Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 86/2001 de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor
Număr celex: 32001L0086

Modificări (...), Referințe (2), Reviste (1), Doctrine (1)

În vigoare de la 10 noiembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2001/86/CE A CONSILIULUI
din 8 octombrie 2001
de completare a statutului societății europene în ceea
ce privește implicarea lucrătorilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 308,

având în vedere propunerea modificată a Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât:

(1) Pentru realizarea obiectivelor tratatului, Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului4 definește statutul societății europene (SE).

(2) Acest regulament își propune să creeze un cadru juridic uniform în care societățile din diferite state membre trebuie să își poată planifica și să poată duce la bun sfârșit reorganizarea activităților lor la nivel comunitar.

(3) Pentru promovarea obiectivelor sociale ale Comunității, este necesar să se adopte dispoziții speciale, cu precădere în ceea ce privește implicarea lucrătorilor, pentru a garanta că înființarea unei SE nu atrage după sine dispariția sau slăbirea regimului de implicare a lucrătorilor, existent în societățile care participă la înființarea unei SE. Acest obiectiv trebuie urmărit prin crearea unei reglementări în domeniu, care să completeze dispozițiile din regulament.

(4) Obiectivele acțiunii propuse, așa cum au fost indicate mai sus, nu pot fi realizate într-o măsură suficientă de către statele membre, având în vedere că obiectivul constă în stabilirea unei reglementări privind implicarea lucrătorilor, care să se aplice SE și care, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, date fiind importanța și impactul acțiunii propuse. Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității enunțat la art. 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității enunțat la art. 5, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(5) Marea diversitate de norme și practici care există în statele membre cu privire la modul în care reprezentanții salariaților sunt implicați în procesul de luare a deciziilor la nivelul societăților face inoportună introducerea unui model european unic de implicare a salariaților, aplicabil unei SE.

(6) Cu toate acestea, în toate cazurile de înființare a unei SE, este necesar să se asigure proceduri de informare și consultare la nivel transnațional.

(7) Dacă există drepturi de participare în cadrul uneia sau al mai multor societăți care înființează o SE, aceste drepturi trebuie menținute prin transferarea lor către SE, în momentul constituirii, cu excepția cazului în care părțile nu decid altfel.

(8) Procedurile concrete de informare și consultare a lucrătorilor la nivel transnațional, precum și, dacă este cazul, de participare, aplicabile fiecărei SE, trebuie definite cu prioritate printr-un acord încheiat între părțile interesate sau, în absența acestuia, prin punerea în aplicare a unui set de norme subsidiare.

(9) Neaplicarea dispozițiilor de referință cu privire la participare în caz de fuziune trebuie să rămână la latitudinea statelor membre, având în vedere diversitatea sistemelor naționale de implicare a salariaților. Sistemele și practicile de participare existente, dacă este cazul, la nivelul societăților participante trebuie menținute în acest caz prin adaptarea normelor de înregistrare.

(10) Regulile de votare în cadrul grupului special de reprezentare a lucrătorilor la negocieri, în special atunci când se încheie acorduri prin care se instituie un nivel de participare inferior celui existent în una sau mai multe din societățile participante trebuie să fie proporționale cu riscul dispariției sau slăbirii sistemelor și practicilor de participare existente. Riscul este mai mare în cazul unei SE înființată prin transformare sau prin fuziune, decât prin înființarea unui holding sau a unei filiale comune.

(11) În absența unui acord în urma negocierilor între reprezentanții lucrătorilor și organele competente ale societăților participante, este necesar să se prevadă anumite cerințe standard care să se aplice SE din momentul constituirii. Cerințele standard trebuie să asigure practici eficiente de informare și de consultare a lucrătorilor la nivel transnațional, precum și de participare a lor în organele relevante ale SE, dacă o astfel de participare a existat înainte de înființarea ei la nivelul societăților participante.

(12) Trebuie să se prevadă că reprezentanții lucrătorilor care actionează în cadrul stabilit de directivă beneficiază, în momentul exercitării funcțiilor ce le revin, de protecție și de garanții similare cu cele asigurate reprezentanților lucrătorilor în legislația și/sau practica țării în care lucrează. Ei nu trebuie să fie supuși nici unei discriminări ca urmare a exercitării legitime a activităților ce le revin și trebuie să beneficieze de protecție adecvată în caz de concediere sau de alte sancțiuni.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...