Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal din 19.12.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Operatorii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, depun la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București următoarele:

a) cererea prin care solicită eliberarea avizului tehnic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) un aparat, ca model de referință, pentru efectuarea testelor și o memorie fiscală goală, accesibilă;

c) prospectul, manualele de utilizare, programare și documentația de service, în original sau copii conforme, traduse în limba română, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale provenite din afara țării;

d) declarația producătorului privind rezistența la condițiile de mediu, în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) din normele metodologice, tradusă în limba română, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale provenite din afara țării;

e) declarația producătorului cu privire la modulul criptografic, din care să reiasă certificarea acestuia în conformitate cu standardul FIPS 140-2 Level 2 sau minimum Common Criteria EAL3, prin indicarea numărului de certificat;

f) copia aprobării de model evidențiată prin Declarația de conformitate CE, referitoare la compatibilitate electromagnetică, echipamente electrice de joasă tensiune, echipamente terminale de radio și telecomunicații după caz, precum și certificatul de conformitate examinare CE de tip în cazul taximetrelor;

g) documentația tehnică de implementare a jurnalului electronic, precum și dispozitivele și/sau programele de citire a memoriei fiscale și programele de citire și de verificare a integrității fișierelor jurnal electronice, traduse în limba română, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale provenite din afara țării;

h) declarația producătorului cu privire la asigurarea stocării datelor și funcționarea ceasului de timp real minimum 1.440 de ore în absența tensiunii de alimentare de către modulul fiscal;

i) o memorie fiscală la limita de umplere și un dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, în conformitate cu art. 33 pct. C lit. a) din normele metodologice.

Art. 2. -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București verifică și/sau testează:

a) îndeplinirea funcțiilor și condițiilor tehnice prevăzute în secțiunea a 2-a din normele metodologice, cu excepția celor prevăzute la art. 23 lit. b), c) și e) și la art. 33 pct. A lit. f), pentru care verificarea se asigură de organismul notificat care a eliberat certificatul de conformitate examinare CE de tip;

b) îndeplinirea cerințelor generale prevăzute la art. 81 din normele metodologice;

c) programarea aparatului de marcat electronic fiscal;

d) funcțiile obligatorii;

e) imposibilitatea accesului la funcțiile interzise, cu excepția celei prevăzute la art. 35 lit. a) pentru care verificarea se asigură de organismul notificat care a eliberat certificatul de conformitate examinare CE de tip;

f) memoria fiscală și jurnalul electronic;

g) funcționarea în cadrul unui sistem de gestiune, dacă este cazul;

h) imposibilitatea accesării componentelor aparatului de marcat electronic fiscal și programului de operare;

i) posibilitatea ieșirii din situațiile de pană.

Art. 3. -

Testarea programării aparatului de marcat electronic fiscal constă în programarea parametrilor și în listarea documentelor, în condițiile prevăzute de normele metodologice.

Art. 4. -

Testarea funcțiilor obligatorii se efectuează prin apelarea funcțiilor obligatorii prevăzute la art. 33 din normele metodologice și prin verificarea rezultatelor obținute.

Art. 5. -

Programul aparatului de marcat electronic fiscal corespunde cerințelor dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 24-29 din normele metodologice și nu permite accesul la funcțiile interzise prevăzute în secțiunea a 3-a din normele metodologice.

Art. 6. -

(1) Testarea memoriei fiscale constă în activarea acesteia și în efectuarea programului de înregistrare, pe baza instrucțiunilor de folosire a aparatului de marcat electronic fiscal.

(2) Se verifică rezultatele înregistrărilor și se fac încercări de schimbare a înregistrărilor din memoria fiscală sau de ștergere a acestora.

(3) Memoria fiscală corespunde numai dacă satisface prevederile referitoare la securitatea datelor înregistrate.

Art. 7. -

(1) Testarea jurnalului electronic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, constă în:

a) inițializarea și programarea jurnalului electronic;

b) calculul valorii SHA-2 a fișierului jurnal electronic;

c) înregistrarea valorii SHA-2 în memoria fiscală și în fișierul jurnal electronic;

d) verificarea integrității înscrierilor valorilor SHA-2 cu ajutorul programelor externe de verificare;

e) tipărirea de rapoarte și memorarea fișierelor jurnal electronice pe un dispozitiv de salvare extern.

(2) Jurnalul electronic corespunde numai dacă satisface prevederile referitoare la securitatea datelor înregistrate.

