Parlamentul României

Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei

Modificări (2), Referințe (1)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 08 octombrie 2002.

În vigoare de la 15 februarie 2001 până la 31 august 2008, fiind înlocuit prin Lege 199/2000(r2);
Republicare (r1) aplicabilă de la 08 octombrie 2002 până la 26 noiembrie 2006, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 954 din 27 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea și aplicarea unei politici naționale de utilizare eficientă a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficiența energetică și aspectele legate de mediu și cu principiile care stau la baza dezvoltării durabile.

(2) Prin prezenta lege se instituie obligații și se stabilesc stimulente pentru producătorii și consumatorii de energie, în vederea utilizării eficiente a acesteia.

Art. 2. - Modificări (1)

În sensul prezentei legi, utilizarea eficientă a energiei înseamnă a acționa pentru realizarea unei unități de produs, bun sau serviciu fără scăderea calității sau performanțelor acestuia, concomitent cu reducerea cantității de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.

CAPITOLUL II Politica națională de utilizare eficientă a energiei

Art. 3. -

(1) Politica națională de utilizare eficientă a energiei este parte integrantă a politicii energetice a statului și se bazează pe următoarele principii:

a) funcționarea normală a mecanismelor de piață în domeniul energiei, inclusiv formarea prețurilor după criterii concurențiale și o mai bună reflectare a costurilor și beneficiilor legate de mediu;

b) reducerea barierelor în calea promovării eficienței energetice, stimulându-se astfel investițiile;

c) promovarea unor mecanisme de finanțare a inițiativelor în domeniul eficienței energetice;

d) educarea și conștientizarea utilizatorilor diferitelor forme de energie privind necesitatea reducerii consumurilor energetice pe unitatea de produs;

e) cooperarea dintre consumatori, producători, furnizori de energie și autoritățile publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica națională de utilizare eficientă a energiei;

f) sprijinirea cercetării fundamentale și aplicative în domeniul utilizării eficiente a energiei;

g) promovarea inițiativei private și dezvoltarea serviciilor energetice;

h) cooperarea cu alte țări în domeniul eficienței energetice și respectarea convențiilor internaționale la care România este parte.

(2) Obiectivul principal al politicii naționale de utilizare eficientă a energiei este obținerea beneficiului maxim în întregul lanț energetic care cuprinde producerea, conversia, stocarea, transportul, distribuția și consumul diferitelor forme de energie.

(3) Politica națională de utilizare eficientă a energiei definește atât obiectivele privind utilizarea eficientă a energiei, cât și căile pentru atingerea acestor obiective, cu referiri speciale privind:

a) reducerea consumului de energie al României pe unitatea de produs intern brut;

b) creșterea eficienței energetice în toate sectoarele de activitate ale economiei naționale;

c) introducerea tehnologiilor noi cu eficiență energetică ridicată; Modificări (1)

d) promovarea surselor noi de energie;

e) reducerea impactului negativ asupra mediului al activităților de producere, transport, distribuție și consum al tuturor formelor de energie. Modificări (1)

CAPITOLUL III Programe de eficiență energetică

Art. 4. -

(1) În scopul realizării politicii naționale de utilizare eficientă a energiei, agenții economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol, precum și autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația să întocmească programe proprii de eficiență energetică, în care vor include:

a) măsuri pe termen scurt, de tipul fără cost sau cu cost minim, care nu implică investiții majore;

b) măsuri pe termen lung, de 3 până la 6 ani, vizând un program de investiții pentru care se vor întocmi studiile de fezabilitate.

