Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 32/2017 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 17 ianuarie 2018.

În vigoare de la 01 aprilie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) și (12), ale art. 101-104 și ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 23 lit. b), f) și h), art. 24 lit. j) și o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 6.12.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. -

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 6 și 6 bis din 6 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Rapoartele periodice se completează cu respectarea standardul ISO 8601 pentru date calendaristice și ore."

2. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Administratorul are obligația de a verifica motivele pentru care scrisorile de informare anuală sunt returnate, de a corecta, după caz, informațiile eronate din evidențele proprii și de a retransmite scrisorile de informare acolo unde constată că au fost transmise la o adresă eronată."

3. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F și 2-19*) fac parte integrantă din prezenta normă."

4. Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D și 1E se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la prezenta normă.

5. După anexa nr. 1E se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1F, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta normă.

6. Anexele nr. 11, 13, 14, 15 și 16 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 7, 8, 9, 10 și 11 la prezenta normă.

7. După anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 19, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta normă.

8. Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. II. -

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 7 decembrie 2017.

Nr. 32.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1A la Norma nr. 25/2015)

Soldurile conturilor individuale ale participanților în data de . . . . . . . . . .

Codul de comandă Codul administratorului Codul fondului de pensii Data evaluării soldurilor conturilor individuale Codul de operațiune CNP participant Numele participantului
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Prenumele participantului Contribuția brută Data virării contribuției brute Contribuția netă Data convertirii contribuției nete în unități de fond Numărul de unități de fond aferente contribuției nete Numărul total de unități de fond (sold final)
Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1A

1. Anexa nr. 1A se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru:

a) soldurile conturilor individuale pentru fiecare participant al unui fond de pensii;

b) situația convertirilor de contribuții nete în unități de fond, pentru fiecare participant al fondului.

3. Câmpurile anexei nr. 1A se completează, după cum urmează:

Nr. crt. Denumire câmp Descriere câmp
1. Codul de comandă Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
2. Codul administratorului Codul administratorului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3. Codul fondului de pensii Codul fondului de pensii, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4. Data evaluării soldurilor conturilor individuale Data evaluării soldurilor conturilor individuale (data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul)
5. Codul de operațiune Codul operațiunii se completează cu:
101 - pentru tranzacțiile determinate de transformarea contribuției nete, indiferent de valoarea sau semnul acesteia;
102 - pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual al participantului în situația în care tranzacțiile anterioare tip 101 au adus soldul contului la un număr negativ de unități de fond;
103 - pentru a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există tranzacții cu cod 101 și tranzacții cu cod 102 în luna pentru care s-a întocmit raportul;
112 - pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual, în situația în care tranzacțiile anterioare asociate alocării contribuției au fost operate eronat în contul altui participant. Se vor raporta tranzacțiile de corecție atât pe contul participantului pentru care s-a efectuat conversia eronat (cu semnul "-"), cât și tranzacțiile de corecție pe contul participantului pentru care trebuia să se efectueze conversia (cu semnul "+");
113 - pentru a raporta tranzacția de modificare a CNP-ului asociat contului individual al participantului;
166 - pentru situația în care nu sunt gestionate conturi individuale;
199 - pentru a raporta alte tranzacții de emitere/anulare unități de fond ca efect al prelucrării eronate a contribuțiilor.
6. CNP participant Codul numeric personal al participantului (CNP). Se raportează toți participanții care au cont individual la fondul de pensii.
7. Numele participantului Numele participantului conform documentelor legale
8. Prenumele participantului Prenumele participantului conform documentelor legale
9. Contribuția brută Valoarea în lei a contribuției brute a participantului care s-a virat în numele și în contul lui, conform extrasului de cont, convertită lunar de către administrator potrivit solicitării participantului/angajatorului/prospectului schemei de pensii aferente fiecărei luni contributive. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
10. Data virării contribuției brute Data la care contribuția brută a participantului a fost virată în contul bancar colector, conform extrasului de cont. Dacă valoarea contribuției nu se virează integral, ci în tranșe, data virării contribuției brute luată în considerare va fi ultima dată când s-au virat sumele necesare completării integrale a contribuției conform extrasului de cont.
11. Contribuția netă Valoarea contribuției nete a participantului convertită în unități de fond. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
12. Data convertirii contribuției nete în unități de fond Data la care contribuția netă a participantului a fost convertită în unități de fond
13. Numărul de unități de fond aferente contribuției nete Numărul de unități de fond rezultat în urma operațiunii de convertire a contribuției nete. Se utilizează 6 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
14. Numărul total de unități de fond (sold final) Numărul de unități de fond total, existent în contul individual al participantului, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul. Se utilizează 6 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1A

