Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 247/2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii
Număr celex: 32006R0247

Modificări (1), Referințe (23)

În vigoare de la 14 februarie 2006 până la 20 martie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 247/2006 AL CONSILIULUI
din 30 ianuarie 2006
privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36, 37 și articolul 299 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

întrucât:

(1) Situația geografică excepțională a regiunilor ultraperiferice, în raport cu sursele de aprovizionare cu produse esențiale pentru consumul uman, pentru prelucrare sau ca inputuri agricole, impune în aceste regiuni costuri suplimentare de transport. De asemenea, factori obiectivi legați de insularitate și ultraperifericitate impun operatorilor și producătorilor din regiunile ultraperiferice limite suplimentare care le îngreunează activitatea. Aceste obstacole pot fi îndepărtate prin scăderea prețurilor respectivelor produse esențiale. Prin urmare, este necesar, pentru a garanta aprovizionarea regiunilor ultraperiferice și pentru a atenua costurile suplimentare impuse de distanța, insularitatea și ultraperifericitatea acestor regiuni, să se introducă un regim specific de aprovizionare.

(2) În acest scop, fără a se aduce atingere articolului 23 din tratat, importurile de anumite produse agricole din țări terțe trebuie scutite de drepturi de import aplicabile. Pentru a ține seama de originea lor și de tratamentul vamal care li se recunoaște prin dispozițiile comunitare, trebuie ca produsele care au făcut obiectul unei perfecționări active sau al depozitării vamale pe teritoriul vamal al Comunității să fie considerate produse importate direct, în sensul acordării avantajelor regimului specific de aprovizionare.

(3) Pentru îndeplinirea eficientă a obiectivului de scădere a prețurilor în regiunile ultraperiferice și de diminuare a costurilor pe care le implică distanța, insularitatea și ultraperifericitatea și, în același timp, de menținere a competitivității produselor comunitare, trebuie să se acorde ajutoare pentru furnizarea produselor comunitare în regiunile ultraperiferice. Aceste ajutoare ar trebui să țină seama de cheltuielile suplimentare de transport către regiunile ultraperiferice și de prețurile practicate la exportul către țările terțe, precum și, în cazul în care este vorba de inputuri agricole sau de produse destinate transformării, de costurile suplimentare cauzate de insularitate și ultraperifericitate.

(4) Ținând seama de faptul că toate cantitățile care fac obiectul regimului specific de aprovizionare sunt limitate la nevoile aprovizionării regiunilor ultraperiferice, acest regim nu dăunează bunei funcționări a pieței interne. De asemenea, avantajele economice ale regimului specific de aprovizionare nu ar trebui să producă o deviere a traficului comercial pentru produsele în cauză. Prin urmare, trebuie să se interzică expedierea sau exportul acestor produse din regiunile ultraperiferice. Cu toate acestea, trebuie autorizate expedierea sau exportul acestor produse în cazul în care avantajele care rezultă din regimul specific de aprovizionare sunt rambursate sau, în ceea ce privește produsele transformate, pentru a permite un comerț regional sau între cele două regiuni ultraperiferice portugheze. De asemenea, trebuie să se țină seama de comerțul tradițional obișnuit cu țările terțe din toate regiunile ultraperiferice și, în consecință, să se autorizeze, pentru toate aceste regiuni, exportul de produse transformate care corespunde exporturilor tradiționale. Această limitare nu ar trebui să se aplice expedierilor tradiționale de produse transformate. Din motive de claritate, trebuie se precizeze perioada de referință pentru stabilirea acestor cantități exportate sau expediate în mod tradițional.

(5) Cu toate acestea, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a permite restructurarea necesară a sectorului prelucrării ulterioare a zahărului din Azore. Aceste măsuri ar trebui să țină seama de faptul că, pentru ca sectorul zahărului din Azore să fie viabil, trebuie garantat un anumit nivel de producție și de transformare. De asemenea, prezentul regulament va oferi Portugaliei mijloacele prin care să sprijine producția locală a sfeclei de zahăr. În acest context, cu titlu excepțional, insulele Azore ar trebui autorizate să expedieze către restul Comunității cantități de zahăr mai mari decât fluxul tradițional și pentru o perioadă limitată la patru ani și sub rezerva stabilirii de cantități maxime anuale reduse progresiv. Având în vedere faptul că aceste cantități care pot fi reexpediate sunt proporționale și limitate la ceea ce este strict necesar pentru a permite viabilitatea producției și a transformării locale a zahărului, aceste expedieri temporare ale zahărului din insulele Azore nu vor avea un impact negativ asupra pieței interne a Comunității.

(6) În ceea ce privește zahărul C pentru a aprovizionarea insulelor Azore, Madeira și Canare, regimul de scutire de la drepturi de import prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 2177/92 al Comisiei din 30 iulie 1992 de stabilire a normelor de aplicare a regimului specific de aprovizionare cu zahăr a insulelor Azore, Madeira și Canare4 în perioada prevăzută la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului5 trebuie să se aplice în continuare.

(7) Insulele Canare au fost aprovizionate până în prezent în cadrul regimului specific de aprovizionare cu preparate din lapte de la codurile NC 1901 90 99 și NC 2106 90 92 destinate transformării industriale. Trebuie să i se permită să se aprovizioneze cu aceste produse pe durata unei perioade tranzitorii, până la restructurarea industriei locale.

(8) Pentru îndeplinirea obiectivelor regimului de aprovizionare, avantajele economice ale regimului specific de aprovizionare trebuie să se repercuteze asupra nivelului costurilor de producție și să scadă prețurile până la nivelul utilizatorului final. Prin urmare, trebuie acordate numai cu condiția repercutării lor efective și trebuie efectuate controale adecvate.

(9) Politica Comunității în favoarea producțiilor locale din regiunile ultraperiferice a cuprins numeroase produse și măsuri care le-au favorizat producția, comercializarea sau transformarea ulterioară. Respectivele măsuri și-au demonstrat eficiența și au asigurat continuarea și dezvoltarea activităților agricole. Comunitatea ar trebui să susțină în continuare aceste producții, element fundamental al echilibrului ecologic, social și economic al regiunilor ultraperiferice. Experiența a demonstrat că, după exemplul politicii de dezvoltare rurală, parteneriatul consolidat cu autoritățile locale poate permite soluționarea mai concretă a problemelor specifice ale regiunilor în cauză. Prin urmare, trebuie să se continue acordarea de ajutoare în favoarea producțiilor locale prin intermediul unor programe generale, stabilite la nivelul geografic cel mai adecvat și transmise Comisiei de către statul membru în cauză.

(10) Pentru a îndeplini mai bine obiectivele de dezvoltare a producțiilor agricole locale și de aprovizionare cu produse agricole, nivelul de programare a aprovizionării regiunilor în cauză trebuie armonizat, iar apropierea parteneriatului dintre Comisie și statele membre trebuie sistematizat. Prin urmare, programul de aprovizionare trebuie să fie stabilit de către autoritățile desemnate de statul membru și prezentat Comisiei spre aprobare.

(11) Producătorii agricoli din regiunile ultraperiferice trebuie încurajați să furnizeze produse de calitate, iar comercializarea acestora trebuie favorizată. În acest scop, utilizarea simbolului grafic introdus de Comunitate poate fi util.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...