Parlamentul României

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000

Modificări (26), Puneri în aplicare (8), Acțiuni respinse (8), Referințe (31), Reviste (5), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 august 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România.

(2) În sensul prezentei legi, prin educație fizică și sport se înțelege toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual, să stabilească relații sociale civilizate și să conducă la obținerea de rezultate în competiții de orice nivel.

(3) Termenii folosiți în textul legii au semnificația stabilită în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - Reviste (1)

(1) Educația fizică și sportul sunt activități de interes național sprijinite de stat. Jurisprudență (2)

(2) Statul recunoaște și stimulează acțiunile organizatorice și de promovare a educației fizice și sportului, desfășurate de autoritățile administrației publice și, după caz, de organismele neguvernamentale de profil în învățământ, în structuri ale apărării naționale, ordinii publice, siguranței naționale, în sănătate, în societăți comerciale, precum și în alte sectoare ale vieții sociale, potrivit reglementărilor legale.

(3) Educația fizică și sportul cuprind următoarele activități: educația fizică, sportul pentru toți, sportul de performanță, exercițiile fizice practicate cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic. Modificări (1)

(4) Statul garantează exercitarea funcțiilor sectorului public și ale sectorului particular în domeniile educației fizice și sportului, în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toți factorii interesați.

(5) Practicarea educației fizice și sportului este un drept al persoanei, fără nici o discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este liberă și voluntară și se realizează independent sau în cadrul structurilor sportive asociative.

(6) Statul recunoaște și garantează persoanei fizice și juridice dreptul la libera asociere în scopul constituirii structurilor sportive.

Art. 3. -

(1) Autoritățile administrației publice, unitățile și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, precum și organismele neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale.

(2) Autoritățile administrației publice și instituțiile prevăzute la alin. (1) au obligația să asigure, cu prioritate, copiilor de vârstă preșcolară, tinerilor și persoanelor în vârstă condiții pentru practicarea exercițiului fizic, în vederea integrării sociale.

(3) Autoritățile administrației publice au obligația să asigure condiții pentru practicarea educației fizice și sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic și mixt, în scopul dezvoltării personalității lor și integrării în societate, precum și mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la competiții naționale și internaționale destinate lor.

TITLUL II Organizarea educației fizice și sportului

CAPITOLUL I Educația fizică și sportul școlar și universitar Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

Ministerul Educației Naționale organizează activitatea de educație fizică și practicarea sportului în învățământul preuniversitar și universitar.

Art. 5. -

Educația fizică școlară este disciplină obligatorie, prevăzută în planurile de învățământ cu un număr de ore diferențiat, conform curriculumului stabilit de comun acord între Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Educației Naționale.

Art. 6. -

(1) Activitatea sportivă din unitățile și instituțiile de învățământ se organizează în cadrul asociațiilor sportive școlare și universitare.

(2) Asociațiile sportive școlare și universitare sunt structuri sportive înființate în condițiile prezentei legi, a căror activitate este coordonată de Federația Sportului Școlar și Universitar. Modificări (1)

(3) Federația Sportului Școlar și Universitar, înființată în condițiile legii, are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) promovarea valențelor educative ale sportului;

b) inițierea și organizarea de programe și acțiuni de atragere a elevilor și studenților la practicarea sportului;

c) coordonarea competițiilor sportive desfășurate în unitățile și instituțiile de învățământ, organizate de asociațiile sportive școlare și universitare;

d) sprijinirea sau organizarea, după caz, a competițiilor locale, zonale și naționale ale reprezentativelor unităților și instituțiilor de învățământ;

e) deținerea competenței exclusive pentru reprezentarea țării la competițiile oficiale organizate sub egida federațiilor internaționale ale sportului școlar și universitar.

(4) Organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Tineretului și Sportului și de Ministerul Educației Naționale. Modificări (1)

(5) Finanțarea Federației Sportului Școlar și Universitar se face prin alocații de la bugetul de stat, pe bază de programe, precum și prin venituri extrabugetare. Pentru susținerea programelor de reprezentare la competițiile internaționale oficiale, desfășurate sub egida federațiilor internaționale ale sportului școlar și sportului universitar, Federația Sportului Școlar și Universitar poate beneficia, cu prioritate, de alocații guvernamentale. Modificări (1)

(6) Participarea la sistemul competițional pentru elevii și studenții din unitățile și instituțiile de învățământ se face exclusiv pe baza legitimației școlare/de student și a avizului medical la zi.

