Consiliul Europei

Convenția Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive din 29.11.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 16 ianuarie 2018.

În vigoare de la 16 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul Europei Tratatul nr. 218

Preambul

Statele membre ale Consiliului Europei, precum și alte state părți ale Convenției culturale europene (ETS nr. 18), semnatare ale prezentei convenții,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă legătură între membrii săi,

preocupate fiind de dreptul la integritate fizică, precum și de așteptările legitime ale cetățenilor de a asista la partide de fotbal și alte evenimente sportive fără a se teme de acte de violență, dezordine publică sau alte activități infracționale/contravenționale,

interesate ca partidele de fotbal și alte evenimente sportive să devină manifestări agreabile și primitoare pentru toți cetățenii și recunoscând că instaurarea unui mediu adecvat poate avea un semnificativ impact pozitiv asupra securității și siguranței la astfel de competiții,

preocupate de nevoia de a promova participarea tuturor factorilor implicați în asigurarea unui climat de ordine și siguranță adecvat la partidele de fotbal și alte evenimente sportive,

preocupate fiind de necesitatea respectării legii în incinta și în afara stadioanelor de fotbal și/sau în vecinătatea arenelor unde se desfășoară alte manifestări sportive, pe căile de acces spre/de la acestea și în alte zone frecventate de mii de spectatori,

recunoscând că sportul și ansamblul organizațiilor și celorlalți factori implicați în organizarea și gestionarea unei partide de fotbal sau altor evenimente sportive trebuie să susțină valorile de bază ale Consiliului Europei, precum coeziunea socială, toleranța, respectul și nediscriminarea,

conștiente de diferențele dintre state cu privire la specificul lor constituțional, juridic, cultural și istoric, precum și cele legate de natura și gravitatea problemelor de siguranță și securitate asociate partidelor de fotbal și altor evenimente sportive,

recunoscând necesitatea de a ține seama pe deplin de legislația națională și internațională cu privire la aspecte cum ar fi protecția datelor, reabilitarea infractorilor și drepturile omului,

recunoscând faptul că un mare număr de organizații publice, private și alți factori implicați, inclusiv spectatorii, au obiectivul comun de a face ca partidele de fotbal și alte manifestări sportive să fie evenimente sigure și plăcute pentru toți participanții și recunoscând totodată faptul că acțiunile lor colective pot cuprinde și măsuri interdependente sau care uneori coincid,

recunoscând faptul că acest caracter de suprapunere a măsurilor impune ca autoritățile competente să dezvolte parteneriate eficiente la nivel internațional, național și local pentru a elabora și pune în practică o abordare multiinstituțională integrată și echilibrată în materie de siguranță, securitate și servicii la partidele de fotbal și alte manifestări sportive,

recunoscând că evenimentele din afara arenelor sportive pot avea un impact direct asupra manifestărilor din incinta acestora și invers,

recunoscând că dialogul și consultările cu principalii factori implicați, în special suporterii și comunitățile locale, pot ajuta autoritățile competente să reducă riscurile asociate securității și siguranței și să creeze o atmosferă primitoare în incinta și în afara arenelor sportive,

fiind hotărâte să coopereze și să ia măsuri comune în vederea reducerii riscurilor asociate siguranței și securității la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, cu scopul de a oferi o experiență plăcută spectatorilor, participanților și comunităților locale,

pornind de la conținutul Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal (STE nr. 120), deschisă spre semnare la Strasbourg la 19 august 1985 (denumită în continuare "Convenția nr. 120"),

luând în considerare faptul că vasta experiență dobândită și bunele practici existente în Europa au condus la dezvoltarea unei noi abordări integrate și bazate pe cooperare în materie de siguranță și securitate a spectatorilor, reflectată în special în Recomandarea Rec(2015)1 privind siguranța, securitatea și serviciile la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată de Comitetul Permanent de Monitorizare a Convenției nr. 120 în cadrul celei de-a 40-a reuniuni din 18 iunie 2015,

au convenit asupra următoarelor:

ARTICOLUL 1 Domeniul de aplicare

1. Părțile, în limitele prevederilor lor constituționale, vor adopta măsurile necesare pentru a pune în aplicare dispozițiile prezentei convenții la partidele sau turneele de fotbal disputate pe teritoriul lor de către cluburile profesioniste de fotbal sau echipele naționale.

