Parlamentul României

Legea nr. 129/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/1997 privind bursele de mărfuri

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 august 2000 până la 07 aprilie 2002, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 27/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 69 din 28 august 1997 privind bursele de mărfuri, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"

Ordonanță privind piețele reglementate de mărfuri, servicii și instrumente derivate"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță stabilește modul de organizare, funcționare, reglementare și supraveghere a burselor de mărfuri.

(2) Bursele de mărfuri sunt piețe de interes general, reglementate și autorizate, care asigură membrilor și clienților acestora condiții centralizate de negociere, precum și de gestionare a riscurilor prin sisteme de tranzacționare și compensare, pentru operațiuni de:

a) vânzări și achiziții la vedere ori la termen, având ca obiect mărfuri cum sunt produsele agricole sau materiile prime destinate procesării, din categoria celor care, prin natura lor, sunt bunuri fungibile sau bunuri mobile prin anticipație;

b) vânzări și achiziții la vedere ori la termen prin contracte spot sau forward, având ca obiect titluri reprezentative pe mărfuri, de tipul recipisei de depozit și al warantului, al conosamentului, al poliței de asigurare și al altora asemenea, agreate și clasificate de autoritatea de supraveghere și reglementare, precum și achiziții sau vânzări la termen prin contracte futures sau cu opțiuni;

c) vânzări și achiziții la termen de active monetare și financiare sau titluri pe active monetare sau financiare, precum și alte active agreate și clasificate de autoritatea de reglementare și supraveghere;

d) navlosiri, asigurări maritime și fluviale de nave și încărcătură;

e) vânzări și achiziții utilizând și alte instrumente financiare calificate de autoritatea de supraveghere și reglementare.

(3) Bursele de mărfuri sunt obligate să elaboreze și să difuzeze în România și în alte țări rapoarte de tranzacționare, în scopul stabilirii prețurilor la producătorii și consumatorii de mărfuri, produse și subproduse rezultate din acestea, precum și în scopul facilitării operațiunilor comerciale pe care le implică."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Bursele de mărfuri se înființează de către societățile de bursă în baza legii, cu autorizarea autorității de supraveghere și reglementare. Bursele de mărfuri sunt autorizate ca organisme cu putere de autoreglementare de către autoritatea de supraveghere și reglementare, dacă îndeplinesc condițiile stabilite în Regulamentul privind autorizarea și funcționarea organismelor de autoreglementare.

(2) Constituirea unei burse de mărfuri necesită participarea a minimum 25 de societăți de brokeraj autorizate să tranzacționeze în bursă, potrivit legii."

4. La articolul 3, partea introductivă, precum și literele a), b), c) și d) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) activ monetar se referă la moneda națională emisă de Banca Națională a României în conformitate cu legea sau la devize convertibile;

b) activ financiar este o valoare mobiliară emisă de o autoritate publică centrală sau locală, cum ar fi un certificat de trezorerie, o obligațiune cu dobândă fixă, variabilă sau indexată ori un portofoliu de valori mobiliare ce face obiectul cotării pe o piață reglementată de valori mobiliare, dar cu negociere pe piața futures sau cu opțiuni organizate la bursele de mărfuri, în baza unui instrument sintetic, cum este un indice de bursă ori un indice calculat la rata dobânzii bancare, precum și un indice de bursă calculat în baza unui alt indice de bursă;

c) societate de brokeraj este societatea comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, autorizată de autoritatea de reglementare și supraveghere, ca intermediar în bursa de mărfuri, cu calitatea de membru al unei burse de mărfuri, de membru afiliat la o bursă de mărfuri sau de membru compensator, având ca obiect de activitate negocierea ofertelor și perfectarea contractelor la bursă în cont propriu sau în contul unor terți; societatea de brokeraj poate fi autorizată ca formator de piață, dacă îndeplinește cerințele de capital stabilite prin reglementările autorității de reglementare și supraveghere și dacă se angajează ferm să cumpere/să vândă atunci când sunt ordine de vânzare/cumpărare în exces;

d) broker este o persoană fizică, atestată de asociația bursei de mărfuri unde își desfășoară activitatea și autorizată de autoritatea de reglementare și supraveghere, care are în atribuția sa exclusivă negocierea ofertelor de vânzare și de cumpărare în contul unei societăți de brokeraj, precum și navlosirea, asigurarea maritimă și fluvială;"

5. La articolul 3, după litera d) se introduce litera d1) cu următorul cuprins:

"

d1) trader este o persoană fizică atestată de o bursă de mărfuri și autorizată de autoritatea de reglementare și supraveghere, care are în atribuția sa exclusivă negocierea ofertelor de vânzare-cumpărare în contul și în numele său, în baza unui permis eliberat de bursă;"

6. La articolul 3, literele g), i), j), k), l), n), o) și p) vor avea următorul cuprins:

"

g) contract de bursă este o tranzacție spot, forward, futures sau cu opțiuni, conform reglementărilor din prezenta ordonanță;

................................................................................

