Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

Decizia nr. 1113/2017 privind înființarea punctului de informare unic, precum și pentru stabilirea condițiilor și modalităților de transmitere a unor informații privind infrastructura fizică a operatorilor de rețea

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 15 ianuarie 2018.

În vigoare de la 01 martie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 5 lit. b), art. 10 alin. (4), art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 21 alin. (1) - (3), (5) și (6) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice,

președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

CAPITOLUL I Obiectul deciziei

Art. 1. -

(1) Prezenta decizie stabilește măsurile necesare privind înființarea punctului de informare unic, precum și condițiile și modalitățile prin care operatorii de rețea, precum și organismele din sectorul public care, în exercitarea atribuțiilor, dețin în format electronic informații privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice vor pune la dispoziția Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, aceste informații, împreună cu un punct de contact.

(2) Prin prezenta decizie se stabilesc și condițiile în care se asigură de către ANCOM punerea la dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice a informațiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, această categorie de operatori de rețea raportând informațiile conform Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.644/2014 pentru stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora.

(4) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 2 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.

Art. 2. -

(1) Operatorii de rețea, precum și organismele din sectorul public care, în exercitarea atribuțiilor, dețin în format electronic oricare din informațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) vor transmite ANCOM aceste informații în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, urmând ca actualizarea acestor informații să se realizeze conform dispozițiilor art. 21 alin. (5) și (6) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.

(2) În cazul în care aceste informații vor fi deținute de operatorii de rețea ori de organismele din sectorul public după expirarea termenului prevăzut la alin. (1), aceste entități vor transmite respectivele informații în termen de 2 luni de la data la care au intrat în posesia acestora, urmând ca actualizarea acestor informații să se realizeze conform dispozițiilor art. 21 alin. (5) și (6) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.

(3) Raportările prevăzute la alin. (1) și (2) se vor realiza în modalitățile, condițiile și formatul prevăzute de prezenta decizie, prima transmitere a oricăror din informațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) fiind însoțită de transmiterea informațiilor privind punctul de contact.

(4) Informațiile privind punctul de contact vor consta în numărul de telefon și adresa de poștă electronică la care operatorii de rețea și organismele din sectorul public pot oferi informații suplimentare celor transmise conform prezentei decizii.

CAPITOLUL II Punctul de informare unic

Art. 3. -

(1) În vederea asigurării accesului furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la informațiile transmise de operatorii de rețea și de organismele din sectorul public conform dispozițiilor prezentei decizii, ANCOM pune la dispoziția furnizorilor de rețele de comunicații electronice un punct de informare unic ce va conține informațiile prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) Punctul de informare unic este disponibil în format online web pe pagina de internet a ANCOM, în cadrul unei secțiuni dedicate.

(3) Accesarea secțiunii dedicate punctului de informare unic, disponibilă pe pagina de internet a ANCOM, se realizează pe bază de autentificare.

(4) Punctul de informare unic, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, conține o subsecțiune dedicată transmiterii informațiilor prevăzute în anexa nr. 2 de operatorii de rețea și de organismele din sectorul public și o subsecțiune dedicată accesării respectivelor informații de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice.

(5) ANCOM asigură transmiterea unor informări de interes pentru operatorii de rețea, organismele din sectorul public și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice la adresele de poștă electronică comunicate în temeiul prezentei decizii.

CAPITOLUL III Modalitatea de înregistrare a operatorilor de rețea, a organismelor din sectorul public și a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice

Art. 4. -

(1) Înregistrarea la ANCOM a operatorilor de rețea, precum și a organismelor din sectorul public care, în exercitarea atribuțiilor, dețin în format electronic informații privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice, în vederea accesării secțiunii dedicate punctului de informare unic din cadrul paginii de internet a ANCOM, în condițiile art. 3 alin. (4), se realizează de către reprezentanții lor legali sau de către persoane împuternicite de aceștia, prin completarea unui formular online de înregistrare cu date de identificare ale acestora (denumire solicitant, CUI/CIF, adresă de poștă electronică, utilizator, parolă), precum și încărcarea fotocopiilor, sub formă de fișier de tip PDF, a cererii-tip din anexa nr. 1 și a dovezii calității de reprezentant legal, precum și, în cazul persoanelor împuternicite, a dovezii calității de persoană împuternicită. Modificări (1)

(2) În cererea-tip prevăzută la alin. (1) se completează, în mod obligatoriu, corect și complet, datele de identificare ale operatorului de rețea, respectiv ale organismului din sectorul public, precum și numele și prenumele reprezentantului legal sau persoanei împuternicite, după caz.

