Comisia de Supraveghere a Asigurărilor | Lege 32/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Modificări (1), Jurisprudență

Art. 4. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Punerea în executare a prezentei legi, supravegherea și controlul respectării dispozițiilor sale revin Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România. Jurisprudență

(2) Se înființează Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, autoritate administrativă autonomă de specialitate, cu personalitate juridică și cu sediul în municipiul București, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei legi. Modificări (2), Jurisprudență

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor își poate deschide reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României.

(4) Pentru nevoile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ale reprezentanțelor sale pe care aceasta le înființează, Guvernul și, după caz, autoritățile administrației publice locale vor atribui acesteia în administrare imobilele necesare - terenuri și clădiri - din domeniul public de interes național sau local, după caz, în termen de 60 de zile de la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Modificări (1)

(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este condusă de un consiliu format din 5 persoane, respectiv președinte, vicepreședinte și 3 membri. Modificări (2)

(6) Structura organizatorică și de personal a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, atribuțiile de conducere, de execuție și de control ale personalului său se stabilesc prin regulamentele de ordine interioară, adoptate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

(7) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sunt numiți de Parlament, în ședință comună a celor două Camere, la propunerea comisiilor reunite pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților. Președintele și vicepreședintele se nominalizează pe funcții în lista de propuneri care se supune spre aprobare Parlamentului. Modificări (1)

(8) Numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se face de pe lista comună propusă de comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților. Modificări (2)

(9) Revocarea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în totalitate sau individual, se face de autoritatea care l-a numit, pe baza procedurii definite la alin. (8). Modificări (2), Jurisprudență

(10) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este de 5 ani, fiecare membru putând fi reînvestit.

(11) Primii membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor fi numiți pentru mandate cu durate diferite, astfel încât în fiecare an să expire mandatul unuia dintre ei.

(12) Președintele va fi numit pentru un mandat de 5 ani, iar vicepreședintele pentru un mandat de 4 ani.

(13) Membrii ale căror mandate au expirat vor rămâne în funcție până la numirea succesorilor lor.

(14) În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri, comisiile parlamentare menționate la alin. (8) vor propune persoana care urmează să fie numită de Parlament pentru durata restantă a mandatului.

(15) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată de 90 de zile consecutive.

(16) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și o vechime de cel puțin 5 ani în activitatea financiar-bancară și/sau de asigurări și reasigurări;

b) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului; Modificări (1)

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcție publică sau privată, cu excepția activității didactice în învățământul superior;

d) să nu fie membri în consiliile de administrație sau în comisiile de cenzori ale persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, sau acționari semnificativi ai acestora; Modificări (1)

e) să nu fi fost declarați faliți sau să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți de asigurare sau financiar-bancare, care, sub orice formă, și-a încetat activitatea și nu și-a respectat obligațiile față de terți;

f) să nu aibă cazier judiciar. Modificări (1)

(17) Calitatea de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit; Modificări (1)

b) prin demisie;

c) prin revocarea de către Parlament; Modificări (1)

d) la apariția unei incompatibilități sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (16);

e) prin înlocuire, conform alin. (14).

(18) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au obligația să notifice de îndată, în scris, Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (16); până la decizia Parlamentului membrul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este suspendat de drept.

(19) Președintele este reprezentantul de drept al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ca autoritate administrativă autonomă și ca persoană juridică de drept public. Modificări (1), Jurisprudență

(20) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor revine de drept vicepreședintelui. Modificări (1)

(21) Dacă atât președintele, cât și vicepreședintele se află în imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va fi asigurată de decanul de vârstă dintre cei 3 membri. Modificări (2)

(22) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor deliberează valabil în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele. Modificări (1)

(23) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de balotaj, votul președintelui sau, în absența acestuia, cel al vicepreședintelui este decisiv. Modificări (1)

(24) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toți membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, membrii care au votat împotrivă și cei absenți putându-și consemna opinia separată în procesul-verbal al ședinței respective.

(25) În exercitarea atribuțiilor sale Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va colabora cu alte autorități publice sau cu instituții străine, având ca obiect reglementarea sau supravegherea piețelor de asigurări, în vederea realizării protecției asiguraților, a potențialilor asigurați și a transparenței pieței asigurărilor. Modificări (2)

(26) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 5 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme, avize și decizii, sub semnătura președintelui, după deliberare în ședințe, ținute conform dispozițiile alin. (22)-(24), cu respectarea prevederilor alin. (28). Modificări (1)

(27) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme care sunt puse în aplicare prin ordin al președintelui, iar actele individuale sunt deciziile și avizele. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(28) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consultă colegiul alcătuit din reprezentanții asociațiilor profesionale ale operatorilor de pe piața de asigurări.

(29) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are în structura sa personal de specialitate compus din economiști, juriști, experți contabili, actuari, statisticieni, matematicieni, ingineri, informaticieni, medici, precum și din alte persoane calificate în domeniul asigurărilor și finanțelor.

(30) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor stabilește prin decizie salarizarea membrilor săi și a personalului de specialitate, având în vedere nivelul remunerației acordate unor posturi similare de pe piața de asigurări.