(2) Agenția Română pentru Conservarea Energiei, prin filialele sale teritoriale, și Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței acordă consultanță gratuită pentru întocmirea programelor, în acest sens putând, pe termen limitat, să angajeze experți asociați pentru întocmirea studiilor de strategie sau a celor de fezabilitate. Modificări (1)

Art. 5. -

Programele proprii de eficiență energetică vor include acțiuni în următoarele direcții principale:

a) realizarea scenariilor pe termen mediu și lung privind cererea și oferta de energie, care să ghideze procesul decizional;

b) aplicarea reglementărilor tehnice și a standardelor naționale de eficiență energetică, care au ca scop creșterea eficienței echipamentelor producătoare și consumatoare de energie, inclusiv a celor din domeniul construcțiilor și al transportului;

c) promovarea utilizării celor mai eficiente tehnologii energetice care să fie viabile din punct de vedere economic și nepoluante;

d) încurajarea finanțării investițiilor în domeniul eficienței energetice, prin participarea statului sau a sectorului privat;

e) elaborarea balanțelor energetice și formarea unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-ofertă în domeniul energiei, inclusiv pentru calculul indicatorilor de eficiență energetică;

f) promovarea cogenerării de mică și medie putere și a măsurilor necesare pentru creșterea eficienței sistemelor de producere, transport și de distribuție a căldurii la consumatori;

g) înființarea de compartimente specializate în domeniul eficienței energetice la nivelurile corespunzătoare, care să aibă personal capabil să elaboreze, să implementeze și să monitorizeze programe de eficiență energetică;

h) evaluarea impactului negativ asupra mediului. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1)

Sinteza programelor de eficiență energetică pe ansamblul economiei naționale, elaborată de Agenția Română pentru Conservarea Energiei, se aprobă anual de Guvern, la propunerea Ministerului Industriei și Resurselor.

CAPITOLUL IV Atribuții și răspunderi

Art. 7. -

(1) Agenția Română pentru Conservarea Energiei este organul de specialitate la nivel național în domeniul eficienței energetice, cu personalitate juridică, autonomie funcțională, organizatorică și financiară, aflat în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor, cu finanțare din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat. Modificări (2)

(2) Organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Conservarea Energiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, avându-se în vedere următoarele atribuții și responsabilități principale:

a) elaborarea politicii naționale de utilizare eficientă a energiei împreună cu Ministerul Industriei și Resurselor și supunerea spre aprobare Guvernului o dată cu politica energetică națională, ca parte a acesteia; Modificări (1)

b) implementarea și monitorizarea politicii naționale de eficiență energetică și a programelor de utilizare eficientă a energiei;

c) cooperarea cu instituțiile și organismele interne și internaționale în vederea utilizării eficiente a energiei și reducerii impactului negativ asupra mediului;

d) participarea la elaborarea de norme și reglementări tehnice în scopul creșterii eficienței energetice pentru aparate, echipamente, utilaje de producere, transport, distribuție și consum de energie pentru clădiri, precum și pentru alte domenii de activitate;

e) certificarea conformității aparatelor, echipamentelor și utilajelor pe baza măsurătorilor și încercărilor efectuate, conform prevederilor reglementărilor tehnice; Modificări (1)

f) autorizarea persoanelor fizice și juridice care au dreptul să realizeze bilanțuri energetice; Modificări (1)

g) coordonarea programelor de eficiență energetică finanțate de instituții sau de organizații internaționale în baza unor acorduri guvernamentale;

h) evaluarea tehnică și avizarea proiectelor de investiții în domeniul eficienței energetice, pentru care se cere finanțare din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic și din alte surse interne și externe la dispoziția Guvernului; Modificări (1)

i) elaborarea sintezei programelor de eficiență energetică pe ansamblul economiei naționale;

j) cooperarea cu instituțiile abilitate, în vederea realizării balanțelor energetice și formării unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-ofertă în domeniul energiei, a realizării unor scenarii pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția acestui raport, inclusiv a calculului indicatorilor de eficiență energetică la nivel național; Modificări (1)

k) acordarea de consultanță gratuită autorităților administrației publice locale în elaborarea și aplicarea proiectelor de creștere a eficienței energetice, administratorilor clădirilor publice, ai celor cu destinația de locuință și agenților comerciali; Modificări (1)

l) elaborarea și coordonarea programelor de pregătire și instruire, precum și atestarea personalului cu atribuții în domeniul gestiunii energiei;

m) avizarea împreună cu ministerele de resort, după caz, a programelor proprii de eficiență energetică, întocmite de consumatori, în condițiile prezentei legi.