(3) Cererea-tip prevăzută la alin. (1) conține, în mod obligatoriu, semnătura olografă a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite.

Art. 5. -

(1) După completarea datelor de identificare, transmiterea cererii-tip din anexa nr. 1 și a dovezii calității de reprezentat legal, precum și, în cazul persoanelor împuternicite, a dovezii calității de persoană împuternicită, ANCOM verifică și validează aceste informații, urmând a fi generat un link de validare ce se va transmite împreună cu datele de autentificare la adresa de poștă electronică a operatorului de rețea sau organismului din sectorul public, comunicată în cadrul procesului de înregistrare. Modificări (1)

(2) În cazul în care condițiile prevăzute la art. 4 nu sunt îndeplinite, ANCOM va transmite operatorilor de rețea și organismelor din sectorul public, la adresa de poștă electronică comunicată prin intermediul cererii-tip din anexa nr. 1, un mesaj privind faptul că înregistrarea nu a fost validată, precum și motivul refuzului înregistrării.

(3) ANCOM poate solicita operatorilor de rețea și organismelor din sectorul public, în orice moment, îndreptarea unor erori constatate sau completarea informațiilor lipsă, cu posibilitatea suspendării contului până la îndeplinirea respectivelor solicitări. Modificări (1)

(4) Operatorii de rețea și organismele din sectorul public au obligația de a actualiza adresele de poștă electronică și celelalte date cuprinse în cererea-tip prevăzută de art. 4 alin. (1), în termen de 10 zile de la data modificării acestora. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Înregistrarea la ANCOM a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, în vederea accesării secțiunii dedicate punctului de informare unic din cadrul paginii de internet a ANCOM, în condițiile art. 3 alin. (4), se realizează de către reprezentanții acestora prin completarea unui formular online de înregistrare cu datele de identificare ale acestora (numele și prenumele reprezentantului legal și adresa de poștă electronică principală, ambele declarate conform Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, utilizator, parolă), precum și încărcarea fotocopiei, sub formă de fișier de tip PDF a dovezii calității de reprezentant. Modificări (1)

(2) După completarea datelor de identificare și transmiterea dovezii calității de reprezentant, ANCOM verifică și validează aceste informații, urmând a fi generat un link de validare ce se va transmite împreună cu datele de autentificare la adresa de poștă electronică comunicată ANCOM. Modificări (1)

(3) În cazul încetării calității de furnizor de rețele publice de comunicații electronice, contul dedicat accesării punctului de informare unic din cadrul paginii de internet a ANCOM va fi șters în mod automat.

CAPITOLUL IV Modalitatea de transmitere a informațiilor către ANCOM

Art. 7. -

(1) Transmiterea informațiilor prevăzute în anexa nr. 2 se realizează prin intermediul secțiunii dedicate punctului de informare unic, disponibilă pe pagina de internet a ANCOM.

(2) Modalitatea prin care operatorii de rețea și organismele din sectorul public transmit ANCOM informațiile din anexa nr. 2 constă în completarea unui formular online în cadrul secțiunii dedicate punctului de informare unic, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, în condițiile art. 3 alin. (4).

(3) Informațiile din anexa nr. 2 de la punctele 3-5 se pot transmite și prin intermediul unui fișier care va fi pus la dispoziție de către ANCOM în subsecțiunea dedicată operatorilor de rețea și organismelor din sectorul public.

(4) Operatorii de rețea ori organismele din sectorul public au posibilitatea, în orice moment, de a interveni asupra informațiilor transmise conform prevederilor anexei nr. 2.

(5) Actualizarea acestor informații se realizează conform prevederilor alin. (2) sau (3), prin transmiterea de informații noi sau înlocuirea informațiilor existente, în termenul prevăzut la art. 21 alin. (5) și (6) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.

