Parlamentul României

Legea nr. 27/2018 pentru aprobarea Programului geologic la nivel național

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 18 ianuarie 2018.

În vigoare de la 17 februarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Programul geologic la nivel național, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, denumit în continuare Program.

(2) Perioada de derulare a Programului, precum și bugetul estimat necesar pentru întreaga perioadă de derulare a acestuia vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. Sumele aprobate Programului vor fi evidențiate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite.

(3) Programul se adiționează anual după aprobarea legii bugetului de stat cu încadrarea în creditele bugetare aprobate anual cu această destinație.

(4) Pentru îndeplinirea Programului, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă, denumită în continuare ANRM, va transmite Ministerului Economiei listele cu obiectivele geologice propuse în funcție de necesitățile și prioritățile identificate la nivel național, după consultarea prealabilă a Ministerului Apelor și Pădurilor, conform domeniului de competență al acestuia.

(5) ANRM întocmește și publică pe site-ul propriu raportul anual de activitate care va conține modul de îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor prezentei legi.

(6) Raportul prevăzut la alin. (5) este aprobat de Ministerul Economiei.

Art. 2. -

(1) Programul este structurat pe obiective geologice, teme și etape.

(2) ANRM, în calitate de autoritate competentă, va transmite Ministerului Economiei listele cu obiectivele geologice, propuse în funcție de necesitățile și prioritățile identificate la nivel național, și este responsabilă cu monitorizarea activității titularilor permiselor de prospecțiune și valorificarea rezultatelor lucrărilor geologice din Program.

(3) ANRM va furniza rezultatele privind apele subterane și Ministerului Apelor și Pădurilor.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) obiectiv geologic - un element sau ansamblu de elemente teritoriale individualizate, incluse în Program, în vederea realizării unor teme specifice de prospecțiune;

b) temă - un subiect, o materie, problemă principală sau idee fundamentală care urmează să fie lămurită sau tratată printr-o prospecțiune și/sau studiu geologic, într-un obiectiv geologic; o temă este formată din maximum 3 etape și presupune prospectarea unui anumit obiectiv geologic și/sau realizarea unui studiu geologic; durata unei teme nu poate depăși durata legală a permisului de prospecțiune;

c) etapă - un interval de timp sau stadiu în dezvoltarea unei teme din Program, caracterizat, de obicei, prin activități importante, stabilit la faza de ofertare; o etapă a unei teme poate avea o perioadă de maximum un an;

d) obiectiv geologic de prospecțiune - un perimetru de prospecțiune comunicat de ANRM.

Art. 4. -

(1) Fondurile necesare pentru finanțarea Programului se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, care are calitatea de ordonator principal de credite, în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinație.

(2) Ministerul Economiei va repartiza pe fiecare obiectiv geologic fondurile alocate anual, conform metodologiei de aplicare a prezentei legi.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Economiei și cu avizul ANRM, prin hotărâre a Guvernului se aprobă metodologia de aplicare a prezentei legi.

Art. 5. -

(1) Implementarea Programului se face etapizat, prin procedură competitivă de ofertare deschisă, transparentă și nediscriminatorie în condiții de piață, conform legislației specifice achizițiilor publice, în baza unor contracte încheiate între Ministerul Economiei și câștigătorii concursurilor de soluții organizate pentru realizarea obiectivelor geologice din etapa respectivă, titulari ai permiselor de prospecțiune.

(2) Decontarea sumelor datorate pentru prestarea serviciilor și/sau lucrărilor se va face de către ordonatorul principal de credite în condițiile legii, cu încadrarea în valorile aprobate în limitele sumelor alocate prin legea bugetului de stat.

(3) Lucrările și bunurile recepționate vor intra în proprietatea statului și în administrarea Ministerului Economiei, urmând a fi predate către ANRM și, după caz, Ministerului Apelor și Pădurilor, pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 6. -

(1) Lucrările cuprinse în Program se supun prevederilor privind legislația specifică din domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor și vor fi demarate numai după obținerea avizelor specifice.

(2) Titularii de contracte au obligația remedierii mediului afectat de lucrările de prospecțiune și explorare, în conformitate cu legislația specifică privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, precum și cu legislația specifică gestionării deșeurilor din industria extractivă.