i) informație confidențială este informația cu privire la conținutul unui înscris sau document privitor la o bursă de mărfuri, societate de brokeraj, casă de compensație ori societate de consultanță sau în legătură cu angajamentele patrimoniale ale acestora, care, dacă ar fi adusă la cunoștință publicului sau unei societăți comerciale concurente, cum ar fi o bursă de mărfuri, societate de brokeraj, casă de compensație sau societate de consultanță, ar influența tranzacțiile pe piață la termen și cu opțiuni, ar afecta în mod artificial raportul cerere-ofertă ori ar aduce prejudicii morale sau materiale unei burse de mărfuri, societăți de brokeraj, case de compensație sau societăți de consultanță;

j) membru al bursei este o societate comercială având calitatea de acționar al unei burse de mărfuri, care a obținut dreptul de a efectua tranzacții pe piața la disponibil, futures și cu opțiuni sau numai pe piața la disponibil;

k) membru compensator este membrul pieței reglementate de mărfuri, servicii și instrumente derivate, care deține concomitent și calitatea de membru sau de acționar la o casă de compensație agreată de bursă și care, prin aceasta, are dreptul de a înregistra la casa de compensație tranzacțiile societăților de brokeraj;

l) ordinele de bursă sunt instrucțiuni ferme, transmise în scris sau verbal, cu condiția ca înregistrările pe bandă magnetică să fie admise ca probă în justiție, de către un client societății sale de brokeraj ori de către o societate brokerului său, care consemnează modalitatea de negociere a unei oferte de vânzare sau de cumpărare pe piața la disponibil, futures sau cu opțiuni;

................................................................................

n) piața futures se referă la o piață specializată, organizată de o societate de bursă de mărfuri pentru negocierea ofertelor și perfectarea contractelor futures;

o) piața cu opțiuni se referă la o piață organizată de o bursă de mărfuri pentru negocierea ofertelor și perfectarea contractelor cu opțiuni;

p) societate de consultanță bursieră este societatea comercială autorizată de autoritatea de supraveghere și reglementare, care prestează servicii de consulting în contul unor terți, privind tehnica negocierii la bursă, analiza piețelor la disponibil, la termen și cu opțiuni, precum și studii de evaluare a pieței bursiere."

7. La articolul 3, după litera r) se introduce litera r1) cu următorul cuprins:

"

r1) societatea de bursă este societatea comercială pe acțiuni, constituită conform legii și regulamentelor autorității de supraveghere și reglementare, autonomă în raport cu participanții la piață și care prestează servicii de utilitate publică pentru societățile de brokeraj și clienții acestora."

8. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II Autoritatea de reglementare și supraveghere"

9. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Autoritatea de reglementare, supraveghere și control al burselor de mărfuri este Comisia Națională a Valorilor Mobiliare."

10. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Numărul membrilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare se modifică de la 5 la 7, dintre care unul va fi numit în funcția de vicepreședinte, responsabil cu bursele de mărfuri."

11. La articolul 6, partea introductivă și literele a)-j), respectiv l)-p), vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare are următoarele atribuții în executarea prezentei ordonanțe:

a) să emită norme cu privire la autorizarea, înregistrarea și funcționarea burselor de mărfuri, societăților de brokeraj, brokerilor, societăților de consultanță, caselor de compensație și societăților de expertiză contabilă pentru bursele de mărfuri;

b) să avizeze sau să anuleze, după caz, regulamentele de funcționare emise de fiecare bursă de mărfuri, după verificarea conformității lor cu dispozițiile prezentei ordonanțe, și să emită recomandări cu privire la conținutul regulamentelor de bursă, pentru a asigura conformitatea acestora cu prezenta ordonanță;

c) să autorizeze bursele de mărfuri, societățile de expertiză tehnică, de brokeraj, casele de compensație, societățile de consultanță și brokerii care își desfășoară activitatea în cadrul piețelor futures, cu opțiuni sau în legătură cu acestea, să întocmească și să păstreze un registru de evidență a persoanelor autorizate;

d) să suspende temporar sau să anuleze autorizația unei societăți de brokeraj, unui broker, unei burse de mărfuri, case de compensație, societăți de consultanță sau de expertiză contabilă, în cazul în care aduc prejudicii morale sau materiale clientului în contul căruia au operat;

e) să emită reguli disciplinare generale pentru societățile de brokeraj și brokerii lor privind negocierea ofertelor, executarea ordinelor, pentru a asigura transparența tranzacțiilor, regulile de publicitate și de concurență loială, precum și reguli cu privire la primirea și transmiterea informațiilor privilegiate sau confidențiale;

f) să clasifice operațiunile de bursă, ordinele de bursă și notele de încheiere care se întocmesc de către brokeri pentru fiecare tranzacție încheiată;

g) să anuleze regulamentele tranzacționale, regulile sau deciziile emise de o bursă de mărfuri sau să dispună retragerea ori anularea unui ordin de vânzare-cumpărare, dacă acestea sunt emise, se execută ori au fost executate cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe sau a regulamentelor de bursă, emise în conformitate cu dispozițiile acesteia;

h) să dispună anularea unui contract futures sau cu opțiuni, dacă acesta a fost perfectat în baza unei informații privilegiate, confidențiale sau a unei înțelegeri precontractuale între doi clienți, prin societățile lor de brokeraj ori între acestea;

i) să impună caselor de compensație să majoreze nivelul valoric al garanțiilor constituite de fiecare societate de brokeraj pentru a opera pe piața futures și cu opțiuni, în cazul în care nivelul cotării diverselor tipuri de mărfuri sau volumul tranzacțiilor futures și cu opțiuni influențează negativ economia națională;

j) să stabilească nivelul tarifelor percepute pentru serviciile pe care le asigură;

................................................................................

