Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind deșeurile (75/442/CEE)
Număr celex: 31975L0442

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 25 iulie 1975

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 15 iulie 1975
privind deșeurile
(75/442/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 100 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

întrucât orice neconcordanță între dispozițiile deja aplicabile sau în curs de adoptare în diferitele state membre în ceea ce privește deșeurile poate crea condiții inegale de concurență, afectând astfel direct funcționarea pieței comune; întrucât este, prin urmare, necesar să se realizeze în acest domeniu apropierea legislativă prevăzută la articolul 100 din tratat;

întrucât este necesar ca această apropiere legislativă să fie însoțită de acțiuni comunitare, astfel încât unul dintre obiectivele Comunității în domeniul protecției mediului și al îmbunătățirii calității vieții să poată fi atins prin reglementări mai cuprinzătoare; întrucât este, prin urmare, necesar să se prevadă anumite dispoziții specifice în acest scop; întrucât competențele de acțiune necesare în acest scop nu au fost prevăzute de tratat, trebuie invocat articolul 235 din tratat;

întrucât orice reglementare în materie de eliminare a deșeurilor trebuie să aibă ca obiectiv esențial protecția sănătății umane și a mediului împotriva efectelor nocive provocate de colectarea, transportarea, tratarea, stocarea și depozitarea deșeurilor;

întrucât este importantă favorizarea recuperării deșeurilor și a utilizării materialelor recuperate, în vederea conservării resurselor naturale,

întrucât programul de acțiune al Comunităților Europene în domeniul mediului3 subliniază necesitatea de acțiuni comunitare, inclusiv armonizarea legislativă,

întrucât bunurilor mobile pe care deținătorul le elimină sau are obligația să le elimine în temeiul dispozițiilor legislației naționale în vigoare, cu excepția deșeurilor radioactive, miniere și agricole, a cadavrelor de animale, a apelor uzate, a efluenților gazoși și a deșeurilor reglementate de norme comunitare specifice, trebuie să li se aplice reglementări eficiente și coerente privind eliminarea deșeurilor care să nu genereze bariere în calea comerțului intracomunitar și nici să nu afecteze condițiile de concurență;

întrucât, pentru a asigura protecția mediului, este necesar să se prevadă un sistem de autorizații pentru întreprinderile care tratează, stochează sau depozitează deșeuri în numele unor terțe părți, un sistem de supraveghere a întreprinderilor care își elimină propriile deșeuri și a celor care colectează deșeuri de la alte întreprinderi, precum și un plan care să acopere factorii esențiali care trebuie luați în considerare în ceea ce privește diferitele operațiuni de eliminare a deșeurilor;

întrucât partea din costuri care nu este acoperită din valorificarea deșeurilor trebuie suportată în conformitate cu principiul "poluatorul plătește",

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În sensul prezentei directive, se înțelege prin:

(a) deșeu: orice substanță sau obiect pe care deținătorul le elimină sau are obligația să le elimine în temeiul dispozițiilor naționale în vigoare;

(b) eliminare:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...