Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 8/2018 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, precum și pentru instituirea unor reguli temporare de evoluție în cariera militară

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 18 ianuarie 2018.

În vigoare de la 18 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pentru aplicarea prevederilor art. 74-751 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) și (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13, 15 și 30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 41 și art. 176 alin. (3) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) admiterea candidaților la cursurile instituțiilor și unităților de învățământ militar, respectiv repartizarea candidaților în posturi de soldați și gradați profesioniști;".

2. La articolul 5, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) de către Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială «General doctor aviator Victor Anastasiu», Centrul de Medicină Navală și laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naționale, pentru candidații declarați «Admis» la selecție în centrele zonale de selecție și orientare sau în colegiile naționale militare, după caz, care optează pentru arme sau servicii și specialități militare unde este prevăzută examinare/evaluare aptitudinală medicală și/sau psihologică specială;".

3. La articolul 5, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) de către colegiile naționale militare, prin personalul responsabil - doar pentru elevii acestora din anii terminali."

4. La articolul 16 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani calificativul cel puțin «Bun»; candidații care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu pentru creșterea copilului trebuie să aibă în ultimele două aprecieri de serviciu anuale întocmite calificativul cel puțin «Bun»;".

5. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Candidații pentru unitățile de învățământ liceal militar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice:

a) să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere;

b) să fie absolvenți ai învățământului secundar inferior - ciclul gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale - ultima etapă a concursului de admitere.

(2) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, nu mai pot participa la procesul de recrutare, selecție și admitere în învățământul liceal militar."

6. La articolul 22, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

i) copia certificatului de absolvire sau adeverință din care să reiasă că a absolvit ciclul inferior liceal/școala profesională/școala de arte și meserii ori adeverință că este în ultimul an de studii - numai în cazul în care aceasta este ultima formă de învățământ în curs de absolvire/absolvită - doar pentru candidații care optează pentru formarea ca soldați și gradați profesioniști în activitate;".

7. La articolul 22, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:

"

w) documentele doveditoare ale împrejurărilor decesului/producerii invalidității - numai pentru candidații urmași ai personalului armatei decedat sau copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare."

8. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an de recrutare, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care își exprimă cel puțin o opțiune, în funcție de categoria de personal/tipul instituției de învățământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opțiuni, prima opțiune este considerată cea de bază."

9. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Cererea de înscriere se asigură de către birourile informare-recrutare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2."

10. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofițerul/subofițerul recrutor; candidații pot prezenta copii certificate, la solicitarea acestora, de către instituțiile care dețin documentul original."

11. La articolul 34, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) consilierea candidatului privind modalitatea de efectuare a examinării medicale și înmânarea adeverinței necesare unității sanitare militare;".

12. La articolul 34, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) completarea de către candidat a cererii de înscriere, concomitent cu reverificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare și existenței tuturor documentelor în dosarul de candidat;".

13. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

Birourile informare-recrutare, centrele zonale de selecție și orientare și instituțiile de învățământ militar informează candidații despre posibilitatea reorientării lor către o altă unitate/instituție de învățământ militar de cel mult același nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în unitățile/instituțiile de învățământ militar, ori către programele de formare profesională inițială a soldaților și gradaților profesioniști, în cazul respingerii la selecție sau la concursul de admitere."

14. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Examinarea medicală a candidaților se efectuează o singură dată și este valabilă, pe tot parcursul unui an de recrutare, pe baza fișei de examinare medicală, eliberată în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (1); prin excepție, candidații pentru profesia de soldat/gradat profesionist pot fi examinați medical de două ori pe parcursul unui an de recrutare, în situația în care timpul scurs de la efectuarea examinării medicale până la data începerii repartizării acestora depășește 6 luni calendaristice."

15. La articolul 40, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaților, adeverințe din care să rezulte că au fost planificați la selecție."

16. La articolul 42, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

"

(12) Urmașii personalului armatei decedat și copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare pot fi repartizați/încadrați, la cerere, pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, prin suplimentarea Planului de recrutare în funcție de posibilitățile financiare puse la dispoziție prin buget, dacă îndeplinesc condițiile de recrutare, sunt declarați «Admis» la probele de selecție și există astfel de posturi vacante în unități militare din garnizoanele solicitate."

