Infracțiuni | Lege 78/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Infracțiuni

SECȚIUNEA 1 Categorii de infracțiuni Referințe (1)

Art. 5. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Librăria Indaco (1)

(1) În înțelesul prezentei legi, sunt infracțiuni de corupție infracțiunile prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, precum și infracțiunile prevăzute în legi speciale, ca modalități specifice ale infracțiunilor prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, în funcție de calitatea persoanelor care săvârșesc sau față de care se săvârșesc faptele ori în raport cu sectoarele de activitate unde acestea se comit. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În înțelesul prezentei legi, sunt infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție infracțiunile prevăzute la art. 10-13. Respingeri de neconstituționalitate (3), Reviste (1)

(3) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile și infracțiunilor menționate la art. 17, care sunt în legătură directă cu infracțiunile de corupție sau cu cele asimilate acestora. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Infracțiuni de corupție Jurisprudență

Art. 6. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (20), Jurisprudență, Reviste (13), Librăria Indaco (1)

Infracțiunile de luare de mită - prevăzută la art. 254 din Codul penal, de dare de mită - prevăzută la art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite - prevăzută la art. 256 din Codul penal și de trafic de influență - prevăzută la art. 257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 7. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Librăria Indaco (1)

(1) Fapta de luare de mită, prevăzută la art. 254 din Codul penal, dacă a fost săvârșită de o persoană care, potrivit legii, are atribuții de constatare sau de sancționare a contravențiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor, se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 254 alin. 2 din Codul penal privind săvârșirea infracțiunii de către un funcționar cu atribuții de control. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Fapta de dare de mită săvârșită față de una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sau față de un funcționar cu atribuții de control se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 255 din Codul penal, al cărei maxim se majorează cu 2 ani. Jurisprudență

(3) Infracțiunile de primire de foloase necuvenite și trafic de influență, dacă au fost săvârșite de una dintre persoanele menționate la alin. (1) și (2), se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 256 din Codul penal, respectiv la art. 257 din Codul penal, al cărei maxim se majorează cu 2 ani. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Prevederile art. 254-257 din Codul penal se aplică și managerilor, directorilor, administratorilor și cenzorilor societăților comerciale, companiilor și societăților naționale, ai regiilor autonome și ai oricăror alți agenți economici. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (2)

În cazul infracțiunilor prevăzute în prezenta secțiune, dacă sunt săvârșite în interesul unei organizații, asociații sau grupări criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influența negocierile tranzacțiilor comerciale internaționale ori schimburile sau investițiile internaționale, maximul pedepsei prevăzute de lege pentru aceste infracțiuni se majorează cu 5 ani.

SECȚIUNEA a 3-a Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:

a) stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând agenților economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacții comerciale, ori a bunurilor aparținând autorităților publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare sau de gestionare; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) acordarea de credite sau de subvenții cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinațiilor contractate ale creditelor sau subvențiilor ori neurmărirea creditelor restante; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (1)

c) utilizarea creditelor sau a subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Librăria Indaco (2)

(1) Fapta persoanei care, în virtutea funcției, a atribuției ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită într-un interval de 5 ani de la încetarea funcției, atribuției ori însărcinării, aceasta se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (6), Librăria Indaco (3)

Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale; Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 13. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid sau într-o formațiune politică, într-un sindicat ori într-o asociație fără scop lucrativ sau fundație și care folosește influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 14. -

Dacă faptele prevăzute la art. 12 și 13 sunt săvârșite în condițiile art. 9, maximul pedepsei prevăzute de lege se majorează cu 3 ani.

Art. 15. - Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (6), Librăria Indaco (1)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezenta secțiune se pedepsește. Comentarii expert (1)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Dacă faptele prevăzute în prezenta secțiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracțiuni mai grave, acestea se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile stabilite în aceste legi.