(7) Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, în condițiile legii, clase, școli și licee cu program sportiv, precum și cluburi sportive școlare.

(8) Toate unitățile de învățământ, de stat sau particulare, existente sau nou-înființate, au obligația să dispună sau să aibă acces la bazele și instalațiile sportive, pentru a permite desfășurarea lecțiilor de educație fizică și practicarea sportului cu elevii și studenții.

(9) Bazele și instalațiile sportive proprii pot fi puse la dispoziție, gratuit sau cu plată, comunităților locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligația respectării desfășurării normale a programelor și activităților de învățământ și ale cluburilor sportive școlare și universitare.

(10) Sportul de performanță pentru elevi și studenți se organizează, de regulă, în cadrul cluburilor sportive școlare și universitare. Elevii și studenții pot practica sportul de performanță și în alte cluburi sportive.

CAPITOLUL II Educația fizică militară și profesională

Art. 7. -

Educația fizică militară este disciplină obligatorie, prevăzută în planul de instrucție și învățământ. Ea se desfășoară sistematic și continuu, pe întreaga perioadă a săptămânii, a procesului de instrucție și învățământ, în limita a cel puțin 3 ore săptămânal, fiind condusă de cadre militare sau civile de specialitate.

Art. 8. - Jurisprudență (1)

Educația fizică profesională se organizează în domeniile de activitate care implică diferite forme de practicare a exercițiilor fizice, în scopul dezvoltării și menținerii unei bune condiții fizice. Educația fizică profesională este reglementată prin acte normative elaborate pentru domeniile interesate.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

Exercițiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structurează diferențiat pe domenii, în funcție de alte obiective urmărite, în afara celor specifice educației fizice și sportului. Ele pot fi de întreținere ori pentru tratamentul unor maladii sau corective.

CAPITOLUL III Sportul pentru toți

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Sportul pentru toți reprezintă un complex de activități bazate pe practicarea liberă a exercițiului fizic într-un mediu curat și sigur, individual sau în grup, organizat ori independent.

(2) Sportul pentru toți este sprijinit de stat, de organizații neguvernamentale și de structuri ale administrației locale, în vederea menținerii sănătății, a recreării și socializării cetățenilor.

(3) Pentru coordonarea aplicării Programului național "Sportul pentru toți" se constituie Comitetul Activităților Fizice Sportive pentru Sănătate, Educație și Recreare, organism consultativ pe lângă Secretariatul General al Guvernului, a cărui organizare, funcționare și componență se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Mijloacele financiare necesare pentru susținerea subprogramelor derulate de Federația Sportivă Națională "Sportul pentru toți" se asigură de la bugetul de stat, sub formă de subvenție acordată suplimentar Ministerului Tineretului și Sportului.

(2) Subprogramele propuse de celelalte instituții, care sunt aprobate anual de Comitetul Activităților Fizice Sportive pentru Sănătate, Educație și Recreare, sunt finanțate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internaționale, din sponsorizări, donații și legate, precum și din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevăzute cu destinația pentru activitatea sportivă și de tineret.

CAPITOLUL IV Sportul de performanță

Art. 12. -

(1) Sportul de performanță constituie un factor esențial pentru dezvoltarea sportivă pe plan național, îndeplinind o importantă funcție reprezentativă pentru România în competițiile sportive oficiale cu caracter internațional.

(2) Organele administrației publice centrale cu atribuții în sport și autoritățile administrației publice locale asigură mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performanță, acordarea sprijinului științific și medical necesar, precum și pentru încadrarea lor în sistemul de educație și deplina integrare socială și profesională.

(3) Pe timpul satisfacerii stagiului militar organele administrației publice centrale de specialitate asigură sportivilor de performanță condiții pentru continuarea pregătirii, precum și pentru participarea la concursurile sportive interne și internaționale.

Art. 13. -

(1) Prin sportul de performanță se urmărește valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și obținerea victoriei.

(2) Sportivii de performanță sunt persoanele care practică sistematic și organizat sportul și participă în competiții cu scopul de a obține victoria asupra partenerului, pentru autodepășire sau record.

(3) Pentru a participa la competițiile sportive oficiale locale sau naționale un sportiv de performanță trebuie să fie legitimat la un club sportiv.