Art. 7. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 15 ianuarie 2018.

Nr. 27.

ANEXĂ

Programul geologic la nivel național

I. Introducere

1. Resursele minerale sunt o parte componentă a resurselor naturale ale României și constituie baza de materii prime pentru produse industriale, producția de energie și securitatea națională. Modul de evidențiere și punere în valoare a resurselor minerale este reglementat de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare.

2. Resursele minerale neregenerabile sunt cantonate în structurile geologice ale scoarței terestre, iar creșterea gradului de cunoaștere a situației acestora trebuie realizată permanent, având în vedere că sunt epuizabile și supuse activității hidrogeologice a pământului. Pe de altă parte, resursele minerale regenerabile trebuie evaluate permanent din punct de vedere cantitativ și calitativ, ca o condiție a dezvoltării durabile.

3. De asemenea trebuie să ținem cont că, prin natura sa ori limitările tehnologice existente, activitatea minieră afectează peisaje și structuri geologice milenare și poate afecta, uneori ireversibil, mediul înconjurător. În acest context este necesar să se mențină un echilibru între nevoia de dezvoltare socioeconomică și protejarea mediului înconjurător, prin consum și folosire rațională a resurselor, reabilitarea zonelor afectate, conservarea, identificarea de noi resurse și transmiterea către generațiile viitoare a informațiilor, indispensabile dezvoltării lor.

4. Resursele minerale care fac obiectul prezentei legi sunt cele prevăzute în cuprinsul art. 2 din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare.

5. Prevederile prezentei legi se aplică și apelor subterane, destinate potabilizării sau utilizării în industrie.

6. Scopul Programului îl constituie creșterea gradului de cunoaștere a potențialului geologic de resurse minerale ale României.

7. Obiectivul general constă în realizarea lucrărilor de prospecțiune și cercetare geologică la nivel național.

8. Obiective specifice:

a) asigurarea datelor necesare bazei de ofertare a lucrărilor de explorare viitoare;

b) actualizarea informațiilor privind baza de substanțe minerale utile naționale;

c) furnizarea studiilor/rapoartelor de sinteză de evaluare și interpretare a informațiilor;

d) sprijinirea autorităților centrale și locale în fundamentarea programelor de dezvoltare economică viitoare pornind de la baza de materii prime, respectiv de substanțe minerale utile identificate la nivel național, regional și local.

9. Activități eligibile:

a) cercetare specifică diversă: mineralogică, geochimică, geofizică, hidrogeologică, precum și alte tipuri de cercetări specifice;

b) prelevări de probe, analize și determinări de laborator;

c) execuția de lucrări miniere de prospecțiune și foraje;

d) lucrări de cartare geologică;

e) studii de documentare și monitorizare;

f) alte activități specifice necesare.

10. Cheltuieli eligibile:

Decontarea cheltuielilor se va face în condițiile legii, doar în baza unor deconturi ce vor conține documente justificative privind:

a) contravaloarea cheltuielilor realizate conform devizului ofertă acceptat de autoritatea contractantă;

b) contravaloarea taxelor, impozitelor, expertizelor, concesiunilor, despăgubirilor și altora asemenea, necesare derulării serviciilor/lucrărilor, conform prevederilor legale;

c) cheltuieli diverse și neprevăzute, acceptate în prealabil de autoritatea contractantă.

11. Indicatori fizici:

a) număr de obiective geologice la care s-a confirmat existența acumulărilor de substanțe minerale utile;

b) număr de obiective geologice la care s-a realizat verificarea încadrării parametrilor cantitativi și calitativi ai acviferelor apelor subterane în normele naționale de calitate;

c) număr de obiective geologice la care s-a confirmat existența unor noi structuri cu mineralizații și zone cu condiții favorabile de acumulare;

d) număr de obiective geologice la care s-au evaluat cantitativ și calitativ halde/depozite;

e) numărul lucrărilor de cercetare geologică sintetizate într-un areal;

f) număr de perimetre miniere cu activitate sistată sau închise evaluate;

g) alți indicatori specifici.