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYYMMDD reprezintă data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACTII_CONTRIBUTII".

5. Anexa nr. 1A se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1A.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.xml.p7s

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.rtf.p7s

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACTII_CONTRIBUTII".

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1B la Norma nr. 25/2015)

Situația transferurilor de tip "IN" pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Codul de comandă Codul administratorului (IN) Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN) Anul Luna Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI) Codul de operațiune CNP
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Valoarea activului personal transferat (TI) Data încasării disponibilităților (TI) Data convertirii disponibilităților (TI) Numărul de unități de fond alocate (TI) VUAN convertite (TI) Data VUAN convertire (TI) Totalul numărului de unități de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea (TI)
Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1B

1. Anexa nr. 1B se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip "IN".

3. Câmpurile anexei nr. 1B se completează, după cum urmează:

Nr. crt. Denumire câmp Descriere câmp
1 Codul de comandă Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
2 Codul administratorului (IN) Codul administratorului fondului la care s-a transferat participantul, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3 Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN) Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (noul fond de pensii al participantului), așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4 Anul Anul de raportare
5 Luna Luna pentru care se întocmește raportarea
6 Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI) Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (vechiul fond de pensii al participantului), așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
7 Codul de operațiune Codul operațiunii se completează cu:
200 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de transferul activului personal al participantului de la un alt fond de pensii facultative;
202 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unui activ cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al aceluiași fond de pensii facultative, în urma decesului acestuia;
203 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii facultative diferite;
205 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unor active cu titlul de penalizări de întârziere;
220 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activului personal al participantului de la un alt fond de pensii facultative, ca urmare a fuziunii dintre două fonduri;
266 - pentru situația în care nu există transferuri "IN";
299 - pentru a raporta alte tranzacții de emitere unități de fond.
8 CNP Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile. Pentru codul 202 se va completa cu CNP-ul beneficiarului. Pentru codul 203 se va completa cu noul CNP.
9 Valoarea activului personal transferat (TI) Valoarea activului personal transferat al unui participant, conform extrasului de cont bancar. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
10 Data încasării disponibilităților (TI) Data extrasului de cont aferent încasării disponibilităților ce reprezintă activul personal net transferat
11 Data convertirii disponibilităților intrate prin transfer (TI) Data la care activul personal al participantului a fost convertit în unități de fond
12 Numărul de unități de fond alocate (TI) Număr de unități de fond alocate ca urmare a convertirii activului personal net al participantului. Se utilizează 6 poziții zecimale.
13 VUAN convertire (TI) VUAN utilizată pentru convertirea activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziții zecimale.
14 Data VUAN convertire (TI) Data VUAN utilizată pentru convertirea activului personal net al participantului
15 Totalul numărului de unități de fond ale fondului la data la care a avut loc convertirea (TI) Totalul numărului de unități de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea sumelor transferate (după ce s-a realizat convertirea). Se utilizează 6 poziții zecimale.

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1B

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "TRANZACTII_TRANSFER_IN".

5. Anexa nr. 1B se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1B.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.xml.p7s

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.rtf.p7s

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACTII_TRANSFER_IN".

