Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordinul nr. 2870/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 18 ianuarie 2018.

În vigoare de la 18 ianuarie 2018 până la 09 februarie 2020, fiind abrogat prin Ordin 2531/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 1 și ale art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 211/2016,

în considerarea prevederilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) și ale art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:

Art. I. -

Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 20 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, denumit în continuare Institutul, este instituție publică de cultură de importanță națională, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii și Identității Naționale, care desfășoară activități de cercetare și formare specializată în domeniul culturii."

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Institutul are sediul în municipiul București, Bulevardul Unirii nr. 22, sectorul 3."

3. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Funcția de manager (director general) al Institutului se asimilează cu cea de manager (director general) de biblioteci naționale."

4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Consiliul administrativ al Institutului este organism colegial cu rol consultativ, alcătuit din 6 membri, după cum urmează:

a) managerul, în calitate de președinte al Consiliului administrativ;

b) șeful Serviciului proiecte europene, logistică și IT;

c) șeful Serviciului cercetare;

d) șeful Serviciului formare;

e) șeful Serviciului buget, financiar-contabilitate;

f) un membru din cadrul Compartimentului științific cercetare- dezvoltare."

5. La articolul 16 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Consiliul de specialitate este alcătuit din maximum 5 membri, după cum urmează:".

6. La articolul 19, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Șeful Serviciului buget, financiar-contabilitate al Institutului este numit, potrivit legii, prin decizie a managerului, se află în subordinea acestuia, coordonează activitatea Serviciului buget, financiar-contabilitate și îndeplinește următoarele atribuții:".

7. La articolul 191 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 191. -

(1) Șeful Serviciului proiecte europene, logistică și IT este în subordinea directă a managerului și asigură coordonarea Serviciului proiecte europene, logistică și IT, compus din Compartimentul programe/proiecte europene, Compartimentul IT și Compartimentul logistică și administrativ, cu respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii pentru atingerea următoarelor obiective:".

8. La articolul 191 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Șeful Serviciului proiecte europene, logistică și IT îndeplinește următoarele atribuții principale:".

9. După articolul 191 se introduc două noi articole, articolele 192 și 193, cu următorul cuprins:

"

Art. 192. -

Compartimentul programe/proiecte europene îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) elaborează propunerile privind actualizarea și corelarea de politici și strategii cu documente de referință europene pentru domeniul cultură;

b) propune actualizări și corelări de definiții ale sectoarelor culturale și creative de referință europene pentru domeniul cultură;

c) asigură colaborarea cu universitățile de profil artistic și cultural din România, precum și cu centrele sau institutele de cercetare statistică și/sau culturale;

d) identifică și propune participarea și implementarea, la nivelul Institutului de proiecte europene în domeniul său de activitate;

e) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii.

Art. 193. -

Compartimentul IT îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) asigură elaborarea și aplicarea strategiei Institutului în domeniul informatic și al tehnologiei informației, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

b) asigură valorificarea publicistică a rezultatelor activității Institutului;

c) creează rețeaua informatică integrată a Institutului și asigură securitatea informatică a bazelor de date;

d) asigură mentenanța rețelei hardware și software și răspunde de derularea contractelor de servicii aferente;

e) realizează și actualizează paginile de internet ale Institutului;

f) asigură buna funcționare a dotărilor electronice necesare desfășurării în bune condiții a activităților specifice Institutului, precum și buna funcționare a acestora;

g) răspunde de derularea contractelor de servicii internet cu respectarea cadrului de reglementare a relațiilor dintre furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, pe de o parte, și utilizatorii finali, pe de altă parte, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

h) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii."

10. Articolul 241 se abrogă.

11. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Serviciul buget, financiar-contabilitate este în subordinea directă a managerului și este condus de un șef serviciu, care coordonează Compartimentul buget și Compartimentul financiar-contabilitate.

