Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate din 12.06.2017

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 16 ianuarie 2018.

În vigoare de la 01 martie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Guvernul României și Guvernul Republicii Croația (denumite în continuare părți),

cunoscând faptul că buna cooperare poate face necesar un schimb de informații clasificate între părți, direct sau prin intermediul altor persoane juridice,

dorind să stabilească un set de reguli care să reglementeze protecția reciprocă a informațiilor clasificate ce se vor aplica tuturor acordurilor de cooperare și contractelor viitoare ce vor fi stabilite între părți sau între persoanele juridice din statele acestora și care conțin sau implică accesul la informații clasificate,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Scopul și domeniul de aplicare

1. Scopul prezentului acord este de a asigura protecția informațiilor clasificate schimbate sau generate în procesul de cooperare dintre părți sau dintre persoanele juridice din statele părților.

2. Prezentul acord se aplică oricărei activități ce implică schimbul de informații clasificate și care se derulează sau urmează a se derula între părți sau între persoanele juridice din statele părților.

3. Prezentul acord nu va afecta obligațiile celor două părți ce derivă din alte acorduri internaționale la care sunt parte și nu va fi folosit împotriva intereselor, securității și integrității teritoriale ale altor state.

ARTICOLUL 2 Definiții

În prezentul acord se vor utiliza următoarele definiții:

(1) informație clasificată înseamnă orice informație, document sau material, indiferent de forma fizică a acesteia, căreia i s-a atribuit un anumit nivel de clasificare în conformitate cu legislațiile statelor părților și care va fi protejată corespunzător;

(2) nivel de clasificare înseamnă o categorie care, în conformitate cu legislația statului părții, determină anumite restricții privind accesul la informații clasificate, măsuri de protecție și marcaje;

(3) partea emitentă înseamnă partea, inclusiv orice altă persoană juridică din statul părții respective, care generează și transmite informații clasificate către cealaltă parte;

(4) partea primitoare înseamnă partea, inclusiv orice altă persoană juridică din statul părții respective, care primește informații clasificate de la cealaltă parte;

(5) contract clasificat înseamnă orice contract sau subcontract care conține sau implică accesul la informații clasificate;

(6) certificat de securitate a personalului înseamnă un document emis în conformitate cu legislația statului părții în baza unei proceduri de investigare finalizată printr-o decizie pozitivă și prin care se acordă accesul la informații clasificate și permisiunea de a gestiona informațiile clasificate de un anumit nivel de clasificare;

(7) certificat de securitate industrială înseamnă un document emis în conformitate cu legislația statului părții, în baza unei proceduri de investigare finalizată printr-o decizie pozitivă, prin care se atestă că o persoană juridică este abilitată să desfășoare activități legate de un contract clasificat;

(8) autoritate competentă de securitate înseamnă instituția menționată la art. 3, învestită cu autoritate la nivel național care, în conformitate cu legislațiile statelor părților, asigură implementarea unitară a măsurilor de protecție a informațiilor clasificate;

(9) necesitatea de a cunoaște înseamnă principiul conform căruia accesul la informații clasificate poate fi acordat unei persoane în vederea îndeplinirii îndatoririlor oficiale și sarcinilor de serviciu;

(10) compromiterea înseamnă orice întrebuințare necorespunzătoare, contrară legislației naționale, care are drept rezultat deteriorarea sau accesul neautorizat, modificarea, dezvăluirea ori distrugerea informațiilor clasificate, precum și orice altă acțiune sau inacțiune care duce la pierderea confidențialității, integrității sau disponibilității acestora.

ARTICOLUL 3 Autoritățile competente de securitate

1. Autoritățile competente de securitate responsabile pentru implementarea prezentului acord sunt:

În România:

Guvernul României

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

În Republica Croația:

Oficiul Consiliului Național de Securitate

2. Părțile se vor informa reciproc, pe canale diplomatice, despre orice modificare relevantă cu privire la autoritățile competente de securitate.

