Parlamentul României

Legea nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 decembrie 2000 până la 02 februarie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 344/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) În aplicarea prezentei legi, termenii folosiți se definesc astfel:

1. drept de proprietate intelectuală - dreptul de autor, drepturi conexe, dreptul asupra mărcilor de produs sau de serviciu înregistrate, dreptul asupra desenelor și modelelor industriale, dreptul asupra indicațiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de invenție; Modificări (2)

2. drept de autor - dreptul de proprietate intelectuală recunoscut persoanei fizice sau persoanelor fizice care au creat o operă originală de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma concretă de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, ori altor titulari legali, persoane juridice sau fizice;

3. drepturi conexe - drepturile de proprietate intelectuală, altele decât drepturile de autor, de care beneficiază artiștii interpreți sau executanți pentru propriile interpretări sau execuții, producătorii de înregistrări sonore pentru propriile înregistrări, organismele de radiodifuziune și televiziune pentru propriile emisiuni;

4. marcă de produs sau de serviciu - un semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor ori serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane. Pot să constituie mărci semnele distinctive cum ar fi: cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, formele tridimensionale, respectiv forma produsului sau ambalajului său, combinațiile de culori, precum și orice combinație a acestor semne;

5. desen sau model industrial - aspectul nou al unui produs având o funcție utilitară;

6. indicație geografică - denumirea care servește la identificarea unui produs originar dintr-o țară, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, reputație sau alte caracteristici determinante pot fi, în mod esențial, atribuite acestei origini geografice;

7. brevet de invenție - titlu de protecție care poate fi obținut pentru orice invenție, ce are ca obiect un produs, un procedeu sau o metodă, în toate domeniile tehnologice, cu condiția ca invenția să fie nouă, să implice o activitate inventivă și să fie susceptibilă de o aplicare industrială;

8. certificat complementar de protecție - titlu de protecție care poate fi acordat pentru orice produs protejat pe teritoriul României prin brevet, ca medicament sau produs fitofarmaceutic, în condițiile legii;

9. titularul dreptului - deținătorul unui drept de proprietate intelectuală, precum și orice altă persoană autorizată să utilizeze acest drept sau reprezentantul său legal;

10. marcă înregistrată - orice marcă înregistrată în Registrul Național al Mărcilor;

11. persoană autorizată - persoana căreia titularul dreptului i-a permis să utilizeze dreptul de proprietate intelectuală;

12. reprezentant legal - persoana împuternicită de titularul dreptului de proprietate intelectuală să acționeze, în numele acestuia, pe teritoriul României;

13. mărfuri contrafăcute:

a) orice marfă, inclusiv ambalajul său, care poartă, fără autorizare, o marcă de produs sau de serviciu identică cu o marfă de produs sau de serviciu legal înregistrată pentru respectiva marfă ori care nu poate fi deosebită, în aspectele sale esențiale, de o marcă de produs sau de serviciu legal înregistrată și care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului acestei mărci; Modificări (1)

b) orice marcă de produs sau de serviciu încredințată fără autorizare pentru a fi fixată pe mărfuri, chiar dacă este prezentată separat, și care se află în aceeași situație ca și mărfurile menționate la lit. a);

c) orice marfă care poartă o marcă identică cu o marcă de produs sau de serviciu protejată ori care nu se deosebește de aceasta în mod substanțial și care este susceptibilă de a constitui o încălcare, prin utilizarea în raport cu mărfuri sau servicii diferite de cele pentru care o marcă de produs sau de serviciu a fost înregistrată, producând o confuzie cu privire la sursă sau origine;

d) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, prezentat separat, în aceleași condiții ca și mărfurile definite la lit. a);

14. mărfuri pirat - toate copiile fabricate fără consimțământul titularului dreptului sau al persoanei legal autorizate de acesta în țara de producere și care sunt executate, direct sau indirect, după un produs purtător al dreptului de autor sau al drepturilor conexe ori al unui drept asupra modelelor și desenelor industriale, dacă realizarea de astfel de copii ar constitui o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală respectiv, în baza legislației țării de import; Modificări (1)

15. mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală:

a) mărfuri contrafăcute;

b) mărfuri pirat;

c) mărfuri care aduc atingere unui brevet de invenție sau unui certificat complementar de protecție;

d) mărfuri care aduc atingere dreptului asupra unei indicații geografice;

16. reținerea mărfurilor - indisponibilizarea mărfurilor de către autoritățile vamale în depozit necesar, sub supraveghere vamală, la comisionarii în vamă sau la titularul unui regim vamal suspensiv, în condițiile prevăzute de legislația vamală, pe durata stabilită de autoritatea vamală;

17. declarant vamal - persoana care întocmește și depune declarația vamală în nume propriu sau persoana în numele căreia este întocmită declarația vamală de către mandatar sau comisionar.

