Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS

Acordul de securitate între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate din 24.05.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 12 ianuarie 2018.

În vigoare de la 01 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului, denumite în continuare, împreună, "părțile contractante" sau individual "partea contractantă",

în scopul asigurării protecției informațiilor clasificate (conform definiției de mai jos) schimbate direct între părți sau prin alte organisme de stat ori persoane juridice de drept public sau privat care gestionează informații clasificate ale celeilalte părți contractante și în cadrul activităților care cad în responsabilitatea autorităților competente de securitate ale părților contractante,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Domeniul de aplicare

1. Prezentul acord de securitate (denumit în continuare "acordul") va sta la baza tuturor activităților ce implică, în conformitate cu legile și reglementările naționale, schimbul de informații clasificate între părțile contractante prin intermediul autorităților competente de securitate sau prin alte organisme de stat ori persoane juridice de drept public sau privat privind:

a) cooperarea între părțile contractante în domeniul apărării naționale și în orice alte aspecte referitoare la securitatea națională;

b) cooperarea, proiectele comune, contractele sau oricare alte raporturi între organismele de stat sau alte persoane juridice de drept public sau privat din statele părților contractante în domeniul apărării naționale și referitor la oricare alte aspecte privind securitatea națională;

c) vânzarea de echipamente, produse și know-how.

2. Prezentul acord nu va afecta obligațiile celor două părți contractante ce derivă din alte acorduri internaționale și nu va fi folosit împotriva intereselor, securității și integrității teritoriale ale altor state.

ARTICOLUL 2 Definiții

În sensul prezentului acord:

a) informație clasificată înseamnă orice informație, document sau material, indiferent de forma sa fizică căruia i s-a atribuit o anumită clasificare de securitate în conformitate cu legile și reglementările naționale și care va fi protejată corespunzător;

b) document clasificat înseamnă orice tip de înregistrare ce conține informații clasificate indiferent de formă sau caracteristică fizică, incluzând, dar fără a se limita la, materiale scrise sau tipărite, cartele și benzi de procesare a datelor, hărți, grafice, fotografii, desene, gravuri, schițe, note și documente de lucru, copii la indigo și riboane de printare sau multiplicări efectuate prin orice mijloace sau metode, înregistrări audio, vocale, magnetice sau electronice, optice sau video sub orice formă, cât și echipamente portabile de procesare automată a datelor cu medii fixe de stocare și detașabile;

c) material clasificat înseamnă orice obiect sau parte a unui mecanism, prototip, echipament, armă etc., realizat mecanic sau manual, fabricat sau aflat în curs de fabricație, căruia i s-a atribuit o clasificare de securitate;

d) clasificare de securitate înseamnă atribuirea unei clase sau nivel de clasificare în conformitate cu legislația părților contractante;

e) contract clasificat înseamnă un acord între doi sau mai mulți contractori prin care se stabilesc și se definesc drepturile și obligațiile părților și care conține sau implică informații clasificate;

f) contractant sau subcontractant înseamnă o persoană fizică sau juridică care are capacitatea legală de a încheia contracte clasificate;

g) incident de securitate înseamnă o acțiune sau omisiune contrară legilor și reglementărilor naționale care are ca rezultat compromiterea efectivă sau o posibilă compromitere a informațiilor clasificate;

h) compromiterea informațiilor clasificate înseamnă o situație în care - datorită unui incident de securitate sau a unei activități ostile (precum spionaj, act de terorism sau furt) - informațiile clasificate și-au pierdut confidențialitatea, integritatea ori disponibilitatea sau atunci când serviciile sau resursele conexe și-au pierdut integritatea sau disponibilitatea. Aceasta include pierderea, dezvăluirea parțială sau totală, modificarea și distrugerea neautorizată sau repudierea serviciului;

i) anexa de securitate înseamnă un document emis de către autoritatea îndreptățită, ca parte a oricărui contract sau subcontract clasificat, prin care se identifică cerințele de securitate sau acele elemente ale contractului ce necesită protecție;