Art. 5. - Modificări (2), Jurisprudență

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are următoarele atribuții:

a) elaborează sau avizează proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurărilor sau care au implicații asupra acestui domeniu și avizează actele administrative individuale, dacă au legătură cu activitatea de asigurare; Modificări (1), Jurisprudență

b) supraveghează situația financiară a asigurătorilor, în vederea protejării intereselor asiguraților sau ale potențialilor asigurați, scop în care poate dispune efectuarea de controale ale activității asigurătorilor sau brokerilor de asigurare; Modificări (2), Jurisprudență

c) ia măsurile necesare pentru ca activitatea de asigurare să fie gestionată cu respectarea normelor prudențiale specifice; Puneri în aplicare (1)

d) participă în calitate de membru la asociațiile internaționale ale autorităților de supraveghere în asigurări și reprezintă România la conferințe și întâlniri internaționale referitoare la supravegherea în asigurări; Modificări (3), Jurisprudență

e) aprobă acționarii semnificativi și persoanele semnificative ale asigurătorului, în conformitate cu criteriile stabilite prin norme; Modificări (2)

f) aprobă divizarea sau fuzionarea unui asigurător înregistrat în România;

g) aprobă transferul de portofoliu; Modificări (1), Referințe (3)

h) poate solicita prezentarea de informații și documente referitoare la activitatea de asigurare, atât de la asigurători, cât și de la orice altă persoană care are legătură cu activitatea acestora; Modificări (1)

i) participă la elaborarea planului de conturi, a normelor și a metodelor contabile, după consultarea cu asociațiile profesionale ale operatorilor din asigurări;

j) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 6. -

(1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu poate dezvălui informații obținute în timpul exercitării atribuțiilor sale.

(2) Obligația de confidențialitate prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul în care informația este dată:

a) cu acordul scris al asigurătorului implicat;

b) la solicitarea instanței judecătorești;

c) în interesul asiguraților.

Art. 7. -

(1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va prezenta Parlamentului, în termen de 6 luni de la expirarea fiecărui exercițiu financiar, un raport asupra pieței asigurărilor din România, precum și o informare privind activitățile desfășurate. Modificări (2)

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va edita și va publica un raport informativ anual asupra pieței de asigurări și asupra instituțiilor și organismelor acesteia, cu respectarea prevederilor art. 6.

Art. 8. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme în aplicarea prevederilor prezentei legi. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emite decizii prin care: Modificări (1)

a) impune interdicții, acordă, suspendă sau retrage autorizații; Referințe (1)

b) modifică sau revocă condiții, cerințe sau termeni impuși de aceasta prin actele sale; Jurisprudență

c) aprobă divizarea sau fuzionarea asigurătorilor; Modificări (1)

d) aprobă transferul de portofoliu de asigurări;

e) aprobă persoanele care vor examina activitatea de asigurări de viață; Modificări (1)

f) aprobă acționarii semnificativi și persoanele semnificative ale asigurătorului; Modificări (5)

g) aprobă componența Corpului experților în asigurări, care funcționează pe lângă ea, și avizează statutul acestuia; Modificări (1)

h) stabilește salarizarea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și a personalului său, cu respectarea dispozițiilor art. 4;

i) dispune efectuarea acțiunilor de analiză, îndrumare și control la societățile din sfera de reglementare și supraveghere; Modificări (1), Jurisprudență

j) dă dispoziții privind prezentarea de documente, situații, informații și audieri;

k) constată și aplică sancțiuni operatorilor din domeniu pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, a normelor și deciziilor de aplicare a acesteia. Modificări (2)

(3) Avizele sunt acte prin care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor formulează răspunsuri oficiale la chestiuni privind activitatea de asigurare sau care au implicații asupra acesteia.

Art. 9. - Modificări (1), Referințe (4)

(1) Normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu atribuțiile prevăzute în prezenta lege vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Jurisprudență

(2) Deciziile și avizele nu sunt supuse publicării, cu excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) și d). Modificări (2), Referințe (1)

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Constituie venit la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor: Modificări (1)

a) taxele și majorările prevăzute la art. 13 și 36;

b) veniturile provenite din donații, publicații și din alte surse legale.

(2) Excedentul bugetului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se reportează în anul următor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Rezultă că, în prezent, în România există două categorii de autorități centrale autonome: unele de rang constituțional, create de legiuitorul constituant, a căror organizare și funcționare face obiectul unor legi organice adoptate ulterior, și autorități centrale autonome create prin lege organică. Cele din prima categorie le-am menționat deja. Din cea de-a doua categorie, exemplificăm: Consiliul Concurenței, înființat prin Legea nr. 21/1996, republicată (M. Of. nr. 742 din 16 august 2005); Consiliul Național al Audiovizualului, înființat prin Legea nr. 504/2002, calificat prin art. 10 din lege autoritate publică autonomă sub control parlamentar, garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale; Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, creat prin Legea nr. 187/1999 (în prezent abrogată); Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, înființate prin Legea nr. 41/1994, republicată; Agenția Română de Presă, a cărei organizare și funcționare este reglementată prin Legea nr. 19/2003, calificată prin art. 1 al acestei legi ca fiind instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, independentă editorial, sub controlul Parlamentului; Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înființată prin Legea nr. 102/2005, autoritate publică autonomă și independentă față de orice altă autoritate a administrației publice, ca și față de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat, cu personalitate juridică (art. 1 din Legea nr. 102/2005); Banca Națională a României, reglementată prin Legea nr. 312/2004; Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, înființată prin Legea nr. 32/2000, autoritate administrativă autonomă de specialitate, autofinanțată, cu personalitate juridică (art. 4 din lege); Agenția Națională de Integritate, înființată prin Legea nr. 144/2007, calificată prin art. 12 din lege autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce funcționează la nivel național ca structură unică, cu sediul în municipiul București. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 32/2000:
Obiectul legii, înțelesul unor termeni și categorii de asigurare
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Autorizarea asigurătorilor
Activitatea asigurătorilor
Activitatea de asigurare de viață
Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Intermediarii în asigurări
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...