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 1C la Norma nr. 25/2015)

Situația transferurilor de tip "OUT" și utilizarea activului personal al participanților pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Codul de comandă Codul administratorului (OUT) Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT) Anul Luna Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN) (TO) Codul de operațiune CNP Data cererii Data convertirii unităților de fond în lichidități Numărul de unități de fond anulate (TO) VUAN convertire (TO) Data VUAN convertire (TO) Penalitatea de transfer reținută participantului (TO)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14
Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) Impozit pe venit Comisioane bancare Taxe aferente mandatului poștal Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/ taxelor poștale suportate de participant (TO) Valoarea minimă garantată (TO) Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO) Valoarea plătită din fond (TO) Valoarea plătită din provizion (TO) Data virării activului personal în contul DIP Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal) Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei Data mandatului poștal
Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19 = 15 + 16 + 17 + 18 Col. 20 Col. 21 Col. 22 Col. 23 Col. 24 Col. 25 Col. 26 Col. 27

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1C

1. Anexa nr. 1C se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip "OUT" și utilizarea activului personal al participanților.

3. Câmpurile anexei nr. 1C se completează, după cum urmează:

Nr. crt. Denumire câmp Descriere câmp
1 Codul de comandă Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă
2 Codul administratorului (OUT) Codul administratorului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3 Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT) Codul fondului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4 Anul Anul de raportare
5 Luna Luna pentru care se întocmește raportarea
6 Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN) (TO) Codul noului fond de pensii la care s-a transferat participantul, așa cum este înscris în Registrul A.S.F.
7 Codul de operațiune Codul operațiunii se completează cu:
301 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul participantului la un alt fond de pensii facultative (transferul la cerere);
303 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul beneficiilor în cadrul aceluiași fond de pensii facultative (decedatul și beneficiarul sunt în registrul aceluiași fond)
304 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de corecția de CNP-uri (comasări externe de CNP-uri aparținând aceleiași persoane la fonduri de pensii facultative diferite);
306 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plată unică;
307 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate prin plată unică;
308 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plată unică;
311 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul administrativ al participantului la fondul de pensii facultative absorbant ca efect al fuziunii fondurilor de pensii facultative (se aplică participanților care nu au depus cereri de transfer de la fondul de pensii facultative absorbit spre alte fonduri, în perioada fuziunii);
313 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripție a drepturilor cuvenite în calitate de beneficiar;
320 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul participantului la un alt fond, ca urmare a procesului de fuziune;
321 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plăți eșalonate;
322 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate prin plăți eșalonate;
323 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plăți eșalonate;
324 - pentru înregistrarea unei diferențe pozitive la soldul datorat participantului/beneficiarului cauzat de o returnare a mandatului poștal sau a viramentului bancar;
366 - pentru situația în care nu există transferuri "OUT";
399 - pentru a raporta alte tranzacții de anulare unități de fond.
8 (CNP) Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile. Pentru codul 303 se va completa CNP-ul decedatului, iar pentru codul 308 se va completa CNP-ul beneficiarului. Pentru 304 se va completa cu vechiul CNP.
9 Data cererii Data primirii documentației complete pentru cererea de plată a activului
10 Data convertirii unităților de fond în lichidități Data la care unitățile de fond ale participantului au fost convertite în lichidități
11 Numărul de unități de fond anulate (TO) Numărul de unități de fond anulate (TO). Se utilizează 6 poziții zecimale.
12 VUAN convertire (TO) Valoarea VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziții zecimale.
13 Data VUAN convertire (TO) Data VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului
14 Penalitatea de transfer reținută participantului (TO) Valoarea în lei a penalității de transfer. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
15 Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
16 Impozit pe venit Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
17 Comisioane bancare Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
18 Taxe aferente mandatului poștal Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
19 Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
20 Valoarea minimă garantată (TO) Valoarea minimă garantată. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
21 Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO) Valoarea în lei a sumei transferate. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
22 Valoarea plătită din fond (TO) Valoarea în lei a sumei plătite din contul fondului de pensii facultative în contul participantului sau în contul furnizorului de servicii poștale, conform extrasului de cont, diminuată cu contravaloarea taxelor poștale în cazul plăților efectuate prin mandat poștal. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
23 Valoarea plătită din provizion (TO) Valoarea în lei a sumei transferate - din provizionul tehnic constituit de administrator - din contul de provizion tehnic al administratorului fondului de pensii actual în contul DIP, respectiv în contul de TRANSFER al noului fond de pensii facultative, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
24 Data virării activului personal în contul DIP Data virării activului personal în contul DIP, conform extrasului de cont. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
25 Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal) Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal). Pentru cont bancar se folosește "C", iar pentru mandat poștal se folosește "M". Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
26 Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
27 Data mandatului poștal Data mandatului poștal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către participant/ beneficiar.