17. La articolul 42, alineatele (2), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Dosarele candidaților prevăzuți la alin. (1)-(12) conțin documente doveditoare ale împrejurărilor decesului/producerii invalidității, iar pe copertă, la rubrica «Mențiuni suplimentare», se specifică situația candidatului, respectiv dacă acesta optează pentru instituțiile de învățământ militar preuniversitar/universitar sau pentru posturile de soldat/gradat profesionist, după caz.

(3) Dosarele prevăzute la alin. (2) sunt înaintate, după finalizare, de către birourile informare-recrutare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, Direcției generale management resurse umane, pentru avizare.

. . . . . . . . . .

(6) Candidații care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi transferați/înscriși fără examen la instituțiile de învățământ militar, precum și cei care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi repartizați/încadrați pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist pot continua parcurgerea etapelor de selecție și admitere, conform normelor în vigoare."

18. La articolul 42, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) și (72), cu următorul cuprins:

"

(71) După primirea rezultatelor de la centrele zonale de selecție și orientare, birourile informare-recrutare înaintează la Direcția personal și mobilizare situația candidaților declarați «Admis» la selecție, cu opțiunile fiecărui candidat privind garnizoanele/unitățile militare unde dorește să fie repartizat/încadrat, în vederea inițierii demersurilor pentru identificarea posturilor vacante bugetate pentru care candidații îndeplinesc criteriile de recrutare și selecție, împreună cu structurile care au unități militare în subordine în garnizoanele solicitate.

(72) După identificarea postului, candidatul completează cererea de înscriere la biroul informare-recrutare, în scopul introducerii acesteia în dosarul de candidat, iar repartizarea/încadrarea acestuia pe postul solicitat se va face concomitent cu repartizarea celorlalți candidați la centrul zonal de selecție și orientare desemnat, în vederea parcurgerii programului de formare profesională inițială specific soldaților și gradaților profesioniști."

19. La articolul 49, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

(1) După ce au fost declarați «Admis» la selecția din centrele zonale de selecție și orientare sau, după caz, la colegiile naționale militare, următoarele categorii de candidați efectuează examinări medicale și/sau psihologice speciale, astfel:".

20. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 50. -

(1) Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecție și orientare sau, după caz, la colegiile naționale militare, precum și în cadrul structurilor militare specificate la art. 49 se adăugă în dosarul de candidat, pe măsura obținerii lor."

21. La articolul 95 alineatul (4), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Maiorii/Locotenenți-comandorii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master:

. . . . . . . . . .

b) funcții de comandă specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 și 2, dacă au cel puțin un an de experiență într-o funcție inferioară sau de același nivel din cadrul structurilor militare de nivel 1;".

22. La articolul 96, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licență:".

23. La articolul 96, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master:

a) funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil, domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv;

b) funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar- contabil din structuri militare de nivel 1 și până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil din structuri militare de nivel 2 ori 3 sau cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori cel puțin un an în funcții de execuție inferioare celor în care urmează să fie încadrați;

c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin și de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori cel puțin un an în funcții de execuție inferioare celor în care urmează să fie încadrați."

24. La articolul 104, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) În cadrul serviciului specializat audit intern, ofițerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau formați pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, management financiar-contabil și tehnico- ingineresc, care au fost avizați de structura cu responsabilități în domeniu și/sau dețin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice auditului intern în toate structurile militare, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 93 și a prevederilor legislației naționale în domeniul de specialitate."

25. La articolul 106, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Ofițerii formați pe filiera indirectă pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice serviciului specializat audit intern, în toate structurile militare, cu respectarea criteriilor precizate la art. 104 alin. (3)."

26. La articolul 108, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

"

(6) Pentru încadrarea funcției de subofițer/maistru militar de comandă este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe:

a) efectuarea unui stagiu de minimum 2 ani în fiecare dintre funcțiile de comandant de grupă/similar, locțiitor/ajutor comandant pluton/similar sau comandant pluton/similar și, în cazul subofițerilor, în funcția de subofițer de companie/similar;

b) calificativul minim «Foarte bun» obținut în ultimele 5 aprecieri de serviciu anuale.

(7) Pentru ocuparea funcției de subofițer de companie este necesară îndeplinirea pentru o perioadă de cel puțin 2 ani a unei funcții de locțiitor/ajutor comandant pluton/similar sau comandant pluton/similar și obținerea calificativului «Foarte bun» în ultimele 3 aprecieri de serviciu anuale."