l) să verifice legalitatea hotărârii de excludere a unei societăți de brokeraj din asociația bursei și o respinge dacă nu este legală;

m) să delege departamentelor sale una sau mai multe dintre prerogativele cu care este învestită prin lege, pentru supravegherea activității burselor de mărfuri și pentru cercetarea faptelor prin care s-au încălcat dispozițiile prezentei ordonanțe și regulamentele pe care le-a emis; delegarea privește și desemnarea persoanelor învestite, atribuțiile, categoriile de acte pe care le poate emite, precum și durata delegării;

n) să efectueze controale și investigații la bursele de mărfuri, casele de compensații, societățile de brokeraj, societățile de consultanță, societățile de expertiză contabilă sau la orice persoană sau entitate cu privire la respectarea prevederilor prezentei ordonanțe și a reglementărilor emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

o) să încheie acorduri cu instituții similare din alte țări și cu Banca Națională a României, în scopul dezvoltării pieței bursiere;

p) să înainteze Guvernului propuneri de amendare a cadrului legislativ cu privire la bursele de mărfuri."

12. La articolul 6 alineatul (1), litera k) se abrogă.

13. La articolul 6, după litera p) se introduc literele p1)-p3) cu următorul cuprins:

"

p1) să elaboreze și să adopte norme și să emită acte în aplicarea prezentei ordonanțe;

p2) să adopte Regulamentul de procedură pentru camerele arbitrale ale burselor de mărfuri;

p3) să avizeze înființarea asociațiilor profesionale din domeniul burselor de mărfuri."

14. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.

15. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc alineatele (2)-(5) cu următorul cuprins:

"

(2) Pentru îndeplinirea funcțiilor sale Comisia Națională a Valorilor Mobiliare elaborează regulamente, emite instrucțiuni și acte individuale, prin decizii și avize.

(3) Regulamentele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare se referă la:

a) principiile generale de organizare și funcționare a organismelor cu putere de autoreglementare;

b) organizarea și funcționarea asociațiilor profesionale ale burselor de mărfuri, societăților de brokeraj, brokerilor, administratorilor de fonduri de mărfuri și societăților de consultanță;

c) informațiile ce trebuie comunicate Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;

d) funcționarea caselor de compensație;

e) regimul informațiilor privilegiate și confidențiale.

(4) Instrucțiunile se referă la:

a) condițiile de autorizare sau de retragere a autorizării, după caz, pentru bursele de mărfuri, societățile de brokeraj, societățile de consultanță și casele de compensație;

b) obligații de evidență, raportare și publicitate.

(5) Actele individuale emise se referă la decizii prin care Comisia Națională a Valorilor Mobiliare:

a) autorizează regulamentele burselor de mărfuri ori anulează sau suspendă anumite clauze stipulate în aceste regulamente;

b) autorizează, suspendă sau retrage autorizații pentru burse de mărfuri, societăți de brokeraj, societăți de consultanță, case de compensație, administratori de fonduri de mărfuri, asociații profesionale ale societăților de brokeraj sau brokerilor și altele asemenea, după caz."

16. Articolele 7, 8, 9 și 10 se abrogă.

17. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Persoanele înscrise în asociația bursei și care au dreptul și calitatea de membru compensator au dreptul să negocieze și să perfecteze contracte pe piețele la disponibil, futures și cu opțiuni numai dacă societățile de brokeraj ale acestora au fost autorizate în prealabil de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Persoanele înscrise în asociația bursei, dar care nu au calitatea de membru compensator, pot să negocieze și să perfecteze contracte numai prin intermediul unui membru compensator.

(2) Persoanele înscrise în asociația bursei și care nu au calitatea de membru compensator au dreptul să negocieze și să perfecteze contracte pe piața la disponibil numai dacă bursa la care operează a fost autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare."

18. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Drepturile unui membru al bursei, astfel cum sunt reglementate la art. 11, se pierd prin excludere. Excluderea nu aduce atingere drepturilor care decurg din calitatea de acționar a unei persoane la o societate de bursă.

(2) Sancțiunea de excludere se pronunță motivat de către asociația bursei în condițiile și în situațiile prevăzute în prezenta ordonanță și poate fi contestată în termen de 15 zile la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(3) Hotărârea de excludere rămasă definitivă se afișează în localul bursei de mărfuri la care cel exclus a tratat afaceri, se comunică celorlalte burse de mărfuri din țară și se publică de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."

19. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Asociația bursei poate hotărî ca terțe persoane juridice să devină membri afiliați ai bursei, dacă, în prealabil, acestea au încheiat cu un membru al bursei un contract de franciză pentru a presta servicii de brokeraj, dar numai cu autorizarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(2) Membrii afiliați negociază la bursa de mărfuri în aceleași condiții ca și membrii bursei, începând cu data la care au obținut autorizație de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare."

20. La articolul 14, alineatele (1), (2) și (3) litera a) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Activitatea curentă de administrare a sistemelor de operare ale unei burse de mărfuri este asigurată de un consiliu numit de adunarea generală a acționarilor societății de bursă, dintre funcționarii săi, pentru o perioadă de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile legii și ale regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(2) Membrii consiliului societății de bursă nu pot fi administratori, cenzori, acționari sau asociați la o bursă de mărfuri, casă de compensație, societate de brokeraj sau societate de consultanță.

