Art 75 Dispoziții finale | Normă

Acesta este un fragment din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 75. -

(1) Drepturile la concedii și indemnizații care s-au născut anterior situației de încetare a activității angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de management sau dacă a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcția publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfășurat activitate în funcții elective sau în funcții numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru drepturile care s-au născut anterior situațiilor prevăzute la alin. (1), se efectuează până la încetarea situației care a determinat necesitatea eliberării de certificate medicale.

(3) În vederea preluării în plată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate a drepturilor care s-au născut anterior situațiilor prevăzute la alin. (1), angajatorii sau, după caz, persoanele interesate depun următoarele acte la casele de asigurări de sănătate:

a) lista angajaților aflați în plată de indemnizații de asigurări sociale de sănătate;

b) situația plății lunare a drepturilor până la data depunerii documentației;

c) actul legal prin care s-a dispus încetarea raportului de muncă, cu indicarea temeiului legal;

d) actele medicale și alte acte prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor;

e) în cazul expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, se mai depune și copia de pe contractul individual de muncă, cu viza inspectoratului teritorial de muncă, după caz;

f) în cazul încetării activității angajatorului, se mai depune și unul dintre următoarele acte:

- actul oficial care atestă începerea procedurii de încetare a activității angajatorului (încheierea judecătorului-sindic, hotărârea adunării generale a acționarilor, rămasă definitivă, privind lichidarea administrativă);

- copie legalizată de pe certificatul de încheiere privind radierea din registrul comerțului (pentru angajatori, operatori economici);

- confirmarea scrisă a expirării valabilității sau a anulării autorizației de funcționare ori a autorizației de liberă practică (pentru angajatori, persoane fizice);

- procesul-verbal de insolvabilitate încheiat de unitățile fiscale teritoriale;

- copie legalizată de pe actul de desființare a organizației cooperației meșteșugărești;

- confirmarea scrisă a expirării mandatului exercitat în cadrul autorității elective, executive, legislative sau judecătorești;

- orice alte acte prevăzute de legislația în materie în vigoare la data încetării activității angajatorului.

Acesta este un fragment din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 65 Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Art 66 Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Art 67 Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Art 68 Dispoziții finale
Art 69 Dispoziții finale
Art 70 Dispoziții finale
Art 71 Dispoziții finale
Art 72 Dispoziții finale
Art 73 Dispoziții finale
Art 74 Dispoziții finale
Art 75 Dispoziții finale
Art 76 Dispoziții finale
Art 77 Dispoziții finale
Art 78 Dispoziții finale
Art 79 Dispoziții finale
Art 1 Obiectul convenției
Art 2 Obiectul convenției
Art 3 Obligațiile casei de asigurări de sănătate
Art 4 Obligațiile medicilor care eliberează certificate de concediu medical
Art 5 Încetarea și rezilierea convenției
Art 6 Încetarea și rezilierea convenției
;
se încarcă...