ARTICOLUL 4 Niveluri de clasificare

1. Echivalența nivelurilor de clasificare naționale este următoarea:

În România În Republica Croația
STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ VRLO TAJNO
STRICT SECRET TAJNO
SECRET POVJERLJIVO
SECRET DE SERVICIU OGRANIÈENO

2. Partea emitentă va informa cu promptitudine partea primitoare asupra oricăror modificări survenite în nivelurile de clasificare ale informațiilor clasificate transmise.

3. Partea emitentă va informa partea primitoare asupra condițiilor suplimentare de transmitere sau de limitare a utilizării informațiilor clasificate transmise.

4. Partea primitoare se va asigura că informațiile clasificate primite sunt marcate cu nivelul de clasificare național echivalent,

în conformitate cu alin. (1) al acestui articol.

5. Atribuirea unui nivel de clasificare informațiilor clasificate generate în comun, modificarea acestuia, precum și declasificarea acestor informații se vor efectua cu acordul reciproc al părților.

6. Părțile se vor informa reciproc asupra oricăror modificări survenite în nivelurile de clasificare naționale.

ARTICOLUL 5 Protecția informațiilor clasificate

1. Partea primitoare va asigura pentru toate informațiile clasificate primite același nivel de protecție ca și pentru informațiile clasificate naționale având nivel de clasificare echivalent, în conformitate cu art. 4 alin. (1).

2. Nimic din conținutul prezentului acord nu va prejudicia legislația din statele părților referitoare la accesul persoanelor la documente sau accesul la informațiile de interes public, protecția datelor personale sau protecția informațiilor clasificate.

3. Fiecare parte se va asigura că au fost aplicate măsurile corespunzătoare pentru protecția informațiilor clasificate prelucrate, stocate sau transmise prin sistemele informatice și de comunicații. Aceste măsuri vor asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și, dacă este cazul, ne-repudierea și autenticitatea informațiilor clasificate, precum și un grad corespunzător de evidență și urmărire a acțiunilor legate de informațiile respective.

ARTICOLUL 6 Dezvăluirea și utilizarea informațiilor clasificate

1. Fiecare parte se va asigura că informațiile clasificate furnizate sau schimbate în baza prezentului acord nu vor fi:

a) declasificate și nici nu li se va scădea nivelul de clasificare fără acordul prealabil scris al părții emitente sau la cererea acesteia;

b) folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate și în afara limitelor stabilite de partea emitentă;

c) divulgate unui stat terț, organism internațional, persoană fizică sau juridică fără acordul prealabil scris al părții emitente.

2. Dacă oricare alt acord încheiat între părți cuprinde reglementări mai stricte referitoare la schimbul sau protecția informațiilor clasificate, se vor aplica reglementările respective.

ARTICOLUL 7 Accesul la informații clasificate

1. Accesul la informațiile clasificate SECRET/POVJERLJIVO și de nivel superior și/sau în zonele și incintele unde se desfășoară activități ce implică astfel de informații este permis, cu respectarea principiului necesității de a cunoaște, numai persoanelor autorizate și care dețin certificat de securitate a personalului valabil pentru nivelul de clasificare al informațiilor pentru care se solicită accesul.

2. Accesul la informațiile clasificate SECRET DE SERVICIU/OGRANIČENO se va limita numai la persoanele care respectă principiul necesității de a cunoaște și sub condiția ca acestea să îndeplinească cerințele pentru acces la această categorie de informații clasificate în conformitate cu legislația din statele părților.

3. Fiecare parte se va asigura că toate persoanele cărora li s-a acordat accesul la informații clasificate sunt informate cu privire la responsabilitățile de a proteja aceste informații în conformitate cu reglementările de securitate corespunzătoare.

4. La cerere, părțile, prin intermediul autorităților competente de securitate, vor confirma faptul că unei persoane i s-a acordat certificat de securitate a personalului anterior accesării informațiilor clasificate emise de partea emitentă.

ARTICOLUL 8 Traducerea și multiplicarea informațiilor clasificate

1. Toate traducerile și multiplicările informațiilor clasificate vor fi marcate cu nivelul de clasificare național corespunzător și vor fi protejate în același mod ca și informațiile clasificate originale.

2. Toate traducerile și multiplicările informațiilor clasificate vor fi efectuate de persoane care dețin certificate de securitate a personalului corespunzătoare.

