Activitatea asigurătorilor | Lege 32/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV
Activitatea asigurătorilor
Modificări (1)

Art. 16. - Jurisprudență

(1) Fiecare asigurător trebuie să mențină, cumulativ: Jurisprudență

a) capitalul social vărsat sau, în cazul unei societăți mutuale, fondul de rezervă liberă vărsat; Modificări (1)

b) marja de solvabilitate. Modificări (1)

(2) Capitalul social vărsat sau, după caz, fondul de rezervă liberă vărsat nu poate fi mai mic de:

a) 7 miliarde lei pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 14 miliarde lei pentru activitatea de asigurări generale;

c) 10 miliarde lei pentru activitatea de asigurări de viață;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) și c) sau b) și c), după caz, în funcție de activitățile de asigurare desfășurate.

(3) Capitalul social vărsat și fondul de rezervă liberă vărsat, stabilite la alin. (2), se vor actualiza periodic prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Referințe (2)

(4) Capitalul social vărsat sau fondul de rezervă liberă vărsat, menționate la alin. (1) lit. a), trebuie să fie integral vărsat în formă bănească numai la constituire. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Marja de solvabilitate, care reprezintă suma cu care valoarea activelor depășește valoarea obligațiilor, trebuie să fie mai mare decât valoarea stabilită prin norme. Modificări (1)

(6) În calculul obligațiilor unui asigurător se iau în considerare atât obligațiile certe, cât și cele probabil să se concretizeze în viitor. Modificări (2)

(7) În vederea stabilirii marjei de solvabilitate, evaluarea activelor și a obligațiilor unui asigurător se efectuează conform normelor, care vor cuprinde și precizări privind categoria activelor și datoriilor care nu vor fi luate în considerare sau vor fi considerate numai într-o anumită proporție.

Art. 17. -

(1) Acțiunile emise de asigurători pot fi numai nominative.

(2) Orice formă de asociere prin care proprietatea acțiunilor este ascunsă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este lovită de nulitate.

Art. 18. - Modificări (1)

Valoarea minimă în natură a activelor păstrate în România de fiecare asigurător, avute în vedere la stabilirea marjei de solvabilitate, trebuie să îi permită acestuia să poată acoperi totalul obligațiilor sale în țară, în orice moment al exercitării activității de asigurare. Modificări (2)

Art. 19. - Jurisprudență

Asigurătorii pot investi sau fructifica capitalul social, rezervele de capital și rezervele tehnice în bunuri mobiliare și imobiliare, precum acțiuni, obligațiuni, alte titluri de participație, depozite bancare, clădiri destinate activității proprii sau închirierii.

Art. 20. -

(1) Asigurătorul trebuie să își conducă activitatea, cu respectarea normelor prudențiale specifice, conform practicilor în asigurări și să prevadă: Jurisprudență

a) organizarea și desfășurarea activității cu prudență și profesionalism, în concordanță cu natura și mărimea activității prestate;

b) încadrarea unui număr suficient de persoane care îndeplinesc condițiile de pregătire și de competență profesională. Modificări (1)

(2) Asigurătorul, pentru asigurările facultative practicate, trebuie să elaboreze:

a) propriile condiții de asigurare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la contractul de asigurare;

b) propriile clauze de asigurare, care pot modifica condițiile de asigurare, în funcție de opțiunea proprie sau de cea a asiguratului;

c) propriile criterii de stabilire a primelor de asigurare;

d) propriile reglementări și instrucțiuni de constatare și lichidare a daunelor, în strictă concordanță cu prevederile cuprinse în condițiile și în clauzele de asigurare;

e) reglementări interne privind constituirea și menținerea rezervelor tehnice, în funcție de propriul sistem de evidență operativă, cu respectarea normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Asigurătorul are obligația: Jurisprudență

a) să conducă evidența contabilă și operativă, care să permită:

- întocmirea rapoartelor cerute de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

- analiza rezultatelor tehnice pe clase de asigurări, în scopul de a stabili dacă activitatea sa în ansamblu este rentabilă;

b) să supravegheze activitatea unităților din subordine și a agenților săi, astfel încât să nu fie periclitată activitatea de asigurare desfășurată de asigurător; Modificări (1), Jurisprudență

c) să își organizeze procedurile de control intern, astfel încât să îndeplinească prevederile legale. Modificări (2)