27. Anexele nr. 3 și 5 se abrogă.

Art. II. -

În întreg cuprinsul Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, sintagmele "Direcția management resurse umane" și "Statul Major General" se înlocuiesc cu sintagmele "Direcția generală management resurse umane", respectiv "Statul Major al Apărării".

Art. III. -

În perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea:

a) prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;

b) prevederilor pct. A lit. k) din anexa nr. 11 la Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV. -

În perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mihai-Viorel Fifor

București, 12 ianuarie 2018.

Nr. M.8.

ANEXĂ

Reguli temporare de evoluție în cariera militară

Art. 1. -

Încadrarea funcțiilor vacante din structurile Ministerului Apărării Naționale de către cadrele militare se face cu respectarea următoarelor criterii, în ordinea menționată:

a) nevoile de încadrare ale structurilor;

b) opțiunile personale pentru următoarea funcție și aspirațiile în carieră ale cadrului militar;

c) specificațiile de personal ale funcției vacante;

d) experiența profesională necesară încadrării unei funcții de comandă/conducere, dobândită prin exercitarea pe o perioadă de un an a unor funcții de execuție în structuri militare de niveluri ierarhice superioare sau a unor funcții de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori prin exercitarea pe o perioadă de un an a unei funcții inferioare celei ce urmează să fie încadrate din aceeași structură militară;

e) poziția cadrului militar în ierarhia stabilită de către comisia de selecție în funcție de cunoștințele, aptitudinile, competența și experiența profesională dobândite;

f) participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român poate constitui un avantaj în procesul de selecție pentru promovarea în funcții, cu luarea în considerare a domeniului de activitate al funcției îndeplinite în misiune și a domeniului funcției în care se propune promovarea.

Art. 2. -

(1) Traseul în carieră al ofițerilor de arme de luptă sau arme pentru sprijin de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant și repartiția în prima funcție, situată la baza ierarhiei militare, specifică fiecărei arme, în cadrul structurilor militare de nivel 1 și 2.

(2) Începând cu ultimul an de stagiu în gradul de sublocotenent/aspirant, ofițerii pot ocupa funcții de locțiitor comandant de companie/similar ori pot opta pentru funcții de execuție corespunzătoare domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2; odată cu obținerea gradului de locotenent, ofițerii pot ocupa funcții de locțiitor comandant de companie/similar sau comandant de companie/similar ori pot opta pentru funcții de execuție corespunzătoare domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3 și funcții de comandă/conducere cu gradul de căpitan, corespunzătoare domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, în structuri de nivel 1 și 2.

(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licență:

a) funcții de execuție specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv;

b) funcții de comandant de companie, comandant al altor subunități similare sau șef al altor subunități de același nivel ierarhic, specifice armelor de luptă ori armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 și 2, dacă au cel puțin un an de experiență în prima funcție de la baza ierarhiei militare din cadrul structurilor militare de nivel 1;

c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau au cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori un an de experiență în funcții inferioare celor în care urmează să fie încadrați.

(4) Căpitanii, maiorii/locotenenți-comandorii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master:

a) funcții de execuție specifice armelor de luptă și armelor pentru sprijin de luptă până la nivelul 3 inclusiv, precum și funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 4 inclusiv;

b) funcții de comandă specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 și 2, dacă au cel puțin un an de experiență într-o funcție inferioară sau de același nivel ierarhic din cadrul structurilor militare de nivel 1;

c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1-3, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar sau dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major.

(5) Maiorii/Locotenenți-comandorii, locotenenți-coloneii/căpitani-comandorii care au master în domeniul de licență pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:

a) funcții de execuție specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv;

b) funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major.

(6) Maiorii/Locotenenți-comandorii și locotenenți-coloneii/căpitani-comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice categoriei de forțe ale armatei în care au obținut specializarea, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii și cu respectarea prevederilor privind experiența profesională specificate la alin. (5) lit. b).

(7) Ocuparea funcției de comandant de batalion/similar de nivel unitate tactică necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe:

a) experiență profesională de cel puțin un an în funcții de locțiitor comandant de batalion sau șef de stat major de batalion și cel puțin 2 ani în funcții de comandant de companie/similar ori experiență profesională de cel puțin 2 ani în funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2, 3 sau 4 și cel puțin 2 ani în funcții de comandant de companie/similar;

b) experiență profesională de cel puțin un an în funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major.