(3) Consiliul societății de bursă are următoarele atribuții:

a) să elaboreze regulamentul de funcționare și să îl supună spre aprobare consiliului de administrație, asociației bursei și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;"

21. La articolul 15, partea introductivă, precum și literele b) și e) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Activitatea consiliului societății de bursă este coordonată de un președinte numit în conformitate cu legea, care, pe lângă atribuțiile prevăzute în actul constitutiv al bursei, este învestit:

................................................................................

b) să dispună organizarea supravegherii modului în care brokerii respectă regulile de conduită și practică onestă privind negocierea în localul burselor;

................................................................................

e) să pună la dispoziție Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare registrul-jurnal al bursei sau orice act solicitat, pentru verificarea modului în care sunt respectate dispozițiile prezentei ordonanțe, regulile de bursă sau regulamentele emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în temeiul acesteia."

22. Titlul secțiunii a III-a a capitolului III va avea următorul cuprins:

SECȚIUNEA a III-a Asociația bursei de mărfuri"

23. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Asociația bursei de mărfuri cuprinde societățile de brokeraj care au calitatea de membru al acelei burse de mărfuri și care efectuează tranzacții pe piața la disponibil, futures sau cu opțiuni, dacă au obținut autorizație de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare."

24. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Asociația bursei de mărfuri se întrunește cel puțin o dată pe an, după întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor societății de bursă, și este legal constituită cu trei pătrimi din numărul total al membrilor săi. Deciziile asociației se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenți.

(2) Votul este secret când împrejurările necesită o asemenea măsură sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor prezenți. Când asociația bursei procedează la alegerea președintelui sau a vicepreședintelui, votul este întotdeauna secret.

(3) Dacă la o primă convocare nu s-au întrunit trei pătrimi din numărul membrilor, în termen de 15 zile se convoacă o nouă adunare, care este legal constituită cu o treime din numărul total al membrilor săi."

25. La articolul 18, partea introductivă și literele c), d), e) și g) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Asociația bursei de mărfuri are următoarele atribuții:

................................................................................

c) să dezbată raportul de activitate al bursei, întocmit de consiliul bursei, pe care să îl înainteze Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;

d) să pronunțe motivat suspendarea de la negocieri a brokerilor pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni sau excluderea lor, în cazul unor abateri grave de la normele de conduită emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și de la regulamentele bursei de mărfuri;

e) să hotărască suspendarea societăților de brokeraj de la negocieri pe o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni, în cazul unor abateri grave de la normele de conduită emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și de la regulamentul de funcționare a bursei sau pentru neachitarea taxelor cuvenite bursei;

................................................................................

g) să pronunțe excluderea din asociație a unei societăți de brokeraj, dacă aceasta a săvârșit abateri grave de la regulamentul bursei și de la normele emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui client în contul căruia a operat sau pentru starea de faliment declarată prin hotărâre judecătorească."

26. La articolul 18 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"

(2) Asociația bursei nu poate include pe ordinea de zi și nu poate dezbate și aproba nici o problemă ce ține de competența adunării generale a acționarilor dintre cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată."

27. Titlul secțiunii I a capitolului IV va avea următorul cuprins:

SECȚIUNEA I Societățile de brokeraj"

28. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Societățile de brokeraj, membre ale unei burse de mărfuri, pot presta servicii de brokeraj și la alte burse de mărfuri, dacă vor obține în prealabil autorizarea de la bursele respective și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare."

29. La articolul 20, partea introductivă și literele a), b) și d) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

Autorizarea unei societăți de brokeraj de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare este condiționată de examinarea:

a) constituirii legale ca societate comercială, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

b) obiectului de activitate exclusiv, prevăzut în contractul de societate și în statut, în conformitate cu legislația în vigoare;

................................................................................

d) existenței într-un cont la casa de compensație, la un membru compensator sau la o bancă a unui fond de risc, pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate pe piața futures sau cu opțiuni."

30. La articolul 21, literele a) și c) vor avea următorul cuprins:

"

a) negocierea ofertelor și perfectarea contractelor pe piața la disponibil, futures sau cu opțiuni în contul unor terțe persoane sau în cont propriu;

................................................................................

c) gestiune pe bază de mandat pentru constituirea garanțiilor la contractele futures și cu opțiuni, precum și pentru plata primei la contractele cu opțiuni perfectate în contul unor terți;"

31. La articolul 21, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

"

e) orice alte servicii conexe, subsidiare, adiacente sau complementare operațiunilor prevăzute la lit. a)-d), agreate și clasificate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare."

32. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Societățile de brokeraj, prin brokerii lor, execută ordine de vânzare sau de cumpărare și răspund, în cazul executării unui contract la scadență, de transmiterea tuturor informațiilor privind predarea mărfii, plata prețului și îndeplinirea obligațiilor asumate prin intermediul lor. Societățile de brokeraj sunt obligate să păstreze confidențialitatea în legătură cu persoana în numele căreia negociază, cu excepția cazului în care aceasta se află în stare de lichidare judiciară.

(2) Societățile de brokeraj sunt obligate să execute cu bunăcredință, confidențialitate și diligență ordinele care le sunt transmise de clienții lor, în ordinea în care le-au primit, și să le înscrie, alături de contractele pe care le-au încheiat, în registrele pe care Codul comercial sau alte legi le impun.