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1C.

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_1_FFF_EEE.xml.p7s

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "TRANZACTII_TRANSFER_OUT".

5. Anexa nr. 1C se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1C.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.xml.p7s.

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.rtf.p7s

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACTII_TRANSFER_OUT".

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 1D la Norma nr. 25/2015)

Structura numărului de participanți pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Codul categoriei Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii Sold final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii Din care
Act de aderare semnat Repartizat aleatoriu Transfer în cadrul fondului de la un alt fond de pensii Alte situații Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie Deces, cu plată de activ Pensionare de invaliditate Transfer de la un fond de pensii la altul Hotărâre judecătorească/ Decizie a administratorului de anulare de unități de fond Nerevendicare în termenul de prescripție Alte situații Bărbați Femei
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15
Număr de participanți 0
Din care: X X X X X X X X X X X X
Până la 20 de ani X X X X X X X X X X X X
Între 20-24 de ani X X X X X X X X X X X X
Între 25-29 de ani X X X X X X X X X X X X
Între 30-34 de ani X X X X X X X X X X X X
Între 35-39 de ani X X X X X X X X X X X X
Între 40-44 de ani X X X X X X X X X X X X
Între 45-49 de ani X X X X X X X X X X X X
Între 50-54 de ani X X X X X X X X X X X X
Între 55-59 de ani X X X X X X X X X X X X
Între 60-64 de ani X X X X X X X X X X X X
Peste 65 de ani X X X X X X X X X X X X

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1D

1. Anexa nr. 1D se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a structurii numărului de participanți, în funcție de dobândirea și încetarea calității de participant, cât și împărțirea acestuia în funcție de gen.

3. Câmpurile anexei nr. 1D se completează, după cum urmează:

Nr. crt. Denumire câmp Descriere câmp
Cod comandă Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
1 Codul categoriei Categorii de participanți pe grupe de vârstă
2 Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Act de aderare semnat Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a semnării unui act de aderare individual de aderare la un fond de pensii facultativ
3 Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Act de aderare validat de instituțiile de evidență Se completează cu 0 pentru fondurile din Pilon 3.
4 Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Transfer în cadrul fondului de la un alt fond de pensii Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a solicitării transferului în cadrul fondului de pensii, de la un alt de fond de pensii. Se iau în considerare persoanele care au depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul și au dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative.
5 Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Alte situații Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, prin alte situații excepționale ce nu sunt prevăzute anterior
6 Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie
7 Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Deces Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Deces
8 Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Pensionare de invaliditate Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Pensionare de invaliditate
9 Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Transfer de la un fond la altul Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a transferului la un alt fond de pensii. Se iau în considerare persoanele care au depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul și au dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative
10 Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Hotărâre judecătorească/Decizia administratorului de anulare de unități Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca urmare a deciziei administratorului de desființare
11 Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Nerevendicare în termenul de prescripție Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii ca urmare a tranzacției de anulare a unităților de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripție a drepturilor cuvenite beneficiarilor
12 Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Alte situații Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, prin alte situații excepționale ce nu sunt prevăzute anterior
13 Sold final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii Sold final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii = Sold inițial + Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii
14 Bărbați Număr de persoane de sex masculin care intră în compoziția soldului final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii. Încadrarea pe grupele de vârstă se face luând în considerare vârsta împlinită la data pentru care se întocmește raportul
15 Femei Număr de persoane de sex feminin care intră în compoziția soldului final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii. Încadrarea pe grupele de vârstă se face luând în considerare vârsta împlinită la data pentru care se întocmește raportul.