(3) Agenția Română pentru Conservarea Energiei este condusă de un președinte, numit prin ordin al ministrului industriei și resurselor. Președintele este salarizat potrivit dispozițiilor legale în vigoare, la nivelul funcției de secretar general adjunct. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1)

Agenția Română pentru Conservarea Energiei, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, asigură supravegherea pieței pentru respectarea reglementărilor tehnice privind eficiența energetică.

CAPITOLUL V Reglementări tehnice privind eficiența energetică

Art. 9. -

(1) Ministrul industriei și resurselor, la propunerea Agenției Române pentru Conservarea Energiei, emite reglementări tehnice privind eficiența energetică pentru aparate, echipamente și utilaje cu consum mare de energie.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu consultarea Agenției Române pentru Conservarea Energiei, emite reglementări tehnice privind eficiența energetică pentru clădiri, precum și pentru acordarea certificatului energetic pentru clădiri, în condițiile legii.

(3) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței coordonează activitatea de stabilire și elaborare a reglementărilor tehnice privind eficiența energetică și reabilitarea termică a construcțiilor.

(4) Ministerele interesate, în colaborare cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei, vor emite reglementări tehnice privind eficiența energetică în domeniile lor de activitate.

Art. 10. -

Producătorii și importatorii de aparate, utilaje și echipamente pentru care au fost elaborate reglementări tehnice privind eficiența energetică nu le pot introduce pe piață decât cu condiția respectării acestor reglementări tehnice.

Art. 11. -

(1) Producătorii de aparate, utilaje și echipamente pentru care au fost elaborate reglementări tehnice privind eficiența energetică au obligația să efectueze sau să solicite efectuarea încercărilor și măsurătorilor stabilite prin actele normative în vigoare pentru certificarea conformității, după caz.

(2) Certificarea conformității pe baza încercărilor și măsurătorilor efectuate conform reglementărilor tehnice se face pe bază de taxe de laboratoare și/sau de organisme de specialitate notificate de ministerele de resort.

CAPITOLUL VI Obligațiile consumatorilor de energie

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Consumatorii de energie, persoane juridice, sunt obligați:

a) să respecte reglementările tehnice în vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, întreținerea, repararea instalațiilor proprii și a receptoarelor de energie, precum și dotarea acestora cu aparate de măsură și control;

b) să dispună de un sistem propriu de evidență și monitorizare a consumurilor energetice și să pună la dispoziție instituțiilor abilitate informații privind consumurile energetice și indicatorii de eficiență energetică.

(2) Consumatorii de energie, persoane fizice, sunt obligați să ia măsuri pentru dotarea cu aparate de măsură și control individuale.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Consumatorii care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an sunt obligați să întocmească, la fiecare 2 ani, un bilanț energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată.

(2) Consumatorii care folosesc mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligați:

a) să numească un responsabil pentru energie;

b) să efectueze anual un bilanț energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată;

c) să elaboreze programe de măsuri pentru reducerea consumurilor energetice, potrivit art. 4 alin. (1), incluzând investițiile pentru care se întocmesc studii de fezabilitate.

Art. 14. -

(1) Agenții economici cu activitate de producere, transport sau distribuție a combustibililor și energiei sunt obligați să ia măsuri pentru:

a) reducerea consumului propriu de combustibili și energie;

b) promovarea energiei solare, eoliene, geotermale, a biomasei, a biogazului și a energiei produse din deșeuri menajere;

c) în condițiile convenite cu consumatorii, producătorii și furnizorii de energie electrică și termică pot desfășura activități de informare, consultanță, finanțare, precum și executări de lucrări în vederea creșterii eficienței utilizării combustibililor și a energiei în instalațiile ce le dețin. Modificări (1)