2. Părțile pot aplica dispozițiile prezentei convenții la alte sporturi sau evenimente sportive disputate pe teritoriul lor, inclusiv partidele de fotbal amator, în special în situațiile în care sunt identificate riscuri potențiale în materie de siguranță sau securitate.

ARTICOLUL 2 Scopul

Scopul prezentei convenții este acela de a furniza un mediu sigur și primitor la partidele de fotbal și alte evenimente sportive. Pentru aceasta, părțile:

a. vor adopta o abordare multiinstituțională, integrată și echilibrată în materie de siguranță, securitate și servicii, bazată pe un spirit de parteneriat și cooperare eficiente la nivel local, național și internațional;

b. se vor asigura că toate organizațiile publice și private, precum și alți factori implicați sunt conștienți că siguranța, securitatea și prestările de servicii nu pot fi tratate izolat și că fiecare poate avea o influență directă asupra asigurării celorlalte două;

c. vor ține seama de bunele practici în dezvoltarea unei abordări integrate în materie de siguranță, securitate și servicii.

ARTICOLUL 3 Definiții

În sensul prezentei convenții, termenii:

a. "măsuri de siguranță" înseamnă orice măsură elaborată și aplicată cu scopul principal de a proteja sănătatea și integritatea corporală a persoanelor și grupurilor care participă sau asistă la o partidă de fotbal sau la un alt eveniment sportiv, în interiorul sau în afara arenei sportive, sau care locuiesc/lucrează în vecinătatea evenimentului;

b. "măsuri de securitate" înseamnă orice măsură elaborată și aplicată cu scopul principal de a preveni, reduce riscul de producere și/sau de a răspunde la orice act de violență, tulburare a ordinii publice sau altă activitate infracțională săvârșită cu ocazia unui meci de fotbal sau a altui eveniment sportiv, în interiorul sau în afara arenei sportive;

c. "măsuri pentru servicii" înseamnă orice măsură elaborată și aplicată cu scopul principal de a face persoanele și grupurile de persoane să se simtă confortabil, apreciate și binevenite atunci când participă la o partidă de fotbal sau altă manifestare sportivă, în interiorul sau în afara unei arene sportive;

d. "organizație" înseamnă orice organizație publică sau privată, cu o responsabilitate constituțională, legislativă, de reglementare sau de orice altă natură în ceea ce privește pregătirea și punerea în aplicare a oricărei măsuri de siguranță, de securitate sau pentru servicii cu ocazia unei partide de fotbal sau a unui alt eveniment sportiv, în interiorul sau în afara arenei sportive;

e. "factori implicați" înseamnă spectatorii, comunitățile locale sau oricare alte părți interesate care nu au responsabilități legislative sau de reglementare, dar care pot contribui semnificativ la crearea unui climat de siguranță și securitate la partidele de fotbal și la alte manifestări sportive, precum și a atmosferei primitoare în interiorul și în afara arenelor sportive;

f. "abordare integrată" înseamnă recunoașterea faptului că, oricare ar fi obiectivul lor inițial, măsurile de siguranță, securitate și servicii la partidele de fotbal și alte evenimente sportive se suprapun invariabil și sunt interdependente în ceea ce privește impactul, motiv pentru care trebuie echilibrate și nu pot fi elaborate sau aplicate în mod izolat;

g. "abordare multiinstituțională integrată" înseamnă recunoașterea faptului că rolurile și acțiunile fiecărei organizații implicate în planificarea și derularea activităților legate de fotbal sau alte sporturi trebuie să fie coordonate, complementare, proporționale, elaborate și aplicate ca părți componente ale unei strategii globale în materie de siguranță, securitate și servicii;

h. "bune practici" înseamnă măsurile aplicate într-una sau mai multe țări, care s-au dovedit a fi foarte eficiente în atingerea scopului sau obiectivului propus;

i. "organizație competentă" înseamnă o organizație (publică sau privată) implicată în organizarea și/sau gestionarea unei partide de fotbal sau a unui alt eveniment sportiv care are loc în incinta sau în afara unei arene sportive.