(2) Serviciul buget, financiar-contabilitate urmărește atingerea următoarelor obiective:

a) actualitatea și corectitudinea informațiilor economice și contabile necesare elaborării planurilor și programelor de activitate ale Institutului;

b) respectarea prevederilor legale privind înregistrarea cronologică a operațiilor economico-financiare și prelucrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniului;

c) asigurarea unui control cât mai strict al integrității patrimoniului prin înregistrarea existențelor și mișcărilor elementelor pe categorii, pe locuri de depozitare etc.;

d) corecta întocmire a documentelor de sinteză contabilă care dau imaginea fidelă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute;

e) corelarea bugetului de venituri și cheltuieli cu proiectul de management și programul minimal aprobat.

(3) Compartimentul buget îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli al instituției pe baza proiectului de management și a programului minimal aprobat;

b) fundamentează tarifele și cuantumurile acestora, pe baza propunerilor primite de la compartimentele operaționale și funcționale abilitate;

c) urmărește realizarea încasărilor și efectuarea la termen a plăților, cu respectarea dispozițiilor legale;

d) asigură încasarea și înregistrarea veniturilor proprii ale Institutului, potrivit dispozițiilor legale;

e) întocmește rapoarte și situații financiare finale;

f) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii.

(4) Compartimentul financiar-contabilitate îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) asigură execuția bugetului instituției;

b) asigură înregistrarea operațiunilor financiar-contabile ale instituției și a documentelor aferente;

c) răspunde de întocmirea, conform legislației în vigoare, a statelor de plată, în baza documentelor care atestă legalitatea acestora;

d) întocmește statele de salarii având la bază statele de funcții transmise de Compartimentul resurse umane;

e) întocmește viramente pentru plata obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate și către fondul de șomaj;

f) întocmește declarația lunară privind obligațiile de plată pentru asigurări de sănătate;

g) răspunde de legalitatea, exactitatea și corectitudinea operațiilor efectuate;

h) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite;

i) organizează contabilitatea veniturilor încasate și a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare și a fondurilor cu destinație specială;

j) exercită verificarea normelor legale cu privire la existența, integritatea și păstrarea bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale și bănești, efectuarea recepțiilor și plăților, inventarierilor, asigurarea și constituirea de garanții, conducerea evidenței contabile și realizarea datelor înscrise în bilanțuri și conturi de execuție;

k) întocmește rapoarte și situații financiare finale;

l) participă la efectuarea inventarierii, propune casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, identifică mijloace de valorificare a acestora;

m) asigură și păstrează evidența contractelor încheiate de instituție;

n) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii."

12. La articolul 27, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

Compartimentul logistică și administrativ se află în subordinea șefului Serviciului proiecte europene, logistică și IT și îndeplinește următoarele atribuții principale:".

13. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Compartimentul marketing și publicații este în subordinea directă a managerului și are următoarele atribuții principale:

a) elaborează, implementează și dezvoltă strategiile și politicile de marketing ale Institutului;

b) asigură monitorizarea permanentă a pieței și concurenței în vederea actualizării și/sau modificării strategiei și politicilor de marketing ale Institutului;

c) realizează planuri și rețele de comunicare internă și externă și asigură implementarea acestora la nivelul tuturor compartimentelor Institutului;

d) asigură comunicarea cu celelalte compartimente în vederea prelucrării informațiilor primite de la acestea;

e) întreține, completează și updatează informațiile pe rețeaua de internet;

f) contribuie la realizarea evenimentelor organizate de Institut (seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, școli de vară, conferințe și dezbateri, naționale și internaționale);

g) asigură și dezvoltă relația cu media;

h) asigură valorificarea studiilor, analizelor, cercetărilor prin publicarea de lucrări științifice, reviste, broșuri și colecții de carte, a unor portaluri electronice, manuale, precum și a altor lucrări în domeniu, în limba română și în principalele limbi de circulație internațională, difuzate în format tipărit și/sau electronic;

i) asigură editarea, publicarea și diseminarea publicațiilor de specialitate, potrivit obiectului său de activitate;

j) efectuează segmentarea pe tipuri de produse și servicii ale Institutului;

k) se ocupă de plasarea adecvată a ofertei Institutului în raport cu beneficiarii;