j) ghidul clasificărilor de securitate înseamnă o evidență a informațiilor, materialelor și activităților clasificate aferente unui contract clasificat și clasificările de securitate ale acestora, inclus în anexa de securitate;

k) certificatul de securitate a personalului înseamnă un document care atestă faptul că, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, deținătorul poate avea acces la informații clasificate de o anumită clasificare de securitate, în conformitate cu principiul necesității de a cunoaște;

l) certificat de securitate industrială înseamnă un document care atestă faptul că o persoană juridică este autorizată să desfășoare activități industriale ce necesită acces la informații clasificate;

m) necesitatea de a cunoaște înseamnă principiul conform căruia accesul la informații clasificate se acordă în mod individual numai acelor persoane care, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, trebuie să lucreze cu astfel de informații sau să aibă acces la ele;

n) autoritate competentă de securitate înseamnă instituție autorizată la nivel național care, în conformitate cu legile și reglementările naționale ale părților contractante, asigură implementarea unitară a măsurilor de protecție a informațiilor clasificate. Aceste autorități sunt menționate în articolul 6 al prezentului acord;

o) terț înseamnă orice persoană, instituție, organizație națională sau internațională, persoanele juridice de drept public sau privat care nu este parte la prezentul acord;

p) parte contractantă emitentă înseamnă partea contractantă sau orice persoană juridică a părții contractante care generează informații clasificate în conformitate cu legile și reglementările naționale;

q) parte contractantă primitoare înseamnă partea contractantă sau orice persoană juridică a părții contractante care primește informațiile clasificate ale părții emitente, în conformitate cu legile și reglementările naționale.

ARTICOLUL 3 Protecția informațiilor clasificate

1. În conformitate cu legile și reglementările lor naționale, părțile contractante vor lua măsurile corespunzătoare pentru protecția informațiilor clasificate transmise, primite, produse sau elaborate ca rezultat al oricărui acord sau relație între persoanele juridice de drept public sau privat din statele lor. Părțile contractante vor asigura tuturor informațiilor clasificate schimbate, primite, produse sau elaborate un nivel de protecție similar celui acordat informațiilor clasificate naționale, conform echivalenței clasificărilor de securitate prevăzută în articolul 4 din prezentul acord.

2. Partea contractantă primitoare și persoanele juridice de drept public sau privat din statul părților contractante nu vor utiliza o clasificare de securitate inferioară pentru informațiile clasificate primite și nici nu vor declasifica aceste informații fără acordul prealabil scris al autorității competente de securitate a părții contractante emitente. Autoritatea competentă de securitate a părții contractante emitente va informa autoritatea competentă de securitate a părții contractante primitoare asupra oricăror modificări survenite în clasificarea de securitate a informațiilor schimbate.

3. Multiplicarea sau modificarea, prin orice mijloace, a documentelor clasificate primite se va realiza numai cu acordul scris al părții contractante emitente. Toate multiplicările documentelor clasificate vor fi marcate cu aceeași clasificare de securitate ca și exemplarul original și vor fi protejate în același mod ca și informațiile originale. Numărul exemplarelor se va limita la numărul necesar scopurilor oficiale.

4. Informațiile și documentele clasificate vor fi distruse numai cu acordul scris sau la solicitarea părții contractante emitente, în conformitate cu legile și reglementările naționale ale părții contractante primitoare, astfel încât reconstrucția parțială sau totală a acestora să nu fie posibilă. Dacă partea contractantă emitentă nu este de acord cu distrugerea unor informații clasificate, materialele sau documentele clasificate îi vor fi returnate.

5. Partea contractantă primitoare va informa partea contractantă emitentă cu privire la distrugerea informațiilor clasificate. Documentele sau materialele STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ/TRES SECRET LUX nu vor fi distruse, acestea fiind returnate părții contractante emitente. În cazul unui pericol iminent, aceste informații vor fi distruse fără autorizare prealabilă. Autoritatea competentă de securitate a părții contractante emitente va fi imediat informată asupra acestui fapt.

