Parlamentul României

Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor

Modificări (16), Puneri în aplicare (62), Acțiuni admise (2), Acțiuni respinse (5), Referințe (222), Derogări (1), Cărți (1), Reviste (2), Proceduri (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 aprilie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Obiectul legii, înțelesul unor termeni și categorii de asigurare
Modificări (1)

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (2), Reviste (1)

Prezenta lege reglementează: organizarea și funcționarea societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, a societăților mutuale, denumite în continuare asigurători, respectiv reasigurători, precum și a intermediarilor în asigurări, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, supravegherea asigurătorilor și reasigurătorilor care desfășoară activitatea în sau din România, supravegherea activității intermediarilor în asigurări și reasigurări, precum și a altor activități în legătură cu acestea.

Art. 2. - Modificări (1), Acțiuni admise (1), Jurisprudență (8), Reviste (1)

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: Jurisprudență (1)

1. activitatea de asigurare - activitatea exercitată în sau din România, care desemnează, în principal, oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare și reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres și de recuperare, precum și investirea sau fructificarea fondurilor proprii și atrase prin activitatea desfășurată; Jurisprudență (1), Reviste (1)

2. agent de asigurare - persoana fizică sau juridică abilitată, în baza autorizării unui asigurător, să negocieze sau să încheie în numele și în contul asigurătorului contracte de asigurare cu terții, conform condițiilor stipulate în contractul de mandat încheiat, fără să aibă calitatea de asigurător sau de broker de asigurare; Reviste (1)

3. asigurare - operațiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualității, un fond de asigurare, prin contribuția unui număr de asigurați, expuși la producerea anumitor riscuri, și îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum și pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activității desfășurate;

4. asigurat - persoana care are un contract de asigurare încheiat cu asigurătorul;

5. asigurător - persoana juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile prezentei legi să exercite activități de asigurare; Modificări (2), Referințe (2), Jurisprudență (1)

6. broker de asigurare - persoana juridică română sau străină, autorizată în condițiile prezentei legi, care, pentru clienții săi, negociază sau încheie contracte de asigurare și acordă alte servicii în legătură cu protecția împotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor; Modificări (1)

7. catastrofă - un eveniment sau o serie de evenimente care provoacă pagube substanțiale într-o perioadă scurtă de timp;

8. coasigurare - operațiunea prin care doi sau mai mulți asigurători subscriu același risc, fiecare asumându-și o cotă-parte din acesta;

9. fond de rezervă liber vărsat - totalul sumelor cu care membrii societății mutuale au contribuit la fondurile acesteia;

10. acționari semnificativi - acționarii care, singuri ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane, dețin cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor; Modificări (2)

11. persoane semnificative - administratorii și directorul general; Modificări (3)

12. portofoliu de asigurări - totalitatea sau o parte din contractele de asigurări încheiate de un asigurător;

13. prime brute subscrise - primele încasate și de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate și de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare și contractelor de reasigurare, care intră în vigoare în perioada de referință, înainte de deducerea oricăror sume din acestea; Modificări (1)

14. prime nete subscrise - primele brute subscrise din care se deduc sumele plătite și de plătit drept prime de reasigurare;

15. prime brute încasate - totalul primelor încasate, inclusiv primele de reasigurare încasate în perioada de referință, înainte de deducerea oricăror sume din acestea;

16. prime nete încasate - primele brute încasate din care se deduc sumele plătite drept prime de reasigurare;

17. reasigurare - operațiunea de asigurare a unui asigurător de către alt asigurător, primul fiind reasigurat, iar al doilea, reasigurător; Modificări (2)

18. reținere proprie - partea din risc care rămâne în sarcina asigurătorului după deducerea reasigurării;

19. societate mutuală de asigurări - persoană juridică civilă ai cărei asociați sunt deopotrivă asigurați și asigurători.

Art. 3. -

(1) Activitatea de asigurare se grupează în:

a) asigurări de viață;

b) asigurări generale.