l) utilizează bazele de date din cadrul Institutului pentru diseminarea materialelor generate;

m) supervizează realizarea elementelor de identitate vizuală ale Institutului și le propune spre aprobare managerului Institutului;

n) urmărește reflectarea în media a activităților Institutului și propune acțiuni corective în cazul apariției unor disfuncționalități în percepția publică față de activitatea Institutului;

o) sprijină activitatea celorlalte compartimente ale Institutului, în vederea asigurării identității de imagine a instituției;

p) asigură accesul la informațiile de interes public, din oficiu sau la cerere, în condițiile legii;

q) administrează solicitările de acces la informațiile de interes public, conform prevederilor legale;

r) furnizează către mass-media informațiile de interes public cu referire la activitatea Institutului, în condițiile legii;

s) monitorizează presa, realizează analize de impact, monitorizează percepția publicului asupra Institutului;

ș) gestionează crizele de imagine/disfuncționalitățile de comunicare interinstituțională;

t) valorifică studiile, analizele, cercetările prin publicarea de lucrări științifice, reviste, broșuri și colecții de carte, a unor portaluri electronice, manuale, precum și a altor lucrări în domeniu, în limba română și în principalele limbi de circulație internațională, difuzate în format tipărit și/sau electronic;

ț) coordonează și monitorizează editarea și diseminarea Revistei Muzeelor, precum și editarea, publicarea și diseminarea altor publicații de specialitate, potrivit obiectului său de activitate;

u) contribuie la realizarea raportului anual conținând principalele rezultate ale cercetărilor Institutului;

v) organizează seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, școli de vară, conferințe și dezbateri, naționale și internaționale;

w) propune legături cu publicații de profil din țară și din străinătate;

x) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii."

14. Articolul 30 se abrogă.

15. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Serviciul cercetare se află în subordinea managerului și este compus din Compartimentul studii și cercetări, Compartimentul analize și Compartimentul baze de date.

(2) Serviciul cercetare este condus de un șef serviciu care coordonează activitatea compartimentelor prevăzute la alin. (1).

(3) Serviciul cercetare urmărește atingerea următoarelor obiective:

a) creșterea nivelului de cunoaștere a situației culturii românești la nivel internațional prin furnizarea de date comparabile pe domenii specifice: consum cultural, cartografiere culturală, economie creativă, creație contemporană etc.;

b) susținerea dezvoltării sectoarelor culturale și creative prin intermediul analizelor adaptate nevoilor organizațiilor culturale;

c) menținerea standardului de calitate și profesionalism în domeniul cercetării prin intermediul specialiștilor implicați în cercetare și prin formarea de tineri cercetători specializați în cercetarea în domeniul culturii;

d) susținerea cercetării aplicate și a transferului de cunoaștere la nivelul organizațiilor culturale publice și private.

(4) Serviciul cercetare are următoarele atribuții principale:

a) asigură fundamentarea programelor și politicilor culturale ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, la solicitarea acestuia;

b) avizează strategiile în domeniu elaborate de compartimentele coordonate;

c) asigură diseminarea rezultatelor cercetărilor și studiilor despre sectoarele culturale și creative pentru specialiștii din domeniu și pentru publicul larg, prin intermediul instrumentelor specifice și prin participarea la conferințele naționale și internaționale de profil;

d) asigură realizarea studiilor, analizelor și cercetărilor incluse în planul anual de cercetare;

e) coordonează organizarea seminarelor, congreselor, colocviilor, meselor rotunde, a școlilor de vară, conferințelor și dezbaterilor naționale și internaționale;

f) coordonează activitatea de cercetare a Institutului și supraveghează calitatea acesteia;

g) favorizează, stimulează și propune liniile de perspectivă pentru programele și proiectele instituției în domeniul cercetării;

h) prezintă propuneri de programe și/sau proiecte pentru Institut;

i) avizează raportul anual conținând principalele rezultate ale cercetărilor Institutului, precum și rapoartele și informările comunicate managerului, întocmite pe baza informațiilor din bazele de date;