6. Accesul în perimetrele și obiectivele unde se desfășoară activități ce implică informații clasificate sau unde sunt stocate informații clasificate va fi permis numai persoanelor care au un certificat de securitate a personalului corespunzător și cu respectarea principiului necesității de a cunoaște.

7. Accesul la informații clasificate este permis, cu respectarea principiului necesității de a cunoaște, numai acelor persoane care au un certificat de securitate a personalului valabil pentru clasificarea de securitate a informațiilor pentru care se solicită accesul.

8. Partea contractantă primitoare nu va transmite unui terț informațiile clasificate primite, fără acordul prealabil scris al autorității competente de securitate a părții contractante emitente. Părțile contractante se vor asigura că informațiile clasificate primite de la cealaltă parte contractantă sunt folosite doar în scopul pentru care aceste informații au fost transmise.

9. Fiecare parte contractantă va urmări respectarea legilor și reglementărilor de securitate în cadrul persoanelor de drept public și/sau privat care dețin, elaborează, produc și/sau utilizează informații clasificate provenite din statul celeilalte părți contractante, prin intermediul vizitelor de inspecție.

10. Înainte ca reprezentantul unei părți contractante să furnizeze informații clasificate reprezentantului celeilalte părți contractante, partea contractantă primitoare va informa partea contractantă emitentă de faptul că reprezentantul său deține certificat de securitate a personalului corespunzător celei mai înalte clasificări de securitate a informațiilor la care urmează să aibă acces, cât și de faptul că informațiile clasificate sunt protejate conform prevederilor prezentului acord.

ARTICOLUL 4 Clasificările de securitate

Părțile contractante au stabilit următoarea echivalență a clasificărilor de securitate:

România Marele Ducat al Luxemburgului
STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ TRES SECRET LUX
STRICT SECRET SECRET LUX
SECRET CONFIDENTIEL LUX
SECRET DE SERVICIU RESTREINT LUX

ARTICOLUL 5 Certificatul de securitate a personalului

1. Fiecare parte contractantă va garanta faptul că toate persoanele care, prin natura serviciului sau a funcției, necesită acces la informații clasificate dețin certificat de securitate a personalului valabil și corespunzător clasificării de securitate, emis în conformitate cu legile și reglementările naționale.

2. La cerere, autoritățile competente de securitate ale părților contractante își vor acorda asistență reciprocă, cu respectarea legilor și reglementărilor naționale, în cadrul procedurilor de vetting. În acest sens se pot încheia aranjamente specifice între autoritățile competente de securitate ale părților contractante.

3. Părțile contractante își vor recunoaște reciproc certificatele de securitate a personalului și certificatele de securitate industrială emise conform legile și reglementările naționale.

4. Autoritățile competente de securitate se vor informa reciproc asupra oricăror modificări ale certificatelor de securitate a personalului și certificatelor de securitate industrială, în special asupra cazurilor de retragere a acestora.

ARTICOLUL 6 Autoritățile competente de securitate

1. Autoritățile competente de securitate responsabile, la nivel național, de implementarea și controlul măsurilor întreprinse în vederea aplicării prezentului acord sunt:

În România În Marele Ducat al Luxemburgului
Guvernul României Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat Service de Renseignement de l'Etat Autorite Nationale de Securite

2. În vederea menținerii unor standarde de securitate similare, fiecare autoritate competentă de securitate va furniza, la cerere, celeilalte autorități competente de securitate informații referitoare la organizarea și procedurile ei de securitate. În acest sens, autoritățile competente de securitate pot conveni și asupra unor vizite reciproce în ambele țări ale unor funcționari autorizați.

ARTICOLUL 7 Vizitele legate de contracte clasificate

1. Vizitele legate de contracte clasificate și care presupun acces la informații clasificate vor trebui aprobate, în prealabil, în scris, de autoritatea competentă de securitate a părții contractante gazdă.

2. Autoritatea competentă de securitate a părții contractante gazdă va primi o cerere de vizită cu cel puțin zece zile în avans.

3. În situații de urgență autoritățile competente de securitate pot conveni ca cererea de vizită să fie transmisă într-o perioadă mai scurtă.

