Consiliul Comunităților Europene

Regulamentul nr. 4056/1986 de stabilire a regulilor detaliate de aplicare a dispozițiilor art. 85 și 86 din Tratat transportului maritim
Număr celex: 31986R4056

Modificări (...)

În vigoare de la 31 decembrie 1986

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE)
nr. 4056/86
din 22 decembrie 1986
de stabilire a regulilor detaliate de aplicare a dispozițiilor
art. 85 și 86 din Tratat transportului maritim

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 84 alin. (2) și art. 87,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

întrucât regulile de concurență sunt parte a dispozițiilor generale ale Tratatului care se aplică și transportului maritim; întrucât regulile detaliate de aplicare a acelor dispoziții sunt stabilite în capitolul din Tratat care tratează regulile privind concurența sau care vor fi determinate de procedurile prevăzute în capitolul respectiv;

întrucât în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 141(3), Regulamentul Consiliului nr. 17(4) nu se aplică transportului; întrucât Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1017/68(5) se aplică numai transportului terestru; întrucât, prin urmare, în prezent Comisia nu are mijloacele de a investiga direct cazurile de presupusă încălcare a art. 85 și 86 în transportul maritim; întrucât, mai mult, Comisia nu dispune de propriile sale mijloace pentru a lua decizii sau pentru a impune sancțiuni așa cum este necesar pentru a pune capăt încălcărilor constatate de aceasta;

întrucât această situație necesită adoptarea unui regulament care să aplice regulile de concurență transportului maritim; întrucât Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 954/79 din 15 mai 1979 privind ratificarea de către statele membre, sau aderarea lor la Convenția Națiunilor Unite privind Codul de conduită pentru cartelul armatorilor navelor de linie(6) va duce la aplicarea Codului de conduită unui număr substanțial de carteluri care deservesc Comunitatea; întrucât regulamentul de aplicare a regulilor de concurență transportului maritim prevăzute în ultimul motiv din Regulamentul (CEE) nr. 954/79 trebuie să țină cont de adoptarea Codului; întrucât în ceea ce privește cartelurile reglementate de Codul de conduită, regulamentul trebuie să completeze codul sau să-l facă mai precis;

întrucât ar fi de preferat excluderea serviciilor navelor tramp din domeniul de aplicare a prezentului regulament, tarifele pentru aceste servicii fiind negociate pentru fiecare caz în parte în funcție de condițiile cererii și ofertei;

întrucât prezentul regulament trebuie să țină seama de necesitatea, pe de-o parte, de a prevedea reguli de aplicare care să permită Comisiei să se asigure că regulile de concurență nu sunt denaturate în mod nejustificat în cadrul pieței comune, iar, pe de altă parte, de a evita o reglementare excesivă a sectorului;

întrucât prezentul regulament trebuie să definească domeniul de aplicare a dispozițiilor art. 85 și 86 din Tratat, ținând seama de particularitățile transportului maritim; întrucât comerțul între statele membre poate fi afectat atunci când practicile restrictive sau abuzurile privesc transportul maritim internațional, inclusiv transportul intracomunitar, dinspre sau spre porturile din Comunitate; întrucât astfel de practici restrictive sau abuzuri pot influența concurența în primul rând între porturile din diferitele state membre prin modificarea zonelor de atragere respective și în al doilea rând între activitățile din acele zone de atragere și să perturbe practicile comerciale din cadrul pieței comune;

întrucât anumite tipuri de acorduri tehnice, decizii și practici concertate pot fi excluse de la interzicerea practicilor restrictive pe motiv că, de regulă, ele nu restrâng concurența;