(8) Prevederile alin. (7) lit. a) nu se aplică ofițerilor care, la data de 5 aprilie 2014, aveau cel puțin gradul de maior/locotenent-comandor și îndeplineau funcții de comandă/conducere superioare celei de comandant de companie, în cadrul statului major al unității tactice sau la structuri de nivel ierarhic superior.

(9) Îndeplinirea pentru o perioadă de cel puțin 2 ani a unei funcții de comandant de batalion/similar, dintre cele prevăzute la alin. (7), este o condiție obligatorie pentru ocuparea oricărei funcții de comandant al unei structuri militare începând de la nivel de brigadă/similar.

(10) Coloneii/Comandorii pot ocupa următoarele funcții prevăzute în statele de organizare cu master în domeniul de licență:

a) funcții de execuție specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major în structuri militare de nivel 4;

b) funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2 sau 3, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare sau au cel puțin un an de experiență în funcții în aceeași structură, inferioare celor în care vor fi încadrați, ori cel puțin un an de experiență în funcții de execuție în domenii similare în structuri militare de niveluri ierarhice superioare;

c) funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 4, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții corespondente, de comandă/conducere, în structuri militare de nivel inferior, sau au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere în aceeași structură, inferioare celor în care vor fi încadrați, ori au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție inferioare celor în care vor fi încadrați.

(11) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, prevăzute în statele de organizare cu grade de colonel/comandor și cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor alin. (7) - (10), după caz.

(12) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică organizat de Universitatea Națională de Apărare "Carol I" sau cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă sau serviciului pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competență profesională prin îndeplinirea cel puțin 2 ani a unor funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puțin un an a unor funcții de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați și cu respectarea prevederilor alin. (9).

(13) Ofițerii care dețin gradul de colonel/comandor și au master de conducere interarme sau master în domeniul de licență pot urma cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major și serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competență profesională prin îndeplinirea cel puțin 2 ani a unor funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puțin un an a unor funcții de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați.

Art. 3. -

(1) Traseul în carieră al ofițerilor formați pe filiera directă și confirmați în serviciile pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent și repartiția în funcții de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3 ori în funcții de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2.

(2) Odată cu obținerea gradului de locotenent, ofițerii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licență:

a) funcții de comandă/conducere sau de execuție precizate la alin. (1);

b) funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1, 2 și 3.

(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licență:

a) funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv;

b) funcții de comandant de companie, comandant/șef al altor subunități de același nivel ierarhic cu compania, specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, din structuri militare de nivel 1 și 2, dacă au cel puțin un an de experiență într-o funcție de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2;

c) funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă din structuri militare de nivel 1 și până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă din structuri militare de nivel 2 sau 3 sau cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori cel puțin un an în funcții de execuție inferioare celor în care urmează să fie încadrați;

d) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin și de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori cel puțin un an în funcții de execuție inferioare celor în care urmează să fie încadrați.

(4) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de master:

a) funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv;

b) funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă din structuri militare de nivel 1 și până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă din structuri militare de nivel 2 sau 3 sau cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori cel puțin un an în funcții de execuție inferioare celor în care urmează să fie încadrați;

c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin și de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori cel puțin un an în funcții de execuție inferioare celor în care urmează să fie încadrați.

(5) Căpitanii, maiorii, locotenenți-coloneii și coloneii care au master în domeniul de licență pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:

a) funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv;

b) funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă din toate structurile;

c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puțin un an de experiență în aceeași structură, în funcții inferioare celor în care vor fi încadrați, sau au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz.

(6) Maiorii, locotenenți-coloneii și coloneii care au master de conducere în domeniul logistic pot ocupa funcții de comandă/conducere în toate structurile militare, specifice specializării obținute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puțin un an de experiență în aceeași structură, în funcții inferioare celor în care vor fi încadrați, sau au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz.

(7) Coloneii care au master de conducere în specializările management logistic pot urma cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică organizat de Universitatea Națională de Apărare "Carol I" sau cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă sau funcții de conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați.

(8) Ofițerii de servicii pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă formați pe filiera directă, care dețin gradul de colonel și au master în domeniul de licență, pot urma cursul Colegiului Național de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați.

Art. 4. -

(1) Traseul în carieră al ofițerilor formați pe filiera directă și confirmați în serviciul management financiar-contabil începe cu acordarea gradului de sublocotenent și repartiția în funcții de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3 ori în funcții de conducere specifice serviciului management financiar-contabil în cadrul structurilor militare de nivel 1.

