Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Ordinul nr. 7029/3340/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 12 ianuarie 2018.

În vigoare de la 12 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 7.029/3.340/2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Ministerul Finanțelor Publice

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 alin. (7) și al art. 15 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, ministrul delegat pentru fonduri europene și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

"

(8) În cazul liderilor de proiect/partenerilor, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța, se aplică următoarele prevederi privind cofinanțarea acordată de la bugetul de stat:

a) se poate acorda sprijin financiar de la bugetul de stat și, în consecință, se poate semna contract de cofinanțare numai cu un beneficiar lider/beneficiar partener care face dovada, la momentul semnării contractului de cofinanțare, că și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale sau cu privire la plata taxelor în conformitate cu prevederile legislației românești și comunitare aplicabile;

b) rambursarea cofinanțării acordate de la bugetul de stat se efectuează pentru programele la care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene îndeplinește rol de Autoritate de management, în funcție de contribuția proprie la proiect și de fondurile externe nerambursabile primite de către beneficiarul lider/beneficiarul partener din România pe baza documentului care atestă suma autorizată la plată de Autoritatea de management, din fonduri externe nerambursabile;

c) pentru programele la care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene îndeplinește rol de Autoritate națională, plata cofinanțării acordate de la bugetul de stat se efectuează conform prevederilor contractelor de cofinanțare semnate cu fiecare beneficiar lider/beneficiar partener din România. Beneficiarul lider/Beneficiarul partener din România va solicita semnarea contractului de cofinanțare și va depune toate documentele conforme necesare semnării acestuia în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare sau de la intrarea în proiect și aderarea la parteneriat. În cazul nerespectării acestui termen, beneficiarul lider/beneficiarul partener din România își pierde dreptul de a încheia contract de cofinanțare pentru proiectul în cauză."

2. La articolul 4, alineatul (9) se abrogă.

3. La articolul 8, teza întâi a părții dispozitive a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Autoritatea de management/Autoritatea națională virează către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România sumele aferente plăților în avans în conturi deschise la instituții de credit (bănci comerciale) sau la Trezoreria Statului, după caz, în moneda națională."

Art. II. -

Pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România care participă în proiecte aprobate și ale căror contracte de finanțare au fost semnate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, termenul de 18 luni menționat la art. 4 alin. (8) lit. c) se calculează de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și
fondurilor europene,
Paul Stănescu
Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Marius Nica
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...