Intermediarii în asigurări | Lege 32/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VII
Intermediarii în asigurări
Modificări (1)

Art. 33. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În condițiile prezentei legi intermediarii în asigurări sunt agenții de asigurare și brokerii de asigurare. Modificări (1)

(2) Asigurătorii nu pot exercita activități de asigurare prin brokeri neautorizați. Reviste (1)

Art. 34. - Modificări (1)

(1) O persoană poate desfășura o activitate ca agent de asigurare, dacă deține o autorizație valabilă, scrisă, din partea unui asigurător, denumită în prezenta lege contract de agent, pentru a acționa în numele acestuia. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Agenții de asigurare, persoane fizice, au dreptul să se înregistreze la camera de muncă în a cărei rază teritorială domiciliază, pentru a li se calcula vechimea în muncă și pentru a achita taxele necesare în vederea constituirii fondurilor de pensii și de asigurări sociale.

(3) Un agent de asigurare nu poate intermedia aceleași clase de asigurări decât pentru un singur asigurător.

(4) Dacă un asigurat a încheiat o asigurare printr-un agent de asigurare, asigurătorul în numele căruia acționează agentul este răspunzător față de asigurat pentru toate actele sau omisiunile agentului de asigurare. Modificări (2)

Art. 35. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) O persoană juridică poate desfășura o activitate de broker de asigurare, dacă are o autorizație de funcționare din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În vederea obținerii autorizației de funcționare solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documente din care să rezulte că va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d). Modificări (2)

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide cu privire la eliberarea autorizației de funcționare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii documentelor din care să rezulte că solicitantul va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d). Modificări (1)

(4) Un broker de asigurare nu poate fi înmatriculat în registrul comerțului fără autorizația de funcționare emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, conform prevederilor prezentei legi.

(5) Orice broker de asigurare trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Reviste (1)

a) să fie persoană juridică; Modificări (1), Jurisprudență

b) să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 150 milioane lei; această valoare va fi actualizată prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în concordanță cu cerințele prevăzute de norme; Modificări (1)

d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare;

e) să păstreze și să pună la dispoziție Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la cerere, registrele și înregistrările contabile care să evidențieze și să explice operațiunile efectuate în timpul desfășurării activității, incluzând informații asupra contractelor de asigurare încheiate și asupra înțelegerilor cu asigurătorii;

f) să se conformeze solicitărilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în ceea ce privește raportările, precum și activitățile pe care le desfășoară, astfel cum vor fi stabilite prin norme. Jurisprudență

(6) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor refuză o cerere de autorizare de funcționare pentru un broker de asigurare, dacă constată că: Modificări (1), Jurisprudență

a) acționarul semnificativ sau persoana semnificativă a solicitantului are cazier judiciar; Modificări (1)

b) conducătorul executiv nu îndeplinește condițiile privind pregătirea și experiența pentru a deține această poziție, în conformitate cu normele elaborate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

c) numele solicitantului induce în eroare publicul;

d) solicitantul nu respectă condițiile prevăzute la alin. (5).

(7) Autorizația de funcționare acordată unui broker de asigurare poate fi retrasă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în cazul în care: Modificări (1), Referințe (1)

a) aceasta constată că brokerul de asigurare se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (6); Referințe (2)

b) brokerul nu a achitat pentru brokerii de asigurare taxele prevăzute la art. 36.

(8) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va publica, cel puțin o dată pe an în Monitorul Oficial al României, precum și într-o publicație de largă circulație lista actualizată cuprinzând brokerii de asigurare autorizați și orice alte informații pe care le va considera necesare în aplicarea prezentei legi. Referințe (1)

(9) Un broker de asigurare nu poate fi acționar semnificativ sau persoană semnificativă a unui asigurător. Un asigurător nu poate fi acționar sau administrator al unui broker de asigurare. Modificări (1)

(10) Brokerii de asigurare, sub condiția împuternicirii primite din partea asigurătorilor, sunt îndreptățiți să colecteze primele în numele acestora și să emită documente de asigurare. Jurisprudență

(11) Brokerii de asigurare se pot asocia în uniuni profesionale și pot adera la uniuni internaționale de profil, cu respectarea obligațiilor ce decurg din actele constitutive ale acestora. Modificări (1)

Art. 36. - Puneri în aplicare (1)

(1) Un broker de asigurare care solicită autorizarea conform art. 35 achită la depunerea cererii de autorizare o taxă de autorizare de 30.000.000 lei; cuantumul taxelor de autorizare se actualizează periodic prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în funcție de indicele prețurilor comunicat de Comisia Națională pentru Statistică.

(2) În cazul respingerii cererii de autorizare taxa de autorizare nu se restituie. Modificări (1)

(3) Brokerii de asigurare achită, din momentul acordării autorizației de funcționare, pe durata valabilității acesteia, o taxă de funcționare, stabilită anual de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de maximum 0,3% din comisioanele încasate în perioada pentru care sunt datorate. Modificări (1)

(4) Brokerii de asigurare achită taxa de funcționare la termenul stabilit prin norme.

(5) Pentru nevirarea la termen a taxei de funcționare prevăzute la alin. (3) se calculează majorări de întârziere, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/2000:
Obiectul legii, înțelesul unor termeni și categorii de asigurare
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Autorizarea asigurătorilor
Activitatea asigurătorilor
Activitatea de asigurare de viață
Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Intermediarii în asigurări
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Probleme privind intermedierea în asigurări și reasigurări
;
se încarcă...