Parlamentul României

Legea nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar

Modificări (...), Referințe (3), Reviste (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 ianuarie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Clerul militar se constituie din preoții militari care își desfășoară activitatea în structurile forțelor armate.

(2) Clerul militar se instituie în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, în scopul satisfacerii cerințelor spiritual-religioase ale militarilor; membrii săi contribuie, prin mijloace specifice și în limitele misiunii pastorale pe care o au, la cultivarea virtuților ostășești, la formarea răspunderii civice și a sentimentelor patriotice în rândul militarilor.

Art. 2. -

Preotul militar este slujitorul unei biserici sau al unui cult recunoscut de lege, încadrat în structurile forțelor armate, învestit cu dreptul de a oficia acte de cult și de a transmite învățătura moștenită credincioșilor pe care îi păstorește.

Art. 3. -

(1) Activitățile duhovnicești și religioase se desfășoară conform rânduielilor bisericești, după programul stabilit de preotul militar, cu aprobarea comandantului unității. Participarea militarilor la aceste activități se face pe baza opțiunii liber exprimate a acestora.

(2) Participarea militarilor la activitățile de educație religioasă, morală sau civică, la serviciile religioase prilejuite de sărbătorile naționale, depunerea jurământului, Ziua Eroilor, zilele categoriilor de forțe ale armatei, armelor, zilele unităților, din duminici și sărbători, precum și la programul educativ-patriotic legat de acestea se desfășoară conform planului pregătirii pentru luptă.

Art. 4. -

Preoții militari desfășoară în unități și în garnizoane atât activitate pastorală, potrivit doctrinei și practicii cultului respectiv, cât și activitate de educație moral-religioasă, în spirit patriotic, pentru militarii în termen, militarii cu termen redus, militarii angajați pe bază de contract, cadrele militare, salariațiii civili și familiile acestora care locuiesc în perimetrul unităților militare respective.

Art. 5. -

(1) Serviciile religioase se efectuează, în timp de pace, în lăcașurile de cult din unitățile militare sau în cele locale anume destinate, în spații special amenajate ori pe terenuri de instrucție.

(2) În campanie, în stare de asediu sau în stare de urgență, serviciile religioase se efectuează în forme și locuri adecvate situațiilor respective.

Art. 6. -

(1) La serviciile religioase preoții militari poartă vestimentația cultului de care aparțin, iar în celelalte ocazii, uniforma militară clericală adecvată.

(2) Normele privind descrierea uniformei militare clericale, a însemnelor distinctive și de ierarhizare se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. -

Apartenența confesională a militarilor este cea declarată de aceștia.

Art. 8. -

În toate unitățile și formațiunile militare se interzice atragerea militarilor spre o credință anume, prin forme și mijloace abuzive sau altele decât cele liber consimțite.

CAPITOLUL II Organizarea clerului militar

Art. 9. -

(1) Recrutarea preoților militari se face de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, din rândul personalului hirotonit sau ordinat care are numai cetățenie română, recomandat de un cult legal constituit, licențiat în Teologie pastorală și având cel puțin 2 ani de activitate bisericească.

(2) Încadrarea preoților militari se face prin concurs.

(3) Candidații declarați admiși vor urma cursuri de pregătire specifice, organizate de instituțiile prevăzute la art. 1, în colaborare cu cultele religioase care au recomandat preoți pentru mediul militar.

Art. 10. -

(1) În Ministerul Apărării Naționale, în Ministerul de Interne și în Ministerul Justiției se organizează și funcționează câte o secție de asistență religioasă.

(2) În celelalte instituții în care activează preoți militari se constituie structuri adecvate cerințelor, stabilite prin ordin al conducătorilor respectivelor instituții.

(3) Organizarea, compunerea și atribuțiile structurilor prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 11. -

(1) Șeful Secției de asistență religioasă are rang onorific de vicar administrativ și este numit în funcție de ministrul de resort, la propunerea Bisericii Ortodoxe Române, în urma consultării ecumenice a cultelor care au reprezentare în cadrul ministerelor menționate la art. 10 alin. (1), dintre preoții care întrunesc condițiile pentru această funcție.

(2) Șeful Secției de asistență religioasă coordonează activitatea preoților, pastorilor sau a deservenților altor culte, permanenți și angajați pe bază de convenții civile de prestări de servicii.

(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale șeful Secției de asistență religioasă colaborează, pe linie militară, cu un consilier, ofițer în activitate.