3. Toate traducerile informațiilor clasificate vor conține o adnotare corespunzătoare în limba în care au fost traduse prin care se va indica faptul că acestea conțin informații clasificate ale părții emitente.

4. Informațiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ/VRLO TAJNO vor fi traduse sau multiplicate numai în baza permisiunii prealabile scrise a părții emitente.

5. Toate multiplicările și traducerile informațiilor clasificate vor fi supuse acelorași măsuri de protecție ca și informațiile originale. Numărul de copii se va limita la cel necesar pentru scopurile oficiale.

ARTICOLUL 9 Distrugerea informațiilor clasificate

1. Informațiile clasificate vor fi distruse în conformitate cu legislația națională a părții primitoare astfel încât reconstrucția parțială sau totală a acestora să nu fie posibilă.

2. Distrugerea informațiilor clasificate se realizează numai cu acordul prealabil scris sau la cererea părții emitente.

3. Informațiile STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ/VRLO TAJNO nu vor fi distruse. Acestea vor fi returnate părții emitente, după ce partea primitoare consideră că nu mai sunt necesare, sau la cererea părții emitente.

4. Partea primitoare va informa în scris partea emitentă cu privire la distrugerea informațiilor clasificate.

5. În cazul în care este imposibilă protejarea sau returnarea informațiilor clasificate generate sau transmise în baza prezentului acord, acestea vor fi distruse imediat. Partea primitoare va notifica în cel mai scurt timp autoritatea competentă de securitate a părții emitente cu privire la distrugerea informațiilor clasificate.

ARTICOLUL 10 Transmiterea informațiilor clasificate

1. Informațiile clasificate vor fi transmise prin canale diplomatice, curieri militari sau alte mijloace convenite de autoritățile competente de securitate în conformitate cu legislația statului părții care inițiază transmiterea. Partea primitoare va confirma în scris primirea informațiilor clasificate.

2. Informațiile clasificate vor fi transmise electronic în formă criptată, prin utilizarea mijloacelor și dispozitivelor criptografice acceptate reciproc de autoritățile competente de securitate, în conformitate cu legislațiile statelor părților.

3. Dacă există un volum mare de informații clasificate ce trebuie transmis, autoritățile competente de securitate vor conveni mijloacele de transport, traseul și măsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.

ARTICOLUL 11 Vizite

1. Vizitele ce implică acces la informații clasificate efectuate pe teritoriul statului părții gazdă sunt supuse autorizării scrise prealabile a autorității competente de securitate a părții gazdă sau unei alte proceduri convenite între părți, în conformitate cu legislația statului respectiv.

2. Cererea de vizită va fi transmisă autorității competente de securitate a părții gazdă și va cuprinde următoarele date ce vor fi folosite numai în scopul vizitei:

a) numele și prenumele vizitatorului, data și locul nașterii, cetățenia și numărul pașaportului sau al cărții de identitate;

b) funcția vizitatorului, cu specificarea numelui angajatorului pe care vizitatorul îl reprezintă;

c) specificarea proiectului la care participă vizitatorul;

d) confirmarea deținerii certificatului de securitate a personalului de către vizitator, valabilitatea acestuia și nivelul de clasificare a informațiilor până la care acesta poate acorda acces vizitatorului;

e) numele, adresa, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail și persoana de contact din cadrul instituției ce urmează a fi vizitată;

f) scopul vizitei, inclusiv cel mai înalt nivel de clasificare a informațiilor clasificate implicate;

g) data și durata vizitei. În cazul vizitelor repetate, se va menționa întreaga perioadă acoperită de vizite;

h) alte date, dacă s-a convenit astfel cu autoritățile competente de securitate;

i) data, semnătura și ștampila autorității competente de securitate a părții solicitante.

3. Cererea de vizită va fi transmisă cu cel puțin douăzeci de zile înainte de vizită, dacă autoritățile competente de securitate nu au convenit altfel, de comun acord.

4. Autoritatea competentă de securitate a părții care primește cererea de vizită va informa, în timp util, autoritatea competentă de securitate a părții solicitante cu privire la decizia luată.

5. După aprobarea vizitei, autoritatea competentă de securitate a părții gazdă va transmite funcționarului de securitate din obiectivul ce urmează a fi vizitat un exemplar al cererii de vizită.