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1D

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_1_FFF_EEE.xml.p7s

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "STRUCTURA_PARTICIPANTI".

5. Anexa nr. 1D se întocmește lunar și se transmite către A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1D.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_5_FFF_EEE.xml.p7s

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_5_FFF_EEE.rtf.p7s

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. (9) determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D se încarcă în SIR, în folderul dedicat "STRUCTURA_PARTICIPANTI".

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 1E la Norma nr. 25/2015)

Situația contului colector al fondului de pensii facultative pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Codul de comandă Codul administratorului Codul fondului Anul Luna Sold inițial la începutul perioadei Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare Valoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportare
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Valoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanților Valoarea disponibilului neconvertit și restituit Sold final la sfârșitul perioadei Din care: Sume prescrise
Sume aflate în termenul legal de convertire Sume cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor
Col. 9 Col. 10 Col. 11 = 6 + 7 - 8 - 9 - 10 Col. 12 Col. 13 Col. 14

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1E

1. Anexa nr. 1E se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare al contului colector.

3. Câmpurile anexei nr. 1E se completează, după cum urmează:

Nr. crt. Denumire câmp Descriere câmp
1 Codul de comandă Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă
2 Codul administratorului Codul administratorului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3 Codul fondului Codul fondului de pensii, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4 Anul Anul de raportare
5 Luna Luna pentru care se întocmește raportarea
6 Sold inițial la începutul perioadei Soldul inițial al contului colector, la începutul perioadei, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
7 Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
8 Valoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportare Valoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportare, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
9 Valoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanților Valoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanților, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
10 Valoarea disponibilului neconvertit și restituit Valoarea disponibilului virat eronat și necuvenit fondului de pensii, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
11 Sold final la sfârșitul perioadei Sold final al contului colector, la sfârșitul perioadei, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
12 Sume aflate în termenul legal de convertire Sume aflate în termenul legal de convertire. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
13 Sume cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor Sume cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. În cazul în care există sume rămase de convertit, cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor, administratorul este obligat să întocmească și să transmită A.S.F. o notă explicativă care să detalieze cel puțin informații cu privire la:
a) vechimea acestor sume;
b) demersurile realizate de administrator cu privire la identificarea plătitorului/plătitorilor;
c) motivele care au determinat nerestituirea sumelor.
Nota explicativă se transmite electronic, în format pdf, semnată cu semnătură electronică extinsă.
14 Sume prescrise Sume prescrise pentru care administratorul poate face dovada că a informat participanții/beneficiarii al căror activ personal a fost prescris și că în prealabil aceștia nu au solicitat plata sumelor timp de trei ani de la data informării

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1E.

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "CONT_COLECTOR".

5. Metodologia de transmitere electronică a notei explicative:

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmită nota;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fișierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "CONT_COLECTOR".

d) Fișierele definite conform pct. 4 și lit. a)-c) ale prezentului punct se transmit concomitent.

6. Anexa nr. 1E se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

7. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1E.

8. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

9. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

10. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.xml.p7s

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.rtf.p7s

11. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 10 determină respingerea raportării rectificative.

12. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E se încarcă în SIR, în folderul dedicat "CONT_COLECTOR".

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 1F la Norma nr. 25/2015)

Raport privind plățile eșalonate pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Codul de comandă Codul administratorului Codul fondului de pensii Anul Luna Codul de operațiune CNP
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Valoarea rată lunară brută Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) Impozit pe venit Comisioane bancare Taxe aferente mandatului poștal Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant (TO) Valoarea rată lunară netă
Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 = 9 + 10 + 11 + 12 Col. 14 = 8 - 13
Numărul ratei actuale Număr total rate de plată Suma totală de plată Sold plăți efectuate Sold de plată Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poștal) Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei
Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19 Col. 20 Col. 21
Data mandatului poștal Data cererii Valoare rată reziduală
Col. 22 Col. 23 Col. 24

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1F

1. Anexa nr. 1F se completează de către administratorii de fonduri de pensii facultative.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru plată eșalonată a activului personal.

