Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura privind modulul "Generarea rapoartelor de situații financiare ale instituțiilor publice" din 29.12.2017

Modificări (3), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 15 ianuarie 2018.

În vigoare de la 15 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Rapoartele privind situațiile financiare individuale și consolidate ale entităților publice sunt generate automat, trimestrial și anual din Sistemul național de raportare Forexebug. Acestea sunt întocmite în moneda națională, respectiv în lei cu două zecimale, iar în rapoarte sunt editate rândurile care prezintă valori.

Entitatea publică poate vizualiza rapoartele generate prin accesarea opțiunii "Vizualizare rapoarte" -- "Rapoarte situații financiare".

Pe prima pagină a fiecărui raport se regăsesc datele de identificare pentru fiecare entitate publică (denumire raport, perioada de raportare, denumirea entității publice, codul de identificare fiscală, sectorul bugetar și sursele de finanțare).

Periodicitatea generării rapoartelor privind situațiile financiare, a notelor la situațiile financiare, precum și a altor rapoarte care sunt generate pentru trimestrele I, II, III și IV ale exercițiul financiar este prezentată în tabelele de mai jos:

Tabel 1: Generarea rapoartelor privind situațiile financiare

Nr. crt. Denumire raport Trimestrial Anual
1. Bilanț X X
2. Contul de rezultat patrimonial X X
3. Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit X X
4. Situația modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor proprii X

Tabel 2: Generarea rapoartelor privind notele la situațiile financiare

Nr. crt. Denumire raport Trimestrial Anual
1. Provizioane X X
2. Creanțe X X
3. Datorii X X
4. Venituri din impozite și taxe X X
5. Venituri din vânzare de bunuri și servicii X X
6. Transferuri X X
7. Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine X
8. Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici X
9. Active fixe corporale X
10. Active fixe necorporale X
11. Situația stocurilor X

Tabel 3: Generarea altor rapoarte

Nr. crt. Denumire raport Trimestrial Anual
1. Balanța de verificare X X
2. Raport de închidere venituri și cheltuieli X X
3. Cont de execuție non-trezor X X
4. Plăți restante și situația numărului de posturi X X
5. Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat X X
6. Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare X X
7. Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) X X
8. Situația activelor și datoriilor financiare X X
9. Raport Situații financiare OPIS X X

Modelele rapoartelor privind situațiile financiare, ale notelor la situațiile financiare, precum și ale altor rapoarte pot fi descărcate prin accesarea "Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug sau pot fi puse la dispoziție de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondată entitatea publică. Conturile contabile sunt înscrise în modelele rapoartelor afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice privind situațiile financiare, ale notelor la situațiile financiare, precum și ale altor rapoarte în scop de verificare a acestora de către entitățile publice.

Entitățile publice au obligația de a se asigura ca soldurile finale de la 31 decembrie 2017 raportate în Sistemul național de raportare - Forexebug să corespundă cu cele finale întocmite pe suport hârtie la 31 decembrie 2017. Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...