CAPITOLUL V Modalitatea de accesare a informațiilor

Art. 8. -

(1) Accesarea subsecțiunii dedicate raportării informațiilor de către operatorii de rețea și organismele din sectorul public și a subsecțiunii dedicate accesării respectivelor informații, de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, din cadrul punctului de informare unic, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, se realizează pe baza datelor de autentificare obținute în urma înregistrării la ANCOM în condițiile prevăzute la art. 4 și, respectiv, art. 6.

(2) În situația pierderii parolei de acces la punctul de informare unic prevăzut la art. 3 alin. (2), reprezentantul legal sau persoana împuternicită a operatorului de rețea ori a organismului din sectorul public, respectiv reprezentantul furnizorului de rețele publice de comunicații electronice, va solicita online, prin intermediul funcționalității de recuperare a parolei, disponibilă în pagina de autentificare, generarea unei noi parole ce urmează a fi transmisă pe adresa de poștă electronică declarată în procesul de înregistrare.

(3) În cazul modificării contului de acces la punctul de informare unic, prin intermediul funcționalității de modificare cont, reprezentantul legal sau persoana împuternicită a operatorului de rețea ori organismului din sectorul public va solicita online actualizarea datelor, prin completarea unui formular online cu datele de identificare ale acestuia (denumire solicitant, CUI/CIF, adresă de poștă electronică nouă, utilizator), precum și încărcarea fotocopiilor, sub formă de fișier de tip PDF, a cererii-tip din anexa nr. 1 și a dovezii calității de reprezentant legal, precum și, în cazul persoanelor împuternicite, a dovezii calității de persoană împuternicită. Modificări (1)

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 9. -

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează de către ANCOM potrivit dispozițiilor Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.

Art. 10. - Modificări (1)

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 11. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 martie 2018.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
Sorin Mihai Grindeanu

București, 22 decembrie 2017.

Nr. 1.113.

ANEXA Nr. 1

Către

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

CERERE
de emitere/modificare a unui cont de acces la punctul de informare unic

Solicitantul, . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . .

(Se vor menționa, în mod corect și complet, denumirea și adresa operatorului de rețea ori organismului din sectorul public.)

Având cod unic de înregistrare/cod de înregistrare fiscală . . . . . . . . . ., adresă de e-mail . . . . . . . . . .

Nume și prenume al reprezentantului solicitantului . . . . . . . . . . (Se vor menționa numele și prenumele reprezentantului legal sau persoanei împuternicite pentru operatorii de rețea ori organismele din sectorul public.)

în calitate de:

□ operator de rețea,

□ organism din sectorul public,

care, în exercitarea atribuțiilor, deține în format electronic informații privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice.

Solicit Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații:

□ emiterea unui cont de acces la pagina dedicată de pe site-ul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pentru transmiterea electronică a informațiilor privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice;

□ actualizarea datelor prin modificarea contului de acces.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind infracțiunea de fals în declarații, că am calitatea de reprezentant și că datele înscrise în cuprinsul prezentei cereri sunt corecte și complete.

Semnătura reprezentantului,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

Informațiile necesare de completat în pagina punctului de informare unic de către operatorii de rețea, precum și de organismele din sectorul public

1. Punct de contact

- numărul de telefon

- adresă de poștă electronică

2. Traseul infrastructurii fizice - hyperlink (în cazul în care operatorii de rețea sau organismele din sectorul public dețin informații privind traseul infrastructurii fizice disponibile online web)

3. Amplasarea infrastructurii fizice

- județ/sector

- unitate administrativ-teritorială (municipiu, oraș, comună)

4. Tipul infrastructurii fizice la nivel de localitate

- aeriană

- supraterană

- subterană

5. Utilizarea actuală a infrastructurii fizice la nivel de localitate, completându-se toate tipurile de rețele operate

- instalare de rețele de comunicații electronice

- transport energie electrică

- distribuție energie electrică

- iluminat public

- transport gaze naturale

- distribuție gaze naturale

- alimentare cu energie termică

- canalizare

- căi ferate

- transport public rutier

- drumuri

- porturi

- aeroporturi

- altele.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...