Art. 12. - Reviste (1)

(1) Pentru acoperirea unor nevoi de asistență religioasă vor putea fi angajați clerici din unitățile de cult, pe bază de convenții civile de prestări de servicii, în condițiile art. 3 lit. a) și ale celorlalte prevederi ale Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă.

(2) Clericii angajați potrivit alin. (1) sunt recomandați de episcopul locului sau de șeful local al cultului respectiv, selecționați și abilitați de secțiile de asistență religioasă, și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 9 alin. (3).

(3) Pe durata activității lor clericii angajați pe bază de convenții civile de prestări de servicii vor respecta îndatoririle ce le revin clericilor militari permanenți. Pe perioada respectivă aceștia nu dobândesc calitatea de salariat și nu beneficiază de drepturile prevăzute în legislația privind protecția șomerilor, în condițiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 130/1999.

Art. 13. -

Drepturile salariale ale clericilor angajați pe bază de convenții civile de prestări de servicii se vor stabili în raport cu volumul de activitate desfășurată lunar de aceștia.

Art. 14. -

Preoții militari se subordonează militar-administrativ șefilor structurilor militare în care sunt încadrați și spiritual-canonic ierarhiei bisericești care i-a recomandat.

Art. 15. -

Preoții militari sunt asimilați corpului ofițerilor, după cum urmează:

a) asimilați gradului de maior: preoții de garnizoană categoria I și preoții asistenți;

b) asimilați gradului de locotenent-colonel: preoții de garnizoană categoria a II-a;

c) asimilați gradului de colonel: preoții de garnizoană categoria a III-a, preoți ai Garnizoanei București, preoți în Secția de asistență religioasă;

d) asimilați gradului de general de brigadă: inspector general și șef al Secției de asistență religioasă.

CAPITOLUL III Îndatoririle și drepturile preoților militari

Art. 16. -

Prevederile art. 9-12, 14, 17-28 și 112 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplică în mod corespunzător și preoților militari și familiilor acestora, după caz.

Art. 17. -

Preotul din structurile militare are, în principal, următoarele îndatoriri:

a) oficiază Sfânta Liturghie, celelalte slujbe și servicii religioase, administrează Sfintele Taine, asigurând mărturisirea și împărtășirea personalului militar și civil, desfășoară activitatea de pastorație individuală și de grup în unități, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1);

b) transmite militarilor de aceeași religie sau confesiune cu el învățătura de credință a cultului religios pe care îl reprezintă;

c) desfășoară activitate de educație moral-religioasă, etică și civică a personalului armatei;

d) colaborează nemijlocit cu ceilalți factori educaționali din unități, comandamente și garnizoane pentru organizarea serviciilor religioase, cu ocazia unor evenimente importante din istoria și spiritualitatea poporului român;

e) acordă asistență religioasă, la cerere, tuturor militarilor, inclusiv celor aflați în spitale, penitenciare sau în arestul unităților;

f) participă prin mijloace pastorale specifice la formarea spirituală, la prevenirea și combaterea manifestărilor antisociale;

g) se preocupă, alături de comandanți sau șefi, de starea psiho-morală și disciplinară a militarilor;

h) participă, cu aprobarea comandanților, la programele de pregătire pastorală organizate de cultul religios respectiv, fără a afecta activitatea de asistență din structurile militare în care își desfășoară activitatea, sau la cele de pregătire militară organizate de structurile în care sunt încadrați.

Art. 18. -

Preoților militari le este restrânsă exercitarea unor drepturi și libertăți, astfel:

a) căsătoria cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetățenie română este condiționată de obținerea aprobării prealabile a conducătorilor instituțiilor în care sunt încadrați; Reviste (1)

b) participarea la mitinguri, demonstrații sau întruniri cu caracter politic ori sindical este interzisă;

c) preoții militari se pot deplasa în străinătate în condițiile care se stabilesc prin ordine și dispoziții cu caracter intern;

d) opiniile politice pot fi exprimate numai în afara serviciului, dar nu în fața militarilor păstoriți;

e) constituirea în diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-științific, cultural și sportiv-recreativ, cu excepția celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii și disciplinei militare, este permisă în condițiile stabilite prin regulamente;

f) preoții militari permanenți nu pot funcționa ca preoți de parohie decât după încetarea activității în rândul clerului militar.

Art. 19. -

(1) Pentru acte de eroism, curaj și devotament în executarea unor misiuni, precum și pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, preoților militari li se pot conferi decorații și titluri de onoare.