3. Câmpurile anexei nr. 1F se completează, după cum urmează:

Nr. crt. Denumire câmp Descriere câmp
1 Codul de comandă Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă
2 Codul administratorului (OUT) Codul administratorului așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3 Codul fondului de unde se efectuează plata eșalonată Codul fondului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4 Anul Anul de raportare
5 Luna Luna pentru care se întocmește raportarea
6 Codul de operațiune Codul operațiunii se completează cu:
601 - pentru plata unei rate lunare egale 602 - pentru plata ratei reziduale
603 - pentru plata unică efectuată la cererea participantului/beneficiarului 612 - pentru înregistrarea unei diferențe pozitive la soldul datorat participantului/beneficiarului cauzat de o returnare a mandatului poștal sau a viramentului bancar
613 - pentru operațiuni determinate de nerevendicarea în termenul general de prescripție a drepturilor cuvenite în calitate de beneficiar
614 - pentru operațiuni determinate de transferul administrativ al participantului/beneficiarului la fondul de pensii facultative absorbant ca efect al fuziunii a două fonduri de pensii facultative
615 - pentru operațiuni determinate de corecția de CNP-uri 699 - pentru orice alte operațiuni.
7 CNP Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile.
8 Valoarea rată lunară brută Valoarea în lei a sumei brute transferate. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
9 Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) Se completează conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
10 Impozit pe venit Se completează conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
11 Comisioane bancare Se completează în situațiile de plată prin virament bancar, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
12 Taxe aferente mandatului poștal Se completează în situațiile de plată prin mandat poștal, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
13 Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant (TO) Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
14 Valoarea rată lunară netă Valoarea în lei a sumei brute transferate, diminuată cu valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
15 Numărul ratei actuale Numărul tranșei actuale plătite în luna pentru care se face raportarea
16 Număr total rate de plată Număr total tranșe de plată, conform cererii de plată
17 Suma totală de plată Suma totală de plată către participant/beneficiar, actualizată inclusiv cu eventualele rectificări pozitive
18 Sold plăți efectuate Suma ratelor lunare brute plătite până în luna curentă, inclusiv. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
19 Sold de plată Diferența dintre valoarea totală de plată și soldul plăților efectuate
20 Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poștal) Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poștal). Pentru cont bancar se folosește "C", iar pentru mandat poștal se folosește "M".
21 Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei Data virării activului personal în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei, conform extrasului de cont
22 Data mandatului poștal Data mandatului poștal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către participant/ beneficiar.
23 Data cererii Data primirii documentației complete pentru cererea de plată cea mai recentă, inclusiv pentru cererea de plată unică a ratelor lunare rămase de plătit
24 Valoare rată reziduală Valoarea ratei reziduale de plată, actualizată inclusiv cu eventualele rectificări pozitive

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1F

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_PLATI_ESALONATE_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii facultative înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat,,PLATI_ESALONATE".

5. Anexa nr. 1F se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1F.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1F conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMM_PLATI_ESALONATE_5_FFF_EEE.xml.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_ PLATI_ESALONATE _5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa 1F se încarcă în SIR, în folderul dedicat "PLATI_ESALONATE".

ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 11 la Norma nr. 25/2015)

Administrator fond . . . . . . . . . .

Cod administrator . . . . . . . . . .

Fond de pensii . . . . . . . . . .

Cod fond . . . . . . . . . .

Raport actuarial pentru anul . . . . . . . . . .

1. Certificat actuarial, care va cuprinde:

a) valoarea calculată a provizionului tehnic;

b) opinia actuarului cu privire la adecvarea valorii calculate a provizionului tehnic;

c) opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale, în vigoare, în calculul provizionului tehnic.

2. Prezentarea datelor statistice utilizate în calcul și a surselor emitente, care va cuprinde:

a) tabelele biometrice:

(i) mortalitate;

(ii) invaliditate;

b) alte date statistice utilizate în calcul.

