Guvernul României

Hotărârea nr. 10/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș"

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 17 ianuarie 2018.

În vigoare de la 17 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 2 decembrie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale «Victor Babeș», denumit în continuare institut național, funcționează ca institut național de cercetare-dezvoltare, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, denumit în continuare minister coordonator.

(2) Institutul național are sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 99-101, sectorul 5.

(3) Institutul național își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1".

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Structura organizatorică a institutului național se aprobă prin ordin al ministrului cercetării și inovării."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Patrimoniul institutului național, stabilit pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie 2017, este în sumă totală de 124.984 mii lei, din care imobilizări corporale și necorporale 91.709 mii lei și active circulante 33.275 mii lei."

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale «Victor Babeș» a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Bunurile proprietate publică a statului, date în administrarea institutului național, pot fi închiriate prin licitație publică, în condițiile legii. Institutul național are dreptul să rețină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestora, iar diferența de 50% se face venit la bugetul de stat."

5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Finanțarea activității desfășurate de institutul național se realizează, potrivit legislației în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe și/sau cooperări europene și internaționale și din alte surse atrase, potrivit legii.

(2) Institutul național este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare."

6. Articolul 11 se abrogă.

7. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. -

Ministerul Cercetării și Inovării și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora un proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, pe care îl vor supune spre adoptare Guvernului, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș", cu modificările ulterioare.

Art. III. -

Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 2 decembrie 1999, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul cercetării și inovării,
Puiu-Lucian Georgescu
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
p. Ministrul muncii și justiției sociale,
Adrian Marius Rîndunică,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 10 ianuarie 2018.

Nr. 10.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 984/1999)

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș"

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 984/1999)

LISTA
bunurilor proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și sunt date în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș"

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale) 36904048 MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat Cod fiscal
RO 13828251
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș"
Nr. inv. MF Cod de clasificare Denumire nr. cadastral poziția din cadastru Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar (lei) Baza legală Situația juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresă
8.28.06 Clădire principal CF 218082-C1 - S construită 1.309 mp
- S desfășurată 3.805 mp
- Reg. de înălțime S-P-E-M
- S teren construită1.309 mp
N - Splaiul Independenței
S - I. Cantacuzino
E - Facultatea de Biologie
V - I. Cantacuzino
Splaiul Independenței nr. 99-101, sector 5 1999 4.382.990 Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 administrare imobil
8.28.06 Clădire Centrul de Diagnostic cu extindere CF 218082-C2 - S construită 217 mp măsurată, 103 mp din acte
- S desfășurată 323 mp
- Reg. de înălțime P+E
- S teren construită 217 mp
N - Splaiul Independenței
S - I. Cantacuzino
E - Facultatea de Biologie
V - I. Cantacuzino
Splaiul Independenței nr. 99-101, sector 5 1999 2.673.239 Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 administrare imobil
Anexă la laboratorul de patologie ultrastructurală CF 218082-C3 S construită 48 mp
- S desfășurată 48 mp
- Reg. de înălțime P
- S teren construită 48 mp
N - Splaiul Independenței
S - I. Cantacuzino
E - Facultatea de Biologie
V - I. Cantacuzino
Splaiul Independenței nr. 99-101, sector 5 1999 49.776
8.28.06 Clădire biobază CF 218082-C4 - S construită 283 mp
- S desfășurată 283 mp
- Reg. de înălțime S+P
N - Splaiul Independenței
S - I. Cantacuzino
E - Facultatea de Biologie
V - I. Cantacuzino
Splaiul Independenței nr. 99-101, sector 5 1999 315.400 Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 administrare imobil
Anexă biobază CF 218082-C5 S construită 27 mp
- S desfășurată 27 mp
- Reg. de înălțime P
N - Splaiul Independenței
S - I. Cantacuzino
E - Facultatea de Biologie
V - I. Cantacuzino
12.000
Anexă biobază CF 218082-C6 S construită 28 mp
- S desfășurată 28 mp
- Reg. de înălțime P
N - Splaiul Independenței
S - I. Cantacuzino
E - Facultatea de Biologie
V - I. Cantacuzino
12.500
8.28.06 Anexă laborator biologie celulară CF 218082-C7 S construită 81 mp
- S desfășurată 81 mp
- Reg. de înălțime P
N - Splaiul Independenței
S - I. Cantacuzino
E - Facultatea de Biologie
V - I. Cantacuzino
36.000
8.28.06 Clădire construcții speciale (magazie tablă) CF 218082-C9 - S construită 15 mp
- S desfășurată 15 mp
- Reg. de înălțime P
N - Splaiul Independenței
S - I. Cantacuzino
E - Facultatea de Biologie
V - I. Cantacuzino
Splaiul Independenței nr. 99-101, sector 5 1999 85.621 Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 administrare imobil
Clădire construcții speciale (magazie tablă) CF 218082-C10 - S construită 45 mp
- S desfășurată 45 mp
- Reg. de înălțime P
Clădire construcții speciale (garaj tablă) CF 218082-C11 - S construită 18 mp
- S desfășurată 18 mp
- Reg. de înălțime P
8.28.06 Clădire poartă CF 218082-C8 - S construită 5 mp
- S desfășurată 5 mp
- Reg. de înălțime P
N - Splaiul Independenței
S - I. Cantacuzino
E - Facultatea de Biologie
V - I. Cantacuzino
Splaiul Independenței nr. 99-101, sector 5 1999 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 administrare imobil
8.28.06 Teren în proprietate CF 218082 - Suprafața 6.283 mp N - Splaiul Independenței
S - I. Cantacuzino
E - Facultatea de Biologie
V - I. Cantacuzino
Splaiul Independenței nr. 99-101, sector 5 1999 20.780.529 Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 administrare imobil

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...