Bulevardul Primăverii nr. 22, sectorul 1, cod poștal 011972 București, România.

Tel.: +40 21/233.96.87;+40 21/233.97.32;+40 21/233.96.73, fax: +40 21/23.395.99, e-mail: proiecte@mprp.gov.ro.

ANEXĂ

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...