j) identifică și face demersuri pentru dezvoltarea legăturilor Institutului cu unități sau departamente ale Ministerului Educației Naționale, ale Ministerului Tineretului și Sportului, ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, Academiei Române, Arhivelor Naționale, cu universități acreditate în România și peste hotare, asociații profesionale, precum și cu alte universități, institute și centre de cercetare, locale, naționale și internaționale, care au un obiect de studiu de interes comun, precum și cu publicații de specialitate, din țară sau din străinătate;

k) prezintă propuneri pentru desemnarea echipei de realizare și implementare a fiecărui program și/sau proiect din domeniul cercetării derulat de Institut;

l) stabilește parteneriate cu instituții și organizații la nivel național și internațional care au interese comune cu cele ale Institutului;

m) planifică prioritățile participării la manifestări științifice cu comunicări din rezultatele activității de cercetare-dezvoltare, în condițiile legii, cu sprijinul compartimentelor Institutului, în limita resurselor financiare, și le propune managerului pentru aprobare;

n) stabilește prioritățile de a publica lucrări științifice, în condițiile legii, cu sprijinul compartimentelor Institutului, în limita resurselor financiare, și le propune managerului pentru aprobare;

o) propune brevetarea rezultatelor cercetării, în condițiile legii, cu sprijinul compartimentelor Institutului, în limita resurselor financiare;

p) identifică, împreună cu celelalte compartimente, posibilitățile de aderare a Institutului la organisme naționale și internaționale și rețele de interes pentru instituție și întreprinde demersurile necesare în acest scop;

q) propune editarea de publicații și tipărituri ale Institutului și fundamentează aceste propuneri;

r) coordonează și urmărește activitatea colaboratorilor specializați pentru activitățile de cercetare;

s) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii."

16. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

Compartimentul studii și cercetări exercită următoarele atribuții principale:

a) furnizează studii de profunzime pentru fundamentarea programelor și politicilor culturale ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, la solicitarea acestuia;

b) concepe și realizează instrumente de lucru și metodologii de cercetare adaptate studierii sectoarelor culturale și creative din România;

c) efectuează cercetări, studii de impact, studii de fundamentare pentru strategiile, programele și politicile Ministerului Culturii și Identității Naționale;

d) identifică, evaluează și prognozează nevoile culturale și cercetează tendințele de consum cultural;

e) fundamentează politicile publice în domeniul culturii, la solicitarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, și elaborează strategii în vederea promovării valorilor culturale, în corelare cu alte strategii și programe ale instituțiilor publice românești care au același obiectiv;

f) efectuează studii despre audiențele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, economia culturii, sociologia culturii, piața forței de muncă în sectorul cultural, precum și despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din România;

g) efectuează, la cerere, studii, cercetări și studii de impact pentru operatorii publici și privați din sectorul cultural;

h) efectuează studii privind monitorizarea inserției socioprofesionale pe piața muncii;

i) realizează studii privind cultura antreprenorială și propune strategii de promovare a antreprenoriatului în sectorul cultural;

j) efectuează studii de evaluare a mediului intern organizațional al operatorilor culturali pentru îmbunătățirea eficacității organizaționale;

k) asigură colaborarea și cooperarea cu alte unități sau departamente ale Ministerului Educației Naționale, ale Ministerului Tineretului și Sportului, ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, Academiei Române, Arhivelor Naționale, cu universități acreditate în România și peste hotare, asociații profesionale, precum și cu alte universități, institute și centre de cercetare, locale, naționale și internaționale, care au un obiect de studiu de interes comun;

l) oferă consultanță și expertiză calificată la solicitarea unor structuri publice sau private, în domeniile care țin de competența Institutului;

m) efectuează studii și cercetări privind cererea și oferta de competențe profesionale specifice domeniului cultural;

n) efectuează studii și cercetări privind nevoile de formare profesională ale organizațiilor cu activitate în domeniul culturii;

o) elaborează și monitorizează predicții în ceea ce privește fluctuația cererii privind necesarul de formare, specializare și perfecționare a personalului din rețeaua instituțiilor publice de cultură;

p) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii."

17. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

"

Art. 321. -

Compartimentul analize exercită următoarele atribuții principale:

a) efectuează analize pentru strategiile, programele și politicile Ministerului Culturii și Identității Naționale;

b) efectuează, la cerere, analize pentru studiile de fundamentare pentru proiectele și programele operatorilor publici și privați din sectorul cultural;

c) susține demersurile științifice de cercetare a tuturor surselor edite și inedite, cărți, ziare, manuscrise, jurnale, documente de arhivă și altele, legate de sectoarele culturale și creative;

d) contribuie la realizarea raportului anual conținând principalele rezultate ale cercetărilor Institutului;

e) efectuează documentări pentru domeniul cultural și domeniile adiacente acestuia și valorifică rezultatele acestor cercetări;

f) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii."

18. La articolul 33, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

Compartimentul baze de date exercită următoarele atribuții principale:".

19. Articolul 34 se abrogă.

20. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) Serviciul formare se află în subordinea managerului și este compus din Compartimentul administrare cursuri, Compartimentul profesii și standarde ocupaționale și Compartimentul registre, diplome și evidențe.

(2) Serviciul formare este condus de un șef serviciu și coordonează activitatea compartimentelor prevăzute la alin. (1).

(3) Serviciul formare urmărește atingerea următoarelor obiective:

a) diversificarea și adaptarea continuă a ofertei de programe de formare profesională a Institutului la cerințele beneficiarilor specifici Institutului;

b) creșterea veniturilor Institutului din activitățile de formare profesională;

c) buna informare a instituțiilor de profil, a profesioniștilor din sectorul culturii, precum și a publicului larg asupra caracteristicilor și avantajelor formării profesionale;

d) îmbunătățirea modului de eliberare a diplomelor, certificatelor, avizelor și atestatelor emise de Institut.

(4) Serviciul formare are următoarele atribuții principale:

a) coordonează activitatea de formare profesională a Institutului și supraveghează calitatea acesteia;

b) favorizează, stimulează și propune liniile de perspectivă pentru programele și proiectele instituției în domeniul formării profesionale;

c) coordonează activitatea de identificare și planificare a programelor profesionale pentru ocupațiile specifice domeniului culturii;

d) avizează planurile pentru programele de pregătire;

e) avizează propunerile de colaborare a Institutului cu formatori cu experiență în competențe profesionale specifice;

f) coordonează demersurile necesare pentru obținerea autorizației de eliberare a certificatelor de competențe profesionale cu recunoaștere națională pentru ocupații din domeniul culturii din partea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților;

g) prezintă propuneri pentru desemnarea echipei de realizare și implementare a fiecărui program și/sau proiect din domeniul formării profesionale derulat de Institut;

h) asigură existența cadrului necesar care să permită efectuarea evaluărilor de competențe profesionale;

i) avizează propunerile de tarife pentru activitățile desfășurate în cadrul programelor de formare profesională și pentru activitatea de evaluare;

j) coordonează activitățile de selecție și pregătire a specialiștilor din domeniul culturii în vederea certificării ca evaluatori de competențe profesionale;

k) inițiază, stabilește, dezvoltă și susține raporturi de colaborare și cooperare cu alte unități sau departamente ale Ministerului Educației Naționale, ale Ministerului Tineretului și Sportului, ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, Academiei Române, Arhivelor Naționale, cu universități acreditate în România și peste hotare, asociații profesionale, precum și cu alte universități, institute și centre de cercetare, locale, naționale și internaționale, care au un obiect de studiu sau activități de formare de interes comun;

l) identifică și face demersuri pentru dezvoltarea legăturilor Institutului cu alte instituții și organizații cu activitate în domeniul formării profesionale și educației permanente;

m) planifică prioritățile de participare la conferințe, grupuri de lucru sau comunicări din domeniul formării profesionale;

n) planifică și organizează editarea materialelor de curs sau a suporturilor de curs pentru activitățile de formare ale Institutului;

o) identifică, împreună cu celelalte compartimente, posibilitățile de aderare a Institutului la organisme naționale și internaționale și rețele de interes pentru instituție și întreprinde demersurile necesare în acest scop;

p) propune editarea de publicații și tipărituri ale Institutului și fundamentează aceste propuneri;

q) coordonează și urmărește activitatea colaboratorilor specializați pentru activitățile de formare profesională;

r) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii."

