Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Decizia nr. 1859/2017 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 15 ianuarie 2018.

În vigoare de la 15 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, în ședința din data de 13.12.2017, a Notei nr. P/DSI/1194.5 din 6.12.2017 de aprobare a propunerii de retragere a autorizației de funcționare a Societății PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., număr de ordine în registrul comerțului: J22/2065/2011, atribuit în data de 15.11.2011, cod unic de înregistrare: 26157930, cu sediul în municipiul Iași, str. Costache Negri nr. 43, bloc T1, parter, județul Iași, reprezentată legal de domnul Munteanu Constantin, conducător executiv, doamna Paladi Mihaela, conducător executiv, Cabinetul Individual de Insolvență Ionela Pohrib, lichidator judiciar desemnat de Tribunalul Iași în Dosarul nr. 7.468/99/2014, cu sediul în municipiul Iași, Str. Străpungerii Silvestru nr. 18, bl. T1, sc. B, ap. 8, județul Iași, a constatat următoarele:

1. Prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 87/2015 privind sancționarea Societății PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2015, s-a constatat că nu au fost transmise raportările contabile aferente semestrului I/2014 și raportările aferente trimestrului II/2014, în format letric și electronic.

În conformitate cu dispozițiile art. 1 din Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 87/2015, Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. avea obligația de a transmise integral raportările restante și de a solicita A.S.F. reluarea activității.

Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat Autorității de Supraveghere Financiară, până la data prezentei, reluarea activității după transmiterea raportărilor restante, drept urmare nu s-a conformat solicitărilor Autorității de Supraveghere Financiară în ceea ce privește raportările și nu a respectat Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 87/2015.

Astfel au fost încălcate dispozițiile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1 din Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 87/2015 privind sancționarea Societății PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) și h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

2. Prin Adresa înregistrată cu nr. SA/DSI/1.194 din 16.10.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost sesizată cu privire la înscrisul denumit polița de asigurare obligatorie RCA seria RO/02/X1/SP nr. 009086123, emisă la data de 28.06.2017. În conținutul acestui înscris se menționează că polița este emisă de Societatea Asigurare Reasigurare ASTRA - S.A., prin intermediarul Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., având perioada de valabilitate: 28.06.2017-27.12.2017.

Prin Adresa nr. SA/DSI/1.194.2 din 17.10.2017 Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat brokerului să comunice informații și înscrisuri cu privire la împrejurările emiterii Contractului de asigurare obligatorie RCA mai sus menționat.

Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a refuzat primirea notificării nr. SA/DSI/1.194.2 din 17.10.2017, astfel cum rezultă din mențiunile indicate de oficiul poștal pe plic și pe CP, iar Cabinetul Individual de Insolvență Ionela Pohrib, lichidator judiciar desemnat de Tribunalul Iași în Dosarul nr. 7.468/99/2014, nu a transmis niciun răspuns.

Drept urmare, Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a pus la dispoziția Autorității de Supraveghere Financiară înscrisurile și informațiile asupra contractelor de asigurare și nu s-a conformat solicitărilor Autorității de Supraveghere Financiară în ceea ce privește activitățile pe care le desfășoară.

Astfel au fost încălcate dispozițiile art. 35 alin. (5) lit. e) și f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 39 alin. (2) lit. b) și h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,

președintele Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 8 alin. (2) lit. a) și ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., număr de ordine în registrul comerțului: J22/2065/2011, atribuit în data de 15.11.2011, cod unic de înregistrare: 26157930, cu sediul în municipiul Iași, str. Costache Negri nr. 43, bloc T1, parter, județul Iași, reprezentată legal de domnul Munteanu Constantin, conducător executiv, doamna Paladi Mihaela, conducător executiv, Cabinetul Individual de Insolvență Ionela Pohrib, lichidator judiciar desemnat de Tribunalul Iași în Dosarul nr. 7.468/99/2014, cu sediul în municipiul Iași, Str. Străpungerii Silvestru nr. 18, bl. T1, sc. B, ap. 8, județul Iași, cu retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare și/sau reasigurare și radierea acesteia din secțiunea A și trecerea în secțiunea B din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, conform dispozițiilor art. 3 și art. 4 alin. (4) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor și Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.

Art. 2. -

Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Național al Registrului Comerțului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activității de broker de asigurare, precum și eliminarea din denumire a sintagmei "broker de asigurare-reasigurare".

Art. 3. -

Împotriva prezentei decizii Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 22 decembrie 2017.

Nr. 1.859.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...