4. Cererea de vizită va cuprinde:

a) numele și prenumele vizitatorului, locul și data nașterii, cetățenia, numărul pașaportului sau documentului de identitate;

b) numele persoanei juridice reprezentate de vizitator și funcția acestuia în cadrul acesteia;

c) denumirea, adresa și datele de contact ale persoanei juridice ce urmează să fie vizitată;

d) confirmarea deținerii certificatului de securitate a personalului de către vizitator, valabilitatea și nivelul acestuia;

e) obiectivul și scopul vizitei;

f) data și durata preconizate pentru vizita solicitată. În cazul vizitelor repetate se va menționa perioada totală a acestora;

g) data, semnătura și ștampila oficială a autorității competente de securitate.

5. După aprobarea vizitei, autoritatea competentă de securitate a părții contractante gazdă va transmite funcționarului de securitate din organizația ce urmează a fi vizitată un exemplar al cererii de vizită.

6. Valabilitatea autorizației de vizită nu va depăși un an.

7. Autoritățile competente ale părților contractante pot întocmi liste cu persoanele autorizate pentru efectuarea de vizite repetate. Aceste liste sunt valabile pentru o perioadă inițială de douăsprezece luni. Detaliile privind vizitele repetate vor fi stabilite direct cu persoanele de contact din organizația care urmează a fi vizitată de aceste persoane, în conformitate cu termenii și condițiile convenite.

8. Părțile contractante vor garanta protecția datelor personale ale vizitatorilor în conformitate cu legislația națională din domeniu.

ARTICOLUL 8 Securitatea industrială

1. În cazul în care una dintre părțile contractante și/sau o persoană fizică sau juridică din statul părții contractante intenționează să încredințeze un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul statului celeilalte părți contractante, partea contractantă din statul în care se derulează contractul își va asuma responsabilitatea de a proteja informațiile clasificate legate de contract, în conformitate cu propriile legi și reglementări naționale.

2. Înainte de diseminarea către contractant/subcontractant sau potențiali contractanți/subcontractanți a oricăror informații clasificate primite de la cealaltă parte contractantă, partea contractantă primitoare, prin intermediul autorității competente de securitate, va trebui:

a) să acorde certificate de securitate industrială pentru clasificarea de securitate corespunzătoare contractorilor/subcontractorilor sau potențialilor contractori/subcontractori, cu condiția ca aceștia să fi îndeplinit cerințele necesare eliberării certificatului;

b) să acorde certificate de securitate a personalului pentru clasificarea de securitate corespunzătoare întregului personal ale cărui îndatoriri necesită acces la informații clasificate cu condiția ca aceste persoane să fi îndeplinit cerințele necesare eliberării certificatului.

3. Părțile contractante se vor asigura că fiecare contract clasificat cuprinde o anexă de securitate ce conține ghidul clasificărilor de securitate.

4. Procedurile referitoare la contractele clasificate pot fi elaborate și convenite de către autoritățile competente de securitate ale părților contractante.

5. Părțile contractante vor asigura protecția drepturilor de autor, drepturilor de proprietate industrială - inclusiv licențele - și orice alte drepturi legate de informațiile clasificate schimbate între statele acestora, în conformitate cu legile și reglementările naționale.

ARTICOLUL 9 Transmiterea informațiilor clasificate

1. Informațiile clasificate vor fi transmise prin curier diplomatic sau militar ori prin alte mijloace aprobate de autoritățile competente de securitate. Partea contractantă primitoare va confirma primirea informațiilor clasificate.

2. Dacă există un volum mare de informații clasificate ce trebuie trimis, autoritățile competente de securitate vor conveni și vor aproba reciproc mijloacele de transport, traseul și măsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.

3. Transmiterea electromagnetică a informațiilor clasificate se va efectua numai sub formă criptată cu echipamente criptografice și prin intermediul sistemelor informatice și de comunicații certificate și aprobate de autoritățile competente de securitate.