12. Indicatori de eficiență:

a) creșterea gradului de cunoaștere a potențialului de substanțe minerale;

b) creșterea gradului de cunoaștere a calității apelor subterane potabile, industriale, apelor minerale naturale, terapeutice și geotermale;

c) creșterea gradului de cunoaștere a cantității și calității haldelor de steril cu conținut de substanțe minerale;

d) identificarea unor acumulări noi de substanțe minerale;

e) creșterea gradului de cunoaștere a zonelor generatoare de pericol din exploatări miniere.

13. Rezultate:

a) stabilirea temelor de cercetare geologică în conformitate cu Programul;

b) recepționarea rapoartelor, sintezelor, inventarelor și lucrărilor;

c) transmiterea inventarelor de zăcăminte/substanțe minerale utile identificate și lucrărilor către autoritatea competentă în domeniul resurselor minerale;

d) valorificarea informațiilor obținute din perimetrele de prospecțiune cu potențial confirmat în faza de explorare.

II. Direcții de acțiune pentru implementarea Programului

Programul vine în întâmpinarea unei necesități obiective a României privind cunoașterea potențialului de resurse minerale disponibile la nivel național, printr-un ansamblu de acțiuni proiectate pentru a realiza setul de obiective definite, în limitele de finanțare aprobate, prin:

a) elaborarea de documentații geologice și tehnico- economice în vederea evaluării resurselor/rezervelor valorificabile în condiții de eficiență economică;

b) efectuarea de prospecțiuni geologice, geochimice, geofizice, însoțite, după caz, de lucrări miniere specifice, cum sunt cele de săpături de șanțuri sau puțuri și foraje, pentru concretizarea premiselor privind existența unor acumulări de substanțe minerale utile;

c) întocmirea de documentații pentru stabilirea gradului de cunoaștere și de punere în evidență de noi structuri geologice cu mineralizații și zone cu condiții favorabile de acumulare a substanțelor minerale utile, ce urmează a fi incluse în programe anuale de cercetare geologică;

d) efectuarea de studii geologice și tehnico-economice pentru perimetre noi sau aflate în diverse faze de cercetare geologică; activitățile de implementare a Programului sunt supuse prevederilor legislației privind protecția mediului și gospodărirea apelor;

e) determinări geofizice specifice în efectuarea lucrărilor de prospecțiuni geologice executate în scopul localizării anomaliilor determinate de prezența mineralizațiilor;

f) cercetări pentru determinarea parametrilor acviferelor apelor subterane potabile, industriale, apelor minerale naturale, terapeutice și geotermale, evoluției caracteristicilor calitative ale apelor și evaluarea protecției împotriva poluării și degradării;

g) identificarea proceselor de tip geodinamic și/sau geochimic prin lucrări de cercetare și efectuarea de prospecțiuni geologice pentru stabilirea posibilităților de realizare a obiectivelor cu caracter industrial civil și de reabilitare a factorilor de mediu impactați de activități miniere;

h) constituirea bazei naționale de date rezultate în urma activității geologico-miniere;

i) cercetări pentru perfecționarea metodologiilor și tehnicilor de achiziție și de prelucrare a datelor și informațiilor obținute din activitatea de cercetare geologică;

j) cunoașterea condițiilor geologice, hidrogeologice, geotehnice, în vederea evaluării degradării mediului ambiant în urma activității geologico-miniere, realizarea protecției mediului înconjurător și refacerea terenurilor afectate;

k) cercetări privind stabilirea tehnologiilor de prelucrare- preparare pentru creșterea gradului de recuperare a elementelor utile din zăcăminte.

III. Alte prevederi

Programul se individualizează și se concretizează pe obiective. Programele anuale de lucrări elaborate se aprobă de ANRM prin emiterea permiselor de prospecțiune. Lucrările de cercetare în domeniul ape subterane potabile și industriale, pentru activitățile de prospecțiune, explorare, determinare și evidență a resurselor, pot fi realizate de titulari pe baza actelor de reglementare emise de Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor. Acesta este informat de către organele centrale ale administrației de stat de profil referitor la lucrările ce vor fi realizate, în vederea supravegherii modului de respectare a reglementărilor specifice de mediu și gospodărire a apelor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...