(2) Locotenenții și căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licență:

a) funcții de execuție precizate la alin. (1);

b) funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri de nivel 1, 2 sau 3;

c) funcții de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 sau 2, cu excepția celei de contabil-șef/similar la structuri militare de nivel 2; pentru ocuparea funcțiilor de comandă/conducere din structuri militare de nivel 2, altele decât cele de contabil-șef/similar, este necesară o experiență de minimum un an în funcții de execuție specifice serviciului management financiar-contabil.

(3) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master de specialitate:

a) funcții de execuție specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare până la nivel 4 inclusiv;

b) funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri până la nivelul 3 inclusiv;

c) funcții de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1, 2 sau 3, mai puțin cea de contabil-șef/similar la structurile militare ale căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori secundari de credite; pentru ocuparea funcțiilor de comandă/conducere din structuri militare de nivel 2 sau 3 este necesară o experiență de minimum 3 ani în funcții de execuție sau cel puțin 2 ani în funcții de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil;

d) funcții de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri aflate în finanțarea nemijlocită a ministrului apărării naționale în calitate de ordonator principal de credite, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție și un an în funcții de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil;

e) șef compartiment/șef birou/șef secție independentă, la structuri centrale, în cadrul structurii financiar-contabile, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție și un an în funcții de conducere, specifice serviciului management financiar- contabil;

f) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin și de stat major din structurile militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puțin un an în funcții inferioare celor în care urmează să fie încadrați.

(4) Locotenenți-coloneii și coloneii care au studii militare universitare de master de specialitate sau master de conducere interarme în specializarea management economico-financiar pot ocupa funcții de execuție sau comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil în toate structurile militare, cu respectarea condițiilor de experiență profesională menționate la alin. (2) și (3); pentru funcția de contabil-șef/similar la structuri militare de nivel 3 ale căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori secundari de credite, precum și pentru funcțiile de conducere superioare celei de șef compartiment/birou/secție independentă din cadrul structurilor centrale, este necesară o experiență de minimum 3 ani în funcții de contabil-șef/similar sau minimum 5 ani în alte funcții de conducere specifice serviciului management financiar-contabil.

(5) Coloneii care au master de conducere în specializarea management economico-financiar pot urma cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică organizat de Universitatea Națională de Apărare "Carol I" sau cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil sau funcții de conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați.

(6) Ofițerii din serviciul management financiar-contabil formați pe filiera directă, care dețin gradul de colonel și au master în domeniul de licență, pot urma cursul Colegiului Național de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciului management financiar-contabil, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați.

Art. 5. -

Ofițerii de servicii pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil formați pe filiera indirectă pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor și cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale și cu respectarea corelărilor dintre gradul militar, nivelul de studii și nivelul ierarhic, specifice ofițerilor formați pe filieră directă, precizate la art. 3, respectiv la art. 4.

Art. 6. -

(1) Traseul în carieră al ofițerilor formați pe filiera directă și confirmați în serviciul tehnico-ingineresc începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant și repartiția în funcții specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor.

(2) Ofițerii prevăzuți la alin. (1) care aleg să urmeze o carieră în domeniile funcționale de sprijin sau de stat major pot ocupa funcții specifice acestor domenii, cu respectarea cerințelor precizate pentru aceste domenii la art. 3.

(3) Maiorii/Locotenenți-comandorii, locotenenți-coloneii/căpitani-comandorii și coloneii/comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice specializării obținute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor art. 1 și, după caz, a prevederilor privind experiența profesională specificate la art. 2 alin. (6) și (11) sau la art. 3 alin. (6).

Art. 7. -

Ofițerii formați pe filiera indirectă și confirmați în specialități militare din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor și cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale.

Art. 8. -

(1) În cadrul serviciilor specializate, ofițerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau formați pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, management financiar-contabil și tehnico-ingineresc, care au absolvit instituții civile de învățământ superior și/sau dețin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa următoarele tipuri de funcții:

a) funcții de execuție sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 1 și a prevederilor legislației naționale în domeniul de specialitate;

b) funcții specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, cu respectarea cerințelor privind experiența profesională precizate pentru aceste domenii la art. 3.

(2) Ofițerii de servicii specializate proveniți din rândul absolvenților Institutului Medico-Militar pot ocupa următoarele tipuri de funcții:

a) funcții de execuție sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor și a prevederilor legislației naționale în domeniul de specialitate;

b) funcții specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, cu respectarea cerințelor privind experiența profesională precizate pentru aceste domenii la art. 3.