(3) Prin bună-credință se înțelege obligația unei societăți de brokeraj și a brokerului său de a apăra interesele clienților pe care îi reprezintă; prin confidențialitate se înțelege obligația unei societăți de brokeraj și a brokerului său de a nu divulga ordinele pe care le-a primit și operațiunile pe care urmează să le încheie sau pe care le-a încheiat; prin diligență se înțelege obligația unei societăți de brokeraj de a negocia printr-un broker o ofertă, strict în conformitate cu instrucțiunile primite în mod legal printr-un ordin.

(4) Societățile de brokeraj sunt obligate să trateze distinct, ca bunuri ale clientului, toate sumele, valorile mobiliare și alte bunuri primite cu scopul de a constitui marja, de a garanta și de a efectua tranzacții sau de a perfecta contracte, precum și rezultatele obținute din asemenea operațiuni în numele clientului respectiv. Asemenea sume, valori mobiliare sau alte bunuri ale clientului vor fi înregistrate în evidențe separate și nu vor fi confundate cu fondurile societății de brokeraj respective ori utilizate în folosul altui client pentru a constitui marja sau pentru a garanta tranzacții ori contracte sau pentru a obține ori acorda credite."

33. La articolul 23, partea introductivă și literele a), b) și f) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Societății de brokeraj îi este interzis:

a) să se asocieze cu altă societate de brokeraj pentru executarea în comun a tuturor ordinelor primite sau a unei părți din acestea, fără acordul clientului său;

b) să lichideze prin compensare contractele futures sau cu opțiuni fără acordul prealabil al clientului său, cu excepția situației în care clientul nu a achitat obligațiile financiare conform normelor stabilite de bursă ori pentru nerespectarea regulilor impuse de casa de compensație;

................................................................................

f) să transmită un ordin de bursă pe piața futures sau cu opțiuni fără constituirea garanțiilor cerute de casa de compensație sau fără plata primei."

34. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Societățile de brokeraj au dreptul să solicite și să primească de la clienții lor orice măsură de protecție împotriva riscului financiar propriu, rezultând din garantarea contractelor perfectate prin intermediul lor."

35. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Brokerii sunt persoane fizice care negociază ofertele la vânzare și/sau la cumpărare. Ei sunt autorizați separat pentru piața la disponibil, futures și cu opțiuni, potrivit tipurilor de tranzacții pe care bursa de mărfuri le facilitează."

36. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Brokerii sunt autorizați de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în baza certificatului de atestare obținut de la asociația bursei de mărfuri la care își vor desfășura activitatea.

(2) Pentru obținerea certificatului de atestare solicitantul trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani și exercițiul drepturilor civile și să îndeplinească standardele profesionale stabilite de asociația bursei de mărfuri unde își va desfășura activitatea.

(3) Nu pot obține certificatul de atestare persoanele cu antecedente penale, persoanele destituite anterior pentru abateri disciplinare în calitatea lor de broker, conform normelor emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare."

37. La articolul 27, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) să fie acționari, asociați ori administratori sau cenzori la o bursă de mărfuri, casă de compensație, societate de brokeraj concurentă sau la o societate de consultanță ori de expertiză contabilă, autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;"

38. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin bună-credință se înțelege obligația ca fiecare broker să apere interesele societății de brokeraj pe care o reprezintă; prin discreție se înțelege obligația de a nu divulga ordinul cu care a fost însărcinat, operațiunile pe care urmează să le încheie sau pe care le-a încheiat, precum și de a păstra confidențialitatea datelor înscrise în carnetul cu note de încheiere și în jurnalul bursei; prin diligență se înțelege obligația de a negocia în conformitate cu instrucțiunile primite în mod legal printr-un ordin."

39. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL V Organizarea piețelor la disponibil, futures și cu opțiuni"

40. La articolul 29, alineatele (1)-(5) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) În baza autorizației acordate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare bursele de mărfuri, ca organisme de autoreglementare, pot înființa piețe specializate pentru facilitarea tranzacțiilor la disponibil, futures și cu opțiuni.

(2) Organizarea piețelor futures și cu opțiuni este permisă, fiecare în parte, numai cu autorizarea prealabilă a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(3) O piață la disponibil poate fi organizată fără autorizarea prealabilă a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare numai dacă societatea de bursă care a organizat-o a fost autorizată să organizeze bursa de mărfuri, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.

(4) Contractele de bursă perfectate de o persoană juridică neautorizată sau în cadrul unei burse care nu a primit autorizare pentru organizarea pieței la disponibil, futures sau cu opțiuni sunt nule de drept.

(5) La bursele de mărfuri, în cadrul fiecărei piețe organizate, ședințele de bursă se desfășoară în mod distinct, conform regulilor licitației cu strigare sau în sistem informatizat."

41. La articolul 30, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

(1) Oferta de vânzare/cumpărare reprezintă manifestarea de voință fermă și irevocabilă a unui client de a perfecta un contract, în conformitate cu regulamentul de funcționare a bursei și cu prevederile prezentei ordonanțe.

(2) Pentru a fi valabilă, oferta trebuie să fie fermă, să fie formulată în mod expres, potrivit regulilor de publicitate impuse de regulamentul bursei, și să fie completă."

42. La articolul 31 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) contractelor futures sau cu opțiuni, în cadrul piețelor futures și cu opțiuni."

43. La articolul 31, alineatele (3), (4), (6) și (7) vor avea următorul cuprins:

"

(3) Forward este un contract de vânzare-cumpărare, cu clauze negociabile și cu termen suspensiv, care se execută la scadența convenită de părți. Termenul unui contract forward poate fi stabilit până la 18 luni, dar nu mai puțin de 10 zile.