(2) Clasele de asigurări aferente categoriilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin norme. Modificări (1)

CAPITOLUL II
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Punerea în executare a prezentei legi, supravegherea și controlul respectării dispozițiilor sale revin Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România. Jurisprudență (1)

(2) Se înființează Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, autoritate administrativă autonomă de specialitate, cu personalitate juridică și cu sediul în municipiul București, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei legi. Modificări (2), Jurisprudență (1)

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor își poate deschide reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României.

(4) Pentru nevoile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ale reprezentanțelor sale pe care aceasta le înființează, Guvernul și, după caz, autoritățile administrației publice locale vor atribui acesteia în administrare imobilele necesare - terenuri și clădiri - din domeniul public de interes național sau local, după caz, în termen de 60 de zile de la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Modificări (1)

(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este condusă de un consiliu format din 5 persoane, respectiv președinte, vicepreședinte și 3 membri. Modificări (2)

(6) Structura organizatorică și de personal a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, atribuțiile de conducere, de execuție și de control ale personalului său se stabilesc prin regulamentele de ordine interioară, adoptate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

(7) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sunt numiți de Parlament, în ședință comună a celor două Camere, la propunerea comisiilor reunite pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților. Președintele și vicepreședintele se nominalizează pe funcții în lista de propuneri care se supune spre aprobare Parlamentului. Modificări (1)

(8) Numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se face de pe lista comună propusă de comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților. Modificări (2)

(9) Revocarea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în totalitate sau individual, se face de autoritatea care l-a numit, pe baza procedurii definite la alin. (8). Modificări (2), Jurisprudență (1)

(10) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este de 5 ani, fiecare membru putând fi reînvestit.

(11) Primii membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor fi numiți pentru mandate cu durate diferite, astfel încât în fiecare an să expire mandatul unuia dintre ei.

(12) Președintele va fi numit pentru un mandat de 5 ani, iar vicepreședintele pentru un mandat de 4 ani.

(13) Membrii ale căror mandate au expirat vor rămâne în funcție până la numirea succesorilor lor.

(14) În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri, comisiile parlamentare menționate la alin. (8) vor propune persoana care urmează să fie numită de Parlament pentru durata restantă a mandatului.

(15) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată de 90 de zile consecutive.

(16) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și o vechime de cel puțin 5 ani în activitatea financiar-bancară și/sau de asigurări și reasigurări;

b) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului; Modificări (1)

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcție publică sau privată, cu excepția activității didactice în învățământul superior;

d) să nu fie membri în consiliile de administrație sau în comisiile de cenzori ale persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, sau acționari semnificativi ai acestora; Modificări (1)

e) să nu fi fost declarați faliți sau să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți de asigurare sau financiar-bancare, care, sub orice formă, și-a încetat activitatea și nu și-a respectat obligațiile față de terți;

f) să nu aibă cazier judiciar. Modificări (1)

(17) Calitatea de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit; Modificări (1)

b) prin demisie;

c) prin revocarea de către Parlament; Modificări (1)

d) la apariția unei incompatibilități sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (16);

e) prin înlocuire, conform alin. (14).

(18) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au obligația să notifice de îndată, în scris, Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (16); până la decizia Parlamentului membrul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este suspendat de drept.

(19) Președintele este reprezentantul de drept al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ca autoritate administrativă autonomă și ca persoană juridică de drept public. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(20) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor revine de drept vicepreședintelui. Modificări (1)

(21) Dacă atât președintele, cât și vicepreședintele se află în imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va fi asigurată de decanul de vârstă dintre cei 3 membri. Modificări (2)

(22) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor deliberează valabil în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele. Modificări (1)

(23) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de balotaj, votul președintelui sau, în absența acestuia, cel al vicepreședintelui este decisiv. Modificări (1)

(24) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toți membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, membrii care au votat împotrivă și cei absenți putându-și consemna opinia separată în procesul-verbal al ședinței respective.