(2) Pentru vechime în activitate și rezultate meritorii, preoților militari li se conferă medalii și ordine militare, iar pe linie bisericească, ranguri și distincții. Conferirea decorațiilor și a titlurilor de onoare preoților militari se face potrivit reglementărilor aplicabile cadrelor militare. Prin vechime efectivă în serviciul militar se înțelege, în cazul preoților militari, perioada cuprinsă între data la care cei în cauză au dobândit această calitate, în condițiile prezentei legi, și data încetării ei.

(3) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu preoților militari li se pot acorda recompense morale și materiale, potrivit regulamentelor militare.

Art. 20. -

(1) Pentru abateri de la disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau încălcarea regulilor de conviețuire socială preoților militari li se pot aplica sancțiuni.

(2) Normele privind stabilirea sancțiunilor și a competențelor de aplicare a acestora se vor elabora de minister și de instituție, împreună cu acele culte religioase de care aparțin preoții, pe baza reglementărilor militare și a rânduielilor bisericești.

CAPITOLUL IV Încetarea calității de preot militar

Art. 21. -

Limitele de vârstă până la care preoții militari pot fi menținuți în funcții sunt similare cu cele ale cadrelor militare.

Art. 22. -

Preoții militari încetează să mai aibă această calitate în următoarele situații:

a) după împlinirea vârstei și a vechimii în serviciu, necesare pentru acordarea pensiei de serviciu;

b) sunt încadrați de comisiile de expertiză medico-militară în gradul I, II sau III de invaliditate, potrivit legii;

c) când în urma reorganizării unor unități și a reducerii unor funcții din statele de organizare nu sunt posibilități pentru a fi încadrați în alte unități, precum și pentru alte motive sau nevoi ale ministerelor;

d) la cerere, pentru motive bine întemeiate;

e) prin demisie;

f) când sunt condamnați prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă, la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;

g) când încalcă prevederile art. 28 din Legea nr. 80/1995;

h) în alte situații imputabile acestora, stabilite de ministere și instituții, împreună cu acele culte de care aparțin.

Art. 23. -

(1) Hotărârea privind menținerea în activitate a preoților militari pentru care s-a început urmărirea penală sau care sunt trimiși spre judecată instanțelor militare ori instanțelor bisericești se ia, după soluționarea cauzei, de către parchetul militar ori de instanța de judecată militară sau bisericească.

(2) În acest interval de timp preoții militari se suspendă din funcție, iar cei care sunt cercetați și judecați în stare de libertate sau eliberați pe cauțiune se pun la dispoziție. Pe timpul suspendării din funcție preoții militari nu primesc nici un drept de la Ministerul Apărării Naționale. Cei puși la dispoziție beneficiază de drepturile bănești corespunzătoare gradului cu care sunt asimilați, la minim.

(3) Preoților militari condamnați, care anterior au fost suspendați din funcții, le încetează calitatea de preot militar începând cu data suspendării.

(4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, aceștia vor fi repuși în toate drepturile avute la data suspendării din funcție, respectiv a punerii la dispoziție.

(5) Repunerea în drepturi se poate dispune și în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal.

Art. 24. -

(1) Preoții militari care nu îndeplinesc condițiile de pensionare nu își încetează activitatea în cadrul instituției unde sunt încadrați, pe timpul cât se află în incapacitate temporară de muncă, fiind internați în spitale ori sanatorii sau se află în concedii medicale.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică celor cărora urmează să le înceteze calitatea de preot militar potrivit art. 22 lit. d), e), f), g) și h).

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 25. -

Normele privind evidența, selecționarea, încadrarea și promovarea în funcții și cele referitoare la aprecierea de serviciu a preoților militari se stabilesc de ministerele și instituțiile în cadrul cărora aceștia își desfășoară activitatea.

Art. 26. -

Unitățile militare asigură, în limita posibilităților, mijloacele necesare în vederea construirii sau amenajării spațiilor destinate desfășurării serviciilor și asistenței religioase.

Art. 27. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (2) vor elabora regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor de asistență religioasă, precum și statele de funcții.

Art. 28. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000.

Art. 29. -

Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU

București, 6 noiembrie 2000.

Nr. 195.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Raportul dintre contractul individual de muncă și contractul civil (convenția civilă) de prestări servicii
Unele aspecte critice sau controversate în legislația și doctrina românească din domeniul dreptului familiei
;
se încarcă...