Art. 8. -

(1) Testarea operării în cadrul unui sistem de gestiune se efectuează prin simularea funcționării terminalului aparatului de marcat electronic fiscal într-o configurație identică cu cea prevăzută pentru utilizarea tipului respectiv, prin verificarea programului de operare a sistemului care trebuie să corespundă cerințelor unei case de marcat electronice fiscale și prin listarea documentelor în concordanță cu prevederile din ordonanța de urgență.

(2) Modulul fiscal al terminalului aparatului de marcat electronic fiscal trebuie să fie instalat astfel încât să nu permită accesul la el fără înlăturarea sigiliului.

(3) Setul integral de comenzi al interfețelor de comunicație trebuie specificat detaliat. El nu trebuie să permită comenzi care ar necesita cooperarea cu modulul fiscal fără a coopera cu acesta și afectarea datelor înregistrate în modulul fiscal în alt mod decât prin procedurile normale de lucru. Trebuie asigurată autonomia de funcționare a terminalului aparatului de marcat electronic fiscal pentru realizarea funcțiilor obligatorii.

Art. 9. -

Verificarea posibilităților de înlăturare a situațiilor de pană constă în provocarea unor situații de întrerupere a funcționării aparatului de marcat electronic fiscal și de blocare a operării acestuia, conform prevederilor art. 38 din normele metodologice, precum și în urmărirea comportării aparatului, în sensul neafectării datelor stocate și asigurării continuității înregistrărilor.

Art. 10. -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București verifică și/sau testează cerințele prevăzute de normele metodologice referitoare la comunicația aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru online, începând cu data implementării Sistemului informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut de ordonanța de urgență.

Art. 11. -

(1) După efectuarea testelor și a verificărilor, dacă aparatul de marcat electronic fiscal corespunde tuturor cerințelor, se eliberează avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

(2) Avizul tehnic favorabil prevăzut la alin. (1) este emis în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării testelor care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta procedură.

(3) O copie a avizului tehnic, certificată pentru conformitate de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, este transmisă prin grija acestuia comisiei prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii avizului tehnic.

(4) Modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat tehnic este înseriat de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, care emite avizul tehnic și aplică o etichetă ce cuprinde numărul acestuia. Eticheta va fi aplicată astfel încât să nu poată fi înlocuită și să nu permită accesul în echipamentul avizat.

ANEXA Nr. 1 la procedură
(cerere în două exemplare originale)

ANTET FIRMA SOLICITANTĂ

CERERE
Către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București

Prin prezenta, . . . . . . . . . . (date firmă: denumire, adresă, tel., fax, e-mail, cod fiscal, nr. înreg. la reg. comerț, nr. cont, bancă, capital social) vă solicită emiterea avizului tehnic privind caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal tip . . . . . . . . . ., model . . . . . . . . . ., denumire comercială . . . . . . . . . ., produs de firma . . . . . . . . . . . (nume, țară)

Aparatul de marcat electronic fiscal supus testării are următoarea configurație . . . . . . . . . . și are ca destinație . . . . . . . . . . .1

1 Destinația poate fi: comerț, prestări servicii, alimentație publică, comerț carburanți, schimb valutar, taximetrie. Pentru aparatele de marcat electronice fiscale cu destinația taximetrie se vor menționa: structură închisă, numărul aprobării de model eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală sau numărul certificatului de acreditare UE.

Ne asumăm răspunderea că aparatul de marcat electronic fiscal supus avizării respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și că toate aparatele comercializate vor fi identice cu cel avizat. Împuternicim pe . . . . . . . . . . (date personale, telefon) ca persoană competentă tehnic să ne reprezinte interesele în procedura de avizare.

Data
. . . . . . . . . .
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la procedură

ANTET ICI BUCUREȘTI

AVIZ TEHNIC FAVORABIL
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal

În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost verificat din punct de vedere tehnic aparatul de marcat electronic fiscal tip . . . . . . . . . ., model . . . . . . . . . ., denumirea comercială . . . . . . . . . ., configurație . . . . . . . . . . care are ca destinație1. . . . . . . . . .,

1 Destinația poate fi: comerț, prestări servicii, alimentație publică, comerț carburanți, schimb valutar, taximetrie. Pentru aparatele de marcat electronice fiscale cu destinația taximetrie se vor menționa: structură închisă, numărul aprobării de model eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală sau numărul certificatului de acreditare UE.

pentru Societatea . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., codul fiscal/codul unic de înregistrare . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . . .

Aparatul verificat se avizează/nu se avizează din punct de vedere tehnic, întrucât corespunde/nu corespunde condițiilor impuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de normele metodologice de aplicare a acesteia.

Director general,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...