Consiliul Comunităților Europene

Regulamentul nr. 339/1993 privind controalele de conformitate cu regulile de securitate a produselor, în cazul produselor importate din țări terțe
Număr celex: 31993R0339

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 17 februarie 1993

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 339/93
din 8 februarie 1993
privind controalele de conformitate cu regulile de securitate a
produselor, în cazul produselor importate din țări terțe

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 113,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

întrucât un produs nu poate fi introdus pe piața Comunității dacă nu este conform cu reglementările care îi sunt aplicabile; întrucât statele membre sunt, prin urmare, răspunzătoare de verificarea conformității produselor;

întrucât, având în vedere desființarea controalelor la frontierele interioare ale Comunității în temeiul art. 8a din Tratat, ar trebui ca statele membre să acționeze, la efectuarea controalelor la frontierele exterioare, conform unor reguli detaliate și comparabile, pentru a evita orice denaturare care ar putea afecta securitatea și sănătatea;

întrucât, cu respectarea competențelor și mijloacelor aflate la dispoziția administrațiilor naționale în cauză, autoritățile vamale trebuie, în cazul produselor provenite din țări terțe, să fie implicate îndeaproape în operațiunile de supraveghere a pieței și a sistemelor de informații prevăzute de reglementările comunitare și naționale;

întrucât, în special dacă autoritățile vamale constată, pe parcursul controalelor legate de operațiunile de punere în circulație, că bunurile prezintă anumite caracteristici de natură a suscita îndoieli serioase cu privire la existența unui risc important și imediat pentru sănătate și securitate, aceste autorități trebuie să fie în măsură să suspende punerea în circulație a bunurilor respective și să informeze autoritățile naționale responsabile de supravegherea pieței, astfel încât acestea din urmă să poată întreprinde acțiunile corespunzătoare;

întrucât același lucru trebuie să fie valabil atunci când, în aceleași circumstanțe, autoritățile vamale constată că lipsește un document care ar trebui să însoțească produsul și/sau produsele nu sunt marcate conform reglementărilor comunitare privind securitatea produselor, sau celor naționale în vigoare în statele membre, atunci când este solicitată punerea în circulație a produselor;

întrucât, în interesul eficacității și coordonării, statele membre trebuie să desemneze autoritatea sau autoritățile naționale responsabile de supravegherea pieței, care trebuie notificate de către autoritățile vamale în cazurile menționate anterior;

întrucât, odată notificate, autoritățile responsabile trebuie să fie în măsură să verifice dacă produsele în cauză respectă reglementările comunitare sau naționale referitoare la securitatea produselor;

întrucât, cu toate acestea, autoritățile în cauză trebuie să acționeze într-un timp suficient de scurt, având în vedere îndoielile serioase menționate mai sus și obligațiile internaționale asumate de către Comisie, în special în materie de controale de conformitate cu standardele tehnice;

întrucât, în consecință, dacă autoritățile naționale responsabile de supravegherea pieței nu iau fără întârziere măsuri, inclusiv măsuri provizorii de protecție, punerea în circulație a produselor în cauză trebuie autorizată sub rezerva îndeplinirii tuturor celorlalte formalități de import;

întrucât, cu toate acestea, prezentul regulament nu trebuie să se aplice, din motive de coerență, decât acolo unde reglementările Comisiei referitoare la sănătate și securitate nu conțin prevederi specifice legate de organizarea controalelor vamale pentru produse specificate;

întrucât asemenea controale trebuie să respecte, pe de o parte, principiul proporționalității, fiind așadar stricte în respectarea cerințelor, și, pe de altă parte, obligațiile stabilite prin Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, aprobată în numele Comunității prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1262/84(2);

întrucât, pentru asigurarea unui înalt nivel de securitate în privința operațiunilor de import, Comisiei și fiecărui stat membru le revine obligația de a asigura transparența măsurilor luate pentru aplicarea prezentului regulament, iar statele membre ar trebui să asigure asistența reciprocă necesară;

întrucât, în special, autorităților vamale trebuie să li se furnizeze informații corespunzătoare exercitării îndatoririlor lor, obținute prin cunoașterea, pe de o parte, a produselor sau a categoriilor de produse avute în vedere în mod deosebit și, pe de altă parte, a marcajului produselor și a documentelor însoțitoare;

întrucât aplicarea prezentului regulament trebuie supravegheată astfel încât, acolo unde este necesar, să fie permise ajustări în interesul eficacității;

întrucât prezentul regulament constituie parte integrantă din politica comercială comună; întrucât acesta este limitat la ceea ce este necesar în vederea exercitării fluente a controalelor pentru conformitatea produselor importate din țări terțe cu reglementările referitoare la securitatea produselor, aplicabile pe piața Comunității;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...