Art. 21. - Jurisprudență

(1) Asigurătorul care exercită o activitate de asigurări generale are obligația să constituie și să mențină următoarele rezerve tehnice: Jurisprudență

a) rezerva de prime - se calculează lunar prin însumarea cotelor-părți din primele nete subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferența dintre volumul primelor nete subscrise și această rezervă să reflecte primele nete alocate părții din riscurile expirate la data calculării; Modificări (2)

b) rezerva de daune - se creează și se actualizează lunar, în baza estimărilor pentru avizările de daune primite de asigurător, astfel încât fondul creat să fie suficient pentru acoperirea plății acestor daune; Jurisprudență

c) rezerva de daune neavizate - se creează și se ajustează cel puțin la încheierea exercițiului financiar, dacă reglementările interne ale asigurătorului nu prevăd altfel, în baza estimărilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale, pentru daunele întâmplate, dar neavizate;

d) rezerva de catastrofă - se creează prin aplicarea lunară a unui procent de minimum 5% asupra volumului de prime brute subscrise, aferente contractelor care acoperă riscuri catastrofale, până când fondul de rezervă atinge cel puțin nivelul reținerii proprii sau 10% din acumularea răspunderilor asumate prin contractele ce acoperă riscuri catastrofale; această rezervă este destinată acoperirii despăgubirilor aferente daunelor de natură catastrofală;

e) rezerva pentru riscuri neexpirate - se calculează pe baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea exercițiului financiar, aferente contractelor de asigurare încheiate înainte de acea dată, în măsura în care valoarea estimată a acestora depășește suma dintre rezerva de prime și primele care urmează să se mai încaseze la aceste contracte;

f) rezerva de egalizare - se creează în anii cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor în anii în care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile.

(2) În calculul rezervelor prevăzute la alin. (1) lit. b) -f) se includ sumele estimate pentru daune și costurile de lichidare a acestora, după deducerea părții ce urmează să fie recuperată de la reasigurători.

(3) Asigurătorul care exercită o activitate de asigurări de viață are obligația, cu respectarea prevederilor art. 28, să constituie și să mențină rezerve tehnice, denumite în continuare rezerve matematice, pentru fondul asigurărilor de viață. Modificări (1)

(4) Mărimea rezervelor tehnice, constituite și menținute conform alin. (1) și (3), nu poate fi mai mică decât mărimea obținută prin calculul acestor rezerve, potrivit metodologiei stabilite prin norme.

(5) Sumele transferate rezervelor tehnice, constituite și menținute în condițiile acestui articol, reprezintă obligații ale asigurătorului și se deduc din veniturile acestuia pentru determinarea profitului.

(6) În cazurile în care contractul de asigurare prevede încasarea primelor și plata despăgubirilor în valută, rezervele tehnice aferente se pot constitui și menține în valută. Modificări (1)

(7) Alte categorii de rezerve tehnice pot fi stabilite prin norme, iar prevederile acestui articol se aplică și acestor categorii.

Art. 22. - Modificări (1)

Categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului, regulile de dispersare a plasamentelor, precum și coeficientul de lichiditate se stabilesc prin norme, la elaborarea cărora se va ține seama de categoriile și de clasele de asigurări practicate.

Art. 23. -

(1) Un asigurător poate realiza, pe baza unui acord, un transfer de portofoliu de asigurări, prin care o parte sau întreaga activitate de asigurare este transferată altui asigurător. Modificări (1)

(2) Transferul va cuprinde transferul de datorii, drepturi, obligații sau proprietăți.

(3) Transferul nu este valabil fără aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 24. -

Asigurătorul este obligat să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 4 luni de la încheierea anului financiar, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, însoțite de raportul cenzorilor, precum și rapoartele financiare ale căror formă, conținut, informații, detalii și certificări sunt stabilite prin norme.

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Asigurătorii se pot asocia în uniuni profesionale care să le reprezinte interesele colective față de autoritățile publice, să studieze probleme de interes comun, să promoveze cooperarea, să informeze membrii asociației și publicul și să organizeze serviciile de interes comun; de asemenea, pot adera la uniuni internaționale de profil, cu respectarea obligațiilor ce decurg din actele constitutive ale acestora. Jurisprudență

(2) Asigurătorii pot încheia înțelegeri referitoare la coasigurare, pooluri și alte forme de cooperare specifice, în vederea asigurării sau reasigurării unor riscuri. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Asigurătorii emitenți de documente internaționale de asigurare Carte Verde vor constitui Biroul Român Carte Verde, în conformitate cu prevederile Convenției Internaționale Carte Verde, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Modificări (3), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/2000:
Obiectul legii, înțelesul unor termeni și categorii de asigurare
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Autorizarea asigurătorilor
Activitatea asigurătorilor
Activitatea de asigurare de viață
Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Intermediarii în asigurări
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Examen de ansamblu asupra problematicii juridice privitoare la asigurarea de răspundere civilă profesională a medicilor
;
se încarcă...