(4) Prin futures se înțelege un contract de vânzare-cumpărare cu termen suspensiv, dar cu clauze uniforme, ce conferă fiecărei părți:

a) posibilitatea de a-l compensa oricând până la împlinirea termenului;

b) posibilitatea de a-și executa obligațiile contractuale la scadența convenită, în baza unei notificări; o dată cu transmiterea notificării obligațiile contractuale se execută într-un interval de timp ce nu poate fi mai mare de 10 zile.

................................................................................

(6) Contractul futures este evidențiat în cont la casa de compensație, în registrele bursei și ale societății de brokeraj în contul căreia s-a negociat și în sistemul lor electronic, precum și în carnetul cu note de încheiere al brokerului.

(7) Prin contractul cu opțiuni se înțelege o convenție ce conferă cumpărătorului din contractul cu opțiuni dreptul, dar nu și obligația, de a vinde ori de a cumpăra o cantitate determinată dintr-o marfă, un activ monetar, financiar sau un contract futures, la un preț convenit, denumit preț de exercițiu, într-un termen definit sau la expirarea acestuia, în schimbul plății unei prime către vânzător. Cumpărătorul într-un contract cu opțiuni poate să își exercite dreptul până la scadența contractului, să abandoneze opțiunea până la scadența contractului sau să își compenseze contractul."

44. La articolul 32, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Achizițiile și vânzările prin contracte futures ori prin contracte cu opțiuni se efectuează numai în cadrul burselor de mărfuri, în secțiuni distincte, organizate în funcție de clasa de produs, natura tranzacției și scadența contractuală, în orele stabilite pentru ședințele de bursă, sub sancțiunea nulității lor.

(2) Contractele spot și forward, precum și navlosirea și asigurarea maritimă și fluvială se negociază de către societățile de brokeraj în localul burselor sau în afara acestora, cu obligația fiecărei societăți de brokeraj de a le înscrie în registrul-jurnal al bursei în termen de o zi, sub sancțiunea nulității lor."

45. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

(1) Operațiunile de bursă sunt tehnici comerciale privind negocierea ofertelor, perfectarea și conexarea contractelor cu opțiuni, futures, forward și spot, în scopul acoperirii riscurilor financiare determinate de volatilitatea prețurilor sau al obținerii unui profit.

(2) Mecanismele specifice efectuării operațiunilor de bursă sunt prevăzute în regulamentul de funcționare a fiecărei burse de mărfuri, în temeiul puterii lor de autoreglementare conferite de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare."

46. La articolul 34, alineatele (1), (2), partea introductivă și literele b)-f) ale alineatului (3) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

(1) Tranzacțiile pe piața futures sau cu opțiuni se efectuează printr-o casă de compensație, a cărei activitate se stabilește prin regulament propriu de funcționare, cu avizul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(2) Casa de compensație se poate înființa ca:

a) societate comercială pe acțiuni, de către membrii bursei de mărfuri, bănci și societăți de asigurare, în scopul asigurării evidenței contractelor futures și cu opțiuni, decontării plăților și compensării contractelor futures și cu opțiuni;

b) departament în cadrul unei burse de mărfuri.

(3) Pentru funcționarea piețelor futures sau cu opțiuni casa de compensație îndeplinește următoarele atribuții:

................................................................................

b) înregistrează și garantează contractele futures și cu opțiuni;

c) își asumă obligația de a deveni parte în toate contractele futures și cu opțiuni negociate în localul burselor, prin novație;

d) asigură executarea contractelor futures necompensate până la scadență, precum și executarea contractelor cu opțiuni exercitate conform regulilor sale de operare;

e) solicită fonduri bănești pentru perfectarea contractelor futures și a contractelor cu opțiuni, pentru menținerea acestor contracte pe piața futures sau cu opțiuni până la compensare sau scadență, după caz;

f) reevaluează la piață poziția fiecărui contract futures sau cu opțiuni necompensat."

47. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) Depozitele constituite pentru garantarea contractelor futures și a contractelor cu opțiuni, în numele unui membru compensator, dar în contul unui terț, sunt evidențiate separat de contul membrului compensator, la un nivel adecvat, conform cererii casei de compensație, pentru a asigura solvabilitatea și protecția membrului compensator și a clientului pe care îl reprezintă.

(2) Bursele de mărfuri și casele de compensație sunt obligate să adopte și să impună reguli stricte privind confidențialitatea conturilor deschise în numele unui membru compensator, precum și în legătură cu structura acestor conturi.

(3) Identitatea și structura conturilor nu vor putea fi cunoscute decât de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, printr-o cerere expresă, pentru cazurile prevăzute la art. 11, art. 18 lit. f) și h), art. 23 și la art. 27 lit. b)-f), precum și de către Comisia arbitrală a bursei, de către o instanță judecătorească, în situația soluționării unui litigiu, sau de către judecătorul-sindic, în cazul falimentului."

48. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL VII Răspunderi și sancțiuni"

49. La articolul 36, alineatul (1) și alineatul (2) literele a)-c), e), f), i) și k) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare este împuternicită să aplice sancțiuni în cazul încălcării dispozițiilor prezentei ordonanțe sau ale regulamentelor pe care le-a emis în temeiul acesteia.