(3) În cadrul serviciului specializat audit intern, ofițerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau formați pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, management financiar-contabil și tehnico- ingineresc, care au fost avizați de structura cu responsabilități în domeniu și/sau dețin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice auditului intern în toate structurile militare, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 1 și a prevederilor legislației naționale în domeniul de specialitate.

Art. 9. -

Ofițerii de servicii specializate menționați la art. 8 care dețin gradul de colonel pot urma cursul Colegiului Național de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciilor specializate, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați.

Art. 10. -

(1) Ofițerii de servicii specializate formați pe filiera indirectă, cu excepția celor din serviciul medical, pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor servicii, în toate structurile militare, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar și cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (1) lit. a).

(2) Ofițerii din serviciul medical formați pe filiera indirectă pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar și cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (2) lit. a).

(3) Ofițerii formați pe filiera indirectă pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice serviciului specializat audit intern, în toate structurile militare, cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (3).

Art. 11. -

Traseul în carieră al maiștrilor militari și al subofițerilor formați pe filiera directă începe cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent și cu repartiția în prima funcție, specifică armei sau serviciului și specialității militare în care au fost confirmați din structuri militare de nivel 1 sau 2 sau 3.

Art. 12. -

(1) Maiștrii militari și subofițerii absolvenți ai studiilor postliceale pot ocupa următoarele tipuri de funcții specifice corpului profesional din care fac parte și prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:

a) maiștrii militari clasa a V-a și sergenții pot ocupa funcții de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3;

b) maiștrii militari clasa a IV-a și sergenții-majori pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 sau funcții de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 și 3;

c) maiștrii militari clasa a III-a și plutonierii pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 și 3 sau funcții de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv;

d) maiștrii militari clasa a II-a, maiștrii militari clasa I, maiștrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanți și plutonierii-adjutanți principali pot ocupa funcții de comandă/conducere și de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.

(2) Maiștrii militari și subofițerii absolvenți ai studiilor universitare de licență cu profil corespunzător domeniului în care își desfășoară activitatea pot ocupa funcții de comandă/conducere și de execuție astfel:

a) maiștrii militari clasa a V-a, maiștrii militari clasa a IV-a, sergenții și sergenții-majori pot ocupa funcții de comandă/conducere sau de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv;

b) maiștrii militari clasa a III-a și plutonierii pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv sau funcții de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv;

c) maiștrii militari clasa a II-a, maiștrii militari clasa I, maiștrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanți și plutonierii-adjutanți principali pot ocupa funcții de comandă/conducere sau de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.

(3) Subofițerii formați pe filiera indirectă pot ocupa aceleași tipuri de funcții și în aceleași condiții ca subofițerii formați pe filiera directă.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), subofițerii din serviciul medical pot ocupa funcții de comandă/conducere și de execuție în toate entitățile medico-sanitare din structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor, a celorlalte criterii prevăzute la art. 1 și a prevederilor legislației naționale de reglementare a domeniului.

Art. 13. -

Evoluția în carieră a soldaților și gradaților profesioniști începe odată cu absolvirea programului de instruire și cu numirea în prima funcție de luptător/specialist, în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3.

Art. 14. -

(1) Cadrele militare în activitate care încheie misiunile permanente în străinătate se numesc în funcții corespunzătoare pregătirii profesionale și experienței dobândite pe timpul executării misiunii, în baza prevederilor art. 751 alin. 1 teza a doua din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea șefilor structurilor centrale care, potrivit reglementărilor în vigoare, gestionează posturile permanente în străinătate, conform următorului algoritm:

a) identificarea funcțiilor vacante corespunzătoare;

b) solicitarea opțiunilor cadrelor militare privind încadrarea în funcțiile respective;

c) emiterea actelor administrative pentru încadrarea în funcții.

(2) În situația în care mai multe cadre militare care încheie misiunile permanente în străinătate optează pentru încadrarea aceleiași funcții, selecția acestora se realizează prin aplicarea prevederilor art. 12 din Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

Pentru ocuparea posturilor militare vacante prevăzute cu nivel de competență lingvistică nivel 2.2.2.2 conform descriptorilor STANAG 6001 și superior acestuia sunt admiși la selecție și candidații care dețin certificat de competență lingvistică cu nivel mai mic cu o treaptă la cel mult două deprinderi.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...