ARTICOLUL 4 Aspecte legate de coordonarea la nivel național

1. Părțile vor lua măsuri pentru instituirea unor structuri de coordonare la nivel național și local în scopul elaborării și implementării unei abordări multiinstituționale integrate în materie de siguranță, securitate și servicii.

2. Părțile vor lua măsuri pentru instituirea unor mecanisme de coordonare care să permită identificarea, analizarea și evaluarea riscurilor în materie de siguranță, securitate și servicii și diseminarea informațiilor actualizate cu privire la evaluarea riscurilor.

3. Părțile se vor asigura că structurile de coordonare implică principalele organizațiile publice și private cu responsabilități în materie de siguranță, securitate și servicii cu ocazia evenimentului respectiv, atât în interiorul, cât și în afara locului de desfășurare.

4. Părțile vor lua măsuri ca structurile de coordonare să respecte integral principiile legate de siguranță, securitate și servicii stabilite prin prezenta convenție; totodată vor lua măsuri pentru elaborarea unor strategii naționale și locale, care să fie evaluate și îmbunătățite în mod periodic, în baza experienței și bunelor practici naționale și internaționale.

5. Părțile vor lua măsuri astfel încât cadrul juridic, de reglementare sau administrativ național să precizeze rolurile și responsabilitățile organizațiilor competente, iar acestea să fie complementare, conforme cu o abordare integrată și larg înțelese atât la nivel strategic, cât și operațional.

ARTICOLUL 5 Siguranță, securitate și servicii în arenele sportive

1. Părțile vor lua măsuri astfel încât cadrul juridic, de reglementare sau administrativ național să impună organizatorilor de evenimente, în consultare cu toate organizațiile partenere, obligația de a crea un mediu sigur pentru toți participanții și spectatorii.

2. Părțile se vor asigura că autoritățile publice competente adoptă reglementări sau dispoziții de natură a garanta eficiența procedurilor de acordare a licențelor de funcționare pentru stadioane, a procedurilor de certificare și a reglementărilor de siguranță în general și vor lua măsuri în vederea aplicării, monitorizării și controlării acestora.

3. Părțile vor solicita organizațiilor competente să ia măsuri pentru ca proiectarea arenelor sportive, infrastructura acestora și prevederile legale privind managementul mulțimilor să fie conforme cu normele și bunele practici naționale și internaționale.

4. Părțile vor încuraja organizațiile competente să ia măsuri pentru ca arenele sportive să ofere un mediu prietenos și primitor pentru toate categoriile sociale, inclusiv copiii, persoanele în vârstă și cele cu dizabilități, și să aibă, în special, dotări sanitare și standuri pentru comercializarea băuturilor răcoritoare, precum și să ofere condiții bune de vizionare pentru toți spectatorii.

5. Părțile vor lua măsuri ca mecanismele operaționale instituite în arenele sportive să fie cuprinzătoare, să prevadă o legătură eficientă cu forțele de ordine, cu serviciile de urgență și organizațiile partenere și să includă politici și proceduri clare în ceea ce privește aspectele care ar putea influența gestionarea mulțimilor și riscurile asociate în materie de siguranță și securitate, în special:

- folosirea de materiale pirotehnice;

- orice formă de comportament violent sau interzis și orice formă de comportament rasist sau discriminatoriu.

6. Părțile vor solicita organizațiilor competente să ia măsuri ca întreg personalul din sectorul public sau privat implicat în asigurarea unui climat primitor și lipsit de riscuri la partidele de fotbal și alte manifestări sportive să fie echipat și instruit astfel încât să își îndeplinească atribuțiile în mod eficient și adecvat.

7. Părțile vor încuraja organizațiile competente să sublinieze necesitatea ca jucătorii, antrenorii sau alți reprezentanți ai echipelor participante să acționeze în conformitate cu principiile de bază ale sportului, precum toleranța, respectul și fairplay-ul, și să recunoască influența negativă pe care o pot avea actele violente, rasiste sau provocatoare asupra comportamentului publicului spectator.