(2) Se asimilează mărfurilor vizate la pct. 15, după caz, orice tipar sau matriță destinată ori adaptată fabricării unei mărci contrafăcute, unor mărfuri care poartă o astfel de marcă, fabricării unor mărfuri pirat sau fabricării unor mărfuri care aduc atingere unui brevet de invenție, unui certificat complementar de protecție ori unei indicații geografice, cu condiția ca folosirea acestor tipare sau matrițe să aducă atingere titularului dreptului.

Art. 2. -

Dispozițiile prezentei legi se aplică pe tot teritoriul vamal:

a) mărfurilor destinate să fie plasate sub regimurile vamale definitive de import sau export;

b) mărfurilor plasate sub un regim vamal suspensiv sau în zone libere, cu excepția mărfurilor aflate în tranzit vamal extern. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi mărfurile care poartă o marcă de produs sau de serviciu cu consimțământul titularului acestei mărci ori indicații geografice, care sunt protejate printr-un brevet de invenție sau certificat complementar de protecție, printr-un drept de autor sau drept conex, printr-un drept relativ la un desen sau model industrial și care au fost fabricate cu consimțământul titularului de drept, dar comercializate fără consimțământul acestuia.

(2) Sunt exceptate, de asemenea, de la prevederile prezentei legi și următoarele cazuri:

a) mărfurile care au fost fabricate sau care poartă o marcă ori o indicație geografică în alte condiții decât cele convenite cu titularul dreptului;

b) bunurile aflate în bagajele călătorilor sau în colete, în cadrul regimului aplicabil călătorilor și altor persoane fizice. Modificări (1)

CAPITOLUL II Condiții privind prezentarea cererii de intervenție a autorităților
vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală

Art. 4. -

(1) Pentru intervenția autorităților vamale titularul dreptului adresează o cerere Direcției Generale a Vămilor, menționând calitatea sa referitoare la dreptul de proprietate intelectuală, solicitând suspendarea vămuirii și reținerea mărfurilor suspectate a aduce atingere dreptului protejat.

(2) La încetarea protecției acestui drept de proprietate intelectuală pe teritoriul României titularul dreptului este obligat să înștiințeze Direcția Generală a Vămilor.

Art. 5. - Modificări (1)

Pentru fiecare fel de marfă reclamată ce aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală se depune câte o cerere.

Art. 6. -

Cererea de intervenție a autorităților vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală se prezintă în scris și va cuprinde următoarele elemente de identificare a mărfurilor autentice, purtătoare ale dreptului de proprietate intelectuală, și elemente de identificare a mărfurilor reclamate:

1. Informații referitoare la solicitant:

a) denumirea și sediul persoanei juridice;

b) în cazul persoanelor fizice, numele, prenumele și adresa;

c) în caz de solicitare prin procură, menționarea acesteia;

d) indicarea numărului și datei documentului eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sau de orice altă instituție abilitată, care atestă calitatea de titular al dreptului protejat pe teritoriul României;

e) desemnarea persoanelor delegate ce vor fi contactate în cazul reținerii mărfurilor, indicându-se numărul de telefon sau de fax;

f) semnătura și, după caz, ștampila solicitantului.

2. Informații referitoare la identificarea mărfurilor autentice, purtătoare ale dreptului de proprietate intelectuală:

a) descrierea detaliată a mărfurilor autentice;

b) fotografii ale produsului și/sau orice altă reprezentare grafică a siglei respective, dacă este cazul;

c) o mostră a produsului, dacă este cazul;

d) indicarea locurilor de fabricație a mărfurilor, menționându-se denumirea fabricanților și sediul;

e) denumirea și sediul persoanelor juridice autorizate să importe sau să exporte aceste mărfuri, după caz;

f) orice alte elemente de identificare a mărfurilor autentice.

3. Informații referitoare la identificarea mărfurilor reclamate:

a) descrierea suficient de precisă a mărfurilor reclamate, care să permită autorităților vamale să le recunoască;

b) prezentarea de fotografii sau orice alte reprezentări grafice, dacă este posibil;

c) prezentarea de mostre ale produsului, dacă este posibil;

d) indicarea țărilor de origine și/sau de proveniență, dacă este posibil;

e) indicarea denumirii și sediului principal al firmei și/sau al persoanelor implicate în importul sau exportul mărfurilor reclamate, dacă este posibil;

f) modul de transport utilizat și indicarea firmei de transport implicate, menționându-se denumirea și adresa, dacă este posibil;

g) punctele vamale în care este posibil să sosească mărfurile reclamate;

h) intervalul de timp în care este posibil să sosească mărfurile reclamate.

