Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 124/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/supracompensării

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 12 ianuarie 2018.

În vigoare de la 12 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 lit. j), art. 15 și 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c), alin. (2) și (5), precum și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/supracompensării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 16 aprilie 2014, se modifică și completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 - Contractul-cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență se modifică și se completează după cum urmează:

a) Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă tariful unitar, exprimat în lei/kWh, plătit lunar de fiecare consumator de energie electrică, în vederea creării resurselor financiare necesare aplicării schemei de sprijin."

b) Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Plătitorul de contribuție transmite lunar administratorului schemei de sprijin, până la data de 10 a fiecărei luni, cantitatea totală de energie electrică facturată la consumatori, inclusiv cea consumată la locurile de consum proprii în luna anterioară".

c) La articolul 10, alineatul (2) se abrogă;

d) Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Plătitorul de contribuție plătește facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, în termen de maximum 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai târziu de data de 20 a fiecărei luni următoare celei de consum."

e) Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Plătitorul de contribuție poate fi obligat să constituie/să reconstituie/să actualizeze o garanție financiară, corespunzătoare plății contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, așa cum a fost comunicată de către administratorul schemei de sprijin, în baza și în situațiile prevăzute într-o procedură emisă de administratorul schemei de sprijin și aprobată de ANRE, care se constituie anexă la prezentul contract-cadru."

f) După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, care va avea următorul cuprins:

"

Art. 181. -

(1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor de plată aferente schemei de sprijin se penalizează conform art. 16 și 18.

(2) Aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) nu exonerează plătitorul de contribuție, respectiv administratorul schemei de sprijin de la plata obligațiilor aferente schemei de sprijin."

g) La articolul 20, literele b) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) să solicite plătitorului de contribuție constituirea/reconstituirea/actualizarea garanțiilor financiare conform prevederilor art. 16, respectiv să execute garanția financiară conform prevederilor art. 17;

. . . . . . . . . .

f) să notifice ANRE neîndeplinirea de către plătitorul de contribuție a obligațiilor instituite în prezentul contract referitoare la constituirea/reconstituirea/actualizarea garanției financiare sau pentru plata facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, în vederea analizării condițiilor prevăzute la art. 41 din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare."

h) La articolul 21, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) să transmită lunar administratorului schemei de sprijin, la termen, cantitățile totale de energie electrică facturate consumatorilor/consumate la locurile de consum proprii în luna anterioară, conform prevederilor art. 6;

. . . . . . . . . .

d) să constituie/reconstituie/actualizeze garanția financiară, conform prevederilor art. 16;".

i) Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și rămâne în vigoare 18 luni de la data încetării ajutorului de stat instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, sau până la încetarea/rezilierea contractului din oricare altă cauză, în conformitate cu prevederile art. 41."

j) Anexa nr. 1 la Contractul-cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 - Contractul-cadru dintre producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/ supracompensării se modifică și completează după cum urmează:

a) După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, care va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

(1) Deciziile ANRE referitoare la cuantumul supracompensării și/sau bonusului necuvenit sunt obligatorii pentru producători și se pun în aplicare în vederea recuperării prin emiterea unei decizii de recuperare de către administratorul schemei de sprijin, în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat.

(2) În cazul în care producătorul înregistrează obligații de plată către administratorul schemei de sprijin neachitate la termenul de scadență, rezultate din aplicarea schemei de sprijin și nu au încheiate/nu respectă convențiile de compensare a datoriilor încheiate cu administratorul schemei de sprijin, administratorul schemei de sprijin sistează plata bonusului lunar către producător, până la achitarea de către acesta a datoriei respective.

(3) Pentru bonusul reținut la plată conform prevederilor alin. (2), producătorii nu calculează penalități de întârziere."

b) Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

În cazul în care facturile prevăzute la art. 7 au fost emise pe baza datelor comunicate de ANRE pentru luna anterioară, administratorul schemei de sprijin achită contravaloarea facturilor primite de la producătorii de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, în termen de maximum 30 de zile de la ultima zi a lunii pentru care au fost emise facturile, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 51 alin. (2)."

c) Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Administratorul schemei de sprijin achită factura transmisă de producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență ce beneficiază de schema de sprijin prevăzută la art. 12, în termen de 7 zile de la data primirii facturii, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 51 alin. (2)."

d) Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

În cazul în care din datele comunicate de ANRE prin decizie, în baza Regulamentului de calificare, rezultă o cantitate anuală de energie electrică pentru care producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență avea dreptul să primească bonus mai mică decât cea determinată prin însumarea cantităților lunare de energie electrică pentru care a primit bonus lunar, inclusiv în cazul invalidării temporare de către ANRE a unei autoevaluări pentru calificare, administratorul schemei de sprijin determină contravaloarea cantității de energie electrică pentru care producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență a beneficiat de bonus necuvenit, emite decizie de recuperare a acestuia în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat pe care o transmite producătorului respectiv, întocmește și transmite factura de regularizare în termen de 7 zile de la data primirii deciziei de calificare anuală de la ANRE."

e) Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență achită factura transmisă de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor art. 14, în termen de 7 zile de la primirea facturii, dar nu mai târziu de 15 zile de la comunicarea de către ANRE a deciziilor de calificare, cu excepția situațiilor în care producătorul încheie cu administratorul schemei de sprijin o convenție de compensare a datoriilor și creanțelor reciproce aferente schemei de sprijin conform art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare."

f) Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Administratorul schemei de sprijin emite, în baza deciziei ANRE referitoare la cuantumul supracompensării, decizia de recuperare a supracompensării în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat pe care o transmite producătorului pentru care s-a determinat supracompensarea, împreună cu factura de plată a supracompensării, în termen de 7 zile de la data primirii comunicării de la ANRE."

g) Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin are obligația achitării facturii de plată a supracompensării în termen de 7 zile de la data primirii acesteia de la administratorul schemei de sprijin conform prevederilor art. 16, dar nu mai târziu de 15 zile de la comunicarea de către ANRE a cuantumului supracompensării, cu excepția situațiilor în care producătorul încheie cu administratorul schemei de sprijin o convenție de compensare a datoriilor și creanțelor reciproce aferente schemei de sprijin conform art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare."

h) După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, care va avea următorul cuprins:

"

Art. 201. -

(1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor de plată aferente schemei de sprijin se penalizează conform art. 21 și 23.

(2) Aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) nu exonerează producătorii, respectiv administratorul schemei de sprijin de la plata obligațiilor aferente schemei de sprijin, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 51 alin. (2)."

i) Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență poate fi obligat să constituie/reconstituie/actualizeze o garanție financiară, corespunzătoare plății bonusului necuvenit și supracompensării, așa cum a fost comunicată de către administratorul schemei de sprijin, în baza și în condițiile prevăzute într-o procedură emisă de administratorul schemei de sprijin și aprobată de ANRE, care se constituie anexă la prezentul contract-cadru."

j) Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

În cazul neachitării până la data scadenței a facturilor emise în condițiile prezentului contract de către una dintre părți, partea în culpă are obligația să plătească dobânzi penalizatoare pentru întârzierea la plată, egale cu nivelul dobânzii de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere după data scadenței, până în ziua plății (exclusiv), cu excepția situațiilor prevăzute la art. 51 alin. (3). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate."

k) După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, care va avea următorul cuprins:

"

Art. 231. -

Drepturile și obligațiile din prezentul contract nu pot face obiectul cesionării parțiale sau totale de către niciuna dintre părți, fără acordul scris al celeilalte părți, cu notificarea cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii cesionării."

l) La articolul 25, literele a), b), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) să plătească contravaloarea facturilor primite conform prevederilor art. 7 de la producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, în termenul prevăzut la art. 8, din contul bancar deschis în acest scop, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 51 alin. (2);

b) să plătească contravaloarea facturilor primite, conform prevederilor art. 12, de la producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, în termenul prevăzut la art. 13, din contul bancar deschis în acest scop, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 51 alin. (2);

. . . . . . . . . .

d) să determine contravaloarea bonusului necuvenit, să emită decizie de recuperare a acestuia în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat pe care o transmite producătorului respectiv și să emită și transmită factura de regularizare producătorului de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, conform prevederilor art. 14;

e) să emită decizia de recuperare a supracompensării în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat pe care o transmite producătorului respectiv și să emită și transmită producătorului de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență factura de plată a supracompensării, conform prevederilor art. 16;".

m) La articolul 25, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), care va avea următorul cuprins:

"

h) să întreprindă toate demersurile în vederea recuperării bonusului necuvenit/cuantumului supracompensării în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare."

n) La articolul 26, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) să solicite producătorului de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență constituirea/reconstituirea/actualizarea garanțiilor financiare, conform prevederilor art. 21, respectiv să execute garanția financiară conform prevederilor art. 22;".

o) La articolul 28, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) să încaseze lunar de la administratorul schemei de sprijin contravaloarea bonusului pentru cantitățile de energie electrică comunicate de ANRE, conform prevederilor art. 8, cu respectarea prevederilor art. 9, 10 și 11, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 51 alin. (2);

d) să încaseze de la administratorul schemei de sprijin contravaloarea bonusului neacordat, conform prevederilor art. 13, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 51 alin. (2);".

p) Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și rămâne în vigoare 18 luni de la data încetării ajutorului de stat primit de producător, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, sau până la încetarea/rezilierea contractului din oricare altă cauză, în conformitate cu prevederile art. 47."

q) Anexa nr. 1 la Contractul-cadru dintre producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante- supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/supracompensării se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., producătorii de energie electrică, furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuție și consumatorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Contractele aflate în vigoare la data emiterii prezentului ordin vor fi modificate corespunzător în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.

Art. IV. -

Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. V. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 20 decembrie 2017.

Nr. 124.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Contractul-cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție
pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență)

Documente de referință

Reglementările care stau la baza prezentului contract sunt:

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficiență înaltă;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare;

5. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2009 privind aprobarea Procedurii de urmărire a garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficiență înaltă de la emitere până la valorificare;

6. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015 privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine, cu modificările ulterioare;

7. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerare de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare;

8. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare;

9. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;

10. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare;

11. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare;

12. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1 la Contractul-cadru dintre producătorul de energie electrică
și termică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin
pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare
a ante-supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/supracompensării)

Documente de referință

Reglementările care stau la baza prezentului contract sunt:

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficiență înaltă;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare;

5. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2009 privind aprobarea Procedurii de urmărire a garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficiență înaltă de la emitere până la valorificare;

6. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015 privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine, cu modificările ulterioare;

7. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerare de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare;

8. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare;

9. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare;

10. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare;

11. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare.

12. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017, cu modificările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...