ARTICOLUL 10 Incidentele de securitate și compromiterea informațiilor clasificate

1. În cazul producerii unui incident de securitate, autoritatea competentă de securitate a părții contractante primitoare în care s-a produs incidentul de securitate va informa imediat, în scris, autoritatea competentă de securitate a părții contractante emitente, va asigura investigația de securitate adecvată a acestui caz și va lua măsurile necesare de limitare a consecințelor, în conformitate cu propriile legi și reglementări naționale. La cerere, autoritățile competente de securitate vor coopera la investigație.

2. În cazul în care compromiterea are loc pe teritoriul unui stat terț, autoritatea competentă de securitate a părții contractante emitente va acționa conform alin. (1).

3. După încheierea investigației, autoritatea competentă de securitate responsabilă conform alin. (1) și (2) va comunica imediat, în scris, autorității competente de securitate a celeilalte părți contractante rezultatele și concluziile investigației.

ARTICOLUL 11 Asistență reciprocă

1. Fiecare parte contractantă va asigura asistență personalului celeilalte părți contractante pentru implementarea și interpretarea prevederilor prezentului acord.

2. Dacă va fi cazul, autoritățile competente de securitate ale părților contractante se vor consulta reciproc asupra unor aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord și pot conveni reciproc asupra încheierii unor protocoale de securitate suplimentare la acest acord.

ARTICOLUL 12 Soluționarea diferendelor

Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se va soluționa prin consultări între autoritățile competente de securitate ale părților contractante sau, dacă nu se poate ajunge la o soluționare acceptabilă, între reprezentanții desemnați ai părților contractante.

ARTICOLUL 13 Cheltuieli

Fiecare parte contractantă va suporta eventualele cheltuieli legate de implementarea prezentului acord în conformitate cu propriile legi și reglementări naționale. În niciun caz cheltuielile suportate de o parte contractantă nu vor fi impuse celeilalte părți contractante.

ARTICOLUL 14 Dispoziții finale

1. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată și este supus aprobării în conformitate cu legile și reglementările naționale ale părților contractante.

2. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează după primirea ultimei notificări între părțile contractante prin care se menționează că au fost îndeplinite cerințele pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

3. Fiecare parte contractantă are dreptul să denunțe oricând prezentul acord. În acest caz, valabilitatea acordului expiră după 6 (șase) luni de la data la care cealaltă parte contractantă a primit notificarea de denunțare. Fără a ține cont de denunțarea prezentului acord, toate informațiile clasificate furnizate în baza prezentului acord vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile acestuia.

4. Prezentul acord poate fi amendat pe baza consimțământului reciproc al părților contractante. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (2) al acestui articol.

5. Fiecare parte contractantă va notifica imediat celeilalte părți contractante toate modificările intervenite în legislația sa care ar putea afecta protecția informațiilor clasificate la care se referă prezentul acord. În acest caz, părțile contractante se vor consulta pentru a lua în considerare posibilele modificări ale prezentului acord. În acest timp, informațiile clasificate vor continua să fie protejate conform prezentelor prevederi, dacă partea contractantă emitentă nu solicită altfel, în scris.

6. După intrarea în vigoare a prezentului acord, partea contractantă pe teritoriul căreia se încheie acordul va iniția imediat procedurile necesare pentru înregistrarea Acordului la Secretariatul Națiunilor Unite în conformitate cu articolul 102 din Carta Națiunilor Unite. Cealaltă parte contractantă va fi informată cu privire la data înregistrării și a numărului de înregistrare în seria tratatelor Națiunilor Unite imediat ce această informație a fost comunicată de către secretariat.

Drept dovadă subsemnații, pe deplin autorizați de guvernele lor, am semnat prezentul acord.

Semnat la București la 24 mai 2017, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, franceză și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergențe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI
Prof. univ. dr. Marius Petrescu,
secretar de stat,
directorul general al Oficiului Registrului Național
al Informațiilor Secrete de Stat
PENTRU GUVERNUL MARELUI DUCAT AL LUXEMBURGULUI
Excelența sa, domnul Christian Biever,
ambasadorul Marelui Ducat de Luxemburg în România

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...