întrucât trebuie să existe dispoziții pentru exceptările pe categorii ale cartelurilor armatorilor navelor de linie; întrucât cartelurile armatorilor navelor de linie au un efect stabilizator asigurând expeditorilor servicii de încredere; întrucât, în general, contribuie la furnizarea de servicii regulate de transport maritim adecvate, eficiente și iau în considerație în mod corect interesele utilizatorilor; întrucât nu pot fi obținute astfel de rezultate fără cooperarea pe care o promovează companiile maritime în cadrul cartelurilor în legătură cu tarifele și, după caz, cu disponibilul de capacitate sau cu alocarea încărcăturii pentru transport și a venitului; întrucât în majoritatea cazurilor cartelurile continuă să facă obiectul unei concurențe reale atât din partea serviciilor regulate din afara cartelului și, în anumite situații, din partea serviciilor navelor tramp, precum și din partea altor mijloace de transport; întrucât mobilitatea flotelor, ce reprezintă o trăsătură caracteristică a structurii disponibilului în domeniul naval, supune cartelurile unei concurențe constante pe care ele, de regulă, nu o pot elimina dintr-o mare parte a serviciilor navale în discuție;

întrucât pentru a împiedica totuși cartelurile să se angajeze în practici incompatibile cu art. 85 alin. (3) din Tratat exceptarea trebuie să fie însoțită de anumite condiții și obligații;

întrucât scopul condițiilor trebuie să fie de a împiedica cartelurile să impună restricții de concurență, care nu sunt indispensabile atingerii obiectivelor pe baza cărora se acordă exceptarea; întrucât în acest sens cartelurile nu trebuie să aplice pentru o anumită rută tarife și condiții de transport care se diferențiază numai prin referire la țara de origine sau la destinația bunurilor transportate și astfel să determine în cadrul Comunității devieri ale comerțului care să dăuneze anumitor porturi, expeditori, transportatori sau prestatori de servicii auxiliare transportului; întrucât trebuie permise înțelegeri de loialitate numai în conformitate cu regulamentul care nu restrânge unilateral libertatea utilizatorilor și implicit concurența din industria navală, fără să aducă atingere totuși dreptului unui cartel de a impune sancțiuni utilizatorilor care caută prin mijloace improprii să eludeze obligația de loialitate cerută în schimbul rabaturilor, tarifelor reduse la navlu sau comisioanelor acordate acestora de către carteluri; întrucât utilizatorii trebuie să aibă libertatea de a stabili întreprinderile la care apelează pentru transportul terestru sau pentru serviciile la cheu neacoperite de cheltuielile de transport sau alte costuri convenite cu compania maritimă;

întrucât trebuie ca exceptarea să fie însoțită de anumite obligații; întrucât, în acest sens, utilizatorii trebuie să aibă în orice moment posibilitatea de a afla tarifele și condițiile de transport aplicate de membrii cartelului, deoarece în cazul transporturilor terestre organizate de expeditori aceștia din urmă continuă să fie reglementați de Regulamentul (CEE) nr. 1017/68; întrucât trebuie prevăzut ca hotărârile arbitrale și recomandările făcute de către conciliatori și acceptate de părți să fie imediat aduse la cunoștința Comisiei pentru ca aceasta să poată verifica dacă prin aceasta cartelurile nu sunt exceptate de la condițiile prevăzute în Regulament și astfel nu încalcă dispozițiile art. 85 și 86;

întrucât consultările dintre utilizatori sau asociațiile de utilizatori și carteluri pot asigura o funcționare mai eficientă a serviciilor de transport maritim care țină seama mai bine de cerințele utilizatorilor; întrucât prin urmare anumite practici restrictive care pot rezulta din aceste consultări trebuie exceptate;

întrucât nu este posibilă nici o exceptare dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 86 alin. (3); întrucât, din aceste motive, Comisia trebuie să aibă competența de a adopta măsurile corespunzătoare atunci când, din cauza unor situații deosebite, un acord sau o practică concertată se dovedește că are anumite efecte care contravin dispozițiilor art. 85 alin. (3); întrucât având în vedere rolul specific pe care-l joacă cartelurile în sectorul serviciilor maritime reacția Comisiei trebuie să fie progresivă și proporționată; întrucât Comisia trebuie, în consecință, să aibă competența în primul rând să facă recomandări și apoi să ia decizii;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...