Parlamentul României

Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 08 noiembrie 2000.

În vigoare de la 08 noiembrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Jurisprudență

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 105 din 30 august 1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, emisă în temeiul art. 1 lit. N pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"

Ordonanță privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice"

2. Articolul unic devine articolul 1 cu următorul cuprins:

"

Art. 1. - Jurisprudență

Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe persoana, cetățean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează: Jurisprudență

a) a fost deportată în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate;

b) a fost privată de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare;

c) a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu; Jurisprudență

d) a făcut parte din detașamentele de muncă forțată; Jurisprudență

e) a fost supraviețuitoare a trenului morții;

f) este soțul sau soția persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit."

3. După articolul 1 se introduc articolele 2-11 cu următorul cuprins:

"

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 lit. a), b) și c) au dreptul la o indemnizație lunară de 130.000 lei pentru fiecare an de detenție, de deportare sau de strămutare în alte localități. Jurisprudență

(2) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 lit. d) și e) au dreptul la o indemnizație lunară de 55.000 lei pentru fiecare an în care au făcut parte din detașamentele de muncă forțată sau au fost în trenul morții.

(3) Persoanele care se află în situația prevăzută la art. 1 lit. f) au dreptul la o indemnizație lunară de 130.000 lei.

Art. 3. - Jurisprudență

Soțul supraviețuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art. 1, va beneficia, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, în condițiile prezentei ordonanțe, de o indemnizație lunară de 130.000 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. Jurisprudență

Art. 4. - Jurisprudență

Nivelul indemnizațiilor acordate potrivit art. 2 și 3 vor fi indexate prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția prețurilor și a tarifelor. Jurisprudență

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (1)

Persoanele prevăzute la art. 1 și 3 vor beneficia de prevederile prezentei ordonanțe cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea și de următoarele drepturi:

a) asistență medicală și medicamente, în mod gratuit și prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizărilor; Jurisprudență

b) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparținând unităților cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);

c) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I; Jurisprudență

d) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la reședința de județ, pentru persoanele care nu au posibilitatea să călătorească pe calea ferată;

e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o stațiune balneoclimaterică; Jurisprudență

f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio și televizor;

g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum și scutire de plata taxei de abonament;

h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (1)

Perioada în care persoana persecutată din motive etnice nu s-a putut încadra în muncă, ca urmare a unei invalidități de gradul I sau II survenite ca urmare a persecuției, constituie vechime în muncă și se ia în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acordă în funcție de vechimea în muncă.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Stabilirea și plata drepturilor prevăzute în prezenta ordonanță se fac de direcția generală de muncă și protecție socială teritorială. Pentru stabilirea situațiilor prevăzute la art. 1 se înființează, în cadrul fiecărei direcții generale de muncă și protecție socială teritoriale, o comisie alcătuită din președinte și cel mult 3 membri. Președintele trebuie să fie jurist. În luarea hotărârilor referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de lege comisia consultă organizațiile etnice legal constituite. Comisia lucrează în prezența a două treimi din numărul total al persoanelor care o alcătuiesc și adoptă hotărâri cu acordul majorității membrilor prezenți. Jurisprudență

(2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în prezenta ordonanță se depun la direcția generală de muncă și protecție socială teritorială până la data de 31 martie 2001. După această dată se vor primi doar cererile persoanelor prevăzute la art. 3, precum și cele ale cetățenilor români cu domiciliul în străinătate.

(3) Comisia este obligată să se pronunțe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată. Jurisprudență

(4) Împotriva hotărârii persoana interesată poate face contestație la curtea de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Hotărârea curții de apel este definitivă. Jurisprudență

Art. 8. -

Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra păcii și omenirii, celor care înainte de 23 august 1944 au desfășurat o activitate fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel, precum și celor care în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au făcut parte din aparatul de represiune, securitate, miliție și din instanțele militare care au instrumentat și au judecat procese politice ale opozanților regimului comunist.

Art. 9. -

Membrilor comisiei constituite în baza art. 7 li se acordă o indemnizație lunară de 500.000 lei. Plata indemnizațiilor pentru membrii comisiei se face de direcția generală de muncă și protecție socială teritorială din bugetul statului și încetează în 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Direcția generală de muncă și protecție socială teritorială, atunci când este sesizată sau din proprie inițiativă, va verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei ordonanțe până la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Jurisprudență

(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale se va emite decizie de revizuire. Jurisprudență

(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condițiile alin. (1) și (2) persoana interesată poate introduce contestație în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Jurisprudență

Art. 11. -

Ministerul Finanțelor va introduce în structura bugetului de stat sumele necesare ce decurg din aplicarea prezentei ordonanțe."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU

București, 2 noiembrie 2000.

Nr. 189.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
12. Competența de soluționare a contestațiilor formulate împotriva hotărârilor constituite în baza O.U.G. nr. 105/1999, cu modificările ulterioare
;
se încarcă...