ARTICOLUL 6 Siguranță, securitate și servicii în locurile publice

1. Părțile vor încuraja colaborarea între toate organizațiile și factorii implicați în organizarea meciurilor de fotbal și/sau a altor evenimente sportive în spații publice, inclusiv autoritățile locale, forțele de ordine, populația și societățile comerciale locale, reprezentanții suporterilor, cluburile de fotbal și federațiilor naționale, în special în ceea ce privește:

a. evaluarea riscurilor și elaborarea măsurilor de prevenire adecvate menite să reducă disfuncționalitățile și să ofere asigurări legate de securitate comunității locale și de afaceri, mai ales celor situate în vecinătatea locului de disputare a evenimentului sportiv sau a zonelor publice de vizionare;

b. crearea unui mediu sigur și primitor în spațiile publice desemnate ca locuri de adunare a suporterilor înainte sau după evenimentul sportiv sau unde se așteaptă ca suporterii să se adune din proprie inițiativă și pe traseele de afluire și defluire.

2. Părțile se vor asigura că măsurile de siguranță, securitate și evaluare a riscurilor iau în considerare traseele de afluire și defluire.

ARTICOLUL 7 Planuri de intervenție în caz de urgență

Părțile vor lua măsuri pentru elaborarea planurilor multiinstituționale de intervenție în caz de urgență; planurile vor fi testate și îmbunătățite în cadrul unor exerciții comune periodice. Cadrul național legislativ, de reglementare și administrativ va preciza care este organizația responsabilă pentru inițierea, conducerea și certificarea exercițiilor.

ARTICOLUL 8 Dialogul cu suporterii și comunitățile locale

1. Părțile vor încuraja toate organizațiile să elaboreze și să aplice o politică de comunicare proactivă și periodică cu principalii factori implicați, inclusiv reprezentanții suporterilor și ai comunităților locale. La bază va sta principiul dialogului, scopul fiind acela de a genera un spirit de parteneriat, o cooperare pozitivă, precum și identificarea unor soluții pentru rezolvarea problemelor potențiale.

2. Părțile vor încuraja toate organizațiile publice și private, precum și alți factori implicați, inclusiv comunitățile locale și reprezentanții suporterilor, să inițieze sau să ia parte la proiecte multiinstituționale cu caracter social, educativ, de prevenire a delincvenței sau la alte proiecte comunitare menite a încuraja respectul și înțelegerea reciprocă, îndeosebi între suporteri, cluburi și asociații sportive și organizațiile responsabile cu siguranța și securitatea.

ARTICOLUL 9 Strategii și operațiuni ale forțelor de ordine

1. Părțile vor lua măsuri pentru elaborarea strategiilor forțelor de ordine. Acestea trebuie să fie îmbunătățite și evaluate periodic, în funcție de experiența și bunele practici naționale și internaționale și în concordanță cu abordarea integrată globală în materie de siguranță, securitate și servicii.

2. Părțile se vor asigura că strategiile forțelor de ordine iau în considerare bunele practici, în special: culegerea de informații, evaluarea continuă a riscurilor, amplasarea forțelor de ordine pe baza analizelor de risc, intervenția proporțională pentru prevenirea escaladării riscurilor sau a tulburărilor ordinii și siguranței publice, purtarea unui dialog eficient cu suporterii și populația în general, colectarea de mijloace de probă a activității infracționale/contravenționale, precum și înaintarea unor astfel de probe către autoritățile competente responsabile cu urmărirea penală.

3. Părțile se vor asigura că forțele de ordine lucrează în parteneriat cu organizatorii, suporterii, comunitățile locale și cu alți factori implicați pentru a face partidele de fotbal și alte manifestări sportive sigure și primitoare pentru toți cei interesați.

ARTICOLUL 10 Prevenirea și sancționarea comportamentului antisocial

1. Părțile vor lua toate măsurile posibile pentru a reduce riscul ca persoanele sau grupurile de persoane să genereze sau să participe la acte violente sau tulburarea ordinii și siguranței publice.

