Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 349/1983 privind conturile consolidate
Număr celex: 31983L0349

Modificări (1), Referințe (4), Reviste (2), Doctrine (1)

În vigoare de la 18 iulie 1983 până la 18 iulie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

A ȘAPTEA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI
din 13 iunie 1983
în temeiul art. 54 alin. (3) lit. (g) din Tratat, privind
conturile consolidate
(83/349/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 54 alin. (3) lit. (g),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât, la 25 iulie 1978, Consiliul a adoptat Directiva 78/660/CEE4 privind coordonarea legislațiilor naționale în ceea ce privește conturile anuale ale anumitor tipuri de societăți; întrucât multe societăți fac parte din grupări de întreprinderi; întrucât trebuie întocmite conturi consolidate pentru a furniza asociaților și terților informații financiare privind astfel de grupări de întreprinderi; întrucât legislațiile naționale privind conturile consolidate trebuie, în consecință, coordonate pentru realizarea obiectivelor de compatibilitate și echivalență a informațiilor pe care societățile trebuie să le publice în Comunitate;

întrucât, pentru a determina condițiile de consolidare, trebuie să se țină cont nu doar de cazurile în care puterea de control se bazează pe o majoritate a drepturilor de vot, ci și de cazurile în care se bazează pe acorduri, dacă acestea sunt permise; întrucât, în plus, trebuie să se permită statelor membre în care există această posibilitate să reglementeze cazurile în care, în anumite împrejurări, controlul este efectiv exercitat pe baza unei participări minoritare; întrucât trebuie să se permită statelor membre să reglementeze cazul grupărilor de întreprinderi în cadrul cărora întreprinderile sunt egale;

întrucât scopul coordonării în materie de conturi consolidate este de a proteja interesele legate de societățile de capitaluri; întrucât această protecție implică principiul întocmirii de conturi consolidate în cazul în care o astfel de societate este membră a unei grupări de întreprinderi și întocmirea obligatorie a acestor conturi cel puțin în cazul în care societatea în cauză este o întreprindere mamă; întrucât, în plus, în scopul informării complete, este necesar ca o filială care este la rândul său întreprindere mamă să întocmească conturi consolidate; întrucât, cu toate acestea, o astfel de întreprindere mamă poate fi și, în anumite împrejurări, trebuie să fie scutită de obligația de a întocmi astfel de conturi consolidate, cu condiția ca asociații săi și terții să fie protejați suficient;

întrucât, pentru grupările de întreprinderi care nu depășesc o anumită dimensiune, scutirea de la obligația de a întocmi conturi consolidate poate fi justificată; întrucât, în consecință, trebuie stabilite limite maxime pentru astfel de scutiri; întrucât, prin urmare, statele membre pot prevedea că este suficient să fie depășită limita pentru doar unul dintre cele trei criterii pentru ca scutirea să nu se aplice sau pot adopta limite inferioare celor prevăzute în prezenta directivă;

întrucât conturile consolidate trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor și pasivelor, a situației financiare și a rezultatelor tuturor întreprinderilor consolidate, ca întreg; întrucât, în consecință, consolidarea ar trebui să includă în principiu toate întreprinderile grupării; întrucât o astfel de consolidare necesită includerea completă a activelor și pasivelor și a veniturilor și cheltuielilor întreprinderilor în cauză, cu menționarea separată a intereselor persoanelor din afara acestor grupări; întrucât, totuși, trebuie făcute corecțiile necesare pentru a se elimina efectele relațiilor financiare dintre întreprinderile consolidate;

întrucât trebuie stabilite o serie de principii privind pregătirea conturilor consolidate și evaluarea în contextul acestor conturi pentru a asigura reunirea unor elemente coerente și comparabile nu doar în ceea ce privește metodele utilizate pentru evaluarea lor, ci și în ceea ce privește perioadele pentru care se întocmesc aceste conturi;

întrucât participările la capitalul unor întreprinderi asupra cărora întreprinderile incluse în consolidare exercită o influență semnificativă trebuie incluse în conturile consolidate prin metoda echivalării;

întrucât anexa la conturile consolidate trebuie să conțină detalii privind întreprinderile care urmează a fi consolidate;

întrucât anumite derogări prevăzute inițial cu titlu tranzitoriu în Directiva 78/660/CEE pot fi prelungite sub rezerva unei revizuiri ulterioare,

___________

1 JO C 121, 02.06.1976, p. 2.

2 JO C 163, 10.07.1978, p. 60.

3 JO C 75, 26.03.1977, p. 5.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...