Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 6/1993 privind rata de adecvare a capitalului societăților de investiții și al instituțiilor de credit
Număr celex: 31993L0006

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 11 iunie 1993

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 93/6/CEE A CONSILIULUI
din 15 martie 1993
privind rata de adecvare a capitalului societăților de investiții
și al instituțiilor de credit

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 57 alineatul (2) prima și a treia teză,

având în vedere propunerea Comisiei1),

în cooperare cu Parlamentul European2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3),

întrucât obiectivul principal al Directivei 93/22/CEE a Consiliului din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare4 este să permită societăților de investiții autorizate și supravegheate de autoritățile competente din statul membru de origine să înființeze sucursale și să furnizeze servicii în mod liber în alte state membre; întrucât directiva menționată anterior prevede, prin urmare, coordonarea normelor de autorizare a societăților de investiții și a desfășurării activității acestora;

întrucât directiva menționată anterior nu stabilește însă norme privind fondurile proprii ale societăților de investiții și nici nu stabilește valoarea capitalului lor inițial; întrucât nu stabilește un cadru comun pentru supravegherea riscurilor la care sunt expuse societățile menționate; întrucât directiva menționată anterior face trimitere, în câteva din prevederile sale, la altă inițiativă comunitară al cărei obiectiv îl reprezintă tocmai adoptarea de măsuri coordonate în domeniile menționate;

întrucât abordarea adoptată constă în armonizarea esențială, necesară și suficientă pentru a asigura recunoașterea reciprocă a acordurilor și a sistemelor de supraveghere prudențială; întrucât adoptarea de măsuri de coordonare a definițiilor fondurilor proprii ale societăților de investiții, a stabilirii valorii capitalului lor inițial și a stabilirii unui cadru comun pentru supravegherea riscurilor la care sunt expuse societățile de investiții sunt aspecte esențiale ale armonizării necesare realizării recunoașterii reciproce în cadrul pieței financiare interne;

___________

#SNOTA#4$$1)#ENOTA# JO, C 152, 21.6.1990, p. 6; JO, C 50, 25.2.1992, p. 5

#SNOTA#5$$2)#ENOTA# JO, C 326, 16.12.1991, p. 89; JO, C 337, 21.12.1992, p. 114

#SNOTA#6$$3)#ENOTA# JO, C 69, 18.3.1991, p. 1

#SNOTA#7$$4)#ENOTA# Vezi pagina 27 din prezentul Jurnal Oficial.

întrucât este adecvat să se stabilească valori diferite ale capitalului inițial în funcție de paleta de activități pe care societățile de investiții sunt autorizate să le desfășoare;

întrucât societățile de investiții existente trebuie să fie autorizate să își continue în anumite condiții activitatea, chiar dacă nu respectă valoarea minimă a capitalului inițial stabilită pentru societățile nou înființate;

întrucât statele membre pot stabili norme mai stricte decât cele prevăzute în prezenta directivă;

întrucât prezenta directivă se înscrie într-un efort internațional mai larg întreprins în vederea apropierii normelor în vigoare privind supravegherea societăților de investiții și instituțiilor de credit (denumite în continuare colectiv 4instituții5);

întrucât normele de bază comune privind fondurile proprii ale instituțiilor sunt un element-cheie al pieței interne în sectorul serviciilor de investiții, deoarece fondurile proprii permit asigurarea continuității activității acestor instituții și protejarea investitorilor;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...