2. Părțile, în conformitate cu legislația națională și internațională, vor lua măsuri pentru a adopta reglementări eficiente cu privire la excluderea persoanelor violente, adaptate caracterului și localizării riscului, în scopul descurajării și prevenirii incidentelor violente sau tulburărilor ordinii și siguranței publice.

3. Părțile, în conformitate cu legislația națională și internațională, vor coopera pentru ca persoanele care săvârșesc infracțiuni în străinătate să primească sancțiuni corespunzătoare fie în țara în care au comis infracțiunea, fie în țara lor de reședință sau de cetățenie.

4. Acolo unde este cazul și în conformitate cu legislația națională și internațională, părțile vor lua în considerare posibilitatea ca autoritățile judiciare sau administrative responsabile cu impunerea de sancțiuni persoanelor care au cauzat sau au contribuit la producerea de incidente violente și/sau tulburarea ordinii și siguranței publice la partidele de fotbal să impună restricții de călătorie la partidele de fotbal disputate în străinătate.

ARTICOLUL 11 Cooperarea internațională

1. Părțile vor colabora îndeaproape cu privire la toate aspectele reglementate de prezenta convenție și aspectele conexe, cu scopul de a maximiza cooperarea în ceea ce privește evenimentele internaționale, de a face schimb de experiență și a participa la dezvoltarea bunelor practici.

2. Părțile, fără a aduce atingere prevederilor legislației naționale în vigoare, în special celor privind repartizarea competențelor între diferitele servicii și autorități, înființează sau desemnează un punct național de informare în fotbal în cadrul forțelor de ordine (PNIF). PNIF trebuie:

a. să acționeze ca un punct de contact direct și unic pentru schimbul general (strategic, operațional și tactic) de informații în legătură cu partidele de fotbal care au dimensiune internațională;

b. să schimbe date cu caracter personal, în conformitate cu normele naționale și internaționale aplicabile;

c. să faciliteze, să coordoneze sau să organizeze implementarea cooperării polițienești internaționale în legătură cu partidele de fotbal cu dimensiune internațională;

d. să fie capabil să îndeplinească rapid și eficient sarcinile care îi sunt atribuite.

3. Părțile se vor asigura în continuare că PNIF reprezintă o sursă națională de expertiză cu privire la operațiunile polițienești asociate meciurilor de fotbal, dinamica grupurilor de fani, riscurile conexe în materie de siguranță și securitate.

4. Fiecare stat parte va informa în scris Comitetul pentru Siguranță și Securitate la Evenimentele Sportive, înființat prin prezenta convenție, cu privire la denumirea și datele de contact ale PNIF și va comunica orice modificări ulterioare ale acestora.

5. Părțile vor coopera la nivel internațional în ceea ce privește schimbul de bune practici și informații referitoare la proiectele de prevenție, educație și informare, precum și în vederea stabilirii de parteneriate cu toate organizațiile implicate în implementarea de inițiative naționale și locale având ca țintă comunitatea locală și suporterii sau organizate de către aceștia. Clauze procedurale

ARTICOLUL 12 Comunicarea de informații

Fiecare parte va transmite Comitetului pentru Siguranță și Securitate la Evenimente Sportive, într-una din limbile oficiale ale Consiliului Europei, toate informațiile relevante cu privire la măsurile legislative și de altă natură adoptate de aceasta pentru a respecta prevederile prezentei convenții, cu privire la fotbal sau alte sporturi.

ARTICOLUL 13 Comitetul pentru Siguranță și Securitate la Evenimente Sportive

1. În sensul prezentei convenții se instituie Comitetul pentru Siguranță și Securitate la Evenimente Sportive.

2. Orice parte la prezenta convenție poate fi reprezentată în comitet de unul sau mai mulți delegați, reprezentând principalele organizații guvernamentale, de preferință cu responsabilități în domeniul siguranței și securității manifestărilor sportive, precum și de PNIF. Fiecare parte la prezenta convenție dispune de un vot.

3. Orice stat membru al Consiliului Europei sau parte la Convenția culturală europeană, care nu este parte la prezenta convenție, precum și orice stat nemembru care este parte la Convenția nr. 120 pot fi reprezentate în comitet în calitate de observator.