SECȚIUNEA a 4-a Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 17. - Jurisprudență, Reviste (4)

În înțelesul prezentei legi, următoarele infracțiuni sunt în legătură directă cu infracțiunile de corupție sau cu infracțiunile asimilate acestora, prevăzute la art. 10-13: Modificări (1), Jurisprudență

a) tăinuirea bunurilor provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infracțiune; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) asocierea în vederea săvârșirii unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol; Jurisprudență

c) falsul și uzul de fals săvârșite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune; Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (5)

d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, săvârșit în realizarea scopului urmărit printr-o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

e) infracțiunile de spălare a banilor, prevăzute în Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune; Jurisprudență

g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a; Modificări (1), Jurisprudență

h) infracțiunea de bancrută frauduloasă și celelalte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

i) traficul de stupefiante, nerespectarea regimului armelor de foc și al munițiilor, traficul de persoane în scopul practicării prostituției, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a. Modificări (1)

Art. 18. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. a)-d) se sancționează cu pedeapsa prevăzută în Codul penal pentru aceste infracțiuni, al cărei maxim se majorează cu 2 ani. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. e) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, al căror maxim se majorează cu 3 ani. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. f) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, al căror maxim se majorează, în cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar în cazul contrabandei calificate, cu 5 ani. Jurisprudență

(4) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. g) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, al căror maxim se majorează cu 2 ani. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. h) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, al căror maxim se majorează cu 2 ani. Jurisprudență

(6) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. i) se sancționează, după caz, cu pedepsele prevăzute la art. 312, 279 sau 329 din Codul penal. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 5-a Dispoziții comune

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

În cazul săvârșirii infracțiunilor la care se referă prezentul capitol, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost date pentru a determina săvârșirea infracțiunii sau pentru a răsplăti pe infractor ori cele dobândite prin săvârșirea infracțiunii, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia, se confiscă, iar dacă bunurile nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. Jurisprudență

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (4), Librăria Indaco (1)

În cazul în care s-a săvârșit o infracțiune dintre cele prevăzute în prezentul capitol, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Elementul material (actul de conduită interzis) - Dragoman Simona
1. În prima modalitate normativă, elementul material al laturii obiective a infracțiunii prevăzute la art. 12 lit. a) îl constituie efectuarea de operațiuni financiare, și NU efectuarea de acte de comerț.
Simpla efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, nu constituie infracțiunea prevăzută în art. 12 lit. a), ci numai efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, dacă o astfel de incompatibilitate este prevăzută de lege.
[ Mai mult... ]

Neconstituționalitatea tentativei la infracțiunea de abuz în serviciu - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curții Constituționale-CCR (www.ccr.ro) în data de 22.06.2017, “Curtea Constituțională…..cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art.15 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportate la art.13 indice 2 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu, sunt neconstituționale.
Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței judecătorești care a sesizat CCR, respectiv Curții de Apel Alba Iulia – Secția penală.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 78/2000:
Dispoziții generale
Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupție
Infracțiuni
Dispoziții procedurale
Dispoziții finale
Reviste:
Infracțiunile de corupție
Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Evoluția reglementării faptelor de corupție în codurile penale române
Infracțiunile de corupție în lumina noului Cod penal și a Convenției penale privind corupția
13. Radierea din tabloul experților contabili ca urmare a condamnării penale. Necesitatea unei proceduri disciplinare
Abuz în serviciu. Achitare. Lipsa prejudiciului
Fals intelectual. Complicitate la luare de mită. Elemente constitutive
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Evaziunea fiscală organizată
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Referințe în cărți:
Legea nr. 78 din 8 mai 2000. Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Comentarii și jurisprudență - Ediția a II-a
Ghidul penal al omului de afaceri. Consecințe penale ale activității economice ilicite
Teste-grilă. Drept penal si procedură penală - Editia a VI-a
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 2/2017 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie în Dosarul nr. 196/36/2015
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 458/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 13^2 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu
;
se încarcă...