(2) Societățile de transport, precum și alte societăți care dețin mai mult de 10 autovehicule au obligația să dezvolte programe de monitorizare și gestiune a consumului de energie pentru grupul de vehicule deținut. Modificări (1)

Art. 15. -

Administratorii clădirilor aflate în proprietate publică au obligația să ia măsuri pentru:

a) utilizarea eficientă a sistemului de încălzire și climatizare;

b) utilizarea materialelor de construcție eficiente energetic;

c) utilizarea rațională a iluminatului interior;

d) utilizarea aparatelor de măsură și reglare a consumului de energie;

e) realizarea unui bilanț energetic pentru clădirile cu suprafața desfășurată mai mare de 1.500 m2, o dată la 5 ani, bilanț întocmit de o persoană fizică sau juridică autorizată în acest sens; Modificări (1)

f) creșterea eficienței energetice potrivit reglementărilor emise în baza prezentei legi.

CAPITOLUL VII Stimulente fiscale și financiare pentru activități
care conduc la creșterea eficienței energetice

Art. 16. - Modificări (1)

Agenții economici și unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale pot finanța lucrări pentru creșterea eficienței energetice din surse proprii, din surse constituite din cote din profit destinate special pentru aceste investiții, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit prin Legea nr. 136/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările ulterioare, din ajutoare de stat conform legii, din investiții realizate de terți sau prin cofinanțare, precum și prin credite.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Pentru realizarea obiectivelor propuse de prezenta lege și pentru facilitarea investițiilor care au ca scop principal creșterea eficienței energetice consumatorii de energie pot beneficia de sprijin financiar din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, instituit conform Legii nr. 136/1994, în limita a maximum 50% din valoarea acestora.

(2) Finanțarea proiectelor de eficiență energetică din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se aprobă potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Pentru cotele din profit alocate investițiilor destinate creșterii eficienței energetice se acordă scutire la plata impozitului pe profit.

(2) Creditele pentru lucrări de creștere a eficienței energetice se acordă cu o dobândă de maximum 75% din cea stabilită de bănci, diferența urmând să fie asigurată prin alocații anuale de la bugetul de stat.

(3) Importurile de aparate, utilaje și echipamente destinate realizării proiectelor de creștere a eficienței energetice beneficiază de scutire de taxe vamale, aprobate prin ordine comune ale ministrului industriei și resurselor, ministrului afacerilor externe și ministrului finanțelor publice, la propunerea Agenției Române pentru Conservarea Energiei.

(4) Societățile comerciale de management și servicii energetice, a căror activitate se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) pot beneficia de o reducere de 50% a impozitului pe profit pe o perioadă de 5 ani de la data înființării, iar pentru cele existente, de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Atribuțiile, structura și criteriile de eligibilitate ale acestor societăți comerciale vor fi stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 19. -

Cuantumul și procedura de acordare a stimulentelor fiscale și financiare prevăzute la art. 16-18 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei și Resurselor.

CAPITOLUL VIII Sancțiuni

Art. 20. - Modificări (1)

Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să poată fi considerate infracțiuni, următoarele fapte:

a) nerespectarea de către managerii societăților, de către autoritățile administrației publice locale și de către administratorii clădirilor publice a prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 5, 12, 13, ale art. 14 alin. (2) și ale art. 15 lit. e);

b) nerespectarea reglementărilor tehnice privind eficiența energetică potrivit art. 11;

c) nerespectarea prevederilor art. 10.

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Contravențiile prevăzute la art. 20 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a);

b) cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la lit. b);

c) cu amendă de la 8.000.000 lei la 15.000.000 lei și cu confiscarea bunurilor respective, cele prevăzute la lit. c).

(2) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 22. - Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, inclusiv măsura confiscării, se fac de personalul împuternicit de Agenția Română pentru Conservarea Energiei.

Art. 23. - Modificări (1)

Prevederile art. 20 și 21 se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25-27.

*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 (aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002).

CAPITOLUL IX Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 24. -

Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. -

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi Agenția Română pentru Conservarea Energiei, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...