3. Descrierea succintă a garanțiilor schemei de pensii private pentru care s-a efectuat calculul

4. Prezentarea activelor care constituie provizionul tehnic, care va cuprinde:

a) descrierea succintă a metodei de evaluare;

b) structura-țintă a portofoliului urmărită de administrator, pe tip de instrument și piață (RO, SEE, state terțe);

c) ponderea valorii activelor denominate în altă monedă decât cea națională, în totalul valorii portofoliului:

(i) pe fiecare monedă în parte;

(ii) total monedă străină.

Întocmit
. . . . . . . . . .

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 11

1. Anexa nr. 11 se întocmește de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activității de actuariat.

3. Fișierul se denumește după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s,

unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.

4. Fișierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

5. Fișierul YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_ACTUARIAL".

6. Anexa nr. 11 se întocmește anual și se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

Raportare rectificativă

7. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

8. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 11 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format pdf editabil cu conținutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_5 _FFF.pdf.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_5 _FFF.rtf.p7s.

9. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 8 determină respingerea raportării rectificative.

10. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 11 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "RAPORT_ACTUARIAL."

ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 13 la Norma nr. 25/2015)

Administrator de fond . . . . . . . . . .

Plan de audit intern pentru anul . . . . . . . . . .

Nr. crt. Tema misiunii de audit Activitatea de administrare supusă auditării Obiectivele misiunii de audit Perioada supusă auditării interne
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5
Departamentul/Direcția/Serviciul auditat Perioada desfășurării misiunii de audit Activități planificate Resurse umane alocate
Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 13

1. Anexa nr. 13 se întocmește de către persoana care conduce activitatea de audit intern a administratorului fondului de pensii.
2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activității de audit intern.

3. Anual, persoana care conduce activitatea de audit intern are obligația de a întocmi un plan de audit intern unic din care să reiasă obiectivele, termenele și frecvența misiunilor de audit intern, precum și activitățile care se desfășoară la nivelul fiecărui fond de pensii.

4. Fișierul se denumește după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s,

unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

- EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fișierul denumit YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fișierul YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "PLAN_AUDIT".

7. Anexa nr. 13 se întocmește anual și se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern.

ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 14 la Norma nr. 25/2015)

Administrator de fond . . . . . . . . . .

Raport de audit intern pentru semestrul anul . . . . . . . . . .

Raportul de audit intern se întocmește conform normei privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 14

Raportare inițială

1. Anexa nr. 14 se întocmește de către persoana care conduce activitatea de audit intern a administratorului de fonduri de pensii facultative.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activității de audit intern.

3. Semestrial persoana care conduce activitatea de audit intern are obligația de a întocmi un raport privind misiunile de audit intern desfășurate, din care să reiasă constatările și recomandările acestuia. Raportul unic la nivelul administratorului de pensii facultative va prezenta detaliat misiunile de audit intern desfășurate atât la nivelul administratorului, cât și la nivelul fiecărui fond de pensii facultative, conform actelor normative aplicabile.

4. Fișierul se denumește după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_1_FFF_EEE.pdf.p7s,

unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fișierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_1_FFF_EEE.pdf.p7s se întocmește în format editabil și se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fișierul YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_1_FFF_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_AUDIT".

7. Anexa nr. 14 se întocmește semestrial și se transmite A.S.F., până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Raportare rectificativă

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 14 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format pdf editabil cu conținutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_5 _FFF_EEE.pdf.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_5 _FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 14 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT_AUDIT.

ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 15 la Norma nr. 25/2015)

Administrator de fond . . . . . . . . . .

Raport de control intern pentru semestrul . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Raportul de control intern se întocmește conform normei privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 15

Raportare inițială

1. Anexa nr. 15 se întocmește de către persoana care conduce activitatea de control intern al administratorului.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activității de control intern.

