Parlamentul României

Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 octombrie 2000
Formă aplicabilă de la 02 octombrie 2000 până la 12 februarie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 13 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Persoanele care au domiciliul în localitățile rurale din zonele de munte au dreptul, pentru practicarea unor meșteșuguri tradiționale, la o cantitate de lemn, pentru a fi prelucrată în produse finite și semifinite, în vederea efectuării schimbului de produse din lemn cu cereale necesare locuitorilor acestor zone.

Art. 2. -

(1) Pentru prelucrarea și valorificarea prin comerț ambulant locuitorilor din zona montană, care își asigură mijloacele de subzistență din practicarea meseriei de prelucrare a lemnului în scândură, șindrilă, grinzi fasonate, bârne, butoaie, ciubere, donițe, araci de vie, furci din lemn, cozi de unelte, oiști de căruță și alte asemenea produse și care nu posedă în proprietate păduri, li se acordă anual, pe baza autorizației de meseriaș, de către primar, din vegetația forestieră din afara fondului forestier, și de ocoalele silvice ale direcțiilor silvice câte 10 metri cubi material lemnos pe picior, dar nu mai mult de 15 metri cubi de familie.

(2) Prin familie, în sensul prezentei legi, se înțelege soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care gospodăresc împreună.

(3) Comercializarea lemnului brut obținut în condițiile alin. (1) este interzisă.

Art. 3. -

(1) Practicarea meseriei de prelucrare a lemnului se autorizează conform legii.

(2) Pe baza autorizației de meseriaș și a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2 primarii eliberează o legitimație.

(3) Forma și conținutul legitimației se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. În legitimație se vor înscrie drepturile și avantajele prevăzute în prezenta lege.

Art. 4. -

(1) Acordarea materialului lemnos menționat la art. 2 se face pe bază de cerere, care se depune la primarul comunei în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.

(2) Primarul verifică dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2, după care avizează, aprobă sau respinge, după caz, cererea.

(3) Cererile avizate se înaintează direcțiilor teritoriale ale Regiei Naționale a Pădurilor până la începerea anului calendaristic pentru care se solicită material lemnos.

(4) Direcțiile silvice teritoriale ale Regiei Naționale a Pădurilor aprobă cantitatea de material lemnos ce urmează să fie acordată solicitanților, înaintând situația ocoalelor silvice, cu repartizare pe comune.

(5) Primarii și ocoalele silvice sunt obligate să asigure, cu prioritate, cantitățile de material lemnos, la nivelul aprobat pentru fiecare familie.

(6) Persoanele fizice nemulțumite de modul de soluționare a cererilor se pot adresa cu plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, prefectului județului, care o va soluționa în cel mult 15 zile.

Art. 5. -

(1) Titularii legitimației pot valorifica produsele prelucrate din lemn la târguri, piețe, oboare, precum și în alte locuri destinate activităților comerciale, fiind scutiți de orice taxă.

(2) Când produsele sunt transportate pe calea ferată, titularii legitimației beneficiază pentru acestea de reducere de 50% din tariful legal de transport, iar când produsele sunt transportate cu căruțele, beneficiază de dreptul de a pășuna animalele pe pășunile comunale întâlnite în drumul lor, dar nu mai mult de o zi pe raza unei localități, fiind obligați să respecte regulile de pășunat stabilite.

(3) De înlesnirile prevăzute la alin. (2) titularii legitimației beneficiază și la transportul spre domiciliu al produselor agricole obținute prin valorificarea produselor prelucrate în lemn.

(4) Titularii legitimației beneficiază de reducere de 50% din costul biletului C.F.R. clasa a II-a, atunci când fac dovada că se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe calea ferată.

Art. 6. -

(1) Materialul lemnos cu grad mai mic de prelucrare - scândură, grinzi, bârne, araci de vie -, care se transportă pentru comercializare, va fi însoțit de documentele legale de transport prevăzute de legislația în vigoare și de normele stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, eliberate de organele silvice din zonă.

(2) Produsele cu grad superior de prelucrare - donițe, ciubere, cozi de unelte, butoaie, șindrilă, furci din lemn și altele asemenea - vor fi însoțite de actul de proveniență a materialului lemnos din care au fost confecționate, pe care vor fi înscrise data plecării, semnătura și ștampila șefului de ocol silvic din zonă, și de autorizația de meseriaș ori de legitimație.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Tinerii căsătoriți, în vârstă de până la 35 de ani, care au domiciliul în zona de munte, au dreptul, o singură dată, la material lemnos pentru construcție, în cantitate de 25 metri cubi de familie. Cererile acestora vor fi înaintate de către primari direcțiilor silvice ale Regiei Naționale a Pădurilor care, prin ocoalele silvice din zonă, au obligația să le onoreze de urgență sau să le aprobe atunci când solicitarea se realizează din vegetația forestieră din afara fondului forestier sau din pădurile care aparțin consiliilor locale.

(2) Primarii vor asigura folosirea acestui material exclusiv pentru construirea de locuințe noi.

(3) Pe baza autorizației eliberate de primari ocoalele silvice vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos necesar pentru repararea caselor de locuit și a anexelor gospodărești.

Art. 8. -

Materialul lemnos la care au dreptul familiile din zonele de munte, conform art. 2 și 7, pentru prelucrare, realizarea de construcții noi și repararea construcțiilor, se plătește cu o reducere de 50% din prețul oficial stabilit de organele silvice.

Art. 9. -

Volumul de material lemnos care se acordă conform art. 2 și 7 se stabilește în cadrul volumului maxim anual de masă lemnoasă aprobat legal pentru tăieri anuale din pădurile țării.

Art. 10. - Modificări (1)

De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoana care a săvârșit o contravenție sau o infracțiune silvică în anul anterior depunerii cererii pentru material lemnos.

Art. 11. -

Prefecții județelor veghează la corecta aplicare a prevederilor prezentei legi de către primarii comunelor și de organele Regiei Naționale a Pădurilor și iau măsurile legale necesare.

Art. 12. - Modificări (1)

Reducerile de 50% pe calea ferată și pentru materialul lemnos atribuit prin prezenta lege se suportă de la bugetul de stat.

Art. 13. -

În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea consiliilor județene, Guvernul va adopta o hotărâre privind lista cuprinzând localitățile rurale care se situează în zonele montane.

Art. 14. -

Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 27 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
MIRON TUDOR MITREA ULM NICOLAE SPINEANU

București, 26 iulie 2000.

Nr. 144.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...