(25) În exercitarea atribuțiilor sale Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va colabora cu alte autorități publice sau cu instituții străine, având ca obiect reglementarea sau supravegherea piețelor de asigurări, în vederea realizării protecției asiguraților, a potențialilor asigurați și a transparenței pieței asigurărilor. Modificări (2)

(26) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 5 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme, avize și decizii, sub semnătura președintelui, după deliberare în ședințe, ținute conform dispozițiile alin. (22)-(24), cu respectarea prevederilor alin. (28). Modificări (1)

(27) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme care sunt puse în aplicare prin ordin al președintelui, iar actele individuale sunt deciziile și avizele. Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(28) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consultă colegiul alcătuit din reprezentanții asociațiilor profesionale ale operatorilor de pe piața de asigurări.

(29) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are în structura sa personal de specialitate compus din economiști, juriști, experți contabili, actuari, statisticieni, matematicieni, ingineri, informaticieni, medici, precum și din alte persoane calificate în domeniul asigurărilor și finanțelor.

(30) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor stabilește prin decizie salarizarea membrilor săi și a personalului de specialitate, având în vedere nivelul remunerației acordate unor posturi similare de pe piața de asigurări.

Art. 5. - Modificări (2), Jurisprudență (3)

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are următoarele atribuții:

a) elaborează sau avizează proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurărilor sau care au implicații asupra acestui domeniu și avizează actele administrative individuale, dacă au legătură cu activitatea de asigurare; Modificări (1), Jurisprudență (1)

b) supraveghează situația financiară a asigurătorilor, în vederea protejării intereselor asiguraților sau ale potențialilor asigurați, scop în care poate dispune efectuarea de controale ale activității asigurătorilor sau brokerilor de asigurare; Modificări (2), Jurisprudență (1)

c) ia măsurile necesare pentru ca activitatea de asigurare să fie gestionată cu respectarea normelor prudențiale specifice; Puneri în aplicare (1)

d) participă în calitate de membru la asociațiile internaționale ale autorităților de supraveghere în asigurări și reprezintă România la conferințe și întâlniri internaționale referitoare la supravegherea în asigurări; Modificări (3), Jurisprudență (1)

e) aprobă acționarii semnificativi și persoanele semnificative ale asigurătorului, în conformitate cu criteriile stabilite prin norme; Modificări (2)

f) aprobă divizarea sau fuzionarea unui asigurător înregistrat în România;

g) aprobă transferul de portofoliu; Modificări (1), Referințe (3)

h) poate solicita prezentarea de informații și documente referitoare la activitatea de asigurare, atât de la asigurători, cât și de la orice altă persoană care are legătură cu activitatea acestora; Modificări (1)

i) participă la elaborarea planului de conturi, a normelor și a metodelor contabile, după consultarea cu asociațiile profesionale ale operatorilor din asigurări;

j) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege. Modificări (2), Jurisprudență (1)

Art. 6. -

(1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu poate dezvălui informații obținute în timpul exercitării atribuțiilor sale.

(2) Obligația de confidențialitate prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul în care informația este dată:

a) cu acordul scris al asigurătorului implicat;

b) la solicitarea instanței judecătorești;

c) în interesul asiguraților.

Art. 7. -

(1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va prezenta Parlamentului, în termen de 6 luni de la expirarea fiecărui exercițiu financiar, un raport asupra pieței asigurărilor din România, precum și o informare privind activitățile desfășurate. Modificări (2)

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va edita și va publica un raport informativ anual asupra pieței de asigurări și asupra instituțiilor și organismelor acesteia, cu respectarea prevederilor art. 6.

Art. 8. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (1)

(1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme în aplicarea prevederilor prezentei legi. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emite decizii prin care: Modificări (1)

a) impune interdicții, acordă, suspendă sau retrage autorizații; Referințe (1)

b) modifică sau revocă condiții, cerințe sau termeni impuși de aceasta prin actele sale; Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...