4. Comitetul, prin decizie luată în unanimitate, poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu este parte la prezenta convenție sau la Convenția nr. 120, și orice organizație interesată a fi reprezentată ca observator la una sau mai multe ședințe.

5. Comitetul este convocat de către secretarul general al Consiliului Europei. Prima ședință va avea loc în termen de un an de la data la care zece state membre ale Consiliului Europei și-au exprimat consimțământul de a-și asuma obligații în temeiul prezentei convenții. Acesta se va întruni în continuare cel puțin o dată pe an după prima sa reuniune. În plus, se va întruni ori de câte ori majoritatea părților solicită reuniunea.

6. Majoritatea părților constituie cvorumul necesar pentru ca o reuniune a comitetului să poată avea loc.

7. Sub rezerva dispozițiilor prezentei convenții, comitetul elaborează și adoptă prin consens propriul regulament de funcționare.

ARTICOLUL 14 Funcțiile Comitetului pentru Siguranță și Securitate la Evenimente Sportive

1. Comitetul va răspunde de monitorizarea și aplicarea prezentei convenții. În special, poate:

a. reexamina periodic prevederile prezentei convenții și analiza orice modificări necesare;

b. organiza consultări și, atunci când este cazul, schimba informații cu organizațiile relevante;

c. face recomandări părților prezentei convenții în ceea ce privește măsurile ce trebuie luate pentru implementarea acesteia;

d. recomanda măsurile potrivite pentru a asigura informarea publicului cu privire la activitățile întreprinse în cadrul prezentei convenții;

e. face recomandări Comitetului de Miniștri cu privire la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei să adere la prezenta convenție;

f. formula orice propuneri pentru sporirea eficienței prezentei convenții;

g. facilita colectarea, analiza și schimbul de informații, experiență și bune practici între state.

2. Cu aprobarea prealabilă a părților implicate, comitetul va monitoriza respectarea prezentei convenții printr-un program de vizite în statele părți, în scopul de a oferi consiliere și sprijin pentru implementarea prezentei convenții.

3. De asemenea, comitetul va aduna informații furnizate de statele părți, în conformitate cu articolul 12, și va transmite datele semnificative tuturor statelor părți la prezenta convenție. În special, comitetul poate informa fiecare stat parte cu privire la nominalizarea unui nou PNIF și poate distribui datele de contact ale acestuia.

4. Pentru a se degreva de funcții, comitetul poate convoca, din proprie inițiativă, întâlniri ale grupurilor de experți.

ARTICOLUL 15 Amendamente

1. Amendamentele la prezenta convenție pot fi propuse de către o parte, de către Comitetul pentru Siguranță și Securitate la Evenimente Sportive sau de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei.

2. Orice propunere de amendament va fi comunicată de către secretarul general al Consiliului Europei statelor membre ale Consiliului Europei, altor state părți la Convenția culturală europeană, tuturor statelor nemembre ale Consiliului Europei care au aderat la Convenția nr. 120 anterior datei de semnare a prezentei convenții și tuturor statelor nemembre care au aderat sau au fost invitate să adere la prezenta convenție în conformitate cu prevederile articolului 18.

3. Orice amendament propus de către o parte sau de către Comitetul de Miniștri va fi comunicat comitetului cu cel puțin două luni înainte de ședința la care acesta va fi luat în discuție. Comitetul va înainta Comitetului de Miniștri punctul său de vedere cu privire la amendamentul propus.

4. Comitetul de Miniștri va analiza amendamentul propus și orice alt punct de vedere înaintat de către comitet și poate adopta amendamentul prin votul majorității prevăzut la articolul 20.d al Statutului Consiliului Europei.

5. Textul oricărui amendament adoptat de către Comitetul de Miniștri în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol va fi înaintat părților pentru acceptare în conformitate cu procedurile interne proprii.

6. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună după ce toate părțile l-au informat pe secretarul general cu privire la acceptarea amendamentului în cauză. Clauze finale

ARTICOLUL 16 Semnarea

1. Prezenta convenție va fi deschisă spre semnare de către statele membre ale Consiliului Europei, de către statele părți ale Convenției culturale europene și de către orice stat nemembru al Consiliului Europei care a aderat la Convenția europeană privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal (ETS nr. 120), deschisă spre semnare la Strasbourg la 19 august 1985, anterior datei de deschidere spre semnare a prezentei convenții.

2. Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

3. Un stat parte a Convenției nr. 120 își poate depune instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare doar dacă a denunțat în prealabil convenția menționată sau o denunță simultan.

4. La depozitarea instrumentelor proprii de ratificare, acceptare sau aprobare, în conformitate cu paragraful precedent, un stat contractant poate declara că va continua aplicarea Convenției nr. 120 până la data intrării în vigoare a prezentei convenții, în conformitate cu prevederile articolului 17.1.

ARTICOLUL 17 Intrarea în vigoare

1. Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună de la data la care trei state membre ale Consiliului Europei își vor fi exprimat consimțământul de a deveni părți la prezenta convenție, în conformitate cu prevederile articolului 16.

2. Față de orice stat semnatar care își exprimă ulterior consimțământul de a deveni parte, Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună după data depozitării instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.

ARTICOLUL 18 Aderarea statelor nemembre

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, după consultarea părților, poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la prezenta convenție printr-o decizie luată cu votul majorității, prevăzut de articolul 20.d al Statutului Consiliului Europei, și prin votul unanim al reprezentanților statelor contractante care au dreptul de a face parte din Comitetul de Miniștri.

2. Pentru orice stat care aderă, Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună după data depozitării instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

3. O parte care nu este stat membru al Consiliului Europei poate contribui la finanțarea Comitetului pentru Siguranță și Securitate la Evenimentele Sportive de o manieră ce urmează a fi stabilită de către Consiliul de Miniștri.

ARTICOLUL 19 Efectele Convenției

1. În relațiile dintre o parte a prezentei convenții și o parte a Convenției nr. 120 care nu a ratificat prezenta convenție vor fi aplicate în continuare articolele 4 și 5 din Convenția nr. 120.

2. După intrarea în vigoare a prezentei convenții, dacă un stat a denunțat Convenția nr. 120, dar această denunțare nu a produs efecte până la momentul ratificării prezentei convenții, prezenta convenție se va aplica în conformitate cu prevederile articolului 17.2.

ARTICOLUL 20 Aplicabilitatea teritorială

1. La momentul semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, orice stat poate desemna teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezenta convenție.

2. Orice parte poate, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă ulterior aplicarea prezentei convenții asupra oricărui alt teritoriu desemnat în declarație. În ceea ce privește acest teritoriu, Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună după data primirii declarației menționate de către secretarul general.

3. Orice declarație formulată în baza celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, cu privire la orice teritoriu desemnat în această declarație, printr-o notificare adresată secretarului general. Retractarea va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de șase luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 21 Denunțarea

1. În orice moment, orice parte poate denunța prezenta convenție prin intermediul unei notificări adresate secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunțarea intră în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de șase luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 22 Notificări

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statele membre ale Consiliului Europei, alte state părți ale Convenției culturale europene și orice stat ce a aderat la prezenta convenție despre:

a. orice semnare în conformitate cu articolul 16;

b. depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare în conformitate cu articolul 16 sau cu articolul 18;

c. orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenții în conformitate cu articolele 17 și 18;

d. orice propunere de amendament sau orice amendament adoptat în conformitate cu articolul 15 și data la care amendamentul intră în vigoare;

e. orice declarație formulată în conformitate cu prevederile articolului 20;

f. orice denunțare notificată cu respectarea prevederilor articolului 21;

g. orice alt act, declarație, notificare sau comunicare în legătură cu prezenta convenție.

Drept care subsemnații, legal împuterniciți în acest scop, au semnat prezenta convenție.

Încheiată la Saint-Denis, la data de 3 iulie 2016, în limbile engleză și franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificată pentru conformitate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, fiecărui stat parte a Convenției culturale europene și oricărui stat invitat să adere la prezenta convenție.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...