6. Vizitatorii vor respecta reglementările și instrucțiunile de securitate ale părții gazdă.

7. Autoritățile competente de securitate pot conveni asupra unei liste de vizitatori care au dreptul să efectueze vizite repetate. Această listă este valabilă pentru o perioadă inițială ce nu depășește douăsprezece (12) luni și poate fi extinsă pentru o perioadă de timp suplimentară nu mai mare de 12 luni. Cererea de vizite repetate va fi transmisă în conformitate cu alin. (3) al acestui articol. După aprobarea listei, vizitele pot fi aranjate direct între instituțiile implicate.

8. Partea gazdă va garanta protecția datelor personale ale vizitatorilor în conformitate cu legislația statului său.

ARTICOLUL 12 Contracte clasificate

1. În cazul în care o parte sau o persoană juridică din statul său intenționează să încheie un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul statului celeilalte părți, atunci partea pe teritoriul căreia se derulează contractul își va asuma responsabilitatea de a proteja informațiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legislația statului său și cu prevederile prezentului acord.

2. La cerere, autoritățile competente de securitate vor confirma dacă au fost eliberate certificate de securitate Industrială și certificate de securitate a personalului corespunzătoare persoanelor și contractanților propuși să participe la negocierile precontractuale sau la derularea contractelor clasificate anterior accesării de către aceștia a informațiilor clasificate ale părții emitente.

3. Fiecare contract clasificat încheiat între contractanți, în conformitate cu prevederile prezentului acord, va cuprinde o anexă de securitate corespunzătoare în care sunt menționate cel puțin următoarele aspecte:

a) lista informațiilor clasificate gestionate în cadrul contractului clasificat și nivelurile de clasificare ale acestora;

b) procedura de comunicare a modificărilor apărute în nivelurile de clasificare ale informațiilor schimbate;

c) canale de comunicare și mijloace de transmitere electromagnetică;

d) procedura de transport a informațiilor clasificate;

e) obligația de a informa despre orice compromitere survenită efectiv sau suspectată.

4. O copie a anexei de securitate a oricărui contract clasificat va fi transmisă autorității competente de securitate a părții pe teritoriul căreia urmează să se deruleze contractul clasificat în vederea asigurării unei monitorizări corespunzătoare de securitate și control.

5. Contractele clasificate care implică accesul la informații SECRET DE SERVICIU/OGRANIČENO vor conține o clauză în care sunt specificate măsurile minime ce urmează a fi implementate pentru protecția acestei categorii de informații clasificate.

6. Orice subcontractant trebuie să îndeplinească aceleași obligații de securitate ca și contractantul.

7. Autoritățile competente de securitate pot conveni asupra unor vizite reciproce în vederea analizării eficienței măsurilor adoptate de contractant sau subcontractant pentru protecția informațiilor clasificate vehiculate în contractul clasificat.

8. Părțile vor asigura protecția drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate industrială - inclusiv licențele, secretele comerciale și a oricăror altor drepturi legate de informațiile clasificate schimbate între statele lor, în conformitate cu legislațiile statelor părților.

9. Alte proceduri detaliate referitoare la contractele clasificate pot fi convenite între autoritățile competente de securitate ale părților.

ARTICOLUL 13 Cooperarea de securitate

1. În vederea realizării și menținerii unor standarde de securitate similare, autoritățile competente de securitate își vor furniza, la cerere, informații referitoare la standardele, procedurile și practicile naționale de securitate pentru protecția informațiilor clasificate. În acest sens, autoritățile competente de securitate pot efectua vizite reciproce.

2. Dacă este necesar, autoritățile competente de securitate pot încheia aranjamente de securitate pe aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord.

3. După caz, autoritățile competente de securitate se vor informa reciproc asupra riscurilor specifice de securitate care pot periclita informațiile clasificate transmise.

4. La cerere, autoritățile competente de securitate ale părților, respectând legislațiile statelor acestora, își vor acorda asistență reciprocă în procedura de eliberare a certificatelor de securitate a personalului și a certificatelor de securitate industrială pentru proprii cetățeni care locuiesc pe teritoriul statului celeilalte părți sau pentru obiectivele industriale amplasate pe teritoriul statului celeilalte părți.