3. Semestrial, persoana care conduce activitatea de control intern are obligația de a întocmi un raport privind acțiunile de control intern desfășurate. Raportul unic la nivelul administratorului de pensii facultative va prezenta detaliat acțiunile de control intern desfășurate atât la nivelul administratorului, cât și la nivelul fiecărui fond de pensii facultative, conform actelor normative aplicabile.

4. Fișierul se denumește după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_1_EEE.pdf.p7s,

unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

- EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fișierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_1_EEE.pdf.p7s se întocmește în format editabil și se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fișierul YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_1_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_CONTROL".

7. Anexa nr. 15 se întocmește semestrial și se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Raportare rectificativă

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 15 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format pdf editabil cu conținutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_5 _EEE.pdf.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_5 _EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 15 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT_CONTROL.

ANEXA Nr. 11 (Anexa nr. 16 la Norma nr. 25/2015)

Administrator de fond . . . . . . . . . .

Raport de risc pentru semestrul . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Raportul de risc se întocmește conform normei privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 16

Raportare inițială

1. Anexa nr. 16 se întocmește de către persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activității de administrare a riscurilor.

3. Semestrial, persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor are obligația de a întocmi un raport de risc unic la nivelul administratorului de pensii facultative cuprinzând activitățile de administrare a riscurilor desfășurate atât la nivelul administratorului, cât și la nivelul fiecărui fond de pensii facultative, conform actelor normative aplicabile.

4. Fișierul se denumește după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_RAPORT_RISC_1_EEE.pdf.p7s,

unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

- EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fișierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_RISC_1_EEE.pdf.p7s se întocmește în format editabil și se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fișierul YYYYMMDD_RAPORT_RISC_1_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_RISC".

7. Anexa nr. 16 se întocmește semestrial și se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Raportare rectificativă

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 16 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format pdf editabil cu conținutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_RAPORT_RISC_5 _EEE.pdf.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_RAPORT_RISC_5 _EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 16 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT_RISC.

ANEXA Nr. 12 (Anexa nr. 19 la Norma nr. 25/2015)

Raport privind situația salariaților pentru semestrul . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Cod comandă Codul administratorului Data raportării Direcția Compartimentul/Serviciul Timpul de lucru
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6
Număr ore lucrate Numărul de salariați raportare precedentă Numărul de angajați noi Numărul de angajați pentru care a încetat contractul individual de muncă Numărul de salariați la data raportării Observații
Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 19

1. Anexa nr. 19 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare privind situația salariaților.

3. Câmpurile anexei nr. 19 se completează, după cum urmează:

Nr. crt. Denumire câmp Descriere câmp
1 Cod comandă Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
2 Codul administratorului Codul administratorului așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3 Data raportării Data ultimei zile lucrătoare a semestrului pentru care se întocmește raportul
4 Direcția Denumirea direcției din care fac parte salariații, conform documentelor legale
5 Compartimentul/Serviciul Denumirea Compartimentul/Serviciului din care fac parte salariații, conform documentelor legale
6 Timpul de lucru Se va completa cu N pentru salariați cu norma întreagă și P pentru cei cu normă parțială.
7 Număr ore lucrate Numărul de ore efectiv lucrate/zi
8 Numărul de salariați raportare precedentă Numărul de salariați existenți la data raportării anterioare în Compartimentul/Serviciul respectiv
9 Numărul de salariați noi Numărul de salariați nou-angajați în Compartimentul/Serviciul respectiv
10 Numărul de salariați pentru care a încetat contractul individual de muncă Numărul de persoane pentru care s-a încetat colaborarea din Compartimentul/Serviciul respectiv
11 Numărul de salariați la data raportării Numărul de salariați existenți la data raportării în Compartimentul/Serviciul respectiv
12 Observații Alte observații, dacă este cazul

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 19

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_SALARIATI_1 _EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "SALARIATI".

5. Anexa nr. 19 se întocmește semestrial și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este semestrul anterior.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 19.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 19 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_SALARIATI_5 _EEE.xml.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_SALARIATI_5 _EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 19 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "SALARIATI".

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...