(2) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă, potrivit condițiilor în care au fost săvârșite, nu sunt prevăzute de legea penală ca infracțiuni:

a) primirea unui ordin sau negocierea ofertelor fără autorizare de funcționare emisă de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

b) executarea unui ordin în mod discreționar, fără acordul clientului;

c) lipsa unei evidențe separate în registrele contabile ale unei societăți de brokeraj între contractele futures și cu opțiuni perfectate în cont propriu și contractele încheiate în contul unor terți;

................................................................................

e) primirea unui ordin sau negocierea unei oferte în contul unei persoane aflate în redresare sau în stare de faliment;

f) neexecutarea unui ordin sau a unui contract de către o societate de brokeraj, care produce prejudicii morale sau materiale unui client, membru al asociației bursei sau al societății de bursă;

................................................................................

i) transmiterea unui ordin de către o societate de brokeraj altei societăți de brokeraj, fără acordul clientului;

................................................................................

k) neînregistrarea contractelor futures și cu opțiuni în registrul-jurnal al bursei, în evidența contabilă a casei de compensație, societăților de brokeraj sau clienților acestora."

50. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) Săvârșirea cu intenție sau din culpă a uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 36 se sancționează de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cu:

a) amendă între 10-50 milioane lei, al cărei cuantum va fi indexat periodic în funcție de rata inflației, prin norme stabilite de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

b) suspendarea temporară a autorizației de funcționare pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni sau anularea autorizației, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. d).

(2) Săvârșirea contravențiilor se constată de funcționarii împuterniciți în acest scop de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(3) Deciziile de sancționare se aplică la sesizarea persoanelor prevăzute la alin. (2) de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, sub semnătura președintelui, în baza actelor de constatare și a probelor administrate, și își produc efectele de la data comunicării lor.

(4) Deciziile de aplicare a sancțiunilor administrative, emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, pot fi atacate, începând de la data comunicării lor, la judecătoria competentă constituită în primă instanță, conform art. 2 lit. c) din Codul de procedură civilă, precum și art. 1 și 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.

(5) Contravențiilor prevăzute la art. 36 li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor."

51. La articolul 38, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

(1) Litigiile apărute în legătură cu modul de executare a unui ordin de bursă sau a unui contract de brokeraj, precum și în legătură cu modul de executare a unui contract înregistrat la bursă se soluționează de Camera arbitrală a bursei de mărfuri."

52. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL IX Dispoziții speciale privind lichidarea judiciară
a societăților de brokeraj"

53. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

(1) Orice creditor a cărui creanță are o cauză comercială într-un contract de bursă perfectat de o societate de brokeraj poate depune o cerere la tribunal pentru lichidarea judiciară a bunurilor societății de brokeraj debitoare, cu proba încetării plăților.

(2) Lichidarea judiciară a societăților de brokeraj se supune prevederilor cuprinse în secțiunile a 6-a și a 7-a ale cap. III din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată."

54. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) În cazul admiterii cererii de începere a lichidării judiciare toate conturile deschise pe numele societății de brokeraj debitoare la o bancă sau casă de compensație vor fi comunicate judecătorului-sindic, la cererea acestuia, și vor fi tratate separat de conturile prin care societatea de brokeraj debitoare a efectuat tranzacții în contul clienților săi.

(2) Soldul rezultând din registrele și conturile deschise pe numele unei societăți de brokeraj debitoare nu va putea fi compensat cu soldul rezultând din conturile prin care societatea de brokeraj debitoare le-a deschis în contul clienților săi."

55. La articolul 41, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

(1) Continuarea tranzacțiilor la bursă, în tot sau în parte, după începerea procedurii de lichidare a unei societăți de brokeraj se poate face numai cu acordul creditorului sau al majorității creditorilor, în limitele și în condițiile pe care aceștia le stabilesc. În caz contrar toate contractele futures sau cu opțiuni perfectate la bursă și nescadente la data începerii procedurii de lichidare se compensează conform regulilor de bursă.

(2) Efectuarea tranzacțiilor la bursă se face de societatea de brokeraj debitoare, până la închiderea procedurii de lichidare, sau de o altă societate de brokeraj, care a preluat tranzacțiile la bursă ale societății de brokeraj debitoare.

(3) Cererea de continuare a tranzacțiilor la bursă până la închiderea procedurii de lichidare se introduce de creditori la tribunalul în a cărui rază teritorială debitorul își are sediul principal. O dată sesizat, tribunalul este obligat să examineze cererea și documentele care o însoțesc. Acestea trebuie să cuprindă date cu privire la conturile deschise în numele societății de brokeraj debitoare pentru operațiuni în contul creditorilor săi, numărul și tipul de contracte nelichidate, clasa de produs contractată, calitatea și cantitatea acesteia sau tipul de activ monetar ori financiar și valoarea acestuia.

(4) În cazul în care cererea de continuare a tranzacției este admisă, tribunalul dispune continuarea acesteia și desemnează societatea de brokeraj care va compensa sau va executa la bursă contractele futures ori cu opțiuni, nescadente la data introducerii cererii."

56. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

Perfectarea unui contract la bursă în contul unui client al societății de brokeraj debitoare se face cu aprobarea judecătorului-sindic, numai în cazul în care oferta a fost negociată, cel mai târziu în termen de 5 zile de la primirea unui ordin de bursă, iar acesta a fost înregistrat la bursă până la formularea cererii creditorilor de începere a procedurii de lichidare sau ulterior, dar nu mai înainte de împlinirea termenului de 5 zile pentru executarea ordinului de bursă."

57. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

În toate cazurile în care cursul de bursă la o clasă de produs, activ monetar sau financiar depășește valoarea garanțiilor depuse în contul unui contract futures necompensat, pe care societatea de brokeraj debitoare l-a încheiat în contul unui client, atunci judecătorul-sindic, prin lichidator, cu acordul titularului de contract, compensează acel contract, achită toate debitele către casa de compensație sau transferă contractul unei alte societăți de brokeraj care nu face obiectul lichidării judiciare."

58. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

(1) Este interzisă orice participare la capitalul unei societăți de bursă ce conferă deținătorului sau deținătorilor, persoane implicate sau afiliate, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor și care poate asigura astfel o poziție semnificativă.

(2) Se interzice oricărei persoane ca, în mod direct sau indirect:

a) să efectueze în cursul aceleiași zile, pentru orice contract pe piața futures sau pe piața cu opțiuni, tranzacții egale sau care depășesc valorile limită stabilite de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

b) să dețină pentru orice marfă poziții egale sau care depășesc limitele stabilite de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) cazurile în care persoana respectivă întocmește și înaintează la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare rapoarte privind asemenea tranzacții sau poziții, conform prevederilor cuprinse în regulamentele și dispozițiile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și, de asemenea, păstrează evidența tuturor acestor tranzacții și poziții, precum și a tranzacțiilor la disponibil, a stocurilor și a contractelor de vânzare și cumpărare, așa cum se prevede în regulamentele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(4) Se interzice oricărei persoane ca, pentru orice marfă:

a) să manipuleze sau să încerce să manipuleze prețurile contractelor futures sau cu opțiuni ori ale contractelor spot și forward înregistrate la bursa de mărfuri;

b) să cumpere o marfă sau un contract de bursă în așa fel încât să obțină controlul prețului acestuia sau să încerce acest lucru;

c) să furnizeze cu intenție raportări false, confuze sau lipsite de precizie ori să fie sursa unor asemenea raportări privind recoltele, informațiile de piață sau condițiile care influențează ori pot să influențeze prețurile acestor mărfuri."

59. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

"

Art. 46. -

(1) Bursele de mărfuri sunt obligate să păstreze registrele-jurnal cel puțin 5 ani. Copiile de pe registrele-jurnal vor fi transmise la sfârșitul fiecărui an financiar Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Registrele-jurnal vor putea fi verificate oricând, la cererea Camerei arbitrale a bursei, a unei instanțe judecătorești sau a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(2) Orice persoană sau entitate autorizată ori care urmează să fie autorizată ca societate de brokeraj, broker sau societate de consultanță:

a) va ține documentele și evidențele activității sale de societate de brokeraj, broker și societate de consultanță și ale tranzacțiilor și pozițiilor sale, precum și ale tranzacțiilor și pozițiilor clienților săi, după cum se prevede în reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;

b) va întocmi rapoarte cu privire la activitatea desfășurată și la tranzacțiile și pozițiile sale, precum și la tranzacțiile și pozițiile clienților săi, după cum se prevede în reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;

c) va păstra asemenea registre și evidențe cu privire la activități, tranzacții și poziții timp de cel puțin 5 ani;

d) va pune aceste registre și evidențe la dispoziție persoanelor împuternicite de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare să efectueze controale."

60. După articolul 46 se introduce articolul 461 cu următorul cuprins:

"

Art. 461. -

Prin derogare de la dispozițiile art. 1 alin. (2) lit. a), bursele de mărfuri pot facilita tranzacții cu orice tip de produs industrial pentru o perioadă de cel mult 5 ani. De asemenea, bursele de mărfuri pot organiza licitații pentru vânzarea de active ale societăților comerciale la care statul este acționar, pentru achiziții și vânzări publice de bunuri și servicii, precum și pentru orice alte produse și servicii."

61. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

La bursele de mărfuri se pot efectua tranzacții cu active monetare în cadrul piețelor futures sau cu opțiuni, în baza autorizației speciale acordate de Banca Națională a României."

62. După articolul 47 se introduc articolele 471 - 474 cu următorul cuprins:

"

Art. 471. -

Societățile comerciale, băncile și fondurile de investiții - persoane juridice - pot compensa câștigurile sau pierderile rezultate în urma tranzacțiilor pe piețele futures și cu opțiuni cu pierderile sau cu câștigurile obținute din activitatea curentă a acestora, dacă tranzacțiile efectuate au ca obiect active prevăzute la art. 47. Astfel de compensări vor fi evidențiate contabil potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor.

Art. 472. -

Bursele de mărfuri și societățile de brokeraj înființate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se vor reorganiza în termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, vor funcționa cu autorizația Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și vor fi incluse în lista piețelor reglementate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 473. -

Sumele provenite din amenzile aplicate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare se constituie în sursă de alimentare a Fondului de compensare a investitorilor, reglementat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 474. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe Parlamentul României va completa lista membrilor cu 2 noi membri ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, inclusiv vicepreședintele responsabil cu bursele de mărfuri."

63. Articolul 48 se abrogă.

64. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

În aplicarea dispozițiilor art. 3 lit. l), ale art. 31 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și (3), precum și ale art. 32 alin. (2) și (3), care privesc piața la disponibil, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va emite reglementări speciale în termen de 6 luni de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 69/1997 privind bursele de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se articolelor și alineatelor numerotarea corespunzătoare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
MIRON TUDOR MITREA

București, 21 iulie 2000.

Nr. 129.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...