5. Autoritățile competente de securitate se vor informa reciproc asupra oricăror modificări privind certificatele de securitate a personalului și certificatele de securitate industrială legate de cooperarea în baza prezentului acord.

6. Părțile vor recunoaște reciproc certificatele de securitate a personalului și certificatele de securitate industrială emise pentru cetățenii și persoanele juridice din statele părților, în conformitate cu legislațiile statelor lor, în ceea ce privește accesul la informațiile clasificate schimbate în baza prezentului acord.

7. Serviciile de securitate și de informații din statele părților pot coopera și schimba direct informații operative și/sau de securitate în conformitate cu legislațiile naționale.

ARTICOLUL 14 Compromiterea informațiilor clasificate

1. Părțile vor lua toate măsurile adecvate, în conformitate cu legislațiile statelor lor, pentru a stabili circumstanțele în care există certitudinea compromiterii sau motive temeinice de a suspecta compromiterea informațiilor clasificate.

2. În cazul unei compromiteri ce implică informații clasificate emise și primite de la cealaltă parte, autoritatea competentă de securitate din statul în care s-a produs compromiterea va informa imediat autoritatea competentă de securitate a părții emitente și va asigura implementarea măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu legislația națională. Dacă va fi necesar, părțile vor coopera pe parcursul procedurilor de mai sus.

3. În situația în care compromiterea are loc pe teritoriul unui stat terț, autoritatea competentă de securitate a părții care a transmis informațiile va acționa conform alin. (2) al acestui articol.

4. În oricare dintre cazuri, autoritatea competentă de securitate a părții primitoare va informa în scris autoritatea competentă de securitate a părții emitente cu privire la circumstanțele producerii compromiterii, întinderea prejudiciului, măsurile adoptate pentru diminuarea prejudiciului și rezultatul investigației la care s-a făcut referire în alin. (2) al acestui articol. Notificarea respectivă trebuie să cuprindă suficiente detalii pentru ca partea emitentă să poată evalua pe deplin consecințele.

ARTICOLUL 15 Soluționarea diferendelor

Orice diferend între părți privind interpretarea sau implementarea prezentului acord se va soluționa numai prin consultări între părți.

ARTICOLUL 16 Cheltuieli

Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii generate de implementarea prezentului acord.

ARTICOLUL 17 Dispoziții finale

1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată de timp. Acesta este supus aprobării în conformitate cu procedurile legale naționale ale părților și intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări scrise prin care părțile se informează reciproc că cerințele legale interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord au fost îndeplinite.

2. Prezentul acord poate fi amendat în orice moment pe baza consimțământului reciproc, scris, al părților. Modificările respective vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (1) al acestui articol.

3. Fiecare parte are dreptul să denunțe prezentul acord în orice moment, prin notificare scrisă transmisă celeilalte părți pe canale diplomatice. În acest caz, valabilitatea acordului expiră după șase (6) luni de la data la care notificarea de denunțare a fost primită de cealaltă parte.

4. Chiar și în situația încetării valabilității prezentului acord, toate informațiile clasificate transmise în baza acestuia vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile stipulate până când partea emitentă dispensează partea primitoare de această obligație.

5. Părțile se vor informa reciproc, cu promptitudine, cu privire la orice modificări survenite în legislațiile statelor acestora care ar putea afecta protecția informațiilor clasificate transmise în baza prezentului acord. Într-o asemenea situație, părțile se vor consulta în legătură cu oportunitatea unor posibile modificări ale prezentului acord. Între timp, informațiile clasificate vor continua să fie protejate așa cum s-a prevăzut în acest acord dacă partea emitentă nu solicită altfel, în scris.

Drept dovadă subsemnații, pe deplin autorizați în acest sens de guvernele lor proprii, am semnat prezentul acord.

Încheiat la Zagreb, la 12 iunie 2017, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, croată și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergențe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI,
George Ciamba,
secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
PENTRU GUVERNUL REPUBLICII CROAȚIA,
Pjer Šimunoviæ,
directorul Oficiului Securității Naționale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...