4. Durata pentru care se solicită intervenția autorității vamale, pentru respectarea dreptului de proprietate intelectuală, poate fi de maximum un an de la data la care cererea devine efectivă.

CAPITOLUL III Măsuri în competența autorităților vamale

Art. 7. -

(1) În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii Direcția Generală a Vămilor comunică solicitantului în scris aprobarea sau, dacă este cazul, necesitatea prezentării de documente și informații suplimentare.

(2) Soluția de respingere a unei cereri de intervenție a autorităților vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală va fi comunicată solicitantului în scris, indicându-se și motivele acesteia.

(3) Împotriva soluției de respingere a cererii solicitantul poate formula plângere la instanța de judecată competentă.

Art. 8. - Modificări (1)

În cazul în care cererea este acceptată, ea devine efectivă începând cu data depunerii de către solicitant la Direcția Generală a Vămilor a dovezii privind achitarea în contul acesteia a echivalentului în lei al tarifului de 500 euro, la cursul de schimb stabilit conform prevederilor Codului vamal al României.

Art. 9. -

Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 constituie venituri ale autorității vamale, care se gestionează și se utilizează în regim extrabugetar, potrivit legislației privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale.

Art. 10. - Referințe în jurisprudență (2)

Pe baza cererii efective autoritățile vamale suspendă operațiunea de vămuire și rețin mărfurile suspectate a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală și comunică în scris această măsură solicitantului și declarantului.

Art. 11. -

(1) Dacă, în termen de 10 zile de la data comunicării către solicitant a măsurii de suspendare a operațiunii de vămuire și reținere a mărfurilor, acesta nu face dovada formulării unei plângeri în justiție și a constituirii unei garanții în favoarea Direcției Generale a Vămilor, echivalentă cu valoarea în vamă a mărfurilor reținute, autoritățile vamale nu dau curs cererii de intervenție, procedând la efectuarea vămuirii. Modificări (1)

(2) Garanția instituită conform alin. (1) reprezintă o măsură asigurătorie în vederea acoperirii eventualelor prejudicii stabilite prin sentință judecătorească definitivă, aduse importatorului sau, după caz, proprietarului ori destinatarului mărfurilor, și asigurării plății cheltuielilor angajate prin menținerea mărfurilor sub control vamal.

(3) Această garanție poate fi constituită în lei, printr-un depozit bănesc sau printr-o scrisoare de garanție bancară agreată de autoritatea vamală.

(4) În cazuri întemeiate, la cererea solicitantului Direcția Generală a Vămilor poate prelungi termenul cu maximum 10 zile.

Art. 12. -

În cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 11 autoritățile vamale sunt abilitate să prelungească reținerea mărfurilor până la definitivarea cauzei în instanță.

Art. 13. -

Fără a aduce atingere confidențialității datelor și informațiilor autoritățile vamale pot permite părților aflate în litigiu să examineze mărfurile reținute, precum și să preleveze probe pentru a se stabili, prin analiză sau încercări, dacă mărfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.

Art. 14. -

În cazul în care s-a stabilit, prin expertul autorizat de instanță, că mărfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, autoritățile vamale pot furniza titularului dreptului copii de pe documentele care au însoțit mărfurile.

Art. 15. -

În cazul în care autoritățile vamale au întreprins toate măsurile prevăzute de reglementările vamale, dar nu au identificat mărfurile reclamate, Direcția Generală a Vămilor nu poartă răspunderea pentru cererile aprobate și devenite efective.

CAPITOLUL IV Acțiuni din oficiu ale autorităților vamale

Art. 16. -

Direcția Generală a Vămilor, în baza evidențelor Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și ale organismelor de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe, transmise autorităților vamale, poate iniția din oficiu acțiuni de suspendare a operațiunii de vămuire și de reținere a mărfurilor, dacă acestea sunt suspectate a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală.

Art. 17. -

(1) Direcția Generală a Vămilor anunță imediat, în scris, pe titularul dreptului și pe declarant, informându-i asupra măsurii de suspendare a operațiunii de vămuire și de reținere, asupra datei și biroului vamal unde se află mărfurile respective.

(2) Titularul dreptului poate expertiza cu mijloace proprii mărfurile suspectate a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală.

Art. 18. -

Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării de reținere a mărfurilor titularul dreptului nu depune la Direcția Generală a Vămilor cererea de intervenție a autorităților vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală, inclusiv dovada achitării sumei prevăzute la art. 8, autoritățile vamale procedează la ridicarea măsurii de suspendare a operațiunii de vămuire și de reținere a mărfurilor.

CAPITOLUL V Destinația mărfurilor contrafăcute sau pirat

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Dacă prin hotărâre definitivă a instanței judecătorești se respinge acțiunea titularului dreptului, autoritățile vamale efectuează vămuirea mărfurilor.