21. La articolul 36, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

Compartimentul administrare cursuri îndeplinește următoarele atribuții principale:".

22. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

"

Art. 361. -

Compartimentul profesii și standarde ocupaționale îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) elaborează, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Calificări, cu Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și cu alte autorități și organisme în domeniu, standardele de pregătire profesională și standardele ocupaționale, tematici și programe specifice domeniului culturii;

b) întreprinde demersurile necesare pentru elaborarea sau actualizarea standardelor ocupaționale pentru ocupații din domeniul culturii pentru care Institutul organizează programe de formare profesională;

c) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii."

23. Articolul 37 se abrogă.

24. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

Compartimentul registre, diplome și evidențe îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) gestionează registrele de evidență a formatorilor și a cursanților, precum și registrele de evidență din domeniul impresariatului;

b) întocmește, pe baza datelor furnizate de formatori și evaluatori, următoarele documente: registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională, registrele de evidență nominală a eliberării certificatelor de calificare și absolvire, tabelul nominal cu persoanele care au încheiat contract de formare profesională, registrul general al persoanelor evaluate, registrul de gestionare a certificatelor de competențe profesionale, registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale;

c) verifică și introduce în arhivă, pe suport hârtie, și sprijină arhivarea în format electronic a următoarelor documente întocmite de formatori/evaluatori: catalogul participanților pentru fiecare program de formare profesională, catalogul cu rezultatele examenului și foile de notare pentru fiecare program de formare profesională, procesul-verbal al comisiei de examinare pentru fiecare program de formare profesională, dosarul de evaluare împreună cu dovezile de competență culese;

d) gestionează Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici;

e) gestionează Registrul evaluatorilor de specialitate pentru evaluarea managerilor culturali;

f) întreprinde demersurile necesare pentru obținerea autorizației de eliberare a certificatelor de competențe profesionale cu recunoaștere națională pentru ocupații din domeniul culturii din partea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților;

g) selecționează și pregătește specialiști din domeniul culturii în vederea certificării ca evaluatori de competențe profesionale;

h) difuzează informații și materiale cu privire la condițiile de evaluare și certificare a competențelor profesionale;

i) oferă oportunități egale și nediscriminatorii tuturor candidaților care doresc să fie evaluați în vederea obținerii unui certificat de competențe profesionale;

j) asigură un sistem transparent care permite candidaților să conteste decizia de evaluare, raportată la anumite unități de competență, și să beneficieze de o nouă evaluare pentru acele unități de competență, efectuată de un alt evaluator;

k) asigură un sistem corect de gestionare a informațiilor rezultate din procesele de evaluare, conform prevederilor procedurii legale în vigoare;

l) propune componența comisiilor de examinare și asigură condiții corespunzătoare pentru desfășurarea examenelor de finalizare;

m) formulează și prezintă propuneri conducerii Institutului privind nivelul tarifelor percepute pentru activitățile derulate în procesul de evaluare;

n) asigură funcționarea Comisiei pentru atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic, a Comisiei centrale pentru acordarea certificatelor de traducător în și din limbi străine, organizează sesiunile de atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic și sesiunile de evaluare pentru traducători;

o) asigură funcționarea Comisiei de atestare în domeniul monumentelor istorice;

p) completează certificatele de calificare, de absolvire și de competențe profesionale pe baza datelor furnizate de formatori/evaluatori;

q) eliberează certificatele de calificare, de absolvire și de competențe profesionale persoanelor îndreptățite, după verificarea identității acestora;

r) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii."

25. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii și identității naționale,
Lucian Romașcanu

București, 28 decembrie 2017.

Nr. 2.870.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 2.668/2014)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...