(4) Evidența legitimării și transferarea sportivilor sunt în competența federațiilor sportive naționale, a ligilor profesioniste și a asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport, potrivit statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale. Modele (1)

(5) Sistemul competițiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat și organizat de federațiile sportive naționale, potrivit statutelor și regulamentelor acestora.

Art. 14. - Modificări (2), Jurisprudență (7)

(1) Sportivii de performanță pot fi amatori și nonamatori, conform prevederilor cuprinse în statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale, în condițiile legii.

(2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relații contractuale de muncă cu cluburile sau cu asociațiile sportive la care sunt legitimați. Modificări (1), Jurisprudență (8), Reviste (1)

(3) Sportivii nonamatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, încheie, în condițiile legii, cu cluburile sau cu asociațiile sportive la care sunt legitimați: Modificări (1), Jurisprudență (7)

a) o convenție civilă de prestări de servicii;

b) un contract individual de muncă pe baza căruia obțin licența de sportiv profesionist, care le conferă statutul de sportiv profesionist.

(4) Ramurile de sport, precum și condițiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Tineretului și Sportului, la propunerea federațiilor sportive naționale. Referințe (1)

Art. 15. -

(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini pregătirea sportivă, integrarea în sistemul de învățământ, integrarea socială și profesională a sportivilor de performanță, după caz, pe întreaga perioadă a carierei sportive.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), unitățile sau instituțiile de învățământ asigură, după caz, pentru sportivii de performanță scutiri de frecvență, sesiuni de examene deschise și condiții de înscriere în învățământul universitar, potrivit legii.

Art. 16. - Jurisprudență (1)

Criteriile de clasificare a sportivilor de performanță se stabilesc prin regulamente elaborate de federațiile sportive naționale.

TITLUL III Structurile administrației publice pentru sport Modificări (1)

CAPITOLUL I Ministerul Tineretului și Sportului

Art. 17. -

(1) Ministerul Tineretului și Sportului este organul administrației publice centrale de specialitate care coordonează activitatea din domeniul educației fizice și sportului, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta lege.

(2) Fac excepție de la prevederile alineatului precedent:

a) activitatea de educație fizică și sport din unitățile și instituțiile de învățământ, care se organizează cu respectarea prevederilor art. 4-6 și a celorlalte prevederi legale în vigoare;

b) activitatea de educație fizică și sport din unitățile militare și de învățământ militar, care se organizează cu respectarea prevederilor art. 7 și a celorlalte prevederi legale în vigoare.

Art. 18. - Jurisprudență (2)

(1) Ministerul Tineretului și Sportului se organizează și funcționează potrivit legii și are următoarele atribuții principale în domeniul sportului:

a) elaborează și susține strategia generală a organizării și dezvoltării activității sportive și reprezintă interesele statului în raport cu federațiile de specialitate;

b) inițiază, elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul educației fizice și sportului;

c) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa și a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocații de la bugetul de stat;

d) conlucrează cu ministerele și cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de cercetare și cu unitățile de învățământ și sanitare de specialitate pentru organizarea și dezvoltarea educației fizice și sportului;

e) conlucrează cu Comitetul Olimpic Român în finanțarea și derularea programelor privind pregătirea și participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice, precum și pentru promovarea valențelor educative ale olimpismului; Modificări (2)

f) administrează patrimoniul sportiv din domeniul public al statului, încredințat Ministerului Tineretului și Sportului; Modificări (1), Jurisprudență (2)

g) supraveghează menținerea destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, precum și a celor care au aparținut domeniului public și au intrat în circuitul privat după 1989; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

h) propune structura anuală a alocațiilor de la bugetul de stat;

i) repartizează bugetul activității sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru: Modificări (1)

- activitatea proprie și cea a unităților din subordinea sa;

- federațiile sportive naționale și cluburile sportive care au calitatea de instituții de utilitate publică, în baza contractelor de finanțare a obiectivelor și programelor sportive ale acestora;

- premierea performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive internaționale oficiale;

j) avizează afilierea federațiilor sportive naționale la federațiile sportive internaționale și la alte foruri continentale sau mondiale și autorizează afilierea tuturor organizațiilor cu profil sportiv la forurile internaționale de specialitate; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...