(2) Importatorul, proprietarul sau destinatarul mărfurilor se poate adresa instanței împotriva titularului dreptului, solicitând acoperirea eventualului prejudiciu din garanția constituită potrivit prevederilor art. 11 alin. (1). În baza hotărârii judecătorești definitive Direcția Generală a Vămilor execută această garanție conform sentinței.

Art. 20. -

(1) Dacă prin hotărâre definitivă a instanței judecătorești se admite acțiunea titularului dreptului deținut de solicitant, autoritățile vamale procedează conform art. 25 lit. a). Modificări (1)

(2) În situația prevăzută la alin. (1) autoritățile vamale restituie integral garanția constituită de solicitant; autoritatea vamală nu datorează dobândă.

Art. 21. -

Mărfurile confiscate potrivit art. 25 lit. a) pot avea următoarele destinații:

a) distrugerea, conform normelor legale în vigoare;

b) dacă există acordul scris al solicitantului, conform prevederilor art. 4 sau 18, și dacă sunt mărfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, mărfurile confiscate pot fi predate, cu titlu gratuit, în funcție de natura bunurilor, către instituții din domeniul ocrotirii sociale, organizații sau asociații nonprofit cu caracter umanitar, asociații ori cluburi sportive sau instituții de învățământ. În acest caz instituția care preia spre consum sau folosire mărfurile se obligă să nu le comercializeze sau să nu le înstrăineze. Modificări (1)

Art. 22. - Modificări (1)

Autoritățile vamale nu vor permite reexportul mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală și nici nu le vor supune unui alt regim vamal până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată.

CAPITOLUL VI Cooperare internațională

Art. 23. -

În aplicarea prezentei legi autoritățile vamale țin seama de convențiile internaționale în domeniu la care România este parte.

Art. 24. -

Direcția Generală a Vămilor este autorizată să procedeze la schimbul de informații și la cooperarea cu alte autorități vamale în problema încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.

CAPITOLUL VII Sancțiuni

Art. 25. -

Constituie contravenții următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei fapta importatorului, proprietarului sau, după caz, a destinatarului mărfurilor de a introduce sau de a scoate din țară mărfurile stabilite a fi mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, prin hotărâre judecătorească definitivă; în acest caz mărfurile se confiscă. În cazul în care mărfurile au fost vândute, se vor confisca sumele rezultate din această vânzare; Modificări (1)

b) cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei neîndeplinirea de către titularul dreptului a obligației prevăzute la art. 4 alin. (2), în termen de 15 zile de la data încetării protecției dreptului de proprietate intelectuală invocat în cerere;

c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei neîndeplinirea obligației de a nu comercializa sau de a nu înstrăina mărfurile preluate în condițiile art. 21 lit. b).

Art. 26. -

(1) Contravențiilor stabilite în prezentul capitol le sunt aplicabile normele și dispozițiile generale privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția celor privitoare la reducerea amenzii în cazul plății ei pe loc sau într-un anumit termen.

(2) Contravențiile vamale se constată prin procese-verbale de contravenție încheiate potrivit prevederilor art. 185 din Codul vamal al României. Sancțiunile se aplică de personalul vamal care, potrivit atribuțiilor de serviciu, încheie procese-verbale de contravenție.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 27. -

Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului vamal al României și ale Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României.

Art. 28. -

Cererea și orice corespondență sau documente privind intervenția autorităților vamale se depun la Direcția Generală a Vămilor.

Art. 29. -

(1) Toate măsurile pentru evitarea oricăror daune pe perioada suspendării operațiunii de vămuire și de reținere a mărfurilor privesc pe titularul operațiunii de import, export sau al regimului vamal suspensiv și nu pot fi puse în sarcina autorităților vamale dacă nu există dovezi ale unor daune imputabile acestor autorități.

(2) Toate cheltuielile ocazionate de reținerea mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală sunt în sarcina solicitantului cererii.

Art. 30. -

(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe vor pune la dispoziție Direcției Generale a Vămilor lista cuprinzând titularii de drepturi de proprietate intelectuală înregistrați și informațiile necesare pentru identificarea elementelor protejate, precum și actualizarea acestora.

(2) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și alte instituții abilitate pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală vor face schimb de informații cu Direcția Generală a Vămilor în vederea punerii în aplicare a prezentei legi.

Art. 31. -

Guvernul va actualiza cuantumul amenzilor în funcție de rata inflației.

Art. 32. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În același termen Direcția Generală a Vămilor va elabora normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION DIACONESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
CONSTANTIN DAN VASILIU

București, 13 noiembrie 2000.

Nr. 202.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...